Притужба В. Р. против СО Стара Пазова против Одлуке о изменама и допунама Статута којима се укида Комисија за равноправност полова

дел. бр. 07-00-159/2013-02 датум: 7. 6. 2013.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела В. Р. из С. П. против Скупштине општине Стара Пазова, због усвајања Одлуке о изменама и допунама Статута општине Стара Пазова којом је укинута Комисија за равноправност полова.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила В. Р. из Старе Пазове против Скупштине општине Стара Пазова, због усвајања Одлуке о изменама и допунама Статута општине Стара Пазова којом је укинута Комисија за равноправност полова.

1.2. У притужби је наведено следеће:

– да је дневним редом седнице Скупштине општине Стара Пазова која је била заказана за 20. март 2013. године, предвиђено укидање Комисије за равноправност полова;
– да је предлогом Одлуке о изменама и допунама Статута општине Стара Пазова наведено да се у члану 54. речи: „посебна радна тела – Савет за младе и Комисија за равноправност полова, замењују речима посебно радно тело Савет за младе“;
– да се предлогом Одлуке о изменама и допунама Статута општине Стара Пазова брише члан 58. у којем су дефинисане надлежности Комисије за равноправност полова, односно да ће таквим изменама Комисија за равноправност полова биће укинута.

1.3. У допуни притужбе од 27. марта 2013. године, између осталог је наведено:

– да је на седници Скупштине општине Стара Пазова која је одржана 20. марта 2013. године усвојена Одлука о изменама и допунама Статута општине Стара Пазова, којом је укинута Комисија за равноправност полова;
– да укидање Комисије за равноправност полова представља озбиљан ударац родној равноправности у општини Стара Пазова и равноправности уопште;
– да се подноситељка притужбе обратила и Сталној конференцији градова и општина која је упутила допис чланици Општинског већа задуженој за родну равноправност;
– да је у образложењу Одлуке о изменама и допунама Статута општине Стара Пазова наведено да се предлаже брисање Комисије за равноправност полова, а да ће се обезбеђивање равноправности полова уредити у складу са законом, као и да Закон о равноправности полова дефинисањем обавеза јединица локалне самоуправе у погледу организовања институционалног механизма за родну равноправност, не искључује могућност постојања више механизама за равноправност полова на нивоу једне самоуправе;
– да се успостављање нових механизама може побољшати ефикасност већ постојећих, а да се гашењем постојећих механизама може довести у питање остваривање родне равноправности и тиме довести половина популације у неравноправан положај.

1.4. Уз допуну притужбе достављен је и предлог Одлуке о изменама и допунама Статута општине Стара Пазова са образложењем, у коме је између осталог наведено:

– да се предлаже брисање Комисије за равноправност полова и уједно члана 58. којим је регулисана надлежност овог тела
– да ће се обезбеђивање равноправности полова и остваривање једнаких могућности уредити на други начин, у складу са чланом 39. став 4. Закона о равноправности полова.

1.5. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације. Прибављена су изјашњења председника Скупштине општине Стара Пазова М. Ц, секретарке Скупштине општине Стара Пазова Н. Ч. и председника општине Стара Пазова Ђ. Р.

1.6. У изјашњењу председника Скупштине општине Стара Пазова М. Ц, између осталог је наведено:

– да је Статутом општине Стара Пазова установљена Комисија за равноправност полова као посебно радно тело Скупштине општине. Међутим како у то време није био на снази Закон равноправности полова, нити други општи акт који се бави овом материјом, нису постојала ни практична искуства;
– да је тек након 15 месеци од доношења Статута општине Стара Пазова и увођења овог радног тела, донет Закон о равноправности полова, који је ступио на снагу 24. децембра 2009. године, а почео да се примењује након истека рока од годину дана од дана ступања на снагу;
– да је одредбама члана 39. став 4. Закона о равноправности полова утврђена обавеза да се у органима јединица локалне самоуправе, у оквиру постојеће организације и акта о унутрашњем уређењу и систематизацији, организује стално радно тело или одреди запослени за родну равноправност и обављање послова остваривања једнаких могућности, чиме је општини дата законска могућност да поступи и на другачији начин;
– да је након доношења Статута општине, донет и низ нових законских прописа, којима се на другачији начин регулишу поједине области и са којима је било потребно извршити усаглашавање Статута;
– да је у циљу усаглашавања одредаба Статута општине са накнадно донетим Законом о равноправности полова, извршена анализа рада Комисије за равноправност полова, и то 16 одржаних седница у периоду од 26. јануара 2009. године до 26. јуна 2012. године;
– да је ова анализа показала да су послови Комисије за равноправност полова по својој суштини ближи извршној власти, да нису обављани транспарентно (са изузетком једног пројекта), да постоји могућност да председник Комисије наступа као појединац који не подлеже никаквој контроли и не укључује у рад Комисије остале чланове, да су неки послови везани за пројекте, да се лицима која су ангажована на спровођењу тих пројеката врше исплате, што се не може повезати са надлежношћу Скупштине општине као законодавног тела;
– да се Скупштина општина, из наведених разлога, одлучила за другу законску могућност, а то је да се том материјом бави запослено лице и да се повећа транспарентност и ефикасност у раду.

1.7. Секретарка Скупштине општине Стара Пазова Н. Ч. и председник општине Стара Пазова Ђ. Р, на притужбу су се изјаснили на идентичан начин као и председник Скупштине општине Стара Пазова.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у Статут општине Стара Пазова број 110-8/2008-I утврђено је да Скупштина општине Стара Пазова оснива посебна радна тела, и то: Савет за младе и Комисију за равноправност полова.

2.2. Увидом у прилоге достављене уз притужбу и изјашњење, утврђено је да је Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној 20. марта 2013. године, усвојила Одлуку о изменама и допунама Статута општине Стара Пазова . Овом изменом, између осталог, промењен је и чл. 54. Статута општине, и то тако што су речи: „посебна радна тела: Савет за младе и Комисију за равноправност полова, замењене су речима: посебно радно тело Савет за младе“, односно, укинута је Комисија за равноправност полова општине Стара Пазова.

2.3. Увидом у образложење Одлуке о изменама и допунама Статута општине Стара Пазова утврђено је да је укинута Комисија за равноправност полова, а да ће се обезбеђивање равноправности полова и остваривање једнаких могућности уредити у складу са чланом 39. став 4. Закона о равноправности полова.

2.4. Увидом у изјашњење на притужбу председника Скупштине општине, секретарке Скупштине општине и председника општине Стара Пазова, утврђено је да се општина Стара Пазова определила за другу могућност прописану Законом о равноправности полова – да се питањем равноправности полова у општини бави лице запослено у општинској управи.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету ценила је наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су приложени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета. Одредбом члана 15. Устава Републике Србије држава јемчи равноправност жена и мушкараца и развија политику једнаких могућности.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Такође, дискриминација постоји ако се поступа противно начелу равноправности полова, односно начелу поштовања једнаких права и слобода жена и мушкараца у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота.

3.5. Равноправност полова подразумева равноправно учешће жена и мушкараца у свим областима јавног живота, што је и прописано одредбом члана 2. Закона о равноправности полова, док је чланом 39. прописана обавеза органа јединица локалне самоуправе да обезбеђују, подстичу и унапређују равноправност полова и остваривање једнаких могућности. Ставовима 3. и 4. истог члана прописано је и да надлежни органи јединица локалне самоуправе разматрају мере и активности које су у функцији равноправности полова и остваривања једнаких могућности, као и да се у јединицама локалне самоуправе организује стално радно тело или одређује запослени за родну равноправност и обављање послова остваривања једнаких могућности.

3.6. Националном стратегијом за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности утврђена је целовита и усклађена политика државе у циљу елиминисања дискриминације жена, побољшања њиховог положаја и интегрисања принципа родне равноправности у све области деловања институција система, као један од елемената модернизације и демократизације друштва, у циљу бржег, равномернијег и ефикаснијег друштвеног развоја.

Анализа притужбе, изјашњења и свих достављених доказа

3.7. Имајући у виду предмет ове притужбе, задатак Повереника за заштиту равноправности јесте да оцени да ли је поступањем Скупштине општине Стара Пазова извршена дискриминација на основу пола, имајући у виду да је Одлуком о изменама и допунама Статута општине Стара Пазова број 110-7/2013-I од 20. марта 2013. године измењен Статут општине Стара Пазова, тако што је укинута Комисија за равноправност полова, која је постојала као посебно радно тело Скупштине општине Стара Пазова.

3.8. Законом о равноправности полова из 2009. године прописана је обавеза јединице локалне самоуправе да организује стално радно тело или да одреди запосленог за родну равноправност и обављање послова остваривања једнаких могућности, у складу са обавезом органа јавне власти да развијају активну политику једнаких могућности у свим областима друштвеног живота, што подразумева равноправно учешће полова у свим фазама планирања, доношења и спровођења одлука које су од утицаја на положај жена и мушкараца. С тим у вези, Повереница упућује речи похвале општини Стара Пазова што је својим статутом из 2008. године, односно, пре доношења Закона о равноправности полова, основала посебно радно тело Скупштине општине – Комисију за равноправност полова.

3.9. По питању навода из изјашњења да је анализом послова којима се бавила Комисија за равноправност полова утврђено да су они „по својој суштини ближи извршној власти“, као и да је анализом послова и начина рада Комисије закључено да послови нису обављани транспарентно, „да председник комисије може да наступа као појединац и не подлеже никаквој контроли“ и да није било запажених резултата Комисије за равноправност полова на унапређењу положаја жена и спровођењу политике једнаких могућности, Повереница за заштиту равноправности указује да послови радних тела скупштине општине јесу разматрање питања из њене надлежности, односно да радна тела дају мишљења на предлоге прописа и одлука које доносе скупштина општине и обављају друге послове утврђене статутом општине . Што се тиче начина рада Комисије, Повереница за заштиту равноправности није процењивала да ли је досадашњи рад Комисије за равноправност полова био транспарентан нити на који начин су поступали поједини чланови овог тела, јер то није у надлежности Повереника за заштиту равноправности. Међутим, иако рад Комисије за равноправност полова није предмет анализе у овом поступку, Повереница констатује да је Скупштина општине могла да промени састав Комисије, уколико није задовољна резултатима рада овог тела, имајући у виду чињеницу да рад било ког тела директно зависи од људи који га чине, као и чињеницу да је непрактично и нелогично укидати радна тела сваки пут када њихов рад није задовољавајући.

3.10. Потребно је указати да упркос чињеници да је равноправност жена и мушкараца гарантована Уставом и законима, гарантовање једнаких права само по себи не значи и једнак положај и да пракса у Републици Србији потврђује да жене и мушкарци нису у једнаком положају. У нашем друштву жене су у неповољнијем положају у односу на мушкарце, па су потребне мере да се њихов положај изједначи и уравнотежи. Унапређење равноправности полова једно је од кључних развојних питања јер омогућава адекватно коришћење женских ресурса и директно доприноси побољшању квалитета живота свих грађанки и грађана. Равноправност полова претпоставља да постоје једнаке могућности и за мушкарце и за жене да допринесу културном, политичком и економском напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи од напретка заједнице. Стога је потребно процењивање последица сваке планиране акције, и по жене и по мушкарце, тако да жене и мушкарци остварују равноправну и равномерну добит у свим друштвеним областима.

3.11. С друге стране, у складу са чл. 39. Закона о равноправности полова, локалне самоуправе разматрају мере и активности које су у функцији равноправности полова и остваривања једнаких могућности и организују стално радно тело или одређују запосленог за родну равноправност и обављање послова остваривања једнаких могућности. То значи да је на локалној самоуправи, у конкретном случају на Скупштини општине Стара Пазова, да одлучи на који начин ће испунити ову законску обавезу. У том смислу, одлука Скупштине општине Стара Пазова којом је промењен Статут општине и укинута Комисија за равноправност полова, није у супротности са Законом о равноправности полова, посебно ако се има у виду да је у образложењу Одлуке о изменама и допунама Статута општине Стара Пазова наведено да ће се обезбеђивање равноправности полова и остваривање једнаких могућности уредити на другачији начин, односно да ће се одредити запослено лице које ће обављати те послове. Из свега наведеног произилази закључак да је Скупштина општина Стара Пазова изабрала једну од две законске могућности за обезбеђивање родне равноправности и политике једнаких могућности на локалном нивоу.

4. МИШЉЕЊЕ

Скупштина општине Стара Пазова, усвајањем Одлуке о изменама и допунама Статута општине Стара Пазова број 110-7/2013-I од 20. марта 2013. године, којом је укинута Комисија за равноправност полова као посебно радно тело Скупштине општине Стара Пазова, није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба В. Р. против СО Стара Пазова против Одлуке о изменама и допунама Статута којима се укида Комисија за равноправност полова Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top