РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ПРЕД НАРОДНОМ СКУПШТИНОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић представила је посланицима Народне скупштине Републике Србије Редован годишњи извештај о стању у области заштите равноправности за 2020. годину.

Током 2020. институцији се обратило више од 3000 грађана и грађанки. Повереник је поступао у 1188 предмета, а поред мишљења у појединачним случајевима, дато је и 476 препорука мера. Настављен је тренд поступања по препорукама – поступљено је у 89% случајева. Највише притужби поднето је због дискриминације на основу здравственог стања и старосног доба, а затим следе национална припадност или етничко порекло, пол и инвалидитет, брачни и породични статус, имовно стање, чланство у политичким, синдикалним и другим организацијама, итд. Када је у питању област, највише притужби је поднето због дискриминације пред органима јавне власти, затим у поступку запошљавања или на послу, приликом пружања услуга или при коришћењу објеката и површина. Следе образовањe, област социјалне заштите, јавног информисања и медија, итд.

Повереница је детаљно упознала посланике са препорукама за сузбијање дискриминације и унапређење равноправности, међу којима су: унапређење доступности услуга здравствене заштите, нарочито особама са инвалидитетом, старијима, грађанима из руралних подручја, Ромима и другим групама; спровођење мера и активности у циљу смањења социјалне искључености и сиромаштва; креирање јавних политика које смањују несигурност на раду и осигуравају једнакост при запошљавању; интензивирање рада на унапређењу положаја старијих, нарочито у руралним и мање приступачним подручјима; унапређивање доступности образовања за рањиве групе деце, итд.

Народна скупштина усвојила је закључке Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова у складу са наведеним препорукама Повереника.

Print Friendly, PDF & Email
back to top