Pritužba B.J. protiv Centra za socojalni rad zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga

 1. 07-00-178/2017-02 datum: 5.9.2017.

 

MIŠLjENјE

 

 

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela B.J. iz Č, uz saglasnost D.V, protiv Centra za socijalni rad grada Č. U toku postupka utvrđeno je da je D.V, sestri podnositelјke pritužbe, rešenjem Centra za socijalni rad grada Č. br.56035-3-782/2017 od 30.marta 2017. godine prestalo pravo na uslugu dnevnog boravka dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju u Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č, sa obrazloženjem da joj ova usluga prestaje primenom člana 86. Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Č, kojim članom je propisano da se usluge dnevnog boravka za odrasle sa smetnjama u razvoju, pruža licima od 25-55 godina života koji imaju smetnje u razvoju (telesne, intelektualne, mentalne, senzorne govorno-jezičke, socio-emocionalne i višestruke smetnje). Imajući u vidu da je pritužba podneta protiv Centra za socijalni rad grada Č, a ne protiv grada Č. kao donosioca sporne Odluke, Poverenik je mišlјenja da je Centar za socijalni rad u konkretnom slučaju postupao u skladu sa Odlukom o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Č, koju je dužan da poštuje. S toga, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao je mišlјenje da donošenjem rešenja kojim je prestalo pravo na uslugu dnevnog boravka dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju u Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č, D.V, Centar za socijalni rad grada Č, nije prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. TOK POSTUPKA

 

 • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratila se B.J. pritužbom, navodeći :
 •    da njena starija sestra D.V. ima Daunov sindrom i korisnik je usluga Ustanova za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ u Č.;

 

 •    da je Centar za socijalni rad grada Č. doneo rešenje, kojim je odlučio da D. prestaje pravo na uslugu dnevnog boravka u Ustanovi „ Z.“ jer je napunila 56 godina.

 

 •  da je ovo rešenje Centra doneto je na osnovu člana 86. Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Č, kojom je propisano da se usluga dnevnog boravka odraslim korisnicima sa smetnjama u razvoju pruža licima od 22-55 godine života.

 

 • da Zakonom o socijalnoj zaštiti ovakva ograničenja u pogledu godina života ne postoje;

 

 • da je Zakonom o socijalnoj zaštiti članom 41. propisno ko su korisnici usluga, da je stavom trećim navednog člana propisano da su to punoletna lica od 26-65 godina (odrasli);

 

 • da je na taj način D. diskriminisana na osnovu invalididteta i po osnovu godina starosti.

 

 • da je navedeno rešenje u suprotnosti sa svim načelima Zakona o socijalnoj zaštiti koja su navedena od člana 24. do člana 33. Zakona, kao što su načela najbolјeg interesa korisnika, načelo najmanje restriktivnog okruženja, načela efikasnosti i blagovremenosti socijalne zaštite;

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je dopisom od 23. maja 2017. godine obavestio podnositelјku pritužbe da pritužba ne sadrži sve potrebne elemente da bi se po njoj moglo postupati, pa joj je u tom smislu naložio da u roku od 15 dana od dana prijema dopisa dostavi pisanu saglasnost lica u čije ime podnosi pritužbu, odnosno saglasnost D.V, kao i da navede protiv koga podnosi pritužbu, odnosno ko je osoba, institucija ili organ za koji tvrdi da je diskriminisao/la njenu sestru, kao i da navede da li je po ovom pitanju pokrenula sudski spor, i ako jeste, da navede pred kojim sudom i kada.
 • Postupajući po navedenom dopisu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, B.J. dostavila je dopunu pritužbe u kojoj je navela :
 • da pritužbu podnosi protiv Centra za socijalni rad u Č. u vezi sa donetim Rešenjem br. 56035-3-782/2017 od 30. marta 2017. godine, kojim je utvrđeno da D.V. prestaje pravo na uslugu dnevnog boravka dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č.

 

 •    da pritužbu podnosi povodom diskriminacije D.V.;

 

 • da povodom predmetne situacije nije pokrenut sudski spor;

 

1.4. Uz pritužbu su podneti sledeći dokazi: 1) rešenje Centra za socijalni rad  grada Č. br.56035-3-782/2017 od 30. marta 2017. godine; 2) žalba na rešenje Centra za socijalni rad u Č. br. 56035-3-782-2017 od 30.marta 2017. godine 3) pisanu saglasnost za podnošenje pritužbe u ime D.V.

1.5. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavlјeno izjašnjenje Centra za socijalni rad u Č. U izjašnjenju na pritužbu, između ostalog, navedeno je:

 • da su navodi u pritužbi B.J. neosnovani i to iz više razloga, a pre svega jer je članom 44. Zakona o socijalnoj zaštiti[2] predviđeno da dnevne usluge u zajednici obuhvataju aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika u porodici u neposrednom okruženju i da dnevne usluge u zajednici obezbeđuje jedinica lokalne samouprave;

 

 • da je Skupština grada Č. na sednici održanoj dana 20. januara 2013. godine donela Odluku o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Č.[3] kojom se uređuju prava i usluge građana u oblasti socijalne zaštite za čije je obezbeđenje nadležan grad Č.;

 

 • da je članom 86. navedene odluke utvrđeno da se usluga dnevnog boravka za odrasle korisnike sa smetnjama u razvoju pruža licima od 25-55 godina života, koja imaju  smetnje u razvoju;

 

 • da je Ustanova za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č. osnovana Odlukom Skupštine grada Č. mbr.06-145/12-I od 26. i 27. decembra 2012. godine. Članom 9. navedne Odluke predviđeno je da pravo na korišćenje usluga Ustanove imaju lica sa lakim, umerenim i težim smetnjama u razvoju, uzrasta od 5 do 55 godina.

 

 • da je dana 1. marta 2016. godine, rešenjem Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja br. 022-02-00023/2016-19 navedena ustanova dobila licencu u trajanju od 6 godina za pružanje usluge dnevnog boravka;

 

 • da je članom 37. Statuta ustanove za dnevni boravak, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č. ( Sl. list grada Č. br.8/2013), kao i u elaboratu o ispunjenosti uslova za početak rada i pružanja usluga socijalne zaštite i osnovnom programu rada, pravo na korišćenje navedene usluge imaju lica sa lakim, umerenim i težim smetnjama u razvoju uzrasta od 5-55 godina;

 

 • da je Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja dalo Ustanovi „Z.“ Č. licencu za obavlјenje delatnosti pružanja usluga socijalne zašite;

 

 • da je sporno rešenje koje je doneo Centar za socijalni rad, a kojim je utvrđeno da D.V. prestaje pravo na uslugu dnevnog boravka u Ustanovi „Z.“, zasnovano na navedenim pravnim aktima;

 

 • da je na navedeno rešenje D.V. blagovremeno izjavila žalbu, ali da je postupak po žalbi u toku;

 

 • da do pravnosnažnosti rešenja D.V. i dalјe koristi usluge dnevnog boravka u ustanovi „ Z.“;

 

 • da je nejasno na koji način je Centar za socijalni rad diskriminisao korisnicu D.V, jer je prilikom donošenja rešenja postupao u sladu sa nadležnošću i na osnovu zakona i drugih propisa donetih od strane nadležnih organa;

 

1.6 Uz izjašnjenje dostavlјeni su sledeći dokazi: Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Č, Odluka skupštine grada Č. o osnovanju ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č, Statut Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č, Rešenje Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja br. 022-02-00023/2016-19 od 1.marta 2016. godine, Osnovni program rada ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č, Elaborat o ispunjenosti uslova za početak rada i pružanja usluga socijalne zaštite ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č.

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

2.1  Uvidom u rešenje Centra za socijalni rad grada Č. br. 56035-3-782/2017 od 30. marta 2017. godine, utvrđeno je da D.V. iz Č. prestaje pravo na uslugu dnevnog boravka dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju u Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č. U obrazloženju rešenja navedeno je da je Odlukom komisije za prijem, otpust i premeštaj korisnika u Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih „Z.“ Č, od 24. marta 2017. godine, utvrđeno da korisnici D.V. prestaje pravo na korišćenje usluga dnevnog boravka, jer je korisnica napunila 55-tu godinu života, i samim tim izgubila pravo na ovu uslugu. Naime, članom 86. stav 1. Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Č. propisano je da se usluga dnevnog boravka dece, mladih i odraslih sa smetanjama u razvoju pruža licima od 25-55 godine života koje imaju smetnje u razvoju.

2.2  Uvidom u žalbu na rešenje Centra za socijalni rad u Č. br. 56035-3-782-2017 od 30. marta 2017. godine utvrđeno je da je žalbu izjavila D.V, Gradskom veću grada Č, dana 6. aprila 2017. godine, kao i da je žalba izjavlјena na rešenje Centra za socijalni rad kojim je utvrđeno da D.V. prestaje pravo na korišćenje usluge dnevnog boravka u Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č, a u skladu sa članom 86. stav 1. Odluke o pravima i obavezama grada Č.

2.3. Uvidom u saglasnost za podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu ravnopravnosti utvrđeno je da je saglasnost dala D.V. i da je saglasna da B.J. u njeno ime podnese pritužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i koja je podneta protiv Centra za socijalni rad grada Č, a u vezi rešenja Centra za socijalni rad grada Č. br. 56035-3-782/2017 od 30. marta 2017. godine.

2.4. Uvidom u rešenje Ministarstva za rad, zapošlјavanja, boračka i socijalna pitanja br. 022-02-00023/2016-19 od 1. marta 2016. godine utvrđeno je da Ustanova za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č, ispunjava uslove i standarde za pružanje usluga dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju u navedenoj ustanovi, kao i da je kapacitet ove ustanove 70 korisnika.

2.5. Uvidom u Osnovni program rada Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č. utvrđeno je da je opšti cilј ustanove unapređenje kvaliteta života, dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju, njihovih porodica kao i senzibilisanje zajednice za razumevanje, prihvatanje, vrednovanje i stvaranje jednake šanse za sve građane grada Č. Takođe je utvrđeno da je ovim programom predviđeno pravo na korišćenje usluga licima sa smetnjama u razvoju uzrasta od 5 do 55 godina, i kojima je potrebna i dovolјna podrška I, II, III, IV stepena.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

3.1. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu cenio je navode iz pritužbe i izjašnjenja, dokaze koji su priloženi, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

 

Pravni okvir

 

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije[4] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

 

3.3. Evropska konvencija za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda[5] iz 1950. godine, u članu 14. zabranjuje diskriminaciju i propisuje da se uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj Konvenciji obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišlјenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

 

3.4. Ustav Republike Srbije[6] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta[7].

3.5. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima.[8] Članom 8. Zakona o zabrani diskriminacije je propisano da povreda načela jednakih prava i obaveza postoji ako se licu ili grupi lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva, neopravdano uskraćuju prava i slobode ili nameću obaveze koje se u istoj ili sličnoj situaciji ne uskraćuju ili ne nameću drugom licu ili grupi lica, ako su cilј ili posledica preduzetih mera neopravdani, kao i ako ne postoji srazmera između preduzetih mera i cilјa koji se ovim merama ostvaruje.

3.6. Zakonom o socijalnoj zaštiti,[9] članom 25. propisano je da je zabranjena  diskriminacija korisnika socijalne zaštite po osnovu rase, pola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porekla, seksualne orijentacije, veroispovesti, političkog, sindikalnog ili drugog opredelјenja, imovnog stanja, kulture, jezika, invaliditeta, prirode socijalne isklјučenosti ili drugog ličnog svojstva. Takođe, članom 4. istog zakona propisano je da svaki pojedinac i porodica kojima je neophodna društvena pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovolјenje osnovnih životnih potreba imaju pravo na socijalnu zaštitu, u skladu sa zakonom, dok je stavom 2. istog člana propisano da se prava na socijalnu zaštitu obezbeđuju pružanjem usluga socijalne zaštite i materijalnom podrškom. Članom 44. stav 1. ovog zakona propisano je da dnevne usluge u zajednici obuhvataju aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju, dok je stavom 2. propisano da dnevne usluge u zajednici obezbeđuje jedinica lokalne samouprave. Zakon o socijalnoj zaštiti u čl. 40, čl. 44. i čl. 120. propisuje da usluge dnevnog boravka  spadaju u dnevne usluge u zajednici koje obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.

3.7. Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za usluge socijalne zaštite[10] članom 68. propisano je da su usluge dnevnog boravka dostupne deci i mladima sa telesnim invaliditetom, odnosno intelektualnim teškoćama, koji imaju potrebu za dnevnom negom i nadzorom, i podrškom u održanju i razvijanju potencijala, na način koji ne ometa njihovo školovanje; odraslima sa telesnim invaliditetom, odnosno intelektualnim teškoćama, koji imaju potrebu za dnevnom negom i nadzorom, i podrškom u održanju i razvijanju potencijala; deci i mladima koji su u sukobu sa zakonom, roditelјima, školom ili zajednicom, na način koji ne ometa njihovo školovanje ili odlazak na posao; odraslim i starim licima kojima je potrebna dnevna nega i nadzor.

3.8. Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Č.[11] u članu 86. propisuje da se usluga dnevnog boravka za odrasle sa smetnjama u razvoju, pruža licima od 25 – 55 godina života koji imaju smetnje u razvoju (telesne, intelektualne, mentalne, senzorne govorno-jezičke, socio-emocionalne i višestruke smetnje). U okviru usluge dnevnog boravka korisnicima se pruža dnevni boravak, ishrana, zdravstvena zaštita, vaspitno obrazovni rad, osposoblјavanje za rad i radne aktivnosti, kulturno –zabavne i rekreativne aktivnosti prema njihovim sposobnostima, sklonostima i ispolјenom interesu.

3.9. Odluka o osnivanju ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č. u članu 9. propisuje da pravo na korišćenje usluge Ustanove imaju lica sa lakim, umerenim i težim smetnjama u razvoju, uzrasta od 5 – 55 godina.

 

Analiza dokaza dostavlјenih uz pritužbu i navoda iz izjašnjenja

 

3.10. Na osnovu dokaza koji su dostavlјeni uz pritužbu i navoda iz izjašnjenja, utvrđeno je da je rešenjem Centra za socijalni rad grada Č. br. 56035-3-782/2017 od 30. marta 2017. godine D.V. iz Č. prestalo pravo na uslugu dnevnog boravka dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju u Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č. jer je napunila 55 godina života. Takođe je utvrđeno i da je na ovo rešenje Centra za socijalni rad grada Č. izjavlјena žalba, i da je postupak po žalbi u toku.

3.11. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je u konkretnom slučaju potrebno utvrditi da li je Centar za socijalni rad grada Č. prilikom donošenja rešenja kojim je D.V. prestalo pravo na uslugu  dnevnog boravka u Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju, iz razloga što je napunila 55. godina života, prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

3.12. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je analizirao odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti i utvrdio da je članom 10. stav 2. propisano da  ustanovu socijalne zaštite može osnovati Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo pravno i fizičko lice, dok je stavom 3. istog člana propisano da centar za socijalni rad može osnovati samo jedinica lokalne samouprave, a zavod za socijalnu zaštitu i ustanovu za vaspitanje dece i omladine može osnovati samo Republika Srbija odnosno autonomna pokrajina. Takođe članom 120. stav 3. navedenog zakona propisano je da poslove koji se odnose na prava, odnosno usluge socijalne zaštite o čijem se obezbeđivanju stara autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave centar za socijalni rad obavlјa u skladu sa propisom koji donosi nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Članom 40. Zakona o socijalnoj zaštiti propisane su grupe usluga socijalne zaštite, u koje između ostalog spadaju i usluge dnevne usluge u zajednici, a koje obuhvataju dnevni boravak, pomoć u kući, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju. Članom 44. stav 1. Zakona o socijalnoj zaštiti propisano je da dnevne usluge u zajednici obuhvataju aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju, dok je stavom 2. istog člana propisano da dnevne usluge u zajednici obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.

Sa druge strane, Odlukom o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Č. u članu 86. propisano je da se usluge dnevnog boravka za odrasle sa smetnjama u razvoju, pružaju licima od 25 – 55 godina života koji imaju smetnje u razvoju (telesne, intelektualne, mentalne, senzorne govorno-jezičke, socio-emocionalne i višestruke smetnje). Iz navedenog proizilazi da je Centar za socijalni rad grada Č, doneo rešenje kojim prestaje pravo na korišćenje dnevnog boravka podnositelјki pritužbe, koje je zasnovano na Odluci čije je donošenje u nadležnosti grada Č.

3.13. Poverenik konstatuje da je pritužba podneta protiv Centra za socijalni rad grada Č, a ne protiv grada Č. koji je doneo spornu odluku. Imajući u vidu da je Centar za socijalni rad grada Č, protiv koga je pritužba podneta, u konkretnom slučaju postupao u skladu sa Odlukom o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Č, koju je dužan da poštuje, Poverenik konstatuje da Centar za socijalni rad grada Č. nije prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

3.14. Međutim, s obzirom da pritužba nije podneta protiv grada Č. koji je svojom odlukom propisao ograničenje u pogledu godina života korisnika usluge dnevnog boravka iako Zakon o socijalnoj zaštiti ne predviđa ovo ograničenje, Poverenik će pristupiti analizi Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Č. sa aspekta antidiskriminacionih propisa i preduzeti druge mere iz svoje nadležnosti propisane članom 33. Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. MIŠLjENјE

 

Rešenjem Centra za socijalni rad grada Č. kojim je D.V. prestalo pravo na korišćenje usluge dnevnog boravka u Ustanovi za za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Z.“ Č, nisu prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišlјenja nije dopuštena žalba niti drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09

[2] „Službeni glasnik RS“, broj 24/11

[3] „Službeni list grada Čačka“,  br. 2/13,22/13, 20/16

[4] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09), član 1. stav 2.

[5] „Službeni list SCG- Međunarodni ugovori“, br. 9/03

[6] „Službeni glasnik RS“, br. 98/06

[7] Član 21. Ustava Republike Srbije

[8] Član 2. Zakona o zabrani diskriminacije

[9] „Službeni glasnik RS“, broj 24/11

[10] „Službeni glasnik RS”, br. 42/13

[11] „Službeni list grada Čačka“, br.2/13, 22/13, 20/16

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Pritužba B.J. protiv Centra za socojalni rad zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti pružanja uslugaDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top