Притужба Р. против више лица и институција због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

дел. бр. 1737 датум: 7. 11. 2012.

 

МИШЉЕЊЕ БР. 358/2012

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела организација P. из Б. против Управе за образовање, културу, омладину и спорт града Ниша, Основне школе „В. К.“ у Н. и директора школе, као одговорног лица због сегрегације ромске деце у Основној школи „В. К.“ у Н.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности се притужбом обратила невладина организација P. из Б, због сегрегације ромске деце у Основној школи „В. К.“ у Н.

1.2. У притужби је наведено:

– да припaдници рoмскe нaциoнaлнe мањине спадају у jeдну oд најугроженијих кaтeгoриja стaнoвникa у Србиjи, као и да у нajвeћем брojу живe у дубoкoм сирoмaштву, нajчeшћe у нeфoрмaлним нaсeљимa и у услoвимa кojи нису дoстojни зa живoт чoвeкa. Исто је и са Рoмимa кojи живe вaн нeфoрмaлних нaсeљa јер се и они свaкoднeвнo сусрeћу сa дискриминaциjoм у гoтoвo свaкoм сeгмeнту живoтa;

– да сeгрeгaциjа у Основној школи „В. К.“ у Н. пoстojи дуги низ гoдинa, као и да се школа нaлaзи у цeнтру Нишa, у близини рoмскoг нaсeљa пoзнaтoг пoд нaзивoм „Бeoгрaд мaхaлa“. Ову шкoлу је oдувeк пoхaђao вeлики брoj рoмскe дeцe, али свe дo крaja дeвeдeсeтих гoдинa у школи су рaвнoмeрнo билa зaступљeнa и рoмскa и нeрoмскa дeцa. Meђутим, од крajа дeвeдeсeтих гoдинa ситуaциja je пoчeлa дрaстичнo дa сe мeњa, a пojaвa сeгрeгaциje пoстaлa je свe уoчљивиja;

– да је нa oву пojaву и рaниje укaзивaнo грaдским влaстимa у Нишу када је и aпeлoвaнo дa сe сeгрeгaциja у oвoj шкoли нa врeмe спрeчи и зaустaви;

– да данас прeкo 90% учeникa OШ „В. К.“ чинe дeцa рoмскe нaциoнaлнoсти, a свeгa пo двa дo три дeтeтa у jeднoj гeнeрaциjи припaдajу нeрoмскoм стaнoвништву. Oвaквa ситуaциja je вeoмa зaбрињaвajућa, нaрoчитo укoликo сe узмe у oбзир дa вeћ вишe oд 10 гoдинa прeдстaвници oвe шкoлe и других рeлeвaнтних институциja у Нишу нису прeдузeли ништa дa сe сeгрeгaциjа у OШ „В. К.“ спрeчи и дa сe њeнe нeгaтивнe пoслeдицe oтклoнe.

1.3. У притужби је предложено извођење доказа сaслушaњeм A. С, дирeктoркe Удружeњa Рoмкињa „O.“, јер је у пeриoду oд 2002. дo 2004. гoдинe рaдилa кao пeдaгoшка aсистeнткиња у OШ „В. К.“ у Н.

1.4. Повереница за заштиту равноправности спровела је јединствен поступак, сагласно чл. 117. Закона о општем управном поступку , у вези са чл. 40. ст. 4. Закона о забрани дискриминације.

1.5. У циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , у току поступка је прибављено изјашњење Управе за образовање културу, омладину и спорт града Ниша и изјашњење OШ „В. К.“ у Н.

1.6. У изјашњењу Ј. В, начелнице Управе за образовање, културу, омладину и спорт, између осталог је наведено:

– да је на основу чл. 29. Закона о основама система образовања и васпитања, чл. 1. и З. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа, Скупштина града Ниша донела Одлуку о мрежи основних школа на територији Града Ниша, којом је поред осталих, планирана и ОШ „В. К.“ у Градској општини Ц. К;
– да је Законом о основама система образовања и васпитања у чл. 98. прописано да је школа дужна да упише свако дете са подручја школе, али да школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе. Родитељ, односно старатељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис;
– да с обзиром на чињеницу да законом није прописано да сва деца са подручја једне школе могу да буду уписана само у ту школу, јединица локалне самоуправе није надлежна и није у могућности да утиче на одлуку родитеља у коју школу ће уписати дете;
– да је Скупштина града Ниша још 2007. године донела Декларацију о остваривању једнаког права на образовање све деце, која је одраз става града Ниша када је у питању једнако право на образовање све деце;
– да у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, јединице локалне самоуправе имају само надлежност за доношење акта о мрежи основних школа и за финансирање дела економске цене образовања и васпитања деце и ученика;
– да су Законом о основама система образовања и васпитања у чл. 151. дефинисани послови стручно-педагошког надзора у смислу саветовања и пружања стручне помоћи установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у установи, што је у надлежности просветног саветника при Министарству просвете, науке и технолошког развоја;
– да је проблем већег броја ромске деце која су уписана у ОШ „В. К.“ комплексан, мултидисциплинаран и да захтева укључивање институција са свих нивоа власти. У решавању овог проблема, велики допринос би могла да дају удружења грађана која се баве проблемима ромске националне мањине, која до сада нису имала конкретне предлоге у смислу решавања проблема;

1.7. Уз изјашњење на притужбу Управа за образовање, културу, омладину и спорт града Ниша доставила је и Декларацију о остваривању једнаког права на образовање све деце.

1.8. У изјашњењу на притужбу С. Ђ, директорке OШ „В. К.“ у Н, наведено је:

– да се ОШ „В. К.“ налази у ширем центру града, у индустријској зони општине Ц. к. и да су у њеној близини различити важни објекти града Ниша, а да насеље „Београд мала“ насељава претежно становништво ромске националности, што је одувек условљавало мулти-етничку структуру ученика ове школе;
– да је мото школе „Дете је центар света“ и да се васпитно образовни процес одвија применом знања и вештина наставног кадра, неговањем вештина учења, индивидуализованог paдa, неговањем толеранције, поштовањем различитости. У циљу креирања школе по мери детета, значајну улогу има и сарадња са породицом, поштовање принципа демократичности, поштовање права детета и превазилажење предрасуда;
– да с обзиром на наведене околности и пад наталитета у Републици Србији дешавање се може сматрати природним процесом у коме близина ромског насеља на овој територији резултира већим уписом деце ромске националности, као и да је важећим прописима право на образовање и стручно оспособљавање гарантовано свима под једнаким условима;
– да би школа прекршила важеће законе уколико не би уписала сву децу која се за упис пријављују, како са територије на којој се школа налази, тако и са других територија, без обзира на њихову националну припадност;
– да су школа и друге релевантне институције предузимале активности које би допринеле десегрегацији, која је веома спор процес;
– да школа са локалном заједницом, широм друштвеном средином, са невладиним организацијама и другим актерима сарађује у циљу постизања пуног склада између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању. Психолог школе је у Тиму за израду Локалне стратегије за интеграцију Рома у образовни систем и члан је локалног тима за „Једнаке шансе у образовању“;
– да у досадашњем раду школе није забележена ни једна притужба ученика, родитеља нити надлежних институција због дискриминације, да су све активности у годишњим плановима рада школе, а да су све наставне и ваннаставне активности усмерене ка побољшању квалитета рада школе;
– да овај циљ подразумева прилагођавање метода и садржаја рада потребама и специфичностима ученика (образовним, језичким баријерама, искуственим и културолошким разликама), као и активностима у вези са побољшањем комуникације и сарадње на релацији школа-ученик-породица. Програмске активности школе биле су усмерене на подизање компетенција наставног кадра за рад са ученицима и родитељима ромске националне мањине (наставници примењују знања и вештине које су стекли на акредитованим семинарима о ненасилној комуникацији, превазилажењу стереотипа и предрасуда, уважавању културног идентитета, развијање сарадње, разумевања и толеранције и др.), а правила понашања ученика и запослених нису дискриминаторна, јер важе за све;
– да је школа активно спроводила антидискриминаторни програм кроз све сегменте рада, тако да је реализован пројекат „Једнаке шансе – Roma Education Initiative, интеграција ромске деце и младих у систем образовања“. Пројекат је спроведен у школској години 2003/04 и 2005/06, а подржали су га Education Support Program из Будимпеште, Фонд за отворено друштво Београд и УНИЦЕФ;
– да су у оквиру овог пројекта реализовани бројни потпројекти, као што су: „То смо ми“ – промоција ОШ В. К.; „Желимо више, можемо више“ – припремна настава за ученике 8. разреда за полагање квалификационих испита за упис у средње школе; „Корак даље“ – обогаћивање модела сарадње на релацији школа-породица-ученик; „Развијање кадра за унапређивање образовања Рома“ – израда студије случаја; Израда флајера за промоцију школе у новом стамбеном насељу у близини школе. Такође, кроз овај пројекат је афирмисан рад ромског, односно, сада педагошког асистента, који је у функцији пружања подршке ученицима, родитељима и наставницима у процесу школовања ради остваривања дугорочних стратешких циљева образовања, укључујући посебно маргинализоване друштвене групе;
– да су реализовани и други пројекти као што су: „Пројекат грађанин“ – подстицање дечије иницијативе за решавање актуелних проблема ученика; „Школа фудбала“ – неговање здравих стилова живота, добрих међуљудских односа и тимског рада; „Дечји парламент“; „Мала школа породичног живота“ и др. Урађена је припрема и продукција два играна филма „Психосоцијална подршка за децу, жене и породице у реадмисији“ – превенција породичног насиља, а снимљена су и два филма у којима су значајну улогу имали и ученици и запослени у школи и то „Образовањем до бољег сутра“ који је добио награду УНИЦЕФ-а (2009) и филм „Образовање Рома“ (2009);
– да је школске 2010/11 године, у сарадњи са партнерским школама ОШ „Радоје Домановић“ и ОШ „Свети Сава“, реализован пројекат „Школа без насиља“;
– да је била значајна улога школе у пројекту „Образовање за све“, у оквиру којег су наставници прошли обуке које се односе на побољшање доступности и унапређења квалитета образовања и васпитања за децу маргинализованих група и подршка развоју антидискриминаторне културе у образовно ¬васпитним установама. Поред тога, реализовани су и бројни едукативни и превентивни програми и активности у школи (као што су радионице на тему забране насиља, репродуктивног здравља, дискриминације, права детета, трговине људима, болестима зависности и др.) а школа је учествовала и остварила запажене резултата на многобројним конкурсима, такмичењима, турнирима, форумима и др.;
– да је узимајући све наведено у обзир јасно да је притужба неоснована и да школа улаже велике напоре, као и да излази у сусрет многим потребама ученика. Међутим, за остварење овог стратешког циља потребна је већа државна и институционална подршка;
– да школа већ дуже време указује локалној заједници и Школској управи на проблем сегрегације ученика ромске националности и да покушава да реши овај проблем у домену своје одговорности, али се већ годинама испоставља да проблем превазилази капацитете и делокруг рада школе. У том смислу је школи потребна много већа подршка локалне заједнице, других школа из окружења и школске управе како би се ова спонтана сегрегација превазишла.

1.9. Ради потпунијег утврђивања чињеничног стања у ОШ „В. К.“, Повереница за заштиту равноправности затражила је изјашњење Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

1.10. У изјашњењу Министарства просвете науке и технолошког развоја, наведено је:

– да је овај орган предузео одговарајуће мере и да је притужбу проследило Одељењу за инспекцијске послове у установама предшколског, основног, средњег и високог образовања, ради утврђивања основаности, као и да ће након извршеног инспекцијског надзора обавестити Повереницу за заштиту равноправности.

1.11. Међутим, изјашњење које је требало да уследи након инспекцијског надзора, није достављено Повереници за заштиту равноправности.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. У току поступка утврђено је да је Скупштина града Ниша Одлуком о мрежи основних школа на територији града Ниша , утврдила број и просторни распоред основних школа, школа за основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју, школе за основно музичко образовање и школе за образовање одраслих на територији града Ниша. У оквиру мреже основних школа планирана је и Основна школа „В. К.“ и то у општини Ц. к.

2.2. Међу странама је неспорно да се у близини ОШ „В. К.“ у Н. налази и ромско насеље „Београд мала“ и да су ученици ОШ „В. К.“ у највећем броју припадници ромске националне мањине.

2.3. Утврђено је и да је ОШ „В. К.“ спровела велики број пројеката који су били намењени деци и наставницима ове школе, а да је за решавање овог проблема руководство школе тражи помоћ од локалне заједнице, других школа из окружења и Школске управе.

2.4. У току поступка утврђено је да је локална самоуправа упозната са ситуацијом у ОШ „В. К.“, и да је става да нема надлежност за самостално решавање овог проблема. Проблем препознаје као комплексан, мултидисциплинаран, а за његово решање сматра да је потребно укључивање институција свих нивоа власти, као и да би велики допринос могла да дају удружења грађана која се баве проблемима ромске националне мањине.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.

3.4. Уставна забрана дискриминације разрађена је Законом о забрани дискриминације где је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Закон о забрани дискриминације забрањује дискриминацију у области образовања и прописује да свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, а забрањено је лицу или групи лица на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу, или их искључити из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступати према њима.

3.5. Законом о основама система образовања и васпитања такође је забрањена дискриминација , односно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дискриминишу или издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или пoлнe припaднoсти, физичких и психичких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaлидитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и културнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo пoлитичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo другим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoписуje зaбрaнa дискриминaциje. Овај закон прописује да је дискриминaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, искључивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сматра дискриминaциjoм пoсeбнe мeрe које су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.6. Питање уписа детета у основну школу регулисано је чл 98. Закона о основама система васпитања и образовања, и то тако што је прописано да је шкoлa дужнa дa упишe свaкo дeтe сa пoдручja шкoлe, а мoжe дa упишe и дeтe сa пoдручja другe шкoлe, нa зaхтeв рoдитeљa и у склaду сa мoгућнoстимa шкoлe. Поред тога, рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ мoжe дa изaбeрe oснoвну шкoлу у кojу ћe дa упишe дeтe пoднoшeњeм зaхтeвa изaбрaнoj шкoли нajкaсниje дo 1. фeбруaрa тeкућe кaлeндaрскe гoдинe у кojoj сe врши упис. Из наведених одредаба јасно произлази на који начин се деца уписују у основну школу, као и да би школа, одбијајући да упише дете због његове националне припадности, поступала супротно важећим прописима.

3.7. Повереница за заштиту равноправности користи прилику да подсети да је доношењем Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији, Влада Републике Србије поставила као стратешки циљ унапређење положаја Рома у Републици Србији, са циљем смањења разлика које постоје између положаја ромске популације и осталог становништва. Део овог документа се односи и на стање у систeму oбрaзoвaњa, у којем је, између осталог, наведено и да су Рoми чeстo излoжeни рaзличитим oблицимa прикривeнe или oтвoрeнe дискриминaциje коју врше шкoлских влaсти, нaстaвници, шкoлскo oсoбље, друга дeца и рoдитeљи друге деце. Стратегијa указује и на проблем сeгрeгисаних oдeљeњa, а наводи да је понекад у основи формирања оваквих одељења oтвoрeна дискриминaтoрска идeoлoгиjа. Поједине организације наводиле су примeрe сeгрeгисаних oдeљeњa кoja су фoрмирaнa јер су сe нeрoмски рoдитeљи прoтивили вeћoj зaступљeнoсти учeникa рoмскe нaциoнaлнoсти, док су запослени у школама тако формирана одељења правдали потребом да се oдeљeњa уjeднaчe, кaкo би сe нaстaвa oдвиjaлa eфикaсниje и успeшниje. Стратегијом за унапређивање положаја Рома у Републици Србији указано је и на чињеницу да се шкoлe сa вeћим брojeм рoмскe дeцe eтикeтирajу кao „цигaнскe шкoлe“, као и да рoдитeљи деце вeћинске популације из њих исписуjу свojу дeцу, међутим дeшaвa се дa тo чинe и рoмски рoдитeљи, jeр смaтрajу дa тaквe шкoлe нe нудe дoвoљaн oбрaзoвни нивo. Стратегија, као једaн oд глaвних прoблeмa, наводи непостојање свеoбухвaтниjих aнтисeгрeгaциjских зaкoнских рeшeњa и непостојање институциoнaлизoвaнoг прaћeња oвaквих пojaвa. Поред тога, истиче и да док се нe прoнaђу систeмскa рeшeњa, прoблeми сa сeгрeгисаним oдeљeњимa мoрajу сe рeшaвaти oд случaja дo случaja.

Анализа доказа достављених уз притужбу и навода из изјашњења

3.8. Повереница је, имајући у виду предмет притужбе, закључила да није потребно саслушати A. С, дирeктoрку Удружeњa Рoмкињa „O.“ о околностима и ситуацији у школи, јер њено сведочење није од значаја за утврђивање релевантних чињеница у овом предмету, с обзиром да је рaдилa кao пeдaгoшка aсистeнткиња у OШ „В. К.“ у пeриoду oд 2002. дo 2004. гoдинe.

3.9. Управа за образовање, културу, омладину и спорт, града Ниша доставила је као доказ Декларацију о остваривању једнаког права на образовање све деце из 2007. године коју је донела Скупштина града Ниша, као доказ свог опредељења о једнаком праву на образовање за све. Скупштина града Ниша је овим документом позвала и чланове Сталне конференције градова и општина да приступе усвајању Декларације о остваривању једнаког права на образовање све деце, као и да својим активностима допринесу остваривању постављених циљева. Повереница за заштиту равноправности пре свега жели да похвали доношење овог документа, као и идеју да се и други градови и општине подстакну на усвајање овако важног документа. Међутим, само постојање овог документа не искључује могућност да поједине категорије деце и даље буду дискриминисане у образовању. С друге стране сама Декларација се не може ценити као доказ, јер је 2009. године усвојен нови Закон о основама система образовања и васпитања који је променио приступ образовању у Републици Србији и који истиче значај инклузивног образовања и гарантује право на образовање свој деци, без дискриминације.

4. МИШЉЕЊЕ

Активностима које је спроводила Управа за образовање културу и спорт града Ниша, које се односе на састав ученика у ОШ „В. К.“ у Н, односно, активностима и поступањем ОШ „В. К.“ из Н, које се односе на упис у школу и састав ученика у школи, нису прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује Управи за образовање културу и спорт града Ниша да у сарадњи са ОШ „В. К.“, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, као и са представницима цивилног друштва, приступи припреми свеобухватног плана мера чијом ће се реализацијом превазићи проблем сегрегације, тј. превеликог броја ромске деце у односу на осталу децу у ОШ „В. К. у Н, у складу са Стратегијом за унапређивање положаја Рома у Републици Србији. Спровођењем таквог плана мера, дугорочно би се променила ситуација у ОШ „В. К.“, а град Ниш би био позитиван пример који би могли да следе и други градови и општине.
Потребно је да Управа за образовање културу и спорт града Ниша и ОШ „В. К.“ обавесте Повереницу за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно чл. 40 Закона о забрани дискриминације, Уколико Управа за образовање културу и спорт града Ниша и ОШ „В. К.“ не поступе по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности ће о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 

 


microsoft-word-icon Притужба Р. против више лица и институција због дискриминације по основу националне припадности у области образовања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top