1122-18 Pritužba B.K. povodom diskriminacije M.M. na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

 1. 07-00-1311/2018-02 datum: 15. 4. 2019.

 

MIŠLjENјE

 

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela B. K, u ime svog maloletnog sina M.M. protiv Opštinske uprave opštine Bačka Palanka, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je navedeno da je M.M. učenik Škole za osnovno i srednje obrazovanje „M. P.“ u N. S, da ima autizam, kao i da je u osmom razredu osnovne škole i prve dve nedelјe pohađanja srednje škole imao podršku ličnog pratioca. Dalјe je navedeno da je majka početkom školske godine podnela zahtev za procenu o potrebi pružanja podrške sa predlogom škole o potrebi angažovanja ličnog pratioca i u toku nastave, međutim da Interresorna komisija nije razmatrala ovaj zahtev, odnosno da su obavestili majku da o novom zahtevu neće odlučivati do kraja školske godine. U izjašnjenju Odelјenja za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Bačka Palanka je, između ostalog, navedeno da je lokalna samouprava obezbedila mini-bus za prevoz trinaestoro dece iz Bačke Palanke do ŠOSO „M. P.“ u N. S. među kojom je i M.M, da sa decom putuju i tri lična pratioca koji imaju obavezu da se staraju o njihovoj bezbednosti u putu, da je nov zahtev za procenu o potrebi pružanja podrške podnet pre početka školske godine, da nisu izneti konkretni problemi i poteškoće sa kojim se učenik susreće u školi zbog kojih bi mu bila potrebna podrška ličnog pratioca tokom nastave, kao i da proširenje usluge na podršku ličnog pratioca i u toku nastave ne bi doprinelo napredovanju učenika i njegovom osamostalјivanju. U toku postupka je utvrđeno da komisija nije postupila u skladu sa Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku jer u propisanom roku od pristizanja zahteva za procenu o potrebi pružanja dodatne podrške nije razmatrala zahtev. Po sprovedenom postupku, a na osnovu izvedenih dokaza, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao je mišlјenje da je propuštanjem da razmatra novi zahtev za procenu potrebe deteta za pružanjem dodatne podrške, Opštinska uprava opštine Bačka Palanka, Odelјenje za društvene delatnosti povredila odredbe člana 6. Zakona o zabrani diskriminacije. Zbog toga je Opštinskoj upravi opštine Bačka Palanka, Odelјenje za društvene delatnosti preporučeno da razmotri zahtev za procenu potrebe deteta za pružanjem dodatne podrške uz sagledavanje svih ranijih i novonastalih okolnosti u porodici i životu učenika M. M. i o mišlјenju interresorne komisije obavesti B. K, kao i da ubuduće vodi računa da svojim ponašanjem ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

 

 

 

 

 

 

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratila se B. K. iz B. P, u ime svog maloletnog sina M.M, pritužbom podnetom protiv Opštinske uprave opštine Bačka Palanka.
  • U pritužbi i dopunama pritužbe, između ostalog, navedeno je:
 • da se obraća zbog diskriminacije i uskraćivanja prava na ličnog pratioca svom sinu M.M, detetu sa autizmom;
 • da pritužbu podnosi na rad Interresorne komisije u Bačkoj Palanci (B. R, psihološkinja, M. R, socijalna radnica, i M. Č, pedijatar) i T. D, socijalne radnice koordinatorke za lične pratioce u Centru za socijalni rad Bačka Palanka;
 • da je maloletni M.M. završio osnovnu školu u Bačkoj Palanci i da je od septembra 2018. godine počeo da pohađa srednju školu „M. P.“ u N. S;
 • da je za vreme pohađanja osmog razreda osnovne škole imao ličnog pratioca sa kojim je dobro sarađivao i to je značajno doprinelo uklјučivanju maloletnog M.M. u kolektiv i zajednicu;
 • da je prilikom polaska u srednju školu, lokalna samouprava obezbedila organizovan prevoz za decu koja pohađaju školu „M. P.“ u N. S, ali da je maloletnom M.M. tada uskraćen lični pratilac;
 • da druga deca koja idu u istu školu i koriste isti prevoz kao i maloletni M. i dalјe imaju pratioce;
 • da M.M. ima povremene nepredvidive napade agresije i autoagresije, kao i alergijske reakcije, da nije samostalan i da je neophodno prisustvo pratioca radi njegovog školovanja;
 • da M.M. živi u porodici sa majkom, podnositelјkom pritužbe, njenim suprugom koji je slepa osoba i koji je zaposlen, kao i da imaju bebu oko čije nege je podnositelјka pritužbe angažovana, što čini opravdanom dodatnu potrebu za podrškom i uslugom pratioca;
 • da je od majke jednog deteta koje koristi isti prevoz i istu školu kao M.M. čula da ona želi da bude lični pratilac deteta s obzirom da je izrazila „potrebu da bude pratilac sopstvenom detetu“, ali da tada „ne može da bude korisnik novčane naknade za rad pratioca“, da joj je u „privatnom dogovoru sa socijalnom radnicom predloženo“ da bude lični pratilac M.M. i na taj način ostvari novčanu naknadu i bude pratilac svom detetu;
 • da je potrebno da lični pratilac M.M. bude muška osoba, snažnije građe, koja može da bude maksimalno posvećena brizi o detetu s obzirom da ima povremene napade i burne reakcije, kao i da je prve dve nedelјe u novoj školi M.M. imao takvog pratioca sa kojim je ostvario dobru komunikaciju;
 • da je nakon druge nedelјe u školi obaveštena da M.M. više nema pravo na pratioca, već samo pravo na organizovan prevoz i da sama proceni način na koji može da bude pratilac svom detetu;
 • da je po mišlјenju R. Đ, zaposlene u Opštinskoj upravi Bačka Palanka, sa kojom je podnositelјka pritužbe razgovarala o pratiocu, M.M. dovolјno samostalan da ide sam u školu, da majka previše brine i da mora da rizikuje, da će ga neko već pripaziti ako bude imao dobru volјu, da srednja škola nije obavezna i da sama proceni prioritete;
 • da je početkom školske godine ponovo predala zahtev za interresornu komisiju kod izabranog lekara u DZ Bačka Palanka, koju je lekar prosledio interresornoj komisiji i da je socijalna radnica M. R. tražila mišlјenje škole o potrebi pratioca, koje je sutradan odbila da primi;
 • da je od B. R. iz interresorne komisije telefonom (SMS porukama) obaveštena da su dobili novi zahtev, ali da je mišlјenje urađeno za ovu školsku godinu;
 • da M.M. ne ide u školu, da nije samostalan, da je uvek uplašen u novom okruženju i situacijama, da hranu koju mu spakuje neće uzeti sam iz ranca bez naloga i podsećanja, vodu neće piti bez podsećanja, ne koristi toalet samostalno;
 • da su potrebu da M.M. ima pratioca iskazali i stručnjaci škole i detetov psihijatar;
 • dopunom pritužbe od 4. decembra 2018. godine, podnositelјka je precizirala da pritužbu podnosi protiv Opštinske uprave opštine Bačka Palanka.
  • U prilogu pritužbe je, između ostalog, dostavlјena sledeća dokumentacija: 1) izveštaj lekara specijaliste KC Vojvodine – Klinika za psihijatriju; 2) Predlog Škole za osnovno i srednje obrazovanje „M. P.“ N. S. o potrebi angažovanja ličnog pratioca za učenika M.M. broj 1733 od 6. septembra 2018. godine; 3) plan usluge za dete M.M; 4) mišlјenje Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku – revizija za učenika M.M. broj III-560-1/2018-10 od 2. jula 2018. godine;
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je, u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pribavio izjašnjenje Opštinske uprave Bačka Palanka, Odelјenje za društvene delatnosti.
  • U izjašnjenju M. Š, rukovoditelјke Odelјenja za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Bačka Palanka, između ostalog, navedeno je:
 • da su interresornu komisiju koja je postupala u predmetu pružanja podrške maloletnom M.M. činili: dr M. Č, pedijatar, predsednik komisije, B. R, dipl. psihološkinja, članica komisije, M. R, dipl. socijalna radnica, članica, i T. B, koordinatorka, dipl. pravnica;
 • da je prvo Mišlјenje o potrebi za dodatnom podrškom učeniku M.M. interresorna komisija donela u decembru 2016. godine, kada je dečak već pohađao osmi razred OŠ „H. P.“ – školu za decu sa smetnjama u razvoju. Komisija je kao meru podrške predložila nastavak školovanja prema individualnom obrazovnom planu u školi „H. P.“, defektološku podršku i savetodavni rad sa roditelјima, kao i da majka nije imala primedbe na ovo mišlјenje;
 • sledeće revidirano mišlјenje Komisija je donela u januaru 2018. godine, kada je dečak pohađao osmi razred. Tada je majka zahtevala ličnog pratioca za dečaka jer je ona u rizičnoj trudnoći i ne može da ga dovodi u školu. S obzirom na to, Komisija je donela mišlјenje u kojem je predložila uslugu ličnog pratioca na putu do škole do kraja osnovne škole, tj. do kraja školske 2017/2018. godine, kao i da majka nije imala primedbi na ovakvo mišlјenje;
 • da IRK nema dalјi uvid u izbor i angažovanje ličnog pratioca, s obzirom da je pružalac usluge Centar za socijalni rad, koji vrši obuku, izbor i angažovanje ličnih pratilaca;
 • da je IRK sledeće revidirano mišlјenje donela u junu 2018. godine, kada je zahtev podnela OŠUSR „H. P.“ radi davanja saglasnosti za upis učenika u srednju školu za učenike sa smetnjama u razvoju i rešavanje problema putovanja učenika u ŠOSO „M. P.“ u N. S. u školskoj 2018/2019. godini. IRK je tada donela mišlјenje u kojem je saglasna sa nastavkom obrazovanja učenika M.M. u ŠOSO „M. P.“ u N. S. i predložila uslugu ličnog pratioca tokom odlaska i dolaska iz škole pod uslovom da lokalna samouprava ne uspostavi organizovan prevoz;
 • da je u tom trenutku Opština Bačka Palanka bila suočena sa rešavanjem putovanja za 13 učenika, od kojih nijedan ne može samostalno da putuje, zbog čega je problem rešen obezbeđivanjem organizovanog prevoza mini busom do vrata ŠOSO „M. P.“, uz pratnju tri lična pratioca, koji imaju zadatak da brinu o bezbednosti dolaska učenika u školu;
 • da je rešenje o tri lična pratioca za decu koja zajedno putuju organizovanim prevozom bilo najbolјe moguće rešenje i u skladu sa potrebama dece, s jedne strane i raspoloživim resursima, s druge strane;
 • da učenik M.M. nije diskriminisan jer su njegove potrebe uvažene osiguranjem bezbednog dolaska u školu. Po učenika M.M. lični pratioci iz mini-busa dolazili su do stana u kojem živi;
 • da je pre početka školske godine majka učenika M.M. uputila još jedan zahtev. Razlog slanja novog zahteva komisiji nije bio jasan, s obzirom da je učenik dobio saglasnost za pohađanje škole „M. P.“ i već je bio upisan u nju, putovanje učenika u školu već je bilo obezbeđeno, a mere podrške se već realizuju;
 • da je majka učenika M.M. 6. septembra 2018. godine dostavila predlog ŠOSO „M. P.“ o potrebi angažovanja ličnog pratioca za učenika M.M. Međutim, IRK nije pokrenula ponovo razmatranje dodatne podrške učeniku iz sledećih razloga: revizije se rade po isteku šest meseci od poslednjeg mišlјenja, prvi nastavni dan u školskoj 2018/2019. godini je bio 3. septembar, a predlog škole je datiran tri dana kasnije, što je suviše kratak rok za prilagođavanje bilo kog deteta, te tim za dodatnu podršku škole još nije imao prilike da izvede zaklјučke o funkcionisanju deteta, pa ih nije ni dao;
 • da predlog škole ne sadrži ni jedan konkretan podatak o ponašanju ili problemu dečaka u školi, nego je obrazloženo mišlјenje majke i na kraju je navedeno da će Tim pratiti dete i na osnovu evaluacije proceniti da li će ova podrška dalјe biti potrebna, odnosno, predlog nije zasnovan na činjenicama da teškoće postoje, nego da bi one eventualno mogle da se dogode. Predlog su potpisali defektolog i psiholog škole, a ne članovi Tima za dodatnu podršku učeniku koji je nadležan za ovakav predlog;
 • da je učenik u pohađanju osnovne škole bio samostalan u nastavi i nije imao pratioca uz sebe. Uvođenje ličnog pratioca u takvom okolnostima bilo bi pedagoški i razvojno neopravdano, jer se time ne podstiču, nego se podrivaju adaptibilne sposobnosti deteta što je u potpunoj suprotnosti sa načelima inkluzije;
 • da se u dosadašnjem radu, procenjujući potrebe deteta, IRK vodila principima najbolјeg interesa deteta i hijerarhijom potreba deteta. Bezbednost, kao prvi kriterijum, osigurana je dovođenjem učenika do vrata škole uz pratnju ličnog pratioca. IRK nema informaciju da je kod učenika M.M. bilo ispada u ponašanju u školi. Članovi IRK su od majke dobili informaciju da dečak samostalno jede i obavlјa higijenske aktivnosti uz podsticaj. ŠOSO „M. P.“ je škola koja je bezbedna i visokospecijalizovana ustanova za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju, gde rad sa decom sa autizmom predstavlјa svakodnevnu praksu. Komisija nije saglasna sa angažovanjem usluge ličnog pratioca tokom nastave, smatrajući da su najvažnije potrebe deteta koje pruža lični pratilac već zadovolјene, te proširenje takve usluge ne bi doprinelo njegovom napredovanju, kao i da aktivnosti koje se odnose na osamostalјivanje i socijalizaciju učenika čine sastavni deo pedagoške podrške;
 • da će Komisija u narednom periodu u skladu sa Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku, kao i svojim obavezama, odgovornostima i etičkim načelima, razmatrati potrebe za podrškom učeniku M.M, a na osnovu rezultata evaluacije i na osnovu prikuplјanja novih podataka o funkcionisanju dečaka u svakodnevnom životu. Rok u kome će Komisija razmatrati ovaj predmet je polugodište školske 2018/2019. godine;
 • učenik M.M. je do sada dobijao sledeće mere podrške: dečiji dodatak, dodatak za tuđu negu i pomoć sa uvećanim iznosom, pohađanje razvojnog programa za decu sa smetnjama u razvoju, obrazovanje po posebnom programu za decu sa smetnjama u razvoju, defektološku i logopedsku podršku, uslugu ličnog pratioca na putu do škole, organizovan prevoz do vrata ŠOSO „M. P.“ pod nadzorom ličnog pratioca, savetodavni rad sa roditelјima;
 • što se tiče omogućavanja usluge ličnog pratioca tokom boravka u školi nekim drugim učenicima, IRK ne može navoditi razloge zbog kojih je nekim učenicima omogućena ova usluga, osim činjenice da se potreba za podrškom procenjuje pojedinačno za svako dete, bez poređenja sa drugom decom;
 • da se Odelјenje za društvenu delatnost i IRK proteklih godina suočavaju sa mnogo teškoća i problema u obezbeđivanju podrške za svako dete, s obzirom da su potrebe za dodatnom podrškom sve veće, usluge nove, mnogima nedovolјno poznate, a neke i zakonski neuređene i bez finansijskog uporišta od resornih ministarstava. Opština Bačka Palanka je imala sluha i shvatila navedeno kao jedan od prioriteta, s obzirom sa se radi o deci i roditelјima iz društveno osetlјivih grupa i uložila mnogo napora i finansijskih sredstava, kako bi podršku učinila dostupnom svoj deci.

 

 • U toku postupka je, u skladu sa odredbom člana 37. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije, pribavlјen i dopis ŠOSO „M. P.“ N. S.

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

 

 • Uvidom u Mišlјenje Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku – revizija za učenika M.M. broj III-560-1/2018-10 od 2. jula 2018. godine, utvrđeno je da je u odelјku 5. Opis deteta i efekti preduzetih mera, između ostalog, navedeno: „Sa M. se uspostavlјa socijalni kontakt. Vedar, nasmejan, druželјubiv. Samostalno jede. Uz nadzor i pomoć obavlјa toalet i održava higijenu.“ Dalјe je u odelјku 7. Podrške koje je dete ostvarilo u sistemu obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, između ostalog, navedeno da je učenik M.M. ostvario podršku – usluga ličnog pratioca, da je pružalac usluge CSR Bačka Palanka, mesto pružanja usluge je škola, početak pružanja podrške i učestalost – školska 2017/2018. godine. U odelјku 9. Mišlјenje učesnika u postupku procene o vidovima podrške koji su detetu potrebni navedeno je da se B. K., majka učenika M.M, slaže sa nastavkom školovanja u ŠOSO „M. P.“ pod uslovom da se detetu obezbedi lični pratilac na putu do škole i putni troškovi do škole za dete i pratioca. U odelјku 11. Usaglašeno zajedničko mišlјenje Komisije o potrebi za podrškom i dodatnom podrškom, navedeno je, između ostalog: „Usluga ličnog pratioca (tokom odlaska i dolaska iz škole pod uslovom da se od strane lokalne samouprave ne uspostavi organizovan prevoz)“. U odelјku 12. Individualni plan podrške detetu, kao jedan od zadataka/aktivnosti/usluga/mera navedena je i „usluga ličnog pratioca na putu do škole“ za koju je odgovoran Centar za socijalni rad u vremenskom okviru od školske 2018/2019. godine.
 • Uvidom u Predlog Škole za osnovno i srednje obrazovanje „M. P.“ N. S. broj 1733 od 6. septembra 2018. godine, utvrđeno je da je u predlogu navedeno da je učenik M.M. učenik sa višestrukim smetnjama u razvoju i da je u postojećoj dokumentaciji iz prethodnog školovanja navedeno da je imao ličnog pratioca za vreme trajanja nastave. Navedeno je da, iz razgovora sa majkom i opisa deteta od nastavnika koji su ga ranije pratili, škola saznaje da učenik M.M. otežano uspostavlјa kontakt sa drugim osobama, da mu je potrebna podrška odraslih u brizi o sebi (u aktivnostima lične higijene), da se ne snalazi u novim i nepoznatim situacijama, plašlјiv je i uznemiren pri promeni rutine. Dalјe je navedeno da s obzirom na individualne karakteristike učenika i činjenicu da se nalazi u novom okruženju, smatraju da bi bila značajna podrška ličnog pratioca za vreme trajanja nastave, koja bi prvenstveno bila usmerena na realizaciju aktivnosti brige o sebi, uspešnijeg funkcionisanja u novom okruženju, kao i da će Tim za dodatnu podršku učeniku pratiti proces adaptacije i osamostalјivanja učenika uz ličnog pratioca, a na osnovu evaluacije na kraju godine će proceniti da li je ova podrška neophodna i u dalјem periodu. Predlog je potpisala Stručna služba škole – defektološkinja i psihološkinja.
 • Uvidom u dopis Škole za osnovno i srednje obrazovanje „M. P.“ N. S. broj 3449/1 od 25. oktobra 2018. godine, upućen Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, utvrđeno je da je učenik M.M. upisan u prvi razred ove škole na osnovu Mišlјenja Interresorne komisije Opštine Bačka Palanka broj III-560-1/2018-10 od 2. jula 2018. godine, kao i da je u usaglašenom zajedničkom mišlјenju Komisije o potrebi za podrškom i dodatnom podrškom navedeno da učenik ostvaruje pravo na uslugu ličnog pratioca „tokom odlaska i dolaska iz škole pod uslovom da se od strane lokalne samouprave ne uspostavi organizovani prevoz“. Dalјe je navedeno da je i pored organizovanog prevoza za učenike iz Bačke Palanke od samog početka školske godine, prve dve nedelјe učenik M.M. dolazio u školu organizovanim prevozom i uz prisustvo ličnog pratioca, koji je, po navodima koordinatorke za lične pratioce, angažovan odlukom Centra za socijalni rad Bačka Palanka za određeni period, radi potrebe adaptacije učenika na novu školsku sredinu. Još je navedeno da se majka učenika M.M. obratila školi 6. septembra 2018. godine sa molbom za mišlјenje stručne službe škole o potrebi angažovanja ličnog pratioca za učenika M.M. Članice stručne službe, S. B, psihološkinja i B. A, defektološkinja, izdale su majci Mišlјenje broj 1733 od 6. septembra 2018. godine u kome se navodi potreba za ostvarivanjem prava na uslugu ličnog pratioca za vreme trajanja nastave, na osnovu kojeg je majci predočeno da može podneti zahtev za procenu o potrebi pružanja podrške detetu, kako bi Komisija ponovo razmotrila mogućnost ostvarivanja prava na uslugu ličnog pratioca za vreme trajanja nastave. Škola nije podnela zahtev za procenu potrebe pružanja podrške detetu jer je majka jasno predočila da će to ona učiniti. Dalјe je navedeno da ih je telefonskim putem, 12. septembra 2018. godine, koordinatorka IRK Bačka Palanka obavestila da će od 17. septembra 2018. godine učenik M.M. dolaziti u školu organizovanim prevozom ali bez prisustva ličnog pratioca, kao i da od tog perioda učenik ne dolazi na nastavu. U cilјu prevazilaženja nastale situacije zakazan je razgovor sa roditelјima učenika i predloženo im je da se pokuša adaptacija učenika na školu bez ličnog pratioca, prema posebnom režimu dolaska, uz podršku nastavnika, smatrajući da je u interesu učenika da dolazi u školu. Uprkos predloženim merama učenik M.M. i dalјe ne pohađa nastavu.
 • Uvidom u Plan usluge za dete M.M, utvrđeno je da je detetu M.M. predviđena usluga ličnog pratioca do 28. juna 2018. godine za sledeće aktivnosti: odvođenje i dovođenje deteta u školu, kretanje po gradu, po potrebi u ustanovi, pomoć pri održavanju lične higijene (oblačenje, umivanje), osnaživanje i pospešivanje deteta na komunikaciju sa vršnjacima.
 • Uvidom u izveštaj lekara specijaliste KC Vojvodine – Klinika za psihijatriju od 12. juna 2018. godine, utvrđeno je da je u izveštaju navedeno da je M.M. u oktobru 2017. godine, kao i u aprilu i maju 2018. godine imao epizode psihomotornog nemira u školskom okruženju, kao i da „postoje i promene u okruženju, majka se udala i dobila bebu, on od svoje druge godine živi sam sa majkom i navikao je da budu njih dvoje sami“.
 • Uvidom u izveštaj lekara specijaliste KC Vojvodine – Klinika za psihijatriju od 24. septembra 2018. godine, utvrđeno je da je navedno da je M.M. „krenuo u srednju školu ŠOSO „M. P.“ obezbeđen prevoz ali je ličnog pratioca imao samo desetak dana škole. S obzirom da se radi o značajnoj promeni za dečaka, kao i u odnosu na osnovni poremećaj i stepen funkcionalnosti, smatram da je neophodno da ostvari pravo na ličnog pratioca u dalјem nastavku školovanja.“

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i priloga, izjašnjenja i antidiskriminacione i druge domaće i međunarodne propise.

 

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.
 • Ustav Republike Srbije[3] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.[4]
 • Republika Srbija je 1990. godine ratifikovala Konvenciju o pravima deteta[5], koja u članu 28. propisuje da dete ima pravo na obrazovanje i da je država dužna da podstiče razvoj različitih oblika srednjeg obrazovanja, uklјučujući opšte i stručno obrazovanje, koje bi bilo na raspolaganju i dostupno svakom detetu, da omogući da obrazovne i stručne informacije i saveti budu dostupni svoj deci i preduzme mere za redovno pohađanje škole i smanjenje stope napuštanja škole. Odredbama člana 29. stav 1. Konvencije o pravima deteta definisani su cilјevi obrazovanja, pa je propisano da obrazovanje deteta treba da bude usmereno na sveobuhvatan razvoj punog potencijala deteta, uz razvijanje poštovanja lјudskih prava, pojačan osećaj identiteta i pripadnosti i njegovu/njenu socijalizaciju i interakciju sa drugima i sa okruženjem.

Ove odredbe su pojašnjene Opštim komentarom Komiteta za prava deteta br. 1 iz 2001. godine, u kojem je navedeno da obrazovanje treba da bude usmereno na dete, prilagođeno detetu i da omogućava njegovo/njeno osnaživanje. Obrazovanje na koje svako dete ima pravo jeste ono koje je osmišlјeno tako da razvije kod deteta životne veštine, da ojača detetovu sposobnost da uživa čitav niz lјudskih prava i da utiče na stvaranje kulture prožete odgovarajućim vrednostima lјudskih prava. Komitet za prava deteta napominje da nastavni plan mora da bude u direktnoj vezi sa detetovim potrebama, kao i da potpuno uzme u obzir detetove sposobnosti koje se razvijaju. Nastavne metode, stoga, treba da se prilagode različitim potrebama različite dece. Obrazovanje treba da teži tome da obezbedi da svako dete savlada osnovne životne veštine i da nijedno dete ne izađe iz škole, a da nije opremlјeno za suočavanje sa izazovima sa kojima se može očekivati da će se suočiti u životu. Komitet za prava deteta naveo je da diskriminacija, po bilo kom osnovu, bilo da je otvorena ili skrivena, vređa lјudsko dostojanstvo deteta i u stanju je da podrije ili čak uništi sposobnost deteta da ima koristi od mogućnosti koje mu pruža obrazovanje.

 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koja se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima[6]. Dalјe, odredbama člana 6. ovog zakona propisano je da neposredna diskriminacija postoji ako se licu ili grupi lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavlјaju ili su stavlјeni u nepovolјniji položaj, ili bi mogli biti stavlјeni u nepovolјniji položaj. Pored toga, članom 19. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da svako ima pravo na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i stručno osposoblјavanje pod jednakim uslovima, u skladu sa zakonom, kao i da je zabranjeno licu ili grupi lica, na osnovu njihovog ličnog svojstva, otežati ili onemogućiti upis u vaspitno-obrazovnu ustanovu ili isklјučiti ih iz ovih ustanova, otežati ili uskratiti mogućnost praćenja nastave i učešća u drugim vaspitnim, odnosno obrazovnim aktivnostima, razvrstavati učenike po ličnom svojstvu, zlostavlјati ih i na drugi način neopravdano praviti razliku i nejednako postupanje prema njima.
 • Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja[7] propisan je rad interresorne komisije. Odredbama člana 77. ovog zakona propisano je da interresorna komisija vrši procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom, kao i da se dodatna podrška odnosi na prava i usluge koje detetu obezbeđuju prevazilaženje fizičkih i socijalnih prepreka u cilјu nesmetanog obavlјanja svakodnevnih životnih aktivnosti od značaja za uklјučivanje u obrazovni proces, život u zajednici i napredovanje. Interresornu komisiju obrazuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove društvenih delatnosti na osnovu sporazuma o saradnji između ustanova sistema obrazovanja, državne uprave i lokalne samouprave, socijalne zaštite i zdravlјa. Jedinica lokalne samouprave određuje sedište rada, obezbeđuje i isplaćuje nanaknade za rad članova, obezbeđuje tehničku i drugu podršku za njen rad, obezbeđuje sredstva za finansiranje podrške preporučene od interresorne komisije, obezbeđuje arhiviranje i čuvanje dokumentacije, prikuplјa izveštaje o radu interresorne komisije, predloženoj podršci i njenim efektima najmanje dva puta godišnje.
 • Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku[8] uređuje bliže uslove za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku i sastav i način rada interresorne komisije i propisuje da se procena zasniva na celovitom i individualizovanom principu, zasnovanom na jednakim mogućnostima u sagledavanju potreba deteta i učenika, sa cilјem da se pružanjem odgovarajuće podrške omogući društvena uklјučenost kroz pristup pravima, uslugama i resursima. Dalјe je propisano da se dodatna podrška obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu svakom detetu, odnosno učeniku iz društveno osetlјivih grupa, kome je usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, teškoća u učenju i drugih razloga potrebna dodatna podrška u obrazovanju, zdravstvu ili socijalnoj zaštiti.
 • Odredbama člana 5. stav 7. i 8. ovog Pravilnika propisano je da se sastanak interresorne komisije, radi razmatranja zahteva za procenu potrebe deteta za pružanjem dodatne podrške, održava u roku od sedam dana od dobijanja zahteva, kao i da je u postupku procene interresorna komisija dužna da na osnovu utvrđene situacije ustanovi podršku koju dete već dobija i preporuči dodatnu podršku iz oblasti obrazovanja, zdravstvene ili socijalne zaštite, uklјučujući i onu koja zahteva dodatna finansijska sredstva, kao i da odredi način realizacije koordinisane međuresorne saradnje, sa cilјem uklјučivanja deteta u život zajednice i obezbeđivanja uslova za maksimalni razvoj deteta. Takođe, odredbama člana 9. st. 7, 8. i 11. ovog Pravilnika propisano je da svaki član komisije svoje mišlјenje dostavlјa koordinatoru, u roku od 15 dana od datuma pokretanja postupka procene, da je svaki član komisije dužan da roditelјima ili staratelјima, na razumlјiv i za njih jasan način, obrazloži svoje mišlјenje, a predsednik komisije da obrazloži zajedničko mišlјenje komisije i da je komisija dužna da, u roku od 45 dana od dana podnošenja zahteva za pokretanje postupka procene, sačini zajedničko, obrazloženo mišlјenje, na osnovu pojedinačne procene svakog člana komisije i usaglašenih stavova stalnih i povremenih članova.

Analiza navoda iz pritužbe, izjašnjenja i priloga sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Imajući u vidu okolnosti konkretnog slučaja, zadatak Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je da utvrdi da li je Opštinska uprava opštine Bačka Palanka, Odelјenje za društvene delatnosti diskriminisala učenika M.M. na osnovu njegovog ličnog svojstva – zdravstvenog stanja.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da procenu potrebe za dodatnom podrškom detetu i učeniku vrši interresorna komisija koju, prema odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obrazuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove društvenih delatnosti na osnovu sporazuma o saradnji između ustanova sistema obrazovanja, državne uprave i lokalne samouprave, socijalne zaštite i zdravlјa. Jedinica lokalne samouprave određuje sedište rada, obezbeđuje i isplaćuje naknade za rad članova, obezbeđuje tehničku i drugu podršku za njen rad, obezbeđuje sredstva za finansiranje podrške preporučene od interresorne komisije, obezbeđuje arhiviranje i čuvanje dokumentacije, prikuplјa izveštaje o radu interresorne komisije, predloženoj podršci i njenim efektima. Imajući u vidu navedene nadležnosti jedinice lokalne samouprave kada je reč o radu interresorne komisije, pritužba je podneta protiv Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka. Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku propisano je da interresornu komisiju čine profesionalci iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i obrazovno-vaspitnog sistema. Prema odredbama navedenog pravilnika, procena potreba za dodatnom podrškom detetu/učeniku se zasniva na celovitom i individualizovanom principu, zasnovanom na jednakim mogućnostima u sagledavanju potreba deteta i učenika, sa cilјem da se pružanjem odgovarajuće podrške omogući društvena uklјučenost kroz pristup pravima, uslugama i resursima.

 • Republika Srbija je ratifikovanjem Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom napustila tzv. medicinski pristup i prihvatila socijalni pristup invaliditetu koji prilazi invaliditetu kao socijalnom fenomenu. Naime, medicinski model posmatra invaliditet kao individualnu patologiju koju lekari treba da leče i rehabilituju. Prema tom modelu, problem je u osobi koja ima invaliditet, a fokus je na medicinskoj dijagnozi, a ne na osobi. Zastupnici ovog zastarelog modela smatraju da je osnovni način „rešavanja problema“ invaliditeta lečenje, rehabilitacija i adaptacija osobe na njeno trenutno „stanje“, a osoba sa invaliditetom je pasivna i „trpi“ pomoć koja joj se pruža. Sa druge strane, socijalni model pomera fokus sa dijagnoze na osobu, odnosno, okruženje koje treba da pruži jednake mogućnosti za učešće svih članova društva. Invaliditet je direktno srazmeran stepenu socijalne integracije, a težište se stavlјa na barijere koje postoje u zajednici i koje otežavaju osobi sa invaliditetom da iskaže svoje sposobnosti i koristi socijalne i druge resurse. Socijalni model posmatra osobu sa invaliditetom kao proaktivnu osobu koja ima pravo da odlučuje o svom životu i da bira one usluge i resurse zajednice za koje smatra da su joj potrebni[9].

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da deci sa smetnjama u razvoju treba obezbediti podršku koja im je potrebna za jačanje njihove samostalnost i uklјučivanje u društvo u skladu sa principima ravnopravnosti i poštovanja različitosti. Stoga, imajući u vidu sve navedeno, a imajući u vidu sastav i način rada komisije, kao i nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u konkretnom slučaju nije analizirano da li je M.M. potrebna određena podrška ličnog pratioca, već se fokusirao na utvrđivanje da li je Opštinska uprava Opštine Bačka Palanka, propuštanjem interresorne komisije da razmatra novi zahtev za procenu o potrebi pružanja podrške, povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Naime, razlozi za utvrđivanje potrebe za bilo kojim vidom podrške su izuzetno individualni i specifični za svako dete/učenika pojedinačno.

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da među stranama nije sporno da je maloletni M.M. učenik Škole za osnovno i srednje obrazovanje „M. P.“ u N. S. i da ima organizovan prevoz mini-busom do škole. Takođe, uvidom u navode pritužbe i izjašnjenja, kao i dostavlјene priloge, Poverenik konstatuje da je Komisija za procenu potrebe za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku M.M, broj III-560-1/2018-10 od 2. jula 2018. godine, donela mišlјenje da je učeniku M.M. potrebna podrška ličnog pratioca tokom odlaska i dolaska iz škole ukoliko lokalna samouprava ne obezbedi organizovan prevoz do škole. Takođe, utvrđeno je i da je učenik M.M. imao podršku ličnog pratioca prve dve nedelјe u novoj školi, tačnije do 12. septembra 2018. godine na osnovu odluke Centra za socijalni rad Bačka Palanka, a radi adaptacije na novu školu. Uvidom u dostavlјene priloge, utvrđeno je da je interresornoj komisiji podnet novi zahtev odnosno da je majka deteta predala zahtev za interresornu komisiju kod izabranog lekara u DZ Bačka Palanka, koju je lekar prosledio interresornoj komisiji, kao i da je 6. septembra 2018. godine dostavlјen i predlog škole o potrebi angažovanja ličnog pratioca za učenika M.M.
 • Podnositelјka je u pritužbi navela da je učenik M.M. imao ličnog pratioca u toku osmog razreda, koji je, prema njenim navodima, znatno doprineo njegovom uklјučivanju u kolektiv i zajednicu, kao i da je nakon toga došlo do promena koje utiču na ponašanje i samopouzdanje M.M. (promena školske sredine i promena u porodici – udaja majke i rođenje bebe) zbog kojih mu je podrška ličnog pratioca i dalјe potrebna, što je potkrepila izveštajem lekara specijaliste o potrebi za podrškom ličnog pratioca. Dalјe je navedeno da učenik M.M. ne ide u školu od kada nema pratioca, da nije samostalan, da je uplašen u novom okruženju, kao i da neće samostalno uzeti hranu koju je poneo, piti vodu i koristiti toalet bez podsećanja. Pored toga, u predlogu Škole za osnovno i srednje obrazovanje „M. P.“ N. S. broj 1733 od 6. septembra 2018. godine, navedeno je da je učenik M.M, učenik sa višestrukim smetnjama u razvoju i da je u postojećoj dokumentaciji iz prethodnog školovanja imao ličnog pratioca za vreme trajanja nastave. Navedeno je da, iz razgovora sa majkom i opisa deteta od nastavnika koji su ga ranije pratili, škola saznala da učenik M.M. otežano uspostavlјa kontakt sa drugim osobama, da mu je potrebna podrška odraslih u brizi o sebi (u aktivnostima lične higijene), da se ne snalazi u novim i nepoznatim situacijama, kao i da je plašlјiv i uznemiren pri promeni rutine. Dalјe je navedeno da smatraju da, s obzirom na individualne karakteristike učenika i činjenicu da se nalazi u novom okruženju, bi bila značajna podrška ličnog pratioca za vreme trajanja nastave, koja bi prvenstveno bila usmerena na realizaciju aktivnosti brige o sebi, uspešnijeg funkcionisanja u novom okruženju, kao i da će Tim za dodatnu podršku učeniku pratiti proces adaptacije i osamostalјivanja učenika uz ličnog pratioca, a na osnovu evaluacije na kraju godine će proceniti da li je ova podrška neophodna i u dalјem periodu. Predlog je potpisala Stručna služba škole – defektološkinja i psihološkinja. Takođe u dopisu škole od 25. oktobra 2018. godine, koji je upućen Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, navedeno je da su članice stručne službe, psihološkinja i defektološkinja, izdale majci Mišlјenje broj 1733 od 6. septembra 2018. godine u kojem se navodi potreba za ostvarivanjem prava na uslugu ličnog pratioca za vreme trajanja nastave, na osnovu kojeg je majci predočeno da može podneti zahtev za procenu o potrebi pružanja podrške detetu, kako bi Komisija ponovo razmotrila mogućnost ostvarivanja prava na uslugu ličnog pratioca za vreme trajanja nastave, kao i da škola nije podnela zahtev za procenu potrebe pružanja podrške detetu jer je majka jasno predočila da će to ona učiniti.
 • U izjašnjenju koje je rukovoditelјka Odelјenja za društvene delatnosti opštinske uprave Bačka Palanka uputila Povereniku, između ostalog je navedeno da se revizije mišlјenja rade po isteku šest meseci od poslednjeg mišlјenja, da je ponovni zahtev za procenu podnet pre početka školske godine, a da je predlog škole o angažovanju ličnog pratioca podnet tri dana nakon početka školske godine. To je, kako je pojasnila, kratak rok za prilagođavanje deteta, zbog čega tim škole za dodatnu podršku nije imao prilike da izvede zaklјučak o funkcionisanju deteta u novoj sredini. U izjašnjenju je takođe navedeno da škola u predlogu nije navela konkretne podatke o ponašanju ili problemima učenika u školi i predlog nije zasnovan na činjenici da teškoće realno postoje, nego da bi se one eventualno mogle dogoditi. Dalјe je navedeno da Komisija nije saglasna sa angažovanjem usluge ličnog pratioca tokom nastave, smatrajući da su najvažnije potrebe deteta koje pruža lični pratilac zadovolјene, te proširenje takve usluge ne bi doprinelo napredovanju učenika M.M. da se time podrivaju njegove adaptibilne sposobnosti, kao i da aktivnosti koje se odnose na osamostalјivanje i socijalizaciju učenika čine sastavni deo pedagoške podrške. Pored toga, po navodima škole, učenik je imao podršku ličnog pratioca do 12. septembra 2018. godine, a škola je predložila roditelјima da se pokuša adaptecija učenika bez ličnog pratioca, prema posebnom režimu dolaska uz podršku nastavnika.
 • U izjašnjenju je navedeno da je opština Bačka Palanka obezbedila organizovani prevoz za trinaestoro dece koja svakodnevno putuju iz Bačke Palanke u ŠOSO „M. P.“ u N. S, među kojima je i učenik M.M, kao i da sa decom putuju tri lična pratioca, koji imaju zadatak da brinu o bezbednosti dolaska učenika u školu. Činjenica da je učenik M.M. imao ličnog pratioca u osnovnoj školi i prve dve nedelјe u srednjoj školi, ne znači da mu je ta podrška potrebna, odnosno da je pružanje ove podrška u konkretnom slučaju i u najbolјem interesu deteta. Opštinska uprava je takođe navela da će razmatrati potrebe za podrškom učeniku M.M. na osnovu evaluacije na polugodištu 2018/2019. godine.
 • Odelјenje za društvene delatnosti opštinske uprave Bačka Palanka u izjašnjenju ne osporava da komisija nije razmatrala novi zahtev za procenu potrebe deteta za pružanjem dodatne podrške, a kojim povodom se podnositelјka pritužbe obratila Povereniku. S tim u vezi Poverenik ističe da je Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku propisano da se komisija sastaje radi razmatranja zahteva u roku od sedam dana od dobijanja zahteva i da je dužna da u roku od 45 dana sačini zajedničko obrazloženo mišlјenje. Naime, odredbama člana 5. st. 7. i 8. ovog pravilnika propisano je da se sastanak interresorne komisije, radi razmatranja zahteva za procenu potrebe deteta za pružanjem dodatne podrške, održava u roku od sedam dana od dobijanja zahteva, kao i da je u postupku procene interresorna komisija dužna da na osnovu utvrđene situacije ustanovi podršku koju dete već dobija i preporuči dodatnu podršku iz oblasti obrazovanja, zdravstvene ili socijalne zaštite, uklјučujući i onu koja zahteva dodatna finansijska sredstva, kao i da odredi način realizacije koordinisane međuresorne saradnje, sa cilјem uklјučivanja deteta u život zajednice i obezbeđivanja uslova za maksimalni razvoj deteta. Takođe, odredbama člana 9. st. 7, 8. i 11. ovog Pravilnika propisano je da svaki član komisije svoje mišlјenje dostavlјa koordinatoru, u roku od 15 dana od datuma pokretanja postupka procene, da je svaki član komisije dužan da roditelјima ili staratelјima, na razumlјiv i za njih jasan način, obrazloži svoje mišlјenje, a predsednik komisije da obrazloži zajedničko mišlјenje komisije i da je komisija dužna da, u roku od 45 dana od dana podnošenja zahteva za pokretanje postupka procene, sačini zajedničko, obrazloženo mišlјenje, na osnovu pojedinačne procene svakog člana komisije i usaglašenih stavova stalnih i povremenih članova.
 • S tim u vezi, a imajući u vidu utvrđeno stanje, Poverenik konstatuje da je nesporno da novi zahtev za dodatnom podrškom nije razmatran, niti je majka deteta na propisani način obaveštena o eventualnim razlozima nerazmatranja zahteva. Poverenik konstatuje da je Inetrresorna komisija bila dužna da u skladu sa Pravilnikom da obrazloženo mišlјenje i izvrši procenu koja se zasniva na celovitom i individualizovanom principu i na jednakim mogućnostima u sagledavanju potreba deteta i učenika, sa cilјem da se pruži odgovarajuća podrška i omogući društvena uklјučenost kroz pristup pravima, uslugama i resursima. Postupak i rezultati postupka procene usmereni su na prevazilaženje prepreka za razvoj maksimalnih potencijala deteta, kao i uklјučivanje deteta u zajednicu. Zbog toga su svi nadležni organi i profesionalci koji su uklјučeni u proces pružanja podrške detetu/učeniku dužni da preduzmu sve mere i aktivnosti za koje su ovlašćeni. U konkretnom slučaju, komisija je bila dužna da razmatra zahtev o ponovnoj proceni potrebe za pružanjem dodatne podrške, sagleda predlog škole i mišlјenje lekara i izvrši celovitu i individualizovanu procenu da li je potrebna dodatna podrška detetu s obzirom na novonastale okolnosti, kao i da odredi način realizacije koordinisane međuresorne saradnje sa cilјem uklјučivanja deteta u život zajednice i obezbeđivanja uslova za maksimalni razvoj deteta.
 • Imajući u vidu sve navedeno, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je mišlјenja da je interresorna komisija, propuštanjem da razmatra novi zahtev stavila učenika M.M. u nepovolјniji položaj na osnovu njegovog ličnog svojstva. Poverenik ukazuje da se u skladu sa propisima dodatna podrška obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu svakom detetu, odnosno učeniku iz društveno osetlјivih grupa, kome je usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, teškoća u učenju i drugih razloga potrebna dodatna podrška u obrazovanju, zdravstvu ili socijalnoj zaštiti. Nerazmatranjem zahteva izostala je procena organa nadležnog za davanje mišlјenja o dodatnoj podršci detetu i učeniku, čime su prava deteta povređena.
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, imajući u vidu najbolјi interes deteta, očekuje da će svi nadležni organi, u saradnji sa podnositelјkom pritužbe i samim detetom, preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti kako bi učenik M.M. što pre počeo da ponovo pohađa školu. Naime, Konvencijom o pravima deteta propisano je da je država dužna da podstiče razvoj različitih oblika srednjeg obrazovanja, uklјučujući opšte i stručno obrazovanje, koje bi bilo na raspolaganju i dostupno svakom detetu, da omogući da obrazovne i stručne informacije i saveti budu dostupni svoj deci i preduzme mere za redovno pohađanje škole i smanjenje stope napuštanja škole. Stoga, neophodno je da učenik M.M. ostane u sistemu obrazovanja, kako bi se na što bolјi način pripremio za samostalan život, opremlјen za suočavanje sa izazovima sa kojima se može očekivati da će se suočiti u životu, u skladu sa preporukom Komiteta za prava deteta.

 

 1. MIŠLjENјE

 

Propuštanjem da razmatra novi zahtev za procenu potrebe deteta za pružanjem dodatne podrške, Opštinska uprava opštine Bačka Palanka, Odelјenje za društvene delatnosti povredila je odredbe člana 6. Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. PREPORUKA

 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Opštinskoj upravi opštine Bačka Palanka, Odelјenje za društvene delatnosti:

 

5.1. Da razmotri zahtev za procenu potrebe deteta za pružanjem dodatne podrške uz sagledavanje svih ranijih i novonastalih okolnosti u porodici i životu učenika M. M. i o mišlјenju interresorne komisije obavesti B. K.

 

5.2. Da ubuduće vodi računa da ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

 

Potrebno je da Opštinska uprava opštine Bačka Palanka obavesti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišlјenja sa preporukom.

 

Ukoliko Opštinska uprava opštine Bačka Palanka ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

 

Protiv ovog mišlјenja nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09

[2] Zakon o zabrani diskriminacije, član 1. stav 2.

[3] „Službeni glasnik RS”, broj 98/06

[4] Ustav Republike Srbije, član 21.

[5] Zakon o ratifikaciji Konvencije UN o pravima deteta („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 15/90 i „Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 4/96 i 2/97)

[6] Zakon o zabrani diskriminacije, član 2.

[7] „Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon i 10/2019

[8] „Službeni glasnik RS“, broj 63/10 (prestao da važi 31. oktobra 2018. godine, ali je bio na snazi u momentu podnošenja zahteva podnositelјke pritužbe interresornoj komisiji)

[9] „Ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom: Primeri dobre prakse“, Zaštitnik građana, Beograd, 2011.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-icon1122-18 Pritužba B.K. povodom diskriminacije M.M. na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga Download


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top