Притужба oргaнизaциje M. ж. п. н. прoтив приврeднoг друштва Ц. збoг дискриминaциje пo вишe oснoвa у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-624/2013-02 датум: 23. 12. 2013.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела М. ж. п. н. против привредног друштва Ц. д. о. о. из Ч, због упитника за запослење који је постављен на интернет презентацији овог друштва, с обзиром да се поједина питања у овом упитнику односе на нарочито осетљиве податке и лична својстава кандидата и кандидаткиња који конкуришу за посао код овог послодавца. Питања која су посебно осетљива су: а) име оца б) брачно стање, ц) деца и д) војна обавеза. Повереница за заштиту равноправности утврдила је да постављање ових питања у упитнику за запослење представља повреду императивних прописа о забрани дискриминације и да лична својства лица која подносе пријаву за запослење овом послодавцу никако не представљају стварни и одлучујући услов за обављање посла, имајући у виду природу и особеност посла и делатност коју обавља ово привредно друштво. Утврђено је, такође, да је привредно друштво Ц. д. о. о. из Ч, након достављања изјашњења на притужбу, уклонило са своје интернет презентације овај упитник. Повереница је дала мишљење да је постављањем упитника за запослење на интернет презентацији Ц. д. о. о. из Ч. http://www…, у којем се од кандидата и кандидаткиња који конкуришу за посао захтева да се изјасне о подацима који се тичу њихових личних својстава, и то: а) име оца б) брачно стање и ц) деца, Ц. д. о. о. из Ч. извршио је акт дискриминације у области запошљавања и рада на основу пола, брачног и породичног статуса. Имајући у виду да је упитник, током поступка, уклоњен са сајта овог привредног друштва Повереница за заштиту равноправности је препоручила привредном друштву Ц. д. о. о. из Ч. да убудуће, приликом оглашавања радних места и разговора са лицима која конкуришу за посао, не понавља акт дискриминације постављањем недопуштених питања која се тучу њихових личних својстава, супротно законским прописима који забрањују дискриминацију.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила М. ж. п. н. из Б, коју је поднела против привредног друштва Ц. д. о. о. из Ч.

1.2. У притужби је наведено:

– да се у упитнику за запослење на сајту привредног друштва Ц. д. о. о. из Ч. поједина питања односе на нарочито осетљиве податке и лична својства кандидата и кандидаткиња који конкуришу за посао код овог послодавца;

– да су посебно осетљива питања: име оца, брачно стање, деца, војна обавеза.

1.3. Уз притужбу је достављена фотокопија упитника за запослење привредног друштва Ц. д. о. о. из Ч, који је био постављен на интернет презентацији Ц. д. о. о. из Ч. http://www…

1.4. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , па је у току поступка прибављено изјашњење Ц. д. о. о. из Ч.

1.5. У изјашњењу привредног друштва Ц. д. о. о. из Ч, наведено је:

– да је ово привредно друштво поставило сајт који садржи спорни упитник за запослење још 2005. године, односно четири године пре доношења Закона о забрани дискриминације;
– да је лице које је тада било ангажовано на изради сајта, у упитник за запослење унео питања која су у то време била уобичајена за идентификацију кандидата;
– да је производни програм друштва везан за грађевинску делатност и да већ дуже време послује у знатно отежаним условима, због чега није ни било запошљавања нових лица;
– да из ових разлога није вршено ни ажурирање сајта, па није ни уочена неусклађеност формулара за запослење са Законом о забрани дискриминације;
– да је у току поступак реорганизације друштва, због чега се приступило и изради новог сајта, за који је ангажована програмска кућа Упит „Р“, Р, којој је посебним дописом наложено да изврши исправку упитника за запослење у складу са законом;
– да је неспорно да у тренутку израде сајта није било свести о евентуалној дискриминацији појединих кандидата, нити фактичке повреде нечијег права;

1.6. Уз изјашњење је достављен захтев за измену сајта и усклађивање упитника за запослење, како би се уклонила питања: име оца, брачно стање, деца и војна обавеза, који је привредно друштво Ц. д. о. о. из Ч. електронским путем доставило 8. октобра 2013. године Удружењу за примену информатичких технологија „Р“, Р.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. На основу навода из притужбе, изјашњења и упитника за запослење који је био постављен на интернет презентацији привредног друштва Ц. д. о. о. из Ч, утврђено је да су у упитнику, између осталих, постављена и следећа питања: име оца, брачно стање, деца и војна обавеза.

2.2. Увидом у интернет презентацију привредног друштва Ц. д. о. о. из Ч, http://www… утврђено је да је наведени упитник за запослење уклоњен са сајта овог привредног друштва.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету ценила је наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су приложени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти и другим лицима препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устaв Рeпубликe Србиje у чл. 21. зaбрaњуje свaку дискриминaциjу, нeпoсрeдну или пoсрeдну, пo билo кoм oснoву, a нaрoчитo пo oснoву рaсe, пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, друштвeнoг пoрeклa, рoђeњa, вeрoиспoвeсти, пoлитичкoг или другoг увeрeњa, имoвнoг стaњa, културe, jeзикa, стaрoсти и психичкoг или физичкoг инвaлидитeтa, а одредбом чл. 45. прописано је да лице није дужно да противно својој вољи или убеђењима, испуњава војну или другу обавезу која укључује употребу оружја.

Устaвнa зaбрaнa дискриминaциje ближe je рaзрaђeнa Зaкoнoм o зaбрaни дискриминaциje кojи у чл. 2. ст. 1. т. 1. прoписуje дa дискриминaциja и дискриминaтoрнo пoступaњe oзнaчaвajу свaкo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликe или нejeднaкo пoступaњe, oднoснo прoпуштaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), у oднoсу нa лицa или групe кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa, или њимa блискa лицa, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кojи сe зaснивa нa рaси, бojи кoжe, прeцимa, држaвљaнству, нaциoнaлнoj припaднoсти или eтничкoм пoрeклу, jeзику, вeрским или пoлитичким убeђeњимa, пoлу, рoднoм идeнтитeту, сeксуaлнoj oриjeнтaциjи, имoвнoм стaњу, рoђeњу, гeнeтским oсoбeнoстимa, здрaвствeнoм стaњу, инвaлидитeту, брaчнoм и пoрoдичнoм стaтусу, oсуђивaнoсти, стaрoснoм дoбу, изглeду, члaнству у пoлитичким, синдикaлним и другим oргaнизaциjaмa и другим ствaрним, oднoснo прeтпoстaвљeним личним свojствимa.

Одредбом чл. 4. прописано је начело једнакости тако што је регулисано да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Oдрeдбaмa чл. 15-27. Закона о забрани дискриминације дефинисани су посебни случајеви дискриминације, док чл. 16. забрањује дискриминацију у области рада, односно нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, као што су право на рад, на слободан избор запослења, на напредовање у служби, на стручно усавршавање и професионалну рехабилитацију, на једнаку накнаду за рад једнаке вредности, на правичне и задовољавајуће услове рада, на одмор, на образовање и ступање у синдикат, као и на заштиту од незапослености. Поред осталог, чланом 20. је регулисана дискриминација на основу пола која постоји ако се поступа противно начелу равноправности полова, односно начелу поштовања права и слобода жена и мушкарца у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота. Ставом 2. овог члана забрањено је ускраћивање права или јавно или прикривено признавање погодности у односу на пол или због промене пола. Слична одредба садржана је и у члану 4. Закона о равноправности полова којом је прописано да је дискриминација по основу пола свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање које има за циљ или последицу да лицу или групи отежа, угрози, онемогући или негира признање, уживање или остваривање људских права и слобода у политичкој, економској, друштвеној, културној, грађанској, породичној и другој области.

Повереница за заштиту равноправности указује и на одредбу чл. 15. Закона о равноправности полова, којом је прописано да приликом јавног оглашавања послова и услова за њихово обављање и одлучивање о избору лица која траже запослење ради заснивања радног односа или другог вида радног ангажовања, није дозвољено прављење разлике по полу, осим ако постоје оправдани разлози утврђени у складу са законом којим се уређује рад.

Наведена одредба чл. 15. Закона о равноправности полова у вези је са чл. 26. ст. 2. Закона о раду , према којем послодавац не може од кандидата приликом заснивања радног односа да захтева податке о породичном, тј. брачном статусу и планирању породице, односно, достављање других доказа који нису од непосредног значаја за обављање послова за које заснива радни однос.

Анализа доказа достављених уз притужбу и навода из изјашњења

3.4. На основу навода из притужбе и изјашњења утврђено је да је на интернет презентацији привредног друштва Ц. д. о. о. из Ч. http://www… био постављен упитник за запослење у коме су се налазила и питања: име оца, брачно стање, деца и војна обавеза.

3.5. Утврђено је, такође, да је у међувремену, у периоду након достављања изјашњења на притужбу, промењен сајт овог привредног друштва, с обзиром да се на (измењеној) интернет презентацији овог друштва више не налази наведени упитник за запослење.

3.6. Имајући у виду предмет ове притужбе, Повереница за заштиту равноправности констатује да су питања у упитнику за запослење која су се налазила на интернет презентацији привредног друштва Ц. из Ч, и то: име оца, брачно стање, деца и војна обавеза недозвољена, јер се односе на лична својстава кандидата и кандидаткиња и немају непосредног значаја за обављање посла, у оквиру делатности којом се бави ово привредно друштво.

3.7. Постављањем питања којима се од кандидата и кандидаткиња захтева да у упитнику за запослење наведу име оца, може довести у неравноправан положај сва она лица која немају уписан податак о оцу у матичној књизи рођених или из било ког другог разлога не желе да наведу име оца. Повереница за заштиту равноправности констатује да не постоји ни један објективан и ваљан разлог да се од кандидата приликом конкурисања за посао захтева да наведу име оца. Уколико је овакво питање неопходно, од кандидата и кандидаткиња се евентуално може захтевати да наведу име једног родитеља. Такође, формулисана питања која гласе: брачно стање и деца, указују да послодавац у конкретном случају, пре свега од кандидаткиња које конкуришу за посао захтева да се изјасне о брачном и породичном статусу и планирању породице, што је изричито забрањено антидискриминационим прописима. Повереница напомиње да је послодавац дужан да приликом јавног оглашавања послова и избора кандидата утврђује и узима у обзир објективне услове које кандидати и кандидаткиње треба да испуњавају за обављање конкретног посла, а не може да захтева податке о њиховом брачном и породичном статусу и планирању породице. Питања постављена на овај начин у супротности су са одредбом чл. 26. став 2. Закона о раду и представљају акт дискриминације на основу пола, брачног и породичног статуса, забрањен чл. 20. Закона о забрани дискриминације и чл. 4. и 15. Закона о равноправности полова, у вези са чл. 16. Закона о забрани дискриминације.

3.8. Иако не спада у надлежност Повереника за заштиту равноправности, потребно је указати да захтев послодавца да се кандидати изјасне о регулисању војне обавезе нема објективно и разумно оправдање, с обзиром да ови подаци нису од непосредног значаја за било које радно место и обављање посла у привредном друштву Ц. д. о. о. из Ч. При томе треба имати у виду и одредбу чл. 45. Устава Републике Србије која прописује да лице није дужно да противно својој вољи или убеђењима, испуњава војну или другу обавезу која укључује употребу оружја.

3.9. Повереница за заштиту равноправности истиче да могућност заснивања радног односа и уживање свих права у области рада под једнаким условима, не сме бити нарушена, како би сва лица која траже посао или учествују у раду по било ком основу, имала једнаке услове, без икакве дискриминације по основу било ког личног својства. Повереница такође указује да према одредбама чл. 16. ст. 3 Закона о забрани дискриминације и чл. 22. ст. 1. Закона о раду, искључивање или давање првенства за обављање одређеног посла може бити оправдано, односно, неће представљати дискриминацију само у оном случају када неко лично својство лица представља стварни и одлучујући услов обављања посла, имаjући у виду природу и особеност конкретног посла, а сврха која се тиме жели постићи је оправдана. Међутим, у конкретном случају, лична својства лица која подносе пријаву за запослење овом послодавцу, а тичу се породичног и брачног статуса, никако не представљају стварни и одлучујући услов обављања посла, имајући у виду природу и особеност посла, као и делатност коју обавља ово привредно друштво. Постављањем питања којима се од кандидата и кандидаткиња тражи да наведу име оца, брачно стање и деца, привредно друштво Ц. д. о. о. из Ч. је извршило дискриминацију у области запошљавања и рада, и то на основу пола, породичног и брачног статуса. Повереница напомиње да привредно друштво Ц. д. о. о. из Ч. приликом јавног оглашавања послова и самог поступка пријема у радни однос, може да утврђује и узима у обзир само објективне услове које кандидати и кандидаткиње треба да испуњавају за обављање конкретног посла, а не може да тражи и прикупља податке о породичном и брачном статусу лица.

3.10. Неспорно је да послодавци могу да прописују услове који кандидати и кандидаткиње треба да испуњавају за рад на одређеним радним местима, као и да се при томе руководе потребом боље и ефикасније организације рада и професионалним стандардима рада, чија је сврха настојање да се обезбеде адекватни кадрови за обављање послова. Неспорно је, такође, да послодавац има пуну слободу да самостално, у складу са важећим прописима и на основу објективних критеријума, одлучује о избору лица које ће запослити или радно ангажовати, процењујући њихова стручна знања, компетенције и способности. Повереница за заштиту равноправности, међутим, констатује да остваривање легитимног циља не сме да доведе до дискриминације. Оно што послодавац не сме да чини јесте да приликом јавног оглашавања послова захтева податке који се тичу личних својстава кандидата и кандидаткиња, а који нису стварни и одлучујући услов за обављање посла, с обзиром на природу и особеност посла и услове у којима се он обавља. Такво понашање је противзаконито и представља повреду императивних прописа о забрани дискриминације, који су обавезујући за све правне субјекте.

4. МИШЉЕЊЕ

Привредно друштво Ц. д. о. о. из Ч. је постављањем онлајн упитника за запослење на својој интернет презентацији, у којем се од кандидата и кандидаткиња који конкуришу за посао захтева да се изјасне о подацима који се тичу њихових личних својстава, и то: а) име оца, б) брачно стање и ц) деца извршило акт дискриминације у области запошљавања и рада на основу пола, брачног и породичног статуса.

Повереница за заштиту равноправности, на основу чл. 33. ст. 1. тач. 1. Закона о забрани дискриминације, имајући у виду да је Привредно друштво Ц. д. о. о. из Ч. уклонило са своје интернет презентације упитник који је био предмет ове притужбе, даје следећу препоруку:

5. ПРЕПОРУКА

Приликом оглашавања радних места и разговора са лицима која конкуришу за посао привредно друштво Ц. д. о. о. из Ч. убудуће неће постављати недопуштена питања која се тичу њихових личних својстава, супротно законским прописима који забрањују дискриминацију.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба oргaнизaциje M. ж. п. н. прoтив приврeднoг друштва Ц. збoг дискриминaциje пo вишe oснoвa у oблaсти рaдa и запошљавања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top