Препорука О. б. Ш. мера за остваривање равноправности у области запошљавања

дел. бр. 1964 датум: 3. 12. 2012.

 

ПРЕПОРУКА МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ БР. 409/2012

 

Препорука је донета у оквиру законом прописане надлежности Повереника за заштиту равноправности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, у поступку који је вођен на основу сазнања да се на званичној интернет страници О. б. Ш. налази типски образац пријаве за заснивање радног односа, који треба да попуни сваки кандидат/киња који желе да заснују радни однос у овој здравственој установи.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Поступајући у оквиру надлежности прописаних чл. 33. Закона о забрани дискриминације , у току поступка по притужбама грађана и грађанки, Повереница за заштиту равноправности дошла је до сазнања да се на званичној интернет страници О. б. Ш. налази типски образац пријаве за заснивање радног односа, који садржи 15 питања за кандидате и кандидаткиње који желе да се запосле у овој болници.

1.2. У пријави за заснивање радног односа постављена су, између осталог, следећа питања:

– питање бр. 11: Брачно стање;
– питање бр. 12: Имате ли деце и колико су стара;
– питање бр. 13: Муж-супруга Вам ради и где.

1.3. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са одредбама Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњења О. б. Ш..

1.4. У изјашњењу О. б. Ш, између осталог, наведено је:

– да је тачно да О. б. Ш. користи типски образац за заснивање радног односа који, између осталог, садржи питања која се односе на брачни статус кандидата и кандидаткиња, породичне односе, као и материјално стање осталих чланова породице,
– да је садашња управа О. б. Ш. „наследила“ овај образац из времена када је ова установа била у оквиру З. ц. „Др Л. К. Л.“ Ш,
– да форма и садржај пријаве за заснивање радног односа нису мењани у циљу избегавања обимних и штурих информација о кандидатима и кандидаткињама, а све у циљу економичности и ефикасности пријема, као и објективне процене свих кандидата,
– да питања која се односе на брачни и породични статус, као и на приходе чланова породице кандидата нису од утицаја приликом процене и вредновања кандидата,
– да су ова питања потребна О. б. Ш. ради састављања „социјалне карте запослених“ и да своју сврху добијају тек по запошљавању кандидата, односно, наведена питања се постављају у пријави како се не би постављала по заснивању радног односа,
– да структура запослених, па и новозапослених у О. б. Ш. показује да брачни и породични статус, као и материјално стање нису критеријуми и немају утицаја на пријем запослених у радни однос у овој установи,
– да типска пријава за заснивање радног односа О. б. Ш. није супротна позитивним прописима наше земље, нити садржи елементе који би указивали на постојање било какве врсте дискриминације,
– да је руководство О. б. Ш. у обавези да поштује све прописе, као и да уважава значај успостављања и очувања равноправности грађана и грађанки, те да ће стога, без одлагања, прихватити све евентуалне налоге, сугестије или препоруке Поверенице за заштиту равноправности.

1.5. Уз изјашњење достављен је Правилник о процедури за заснивање радног односа у О. б. Ш. бр. 09-7/7 од 26. маја 2011. године.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. У току поступка утврђено је да се на званичној интернет страници О. б. Ш. налази типска пријава за заснивање радног односа која садржи питања везана за брачни и породични статус, као и питање везано за запосленост и место рада брачног партнера/ке кандидата који конкуришу за посао у овој здравственој установи.

2.2. О. б. Ш. спроводи поступак запошљавања на основу Правилника о процедури заснивања радног односа бр. 09-7/7 од 26. маја 2011. године. Овим правилником прописана је процедура расписивања огласа за пријем у радни однос, именовање и састав комисије за пријем, критеријуми за пријем лекара и другог медицинског и немедицинског особља у радни однос, те друге обавезе комисије и кадровске службе током овог поступка.

2.3. Утврђено је да се правилником, као један од критеријума за запошљавање лекара, наводе године живота кандидата, и то тако што су постављене одређене старосне границе које носе одређени број бодова за кандидате.
Тако, кандидати за радно место лекара са 27 година живота добијају 20 бодова, а за сваку наредну годину до навршених 35 година добијају по 2 бода мање, док кандидати са 36 и више година живота добијају 2 бода.

2.4. Бодовање за медицинске техничаре, здравствене сараднике и немедицинско особље врши се на основу разговора кандидата са члановима комисије и оцењује се бројем бодова од 1 до 5, с тим што је правилником прописано да су чланови комисије поред просечне оцене у школи, дужине чекања на запослење, радног искуства у струци дужни да узму у обзир и старосно доба кандидата.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе садржане у изјашњењу О. б. Ш., пријаву за заснивање радног односа, Правилник о процедури заснивања радног односа у О. б. Ш, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да Устав Републике Србије у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета. Уставном забраном дискриминације, као појаве која је супротна принципима демократског друштва, обезбеђује се остваривање начела једнакости и стварају претпоставке да правни субјекти остварују права под једнаким условима.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, којим је у чл. 4. прописано начело једнакости тако што је регулисано да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбама чл. 15-27. Закона о забрани дискриминације дефинисани су посебни случајеви дискриминације. Такође, релевантан је и чл. 16. који забрањује дискриминацију у области рада, односно нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, као што су право на рад, на слободан избор запослења, на напредовање у служби, на стручно усавршавање и професионалну рехабилитацију, на једнаку накнаду за рад једнаке вредности, на правичне и задовољавајуће услове рада, на одмор, на образовање и ступање у синдикат, као и на заштиту од незапослености. Поред осталог, чл. 23. забрањена је дискриминација на основу старосног доба.

3.5. Одредбама чл. 26. ст. 2. и 3. Закона о раду прописано је да послодавац не може од кандидата приликом заснивања радног односа да захтева податке о породичном, тј. брачном статусу и планирању породице, односно, достављање других доказа који нису од непосредног значаја за обављање послова за које заснива радни однос.

3.6. Поред тога, чл. 16. ст. 3. Закона о забрани дискриминације прописано да се не сматра дискриминацијом прављење разлике, искључење или давање првенства због особености одређеног посла код кога лично својство лица представља стварни и одлучујући услов обављања посла, ако је сврха која се тиме жели постићи оправдана. Слична одредба је садржана и у чл. 22. ст. 1. Закона о раду којом је прописано да се не сматра дискриминацијом прављење разлике или давање првенства у односу на одређени посао, када је природа посла таква или се посао обавља у таквим условима да карактеристике повезане са неким од основа из чл. 18. Закона о раду представљају стварни и одлучујући услов за обављање посла и да је сврха која се тиме жели постићи оправдана.

Анализа прилога са аспекта антидискриминационих прописа

3.7. Повереница за заштиту равноправности констатује да су питања која се односе на брачни и породични статус, као и запосленост партнера кандидата који конкуришу за посао у О. б. Ш. недопуштена, с обзиром се односе на лична својства кандидата и кандидаткиња, односно, њима се траже информације које послодавац не може да тражи ни од кандидата за посао ни од запослених. Наиме, постављање оваквих питања забрањено је законским прописима којима се уређују радни односи и забрана дискриминације.

3.8. Иако О. б. Ш. у свом изјашњењу наводи да питања која се односе на лична својства кандидата и кандидаткиња нису услов нити критеријум за заснивање радног односа у овој установи, Повереница за заштиту равноправности напомиње да О. б. Ш, приликом јавног оглашавања послова и самог поступка пријема у радни однос, може да утврђује и узима у обзир само објективне услове које кандидати и кандидаткиње треба да испуњавају за обављање конкретног посла, а не може да тражи и прикупља податке о брачном и породичном статусу, као и имовном стању кандидата и чланова њихове породице.

3.9. Што се тиче навода из изјашњења да се питања која се односе на лична својства кандидата и кандидаткиња постављају у пријави, како се не би постављала током пријема у радни однос, Повереница за заштиту равноправности указује да је дискриминација забрањена у свим фазама поводом радног односа, почев од јавног оглашавања послова, услова за запошљавање, избора кандидата и кандидаткиња, напредовања на радном месту, све до отказа уговора о раду. Самим тим, послодавцу није дозвољено да питања која се односе на брачни и породични статус и имовно стање поставља кандидатима ни приликом оглашавања послова, као ни током заснивања и трајања радног односа.

3.10. Повереница за заштиту равноправности ценила је навод из изјашњења О. б. Ш. да је поступак избора кандидата и кандидаткиња регулисан Правилником о процедури заснивања радног односа, те да овим правилником нису прописани критеријуми који се односе на брачни и породични статус и имовно стање кандидата и чланова њихових породица.

3.11. С тим у вези, Повереница за заштиту равноправности анализирала је постављене критеријуме за запошљавање лекара и другог медицинског и немедицинског особља и утврдила да је један од критеријума за бодовање кандидата старосно доба. Тако, лекари до 27 година живота добијају чак 18 бодова више приликом конкурисања од својих колега који су навршили 36 година.

3.12. Повереница за заштиту равноправности истиче да за послове радног места лекара, као и за друге послове који се обављају у болници, у највећем броју случајева није од одлучујућег значаја старосно доба кандидата или запослене особе. Наиме, Повереница за заштиту равноправности указује да наведене послове једнако стручно и адекватно могу да обављају особе било ког старосног доба, уколико испуњавају остале услове који се односе на образовање и радно искуство.

3.13. Повереница за заштиту равноправности имала је у виду да је могући циљ О. б. Ш. да пропише већи броја бодова у корист особа млађих од 27 година, афирмација млађих лекара и стварање равнотеже између специјализаната и приправника, односно, особа на почетку каријере. Међутим, треба имати у виду да се оваква афирмативна мера у корист млађих лекара може спровести и на други, погоднији начин, који не би био дискриминаторан према особама које су старије од 27 година. У том смислу, послодавац може да објави конкурс којим ће нагласити да у циљу спровођења афирмативне мере запошљава приправнике и/или стажисте или да запошљава кандидате који су положили специјалистички испит из одређене области.

У супротном, прописивање већег броја бодова за кандидате за лекаре од 27 до 35 година живота, представља дискриминацију особа старијих од 35 година. Повереница за заштиту равноправности напомиње да је иста ситуација и по питању критеријума који важе за запошљавање медицинског и немедицинског особља у О. б. Ш, односно, да године живота не могу представљати критеријум који ће кандидатима и кандидаткињама повећати или смањити број бодова на конкурсу за пријем у радни однос, осим у случајевима који су изричито прописани законом.

3.14. Повереница за заштиту равноправности, на крају, напомиње да је неспорно да послодавци могу да прописују услове које кандидати и кандидаткиње треба да испуњавају за рад на одређеним радним местима, као и да се при томе руководе потребом боље и ефикасније организације рада и професионалним стандардима рада, чија је сврха настојање да се обезбеде адекватни кадрови за обављање послова. Неспорно је, такође, да послодавац има пуну слободу да самостално, у складу са важећим прописима и на основу објективних критеријума, одлучује о избору лица које ће запослити или радно ангажовати, процењујући њихова стручна знања, компетенције и способности.

Повереница за заштиту равноправности, међутим, констатује да остваривање легитимног циља не сме да доведе до дискриминације. Оно што послодавац не сме да чини јесте да приликом јавног оглашавања послова и прописивања критеријума за избор кандидата захтева и вреднује податке који се тичу личних својстава кандидата и кандидаткиња, а који нису стварни и одлучујући услов за обављање посла, с обзиром на природу и особеност посла и услове у којима се он обавља. Такво понашање је противзаконито и представља повреду императивних прописа о забрани дискриминације, који су обавезујући за све правне субјекте.

4. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту упућује О. б. Ш. препоруку мера за остваривање равноправности:

4.1. Потребно је да се пријава за заснивање радног односа измени, и то тако што ће се уклонити питања која се тичу личних својстава кандидата и кандидаткиња који конкуришу за посао, односно, питања: а) брачно стање, б) имате ли деце и колико су стара и в) муж-супруга Вам ради и где.

4.2. Потребно је да се Правилник о процедури заснивања радног односа измени у делу у којем су прописани критеријуми и бодовање који се односе на године живота кандидата и кандидаткиња.
Потребно је да О. б. Ш. обавести Повереницу за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема препоруке мера за остваривање равноправности.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 


microsoft-word-icon Препорука О. б. Ш. мера за остваривање равноправности у области запошљавања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top