Pritužba J.S. protiv A.M. zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

 1. 07-00-00128/2017-02 datum: 18.08.2017.

MIŠLjENјE

 

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe J. S. protiv javnog beležnika A. M. iz S, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta kao ličnog svojstva. U pritužbi je navedeno da je prilikom overavanja izjava u javnobeležniičkoj kancelariji podnositelјki pritužbe bilo onemogućeno da kao zastupnica Udruženja saveza slepih Srbije Smederevo overi izjave stavlјenjem otiska faksimila kao i da joj je traženo da plati naknadu za overu, iako prema izmenama Javnobeležničke tarife, organizacije osoba sa invaliditetom spadaju u posebene organizacije. U toku postupka je utvrđeno da je podnositelјki pritužbe bilo predočeno da može da sačeka kako bi ovlašćena lica proverila da li ima mesta primeni člana 34a Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, ili da može da overi izjave odmah stavlјanjem rukoznaka ili svojeručnim potpisom. U toku postupka je utvrđeno da je podnositelјka pritužbe, narednog dana, 4. aprila 2017. godine u istoj javnobeležničkoj kanecelariji overila izjave, i to upotrebom faksimila. Kako udruženje Gradska organizacija Saveza slepih Srbije, Smederevo ne spada u posebne organizacije navedene u Javnobeležničkoj tarifi, to nije bilo osnova za oslobađanje od nakanade za overu izjava. Zbog toga je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo mišlјenje da  u postupanju javnog beležnika A. M. iz S, nije došlo do povrede prava iz Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratila S. zbog diskriminacije od strane javnog beležnika A. M. iz S, a na osnovu invaliditeta kao ličnog svojstva.
  • U pritužbi je, između ostalog, navela:
 • da je dana 3. aprila 2017. godine sa svojim personalnim asistentom otišla kod javnog beležnika da, kao ovlašćeno lice, koje predstavlјa i zastupa gradsku organizaciju Saveza slepih Srbije Smederevo, overi dve izjave, a koje su bile neophodne kako bi projektom aplicirali na otvoreni konkurs Ministarstva pravde Republike Srbije;
 • da su izjave potpisane faksimilom pritužilјe i overene pečatom organizacije koju zastupa;
 • da joj je kod javnog beležnika traženo da se potpiše lično ili da umesto potpisa faksimilom ostavi otisak prsta;
 • da je na taj način povređen Zakon o dopunama zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom u kome stoji da jedino ugovori ne mogu biti potpisivani faksimilom;
 • da joj je prilikom overe potpisa traženo da plati taksu u iznosu od 360,00 dinara, iako prema članu 1. izmena javnobeležničke tarife, organizacije osoba sa invaliditetom bi trebalo da spadaju u posebne organizacije;
 • da izjave nije overila stavlјanjem rukoznaka umesto faksimila, već im je odgovorila da će uložiti pritužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, Javno beležničkoj komori i Ministarstvu pravde, koji su nadležni da vrše nadzor nad radom javnih beležnika.

 

Uz pritužbu dostavlјene su izjave podnositelјke pritužbe koje je pokušala da overi dana 3.04.2017. godine.

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka zatraženo izjašnjenje od javnog beležnika A. M. iz S.

U izjašnjenju na pritužbu, između ostalog, navedeno je:

 • da je tačno da je pritužilјa kod javnog beležnika pristupila u svojstvu zastupnika udruženja – Gradske organizacije saveza slepih Srbije Smederevo, u kom svojstvu je pritužilјa htela da potpiše izjavu, odnosno da overi faksimil potpisa na istoj;
 • da je od strane lica u javnobeležničkoj kancelariji podnosiocu pritužbe bilo ponuđeno da sačeka da se izvrši uvid u odgovarajuće propise i praksu da bi se utvrdilo da li ima mesta primeni člana 34. Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i u slučaju kada je stranka pred organom udruženje, a osoba sa ivaliditetom se pojavlјuje kao zakonski zastupnik tog udruženja i ispravu potpisuje u ime i za račun udruženja, a ne u svoje lično ime, ili da ispravu overi odmah uz potpisivanje ili otisak kažiprsta na istoj, pri čemu ova vrsta overe ne povlači nikakve dodatne troškove ili gubitak vremena za stranku;
 • da javni beležnik nema dužnost da odmah istog trenutka po zahtevu stranke preduzme traženu službenu radnju kao i da je podnosilac pritužbe ispravu u odnosu na koji je podneta pritužba overila narednog dana u istoj javnobeležničkoj kancelariji ostavlјanjem otiska faksimila, koja overa je zavedena pod brojem UOP II-1038-2017;
 • kada je reč o navodima da je podnositelјki pritužbe traženo plaćanje naknade za overu, ti navodi su tačni, ali da nije bilo osnova za umanjenje plaćanja naknade po osnovu invaliditeta, jer je stranka u odnosu na traženu radnju udruženje, a ne podnosilac pritužbe kao lice sa invaliditetom;
 • da navodi da su izmenama Javnobeležničke tarife organizacija osoba sa invaliditetom svrstani kao kategorija posebnih organizacija i kao takve oslobođene plaćanja taksi nisu tačni, a imajući u vidu član 17a. i član 21. tarifni broj 10a Javnobeležničke tarife gde nisu navedene organizacije osoba sa invaliditetom kao subjekti koji su oslobođeni plaćanja naknade.
  • Dopisom br. 07-00-128/2017-02 od 9.6.2017. godine podnositelјki pritužbe predočeni su navodi iz izjašnjenja javnog beležnika A. M, a u cilјu pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja zatraženo je da obavesti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da li je ispravu overila, na koji način i gde.

 

Navedeni dopis dostavlјen je elektronskim putem J. S. i to 14. juna 2017. godine kao i 4. jula 2017. godine, na koji je dostavila odgovor 4. jula 2017. godine, navodeći da su tačni navodi javnog beležnika A. M, da je odmah narednog dana, od pokušane overe izjava 3. aprila 2017. godine u kancelariji javnog beležnika, uspela da izjave overi upotrebom  faksimila.

 

 

2.ČINјENIČNO STANјE

 

 • U toku postupka utvrđeno je da je podnositelјka pritužbe J. S, ovlašćeno lice Gradske organizacije Saveza slepih Srbije, Smederevo, kao i da je pritužilјa slepo lice.
 • Takođe je utvrđeno da je nesporno da je podnositelјka pritužbe pokušala da overi dve izjave dana 3. aprila 2017. godine kod javnog beležnika A. M. iz S, ostavlјanjem otiska faksimila, kao i da je podnositelјka pritužbe overila izjave narednog dana u kancelariji istog javnog beležnika.
 • Uvidom u izjavu na kojoj je ostavlјen otisak faksimila podnositelјke pritužbe J. S, kao i pečat Gradske organizacije Saveza slepih Srbije Smederevo, utvrđeno je da je izjava data povodom projekta „Unapređenje položaja slepih i slabovidih osoba kroz edukativne radionice u klubu slepih“ koji spada u edukativne aktivnosti koje Gradska organizacija saveza slepih Srbije Smederevo realizuje u cilјu unapređenja kvaliteta života slepih i slabovidih osoba sa područija grada Smedereva i pomaže njihovoj socijalizaciji koja je neophodna u cilјu unapređenja kvaliteta života.
 • Uvidom u izjavu na kojoj je ostavlјen otisak faksimila podnositelјke pritužbe J. S, kao i pečat Gradske organizacije Saveza slepih Srbije Smederevo, utvrđeno je da je izjava data povodom projekta „Unapređenje položaja slepih i slabovidih osoba kroz edukativne radionice u klubu slepih“ kojim Gradska organizacija saveza slepih Srbije Smederevo konkuriše kod Ministarstva pravde, nije dobila sredstva ni od jednog donatora.

 

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, dokaze koji su priloženi, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

 

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti[3].

3.3. Odredbom člana 21. Ustava Republike Srbije[4] propisana je zabrana diskriminacije, neposredne ili posredne, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.4. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, kojim je regulisana opšta zabrana diskriminacije, i to tako što je propisano da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti. Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1. diskriminacija je svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima

3.5. Odredbom člana 34. stav 2. Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom[5] propisano je da su organi javne vlasti dužni da u postupcima pred tim organima, pored potpisivanja isprava na način uređen posebnim propisom, osobi sa invaliditetom koja ima trajne posledice telesnog ili senzornog oštećenja ili bolesti omoguće potpisivanje isprava uz pomoć pečata koji sadrži podatke o ličnom identitetu ili uz pomoć pečata sa ugraviranim potpisom, dok je stavom 3. istog člana predviđeno da isprave koje predstavlјaju formu ugovora ili nekog drugog pravnog posla ne mogu se potpisivati u skladu sa stavom 2. ovog člana, već u skladu sa propisima koji uređuju overu potpisa i potvrđivanje isprave.

3.6. Odredbom člana 17. Javnobeležničke tarife[6] propisano je da javni beležnik ima pravo na nagradu i naknadu troškova neposredno nakon obavlјenog posla, dok je odredbom člana 17a. stav 1. propisano da su od plaćanja nagrade i naknade troškova oslobođeni Republika Srbija, državni organi i posebne organizacije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i njihovi organi, ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i Crveni krst Srbije. Takođe, članom 21. Javnobeležničke tarife, tarifni broj 10a. propisano je da se nagrada za overu potpisa i prepisa ili fotokopije ne plaća za sledeće akte koji se koriste za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za akte u pokrenutom postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilјa; koji se odnose na upis u predškolske ustanove obrazovanja i vaspitanja, ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i za prvi upis u visokoškolske ustanove; koje nezaposlenim licima treba da posluže za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu. Nagrada za javnobeležnički posao, plaća se prema Tarifi koja je na snazi u vreme kada je javni beležnik obavio posao.

Članom 3. stav 2. u Javnobeležničkog poslovnika[7] u vršenju javnobeležničkih poslova javni beležnik, po pravilu, svaku radnju preduzima prema redosledu prispeća akta, tako da na jednak način štiti interes svake stranke.

 

Analiza navoda pritužbe, izjašnjenja i dostavlјenih dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.7. Imajući u vidu sadržinu pritužbe, kao i nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, zadatak Poverenika u ovom predmetu bio je da ispita da li je javni beležnik diskriminisao podnositelјku pritužbe na osnovu njenog ličnog svojstva –invaliditeta, kada nije postupio po zahtevu podnositelјke pritužbe da overi izjave stavlјanjem otiska faksimila, odmah po prijemu zahteva i kada je od podnositelјke pritužbe tražio da na ime overe izjava uplati taksu od 360,00 RSD, iako, kako pritužilјa navodi, prema izmenama Javnobeležničke tarife organizacije sa invaliditetom spadaju u posebne organizacije, koje su oslobođene plaćanja navedene naknade.

3.10. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti cenio je navod iz izjašnjenja da je od strane ovlašćenih lica u javnobeležničkoj kancelariji podnositelјki pritužbe  ponuđeno da sačeka da javni beležnik izvrši uvid u o odgovarajuće propise i praksu kako bi utvrdio da li ima mesta primeni člana 34. Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i u slučaju kada se kao stranka pred javnim beležnikom pojavlјuje udruženje, a osoba sa invaliditetom se pojavlјuje kao zastupnik tog udruženja, ili da ispravu overi odmah uz potpisivanje ili otisak kažiprsta na istoj, kao i da je podnositelјka pritužbe sutradan u istoj javnobeležničkoj kancelariji overila izjave ostavlјanjem otiska faksimila. Poverenik za zaštitu ravopravnosti cenio je i navode iz izjašnjenja da javni beležnik nije u obavezi da odmah prilikom prijema zahteva stranke postupi po istom. Javnobeležničkim poslovnikom propisano je da se javnobeležnička delatnost obavlјa efikasno i ažurno, a da se po zahtevima stranka postupa po redosledu prispeća stranka. Kako je u konkretnom slučaju podnositelјka pritužbe dopisom od 4. jula 2017. godine potvrdila da je dana 4. aprila 2017. godine overila izjave, pod brojem overe UOP II-1038-2017, uz upotrebu faksimila umesto svojeručnog potpisa, izvesno je da razlog zbog kojeg podnositelјki pritužbe dana 3. aprila  2017. godine nisu overene izjave, nije njeno lično svojstvo, odnosno činjenica da je slepo lice, nego potreba analize propisa od strane javnog beležnika, a imajući u vidu da je podnositelјka pritužbe istupala kao zastupnica u ime i za račun udruženja, a ne u svoje ime.

3.11. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je razmatrao navode podnositelјke pritužbe da joj je prilikom overe pritužbe traženo da na ime naknade za overu plati određeni novčani iznos, iako, kako pritužilјa navodi, prema izmenama Javnobeležničke tarife organizacije osoba sa invaliditetom spadaju u posebne organizacije, koje su oslobođene plaćanja navedene naknade. S tim u vezi analizom pripisa je utvrđeno da je Javnobeležničkom tarifom, koja je važila u vreme kada je pokušana overa izjava, propisano koje su organizacije oslobođene plaćanja naknade, kao i za overu kojih akata se ova naknada neće plaćati. Odredbama člana 17a. stav 1. Javnobeležničke tarife[8] propisano je da ukoliko se kao stranka pred javnim beležnikom javi Republika Srbija, državni organi i posebne organizacije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i njihovi organi, ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i Crveni krst Srbije, neće plaćati naknadu overe. Pored toga, članom 21. tarifni broj 10a. Javnobeležničke tarife[9] propisano je oslobođenje u slučajevima kada se traži overa akata koji se koriste za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za akte u pokrenutom postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilјa, akata koji se odnose na upis u predškolske ustanove obrazovanja i vaspitanja, ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i za prvi upis u visokoškolske ustanove, te akti koje nezaposlenim licima treba da posluže za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu. Takođe, članom 1. stav 1. Zakona o državnoj upravi[10] propisano je da je državna uprava deo izvršne vlasti Republike Srbije koji vrši upravne poslove u okviru prava i dužnosti Republike Srbije, dok je stavom 2. istog člana propisano da državnu upravu čine ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstava i posebne organizacije. Članom 33. navedenog zakona propisano je da se posebna organizacija obrazuje za stručne i s njima povezane izvršne poslove čija priroda zahteva veću samostalnost od one koju ima organ u sastavu, dok je članom 34. ovog zakona propisano da su vrste posebnih organizacija: sekretarijati i zavodi, a zakonom se mogu obrazovati i posebne organizacije s drukčijim nazivom. Imajući u vidu navedeno, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da udruženje Gradska organizacija Saveza slepih Srbije Smederevo ne spada u posebne organizacije, u smislu člana 34. Zakona o državnoj upravi i Javnobeležničke tarife nego je udruženje koje ima  socijalno-humanitarni cilј i koje je organizovano kao savez. Takođe, izjave koje je podnositelјka pritužbe htela da overi ne spadaju u neke od akata za koje je Javnobeležničkom tarifom propisano oslobođenje od plaćanja naknade. Imajući u vidu navedeno, proizilazi da naplaćivanje takse od strane javnog beležnika A. M. nije bilo uslovlјeno bilo kojim ličnim svojstvom podnositelјke pritužbe.

3.12. Zbog svega nevedenog, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo je mišlјenje da postupanjem javnog beležnika A. M. prilikom overe izjava nisu prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

3.13. Iako u konkretnom slučaju, nije došlo do povrede Zakona o zabrani diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je imao u vidu težak položaj i probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u ostvarivanju svojih prava,a  naročito u domenu pristupačnosti pružanja usluga, između ostalog i pri upotrebi faksimila umesto svojeručnog potpisa u pravnom saobraćaju, kao i prilikom overe izjava, kada su često suočena sa povećanim troškovima, jer su u obavezi da pored plaćanja javnobeležničke naknade i naknade troškova, plaćaju i uvećanu nagradu zbog učešća svedoka ili tumača u postupku. Izmenama Zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom upotreba faksimila je dozvolјena u određenim slučajevima, zbog čega je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preduzeo mere iz člana 33. stav 1 tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije uputio preporuke mera Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja kojom preporučuje da Ministarstvo preduzme sve potrebne mere i radnje kako bi se prevazišle nedoumice u primeni Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i problemi koje imaju osobe sa invaliditetom u ostvarivanju pune ravnopravnosti, a naročito u domenu pristupačnosti pružanja usluga, kao i da pokrene inicijativu u pogledu usaglašavanja svih propisa sa ovim antidiskriminacionim propisom kao i preporuke mera Ministarstvu pravde i Javnobeležničkoj komori Srbije kojima je ovim organima preporučeno da preduzmu mere i aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi uskladili Javnobeležničku tarifu sa antidiskriminacionim propisima i uklonili odredbe kojima se osobama sa invaliditetom nameću dodatne obaveze i stavlјaju ih u nejednak položaj u odnosu na ostale građane u istovetnoj pravnoj situaciji.

 

 1. MIŠLjENјE

U postupku koji je sproveden po pritužbi J. S. iz S. protiv  javnog beležnika A. M. iz S, nije došlo do povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišlјenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09

[2] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09), član 1. stav 2.

[3] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09), član 33.

[4] Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06)

[5] „Službeni glasnik RS”, br. 33/06 i 13/16

[6]„Službeni glasnik RS”, br. 91/14, 103/14, 138/14 i 12/16

[7]„Službeni glasnik RS”, br. 62/16 i 66/17

[8]  Javnobeležnička tarifa („Službeni glasnik RS”, br. 91/14, 103/14, 138/14, 12/16)

[9]  član 21. tarifni broj 10a. Javnobeležničke tarife („Službeni glasnik RS”, br. 91/14, 103/14, 138/14, 12/16)

[10] „Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Pritužba J.S. protiv A.M. zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja uslugaDownload


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top