Mišljenje na Nacrt zakona o planskom sistemu Republike Srbije

  1. 011-00-22/2017-01 datum:   8. maj  2017.godine

 

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje

 

Mišljenje

na Nacrt zakona o planskom sistemu Republike Srbije

 

Republički sekretarijat za javne politike je dopisom broj 011-00-32/2017-03 od 25. aprila 2017. godine, dostavio Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o planskom sistemu Republike Srbije (u dalјem tekstu: Nacrt zakona), radi davanja mišlјenja.

Postupajući po ovom zahtevu, uočeno je da su u tekstu Nacrta zakona navedene reči u muškom rodu (npr. ministar, građanin, učesnik), kao generički neutralni termini i za muški i ženski rod, čime se narušava princip ravnopravnosti polova. Upotreba jezika, u kojem se prisustvo, jednak status i uloge žena i muškaraca u društvu ravnopravno odražavaju i tretiraju sa jednakom vrednošću i dostojanstvom, suštinski je aspekt rodne ravnopravnosti i od značaja je za postizanje faktičke ravnopravnosti polova. Ovaj stav je izražen u mnogim međunarodnim dokumentima koji se odnose na nediskriminatornu upotrebu jezika, kao što su Plan za korigovanje sadašnje neravnoteže između muškaraca i žena u političkom životu Međuparlamentarne unije (MPU) i Preporuke Odbora ministara o eliminisanju seksizma u jeziku R (90)4, koje su usvojene 21. februara 1990. godine. Imajući u vidu navedeno, potrebno je da odredbe Nacrta zakona budu napisane rodno diferenciranim jezikom, bilo korišćenjem forme i reči u muškom i ženskom rodu ili uvođenjem klauzule da se sve zakonske odredbe podjednako odnose i na muškarce i žene.

Pored toga, u članu 2. stav 1. tačka 4) Nacrta zakona, propisano je da „Ostali učesnici u planskom sistemu jesu organi državne uprave i organi i službe lokalne vlasti koji u skladu sa svojim nadležnostima učestvuju u sistemu upravlјanja javnim politikama a ne utvrđuju ih;“.  Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je mišlјenja da ovu odredbu treba uskladiti sa odredbom člana 25. stav 1, alineja treća Nacrta zakona, koja propisuje obavezu izrade i donošenja srednjoročnog plana za ostale korisnike budžetskih sredstava Republike Srbije, koje Vlada na predlog organa državne uprave nadležnog za koordinaciju javnih politika, odnosno ministarstva nadležnog za poslove finansija, obavezuje da izrađuju srednjoročni plan u skladu sa ovim zakonom, zatim odredbama čl. 26. i 28. Nacrta zakona, kojima se reguliše srednjoročno planiranje, odredbama člana 30. stav 1. Nacrta zakona kojom se reguliše inicijativa za utvrđivanje javne politike i odredbom člana 34. Nacrta zakona koja se odnosi na obavezu sprovođenja konsultacija u svim fazama postupka.

Zakonom o zabrani diskriminacije ustanovlјen je državni organ – Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, koji je korisnik budžetskih sredstava Republike Srbije i obveznik srednjoročnog planiranja. Takođe, u delu srednjoročnog planiranja Poverenik za zaštitu ravnopravnosti kao nezavisan, samostalan i specijalizovani državni organ ima i Strateški plan za period od pet godina, dokument kojim se kroz sistemski proces, utvrđuju pravci i postavlјaju cilјevi  budućeg delovanja i definišu konkretne aktivnosti Poverenika.

Osim navedenog, obaveštavamo vas da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nema drugih primedaba na Nacrt zakona iz delokruga svoje nadležnosti.

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj  22/09), član 1. i član 33. stav 1. tačka 7.

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Mišljenje na Nacrt zakona o planskom sistemu Republike SrbijeDownload


Print Friendly, PDF & Email
back to top