Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i u porodici

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić pozdravlja stupanje na snagu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Srbija ratifikovala oktobra 2013. godine i ukazuje da su njome uspostavljeni novi standardi u prevenciji, zaštiti, procesuiranju i sankcionisanju akata rodno zasnovanog nasilja.

Iskustvo pokazuje da sistem prevencije i zaštite od nasilja u porodici i nasilja prema ženama još uvek nije efikasan i delotvoran. O tome svedoče učestali akti nasilja nad ženama i broj ubijenih žena, koji istovremeno pokazuju koliko se malo uradilo svih ovih godina na uklanjanju uzroka nasilja nad ženama.

Poverenica poziva nadležne državne organe da bez odlaganja pristupe usklađivanju zakonskog i strateškog okvira kako bi se ovaj vid nasilja efikasno suzbijao, a ženama žrtvama nasilja obezbedila adekvatna zaštita, pomoć i podrška.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top