Притужба против Министарства за људска и мањинска права Републике Србије због дискриминације у погледу услова за конституисање Националног савета бошњачке националне мањине

дел. бр. 015/2010 датум: 11. 8. 2010.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33. т. 9. Закона о забрани дискриминације („Сл. Гласник РС„ бр. 22/2009), поводом догађаја у вези са конституисањем Националног савета бошњачке националне мањине, Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

Неоправдано је направљена разлика у погледу услова за конституисање Националног савета бошњачке националне мањине у односу на националне савете других националних мањина, чиме је повређено начело једнакости грађана у остваривању изборних права у поступку избора националних савета националних мањина. До повреде начела једнакости дошло је усвајањем новог Пословника конститутивне седнице Националног савета бошњачке националне мањине од 6. јула 2010. године. У чл. 3. став 7. овог Пословника прописано је за конституисање националног савета потребна верификација најмање две трећине мандата. Ово правило није садржано у пословницима којима је регулисан рад конститутивних седница националних савета националних мањина од 25. јуна 2010. године, по којима су конституисани национални савети свих других националних мањина. Прописивањем посебног услова само за конституисање Националног савета бошњачке националне мањине, који неоправдано разликује услове за конституисање овог савета од услова за конституисање свих других националних савета националних мањина, извршена је дискриминација, коју забрањује чл. 21. и 76. Устава Републике Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 98/2006), чл. 4. Оквирне конвенције за заштиту националних мањина (Закон о потврђивању Оквирне конвенције за заштиту националних мањина („Службени лист СРЈ – Међународни уговори“, бр. 6/98), као и чл. 4. Закона о забрани дискриминације („Сл. Гласник РС“, бр. 22/2009).

Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. т. 9. Закона о забрани дискриминације, у циљу остваривања равноправности, даје Министарству за људска и мањинска права.

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. Министарство за људска и мањинска права, које је, на основу чл. 42. Закона о националним саветима националних мањина („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009), 6. јула 2010. године донело Пословник конститутивне седнице Националног савета бошњачке националне мањине, отклониће дикриминаторну одредбу из чл. 3. став 7. овог Пословника најкасније до 20. августа 2010. године. О томе ће без одлагања обавестити носиоце изборних листа „Бошњачки препород“, „Бошњачка листа“ и „Бошњачка културна заједница – Муфтија Муамер еф. Зукорлић“ и јавност путем средстава јавног информисања.

2. Министарство за људска и мањинска права предузеће неопходне радње, у складу са својим овлашћењима, на начин и у роковима прописаним Законом о националним саветима националних мањина („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009), којима ће обезбедити исте услове за конституисање националног савета Бошњачке националне мањине под којима су конституисани национални савети свих других националних мањина.

3. Министарство за људска и мањинска права обавестиће Повереницу за заштиту равноправности о предузетим радњама у року од 30 дана од дана пријема овог мишљења и препоруке.

О б р а з л о ж е њ е

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања релевантних чињеница и околности поводом догађаја у вези са конституисањем Националног савета бошњачке националне мањине.

Министарству за људска и мањинска права упућен је, дана 26. јула 2010. године, захтев да се у року од 15 дана изјасни о свим релевантним чињеницама и околностима у вези са конституисањем Националног савета Бошњачке националне мањине, а посебно из којих се разлога одредбе чл. 3. Пословника конститутивне седнице Националног савета бошњачке националне мањине од 6. јула 2010. године разликују од одредби садржаних у чл. 3. пословника којима је уређен рад конститутивних седница националних савета других националних мањина.

Министарство за људска и мањинска права дана 11. августа 2010. године доставило је изјашњење, у коме је изнело податке о предузетим изборним радњама у вези са сазивањем и одржавањем конститутивних седница националних савета. Уз изјашњење су приложени пословници конститутивних седница националних савета албанске, ашкалијске, бугарске, буњевачке, мађарске, немачке, ромске, румунске, русинске, словачке, словеначке, украјинске, хрватске и чешке националне мањине од 25. јуна 2010. године, Пословник конститутивне седнице Влашког националног савета од 22. јуна 2010. године и Пословник конститутивне седнице Националног савета бошњачке националне мањине од 6. јула 2010. године, записници са конститутивних седница националних савета и Извештај о броју верификованих мандата на конститутивним седницама националних савета националних мањина.

У изјашњењу Министарства најпре је наведено да се примена правила о двотрећинском присуству „подразумева јер је чл. 43. Закона о националним саветима националних мањина прописана сходна примена Законa о избору народних посланика, a на логичност поступања по овом правилу упућује и чл. 101. Устава Републике Србије одредбама које се односе на конституисање Народне скупштине Републике Србије“.

У изјашњењу Министарство није негирало да је у Пословник конститутивне седнице Националног савета бошњачке националне мањине од 6. јула 2010. године унело одредбу чл. 3. ст. 7. којом је прописано да је за конституисање овог Националног савета потребна верификација најмање две трећине мандата. Овај потез Министарство је образложило тиме да је оценило да „прети опасност да конститутивна седница изађе изван законских оквира, те да дође до верификације мандата супротно изборној вољи бошњачке националне мањине, и да три изборне листе не буду заступљене адекватно броју добијених гласова бирача“. Оцена је, по тврђењу Министарства, резултат праћења догађаја уочи одржавања конститутивне седнице Националног савета бошњачке националне мањине и изјава представника „Бошњачке културне заједнице“ да два мандата са изборне листе „Бошњачки препород“ припадају тој листи.

Министарство је изнело став да уношење спорнe одредбе чл. 3. ст. 7. у Пословник конститутивне седнице Националног савета бошњачке националне мањине од 6. јула 2010. године не представља прављење неоправдане или оправдане разлике у погледу услова за конституисање Националног савета бошњачке националне мањине у односу на националне савете осталих националних мањина јер њоме, како се наводи, „није дошло до повреде начела једнаких права и обавеза у погледу избора националног савета“. Поред тога, наведено је да је „разлог и циљ уношења одредбе о обавезном двотрећинском присуству био да се обезбеде услови да се национални савет конституише у саставу који ће бити у складу са изборном вољом бошњачке националне мањине, односно да све три листе буду заступљене у складу са изборним резултатима сваке од њих“. Министарство је заузело став „да се не може говорити о дискриминацији или дискриминаторном поступању јер се није радило о неоправданом прављењу разлике или неједнаком поступању, односно пропуштању (искључивању, ограничавању или давању првенства) у односу на лица или групе лица на отворен или прикривен начин, заснованом на националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима“.

У току поступка извршен је увид у Пословник конститутивне седнице Националног савета бошњачке националне мањине од 6. јула 2010. године и у пословнике конститутивних седница националних савета других националних мањина. Утврђено је да чл. 3. став 7. Пословникa конститутивне седнице Националног савета бошњачке националне мањине од 6. јула 2010. године садржи правило којим је прописано да је за конституисање овог Националног савета потребна верификација најмање две трећине мандата. Утврђено је, такође, да ово правило није садржано у пословницима којима је регулисан рад конститутивних седница других националних савета.
Ради прикупљања информација, обављен је разговор са представницима све три изборне листе: „Бошњачки препород“, „Бошњачка листа“ и „Бошњачка културна заједница – Муфтија Муамер еф. Зукорлић“, који су изнели својa виђење догађаја у вези са конституисањем Националног савета бошњачке националне мањине.

Избор националних савета националних мањина предвиђен је чл. 75. Устава Републике Србије, „Сл. гласник РС“, бр. 98/2006, чл. 19. Закона о заштити права и слобода националних мањина, „Сл. лист СРЈ“, бр. 11/2002, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003, и „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, и чл. 2. Закона о националним саветима националних мањина, „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009).

У чл. 21. Устава Републике Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 98/2006) прописано је да су пред Уставом и законом сви једнаки и забрањен је сваки облик дискриминације по било ком основу. У чл. 76. Устава припадницама/ припадницима националних мањина зајамчена је равноправност пред законом и једнака законска заштита и забрањена је било каква дискриминација због припадности националној мањини.

Чл. 4. Оквирне конвенције за заштиту националних мањина (Закон о потврђивању Оквирне конвенције за заштиту националних мањина („Службени лист СРЈ – Међународни уговори“, бр. 6/98), прописује обавезу државе да припадницима националних мањина гарантује равноправност пред законом и једнаку законску заштиту и забрањује било какву дискриминација на основу припадности националној мањини.

Чл. 4. Закона о забрани дискриминације („Сл. Гласник РС“, бр. 22/2009), прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, као и да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Чл. 8. Закона о забрани дискриминације предвиђено је да повреда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује. У чл. 24. Закона о забрани дискриминације забрањена је дискриминација националних мањина и њихових припадника на основу националне припадности, етничког порекла, верских уверења и језика.

У поступку који је спроведен, на основу прикупљених чињеница, утврђено је да је направљена разлика у погледу услова за конституисање Националног савета бошњачке националне мањине у односу на националне савете других националних мањина тиме што је Пословником конститутивне седнице Националног савета бошњачке националне мањине од 6. јула 2010. године само за овај Национални савет предвиђено да је за конституисање потребна верификација најмање две трећине мандата. Оцењен је као неоснован став Министарства да се подразумева примена правила по коме је за конституисање овог Националног савета потребна верификација најмање две трећине мандата, будући да ово правило није прописано Законом о националним саветима националних мањина, нити Законом о избору народних посланика, на чију сходну примену упућује чл. 43. Закона о националним саветима националних мањина. Ни аналогна примена чл. 101. Устава Републике Србије, на коју се Министарство позива, нема подлогу у прописима којима је регулисан избор националних савета националних мањина.

Разлог и циљ уношење одредбе о обавезном двотрећинском присуству изабраних чланова, који су у изјашњењу Министарства наведени, не могу се сматрати оправданим ни с аспекта циља, ни са аспекта последица. Спорна одредба из чл. 3. ст. 7. Пословника конститутивне седнице Националног савета бошњачке националне мањине од 6. јула 2010. године ставила је припаднице/припаднике ове националне мањине у неједнак положај у погледу услова за конституисање Националног савета у односу на припаднице/припаднике других националних мањина, чиме је повређено начело једнакости грађана у остваривању изборних права у поступку избора националних савета националних мањина.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. т. 9. Закона о забрани дискриминације, даје мишљење и упућује препоруку Министарству за људска и мањинска права ради предузимања радњи којима ће се обезбедити да Национални савет бошњачке националне мањине буде конституисан под истим условима под којима су конституисани национални савети свих других националних мањина.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 


microsoft-word-icon Притужба против Министарства за људска и мањинска права Републике Србије због дискриминације у погледу услова за конституисање Националног савета бошњачке националне мањине Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top