Прeпoрукa мeрa зa снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм стaриjих и сoциjaлнo угрoжeних

датум: 9. 4. 2020.

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
Милорад Грчић, в.д. директора

11000 БЕОГРАД
Балканска 13

 

Поштовани господине Грчићу,

 

Поверенику за заштиту равноправности обратила се особа старија од 65 година живота, чије је домаћинство искључено са електродистрибутивне мреже, пре ступања на снагу Одлуке о проглашењу ванредног стања[1] од 15. марта 2020. године.

 

Као што Вам је познато, Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије[2] прописано је да се ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то: 1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника; 2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника.

 

Из наведеног разлога, лица старија од 65 односно 70 година којима је забрањено кретање односно напуштање станова, а која су у овим ванредним околностима остала без снабдевања електричном енергијом, налазе се у ситуацији која може да угрози њихов живот и здравље и проузрокује  наступање ненадокнадиве штете.

 

Чланом 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације[3] прописано је да Повереник препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за оствариванје равноправности.

 

Имајући у виду наведено Повереник упућује ову препоруку мера ЕПС-у, како би се сагледале могућности и предузеле одговарајуће мере у циљу омогућавања лицима која су старија од 65 односно 70 година живота, а којима је забрањено кретање у складу са Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије, да до окончања ванредног стања и забране кретања буду снабдевени електричном енергијом. Такође, препоручујемо да се, док траје проглашено ванредно стање, сагледају могућности и предузму мере за снабдевање електричном енергијом и социјално угрожених грађана (најсиромашнијих грађана и грађанки, становника неформалних насеља, припадника/ца ромске националне мањине који спадају међу најсиромашније и најмаргинализованије групе становништва, и др.) који су сада у додатно отежаној ситуацији због немогућности проналажења посла и радног ангажовања.

 

Молимо Вас да нас у што краћем року обавестите о предузетом.

 

С поштовањем,

[1] „Службени гласник Републике Србије“, бр. 29/20

[2] „Службеном гласнику РС“, бр.​​ 34/20,​​ 39/20,​​ 40/20​​, ​ 46/20 и 50/20

[3] „Службени гласник РС“, бр. 22/09

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconПрeпoрукa мeрa зa снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм стaриjих и сoциjaлнo угрoжeних Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top