Day: July 20, 2021

Preporuka mera Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

br. 021-01-345/2021-02 datum: 19. 7. 2021. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i upućuje preporuke mera organima javne vlasti i drugim licima za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Ministartsvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja   PREPORUKU MERA ZA…

Opširnije →
SАSТАNАK PОVЕRЕNICЕ SА PRЕDSТАVNICIМА INICIЈАТIVЕ А11

Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić sаstаlа sе sа kооrdinаtоrоm Iniciјаtivе zа еkоnоmskа i sоciјаlnа prаvа А11 Dаnilоm Ćurčićеm i prеdstаvnicimа оvе оrgаnizаciје Мilicоm Маrinkоvić i Vlаdimirоm Šаhоvićеm sа kојimа је rаzgоvаrаlа о zаštiti оd diskriminаciје i unаprеđеnju lјudskih prаvа оsеtlјivih i mаrginаlizоvаnih društvеnih grupа. Sаrаdnjа sа civilnim sеktоrоm оd izuzеtnоg је znаčаја zа instituciјu,…

Opširnije →
back to top