Poverenica na konferenciji “Borba protiv seksualnog nasilja prema ženama“

O seksualnom nasilju nad ženama važno je govoriti javno i delovati u javnoj sferi, jer se samo na taj način razvija svest o neophodnosti prijavljivanja nasilja. To je obaveza svih institucija, organa i organizacija koje se bave položajem žena u društvu, kao što je i uloga medija i način njihovog izveštavanja od nemerljivog značaja, poručila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na konferenciji “Borba protiv seksualnog nasilja prema ženama – unapređenje pravnog okvira i postupanja”, koju je organizovala Agencija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women).

Iako je poslednjih godina značajno je unapređena pravna zaštita žena  uz bolju međusektorsku saradnju,  problem je što je u osnovi seksualnog nasilja nad ženama  duga istorija diskriminacije i nejednakih odnosa moći između žene i muškarca, društvenog tolerisanja svih oblika nasilja nad ženama, rekla je poverenica Janković. Ona je navela da je dobar zakonski okvir  tek prvi korak u borbi protiv nasilja nad ženama ali da se mora nastaviti kontinuiran rad na stvaranju  adekvatne društvene klime za suštinsko sprečavanje nasilja nad ženama  kao i da je za to  neophodno zalaganje čitavog društva.

Poverenica je istakla   da je važno  posebnu pažnju posvetiti i edukaciji dečaka i mladića, koji su zbunjeni tradicionalnim, ali još uvek  preovlađujućim modelima ponašanja u muško-ženskim odnosima.  Mladi tragaju za prihvaćenošću u skladu sa društvenim normama koje uočavju i zato je važno,  ponuditi dečacima, mladićima i mladim muškarcima adekvatne uzore iz kojih će biti jasno šta je to prihvatljivo ponašanje, zaključila je Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top