INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09), člana 61. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka,116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), član 7. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i člana 3. stav 2. Pravilnika o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti („Službeni glasnik RS“, broj 61/15), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto rukovodioca Grupe za saradnju, u zvanju višeg savetnika, Sektor za unapređenje ravnopravnosti – 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi radom Grupe, planira, koordinira i nadzire rad izvršilaca u Grupi, i obavlja najsloženije poslove iz delokruga rada Grupe; koordinira pripremu i organizuje saradnju Poverenika sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama relevantnim za ostvarivanje i unapređenje zaštite ravnopravnosti; koordinira pripremu i organizuje saradnju sa predstavnicima državnih organa, organizacija civilnog društva, posebno institucija koje deluju u oblasti zaštite od diskriminacije, sa organima nadležnim z ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu ljudskih prava na teritoriji autonomne pokrajine i lokalne samouprave radi celovite i blagovremene zaštite ravnopravnosti; koordinira saradnju sa nadležnim državnim institucijama u procesu evropskih integracija u delu koji se odnosi na borbu protiv diskriminacije; izrađuje izveštaj o radu Grupe, i druge izveštaje iz delokruga rada Grupe; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama Stručne službe Poverenika i drugim organima; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Poverenika.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti društveno-humanističkih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 7 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, propisa o organizaciji i radu državnih organa i poznavanja prava Evropske unije – usmeno – razgovorom; znanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno – razgovorom.

2. Radno mesto za analitičke poslove i poslove izrade izveštaja, u zvanju samostalnog savetnika, Grupa za istraživanje, analitiku i izveštavanje, Sektor za unapređenje ravnopravnosti – 1 izvršilac.

Opis poslova: Prati izdavačku delatnost u zemlji i inostranstvu kojom se promoviše značaj ostvarivanja ravnopravnosti i poštovanja ljudskih prava; prikuplja i sistematizuje izveštaje i analize drugih domaćih i stranih institucija, istraživačkih organizacija i organizacija koje se bave zaštitom ravnopravnosti i ljudskih prava i izrađuje analize; prikuplja i analizira izveštaje nastale u radu ostalih organizacionih jedinica Stručne službe i priprema izradu godišnjeg i posebnog izveštaja Poverenika; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika i znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, propisa o organizaciji i radu državnih organa i poznavanja prava Evropske unije – usmeno – razgovorom; znanje engleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno – razgovorom.

3. Radno mesto za kadrovske i druge pravne poslove, u zvanju savetnika, Grupa za kadrovske poslove, Odeljenje za ljudske resurse i finansije, Sektor za opšte poslove – 1 izvršilac.

Opis poslova: Priprema predloge opštih akata Stručne službe i ugovora koje zaključuje Poverenik sa drugim pravnim i fizičkim licima; izrađuje pojedinačna akta o pravima, obavezama i dužnostima zaposlenih iz radnog odnosa; priprema odgovore na žalbe zaposlenih iz oblasti radnih odnosa; učestvuje u pripremi i izradi kadrovskog plana i obavlja poslove analitičara radnih mesta; učestvuje u praćenju i analizi kadrovske osposobljenosti zaposlenih u Stručnoj Službi; učestvuje u pripremi programa stručnog usavršavanja zaposlenih u Stručnoj službi i praćenju njegove realizacije; pruža stručnu pomoć u postupku ocenjivanja državnih službenika; obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe konkursne komisije Stručne službe; obavlja poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; obavlja poslove javnih nabavki; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odseka po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika, znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, propisa o javnim nabavkama, propisa o organizaciji i radu državnih organa – usmeno – razgovorom; znanje engleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno- razgovorom.

III Mesto rada: Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84

IV Adresa na koju se podnose prijave za javni konkurs: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Nemanjina br. 22-26 (zajednička pisarnica republičkih organa), sa naznakom „Za interni konkurs”.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Davorka Jovičić, broj telefona: 011/243 64 64, u vremenu od 10.00-14.00 časova.

VI Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji Poverenika. Rok počinje da teče 31. avgusta 2018. godine i ističe 7. septembra 2018. godine.

VII Pravo učešća na internom konkursu: na interni konkurs mogu da učestvuju državni službenici iz svih organa državne uprave i službi Vlade i državni službenici iz Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci); uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno pravosudnom ispitu; dokaz o znanju engleskog odnosno drugog svetskog jezika (sertifikat, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci); rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

Sadržina prijave: Prijava za konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju, podatke o posebnim oblastima znanja i kontakt adresa i broj telefona.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbama čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da organ pribavi po službenoj dužnosti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno izjasni o davanju saglasnosti za korišćenje ličnih podataka u svrhu prikupljanja podataka o navedenom dokazu i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave I).

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da će sam pribaviti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno o tome izjasni i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave II).

Primer izjave je moguće preuzeti se na zvaničnoj internet strani Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: http://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Strane visokoškolske isprave moraju biti priznate u skladu sa važećim Zakonom o /visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – dr. propis, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – dr. propis, 68/15, 87/16).

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se izvršiti provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, potpune i razumljive, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se počev od 12. septembra 2018. godine, u Beogradu, u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnost, Bulevar kralja Aleksandra 84.
O tačnom datumu i vremenu učesnici konkursa će biti blagovremeno obavešteni telefonom ili telegramom, na brojeve telefona ili adrese koje navedu u svojim prijavama.

Napomene: Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, podnose pojedinačne prijave u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.
Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene zaključkom konkursne komisije. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: www.ravnopravnost.gov.rs.

Svi pojmovi upotrebljeni u ovom konkursu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

 

Broj: 111-00-18/1/2018-04
U Beogradu, 30. avgust 2018. god.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-iconINTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTIPreuzmi


microsoft-word-iconIZJAVA – prilog konkursnoj dokumentacijiPreuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top