Притужба Л.П. против града Шапца због дискриминације на основу инвалидитета у области пружања услуга

дел. бр. 1480 датум: 28. 9. 2012.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима (чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009) поводом притужбе Л. П. из Ш, против града Шапца, Повереница за заштиту равноправности доноси

 

МИШЉЕЊЕ

 

Закључцима општинског већа општине Шабац бр. 06-16/2007-15, 06-4/2007-15 и 06-50/2005-15, којима су прописани услови за остваривање субвенционисаних рачуна комуналних услуга за особе са инвалидитетом, повређено је начело једнакости, чиме је извршенa дискриминација особа са инвалидитетом на основу чланства у удружењу.

Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. ст. 1. т. 1. и чл. 39. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, даје граду Шапцу

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. Град Шабац ће без одлагања предузети одговарајуће мере како би омогућио да све особе са инвалидитетом под једнаким условима остварују право на субвенционисање рачуна комуналних услуга, без обзира на чињеницу да ли су чланови неког удружења особа са инвалидитетом.

2. Град Шабац убудуће ће водити рачуна да својим одлукама не крши одредбе Закона о забрани дискриминације, односно, да се суздржи од неоправданог прављења разлике или неједнаког поступања и пропуштања (искључивања, ограничавања или давање првенства), у односу на лица или групе лица, које се заснива на неком личном својству.

3. Град Шабац обавестиће Повереницу за заштиту равноправности, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком, о планираним мерама и предузетим радњама у циљу поступања по препоруци.

О б р а з л о ж е њ е

Л. П. из Ш. поднела је 2. јула 2012. године притужбу против града Шапца, и навела да није у могућности да оствари право на субвенционисање рачуна за комуналне услуге, јер није чланица удружења особа са инвалидитетом чији чланови могу да остваре ово право. У притужби је, поред осталог, наведено:

– да према градској одлуци, град Шабац учествује у плаћању 50% од износа рачуна за комуналне услуге за особе са инвалидитетом, као и да се та одлука примењује на чланове Удружења слепих и чланове Удружења параплегичара;
– да је подноситељка притужбе особа са инвалидитетом, која има мултиплу склерозу;
– да јој град Шабац није одобрио право на субвенционисање рачуна комуналних услуга, зато што није чланица Удружења слепих и Удружења параплегичара у Шапцу;
– да је подноситељка притужбе чланица Друштва мултипле склерозе Србије, које обухвата и град Шабац, а да сам град Шабац нема ово удружење;
– да је неоправдано да припадност одређеном удружењу буде услов за добијање помоћи града, и да се на тај начин врши дискриминација особа са инвалидитетом које нису чланови/це удружења.

Уз притужбу и допуну притужбе су поднети следећи докази: молба за субвенционисање комуналних обавеза од 3. фебруара 2012. године, одговор заменице градоначелника града Шапца бр. 420-14/12-13 од 24. јануара 2012. године, решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених бр. Д-89833 од 25. фебруара 2005. године и молба Друштва мултипла склерозе Србије бр. 98.

Повереница за заштиту равноправности спровела je поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка градоначелник Шапца М. М. доставио изјашњење, у којем је наведено:

– да је Општинско веће општине Шабац донело закључак 1. новембра 2005. године према којем се одобрава члановима Удружења слепих и слабовидих плаћање 50% од износа рачуна за јавна предузећа (ЈКП „Водовод Шабац“, ЈКП „Топлана“, ЈКП „Стари град“, ЈСП „Стан“ и ЈП за управљање градским грађевинским земљиштем), на основу захтева који је поднела Међуопштинска организација слепих и слабовидих Шабац;
– да је Општинско веће општине Шабац донело закључак 14. маја 2007. године којим се одобрава члановима Удружења параплегичара плаћање 50% од износа рачуна за јавна предузећа (ЈКП „Водовод Шабац“, ЈКП „Топлана“, ЈКП „Стари град“, ЈСП „Стан“ и ЈП за управљање градским грађевинским земљиштем), на основу захтева Удружења параплегичара Мачванског округа из Шапца;
– да је Општинско веће општине Шабац донело закључак 17. децембра 2007. године којим се одобрава плаћање 50% износа од рачуна за услуге ЈП „Србијагас“, на захтев Међуопштинске организација слепих и слабовидих Шабац;
– да је Скупштина града Шапца на седници која је одржана 30. марта 2012. године, донела Одлуку о изменама и допунама одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца, која ће се примењивати од 1. септембра 2012. године и према којој ће право на субвенционисање рачуна комуналних услуга моћи да користе сви корисници социјалне помоћи под једнаким условима;

Уз изјашњење су достављени следећи докази: закључак Општинског већа општине Шабац бр. 06-16/2007-15 од 17. децембра 2007. године, закључак Општинског већа општине Шабац бр. 06-4/2007-15 од 14. маја 2007. године, закључак Општинског већа општине Шабац бр. 06-50/2005-15 од 1. новембра 2005. године, Одлука о изменама и допунама одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца (Сл. лист града Шапца, и општина Богатић, Владимирци и Коцељева бр. 7/12).

На захтев Поверенице за заштиту равноправности, М. М, градоначелник града Шапца, допунио је изјашњење дописом бр. 07-33-2/2012-15 од 30. августа 2012. године, у којем је наведено је град Шабац покренуо поступак за стављање ван снаге закључака Општинског већа општине Шабац којима се одобрава субвенционисање рачуна комуналних услуга за чланове Удружења параплегичара Мачванског округа из Шапца и Међуопштинске организације слепих и слабовидих Шабац. У допису је наведено да ће све особе са инвалидитетом под истим условима, у Центру за социјални рад Шабац моћи да остваре право на субвенционисање рачуна комуналних услуга, што ће важити и за социјално угрожена лица.

Приликом заузимања става у овом предмету, Повереница за заштиту равноправности је анализирала све наводе, како подносиоца притужбе, тако и наводе из изјашњења, доказе који су достављени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Увидом у закључак Општинског већа општине Шабац бр. 06-50/2005-15 од 1. новембра 2005. године, утврђено је да се одобрава члановима Међуопштинске организације слепих и слабовидих Шабац субвенција из буџета општине Шабац код плаћања трошкова јавним предузећима у висини од 50% и то за: ЈКП „Водовод-Шабац“, ЈКП „Топлана-Шабац“, ЈКП „Стари град“, ЈСП „Стан“ и ЈП за управљање градским грађевинским земљиштем Шабац. У ставу 2. овог закључка регулисано је да је Међуопштинска организација слепих и слабовидих Шабац у обавези да достави списак чланова и њихових месечних обавеза према јавним предузећима на основу кога ће Центар за социјални рад Шабац утврдити њихово социјално стање и утврдити списак корисника.

Увидом у закључак Општинског већа општине Шабац бр. 06-4/2007-15 од 14. маја 2007. године, утврђено је да је прихваћен захтев Удружења параплегичара Мачванског округа из Шапца и одобрава се субвенција из буџета општине Шабац за плаћање трошкова услуга јавним предузећима у висини од 50% и то за: ЈКП „Водовод-Шабац“, ЈКП „Топлана-Шабац“, ЈКП „Стари град“, ЈСП „Стан“ и ЈП за управљање градским грађевинским земљиштем Шабац. У ставу 2. регулисана је обавеза Центра за социјални рад Шабац да на основу списка чланова Удружења параплегичара Мачванског округа из Шапца, утврди социјално стање чланова и извештај са списком корисника субвенције.

Увидом у закључак Општинског већа општине Шабац бр. 06-16/2007-15 од 17. децембра 2007. године, утврђено је да је усвoјен захтев Међуопштинске организације слепих и слабовидих Шабац и одобрава се субвенција из буџета општине Шабац за чланове организације код плаћања трошкова ЈП „Србијагас“ у висини од 50 %. Ставом 2. овог закључка регулисана је обавеза Међуопштинске организације слепих и слабовидих Шабац да достави списак чланова и њихових месечних обавеза, на основу кога ће Центар за социјални рад утврдити социјално стање чланова и доставити списак корисника субвенције.

Из Службеног листа града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева бр. 7/12, Повереница за заштиту равноправности утврдила је да је Одлуком о изменама и допунама одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца, и то одредбом чл. 8а, прописано да се установљава право на субвенције код јавних предузећа у износу од 50% накнаде за месечну потрошњу испоруке воде, употребу канализације, испоруку топлотне енергије и изношење смећа. Ставом 2. истог члана одређено је да право на субвенције има појединац, уколико по члану породичног домаћинства нема приход већи од 13000 динара, и уколико осим стамбеног простора који користи не поседује више од једног хектара земље.

Из доказа који су достављени уз притужбу, и то увидом у молбу за субвенционисање рачуна комуналних услуга од 2. фебруара 2012. године, утврђено је да је Л. П. одбијена из разлога што није чланица удружења особа са инвалидитетом које су одређене као корисници субвенционисаних рачуна. У молби је навела да није у могућности да буде чланица удружења оболелих од мултипле склерозе зато што то удружење не постоји у Шапцу, већ постоји само једно, које делује на територији целе државе. Из одговора заменице градоначелника града Шапца бр. 420-14/12-13 од 24. јануара 2012. године, утврђено је да су локалне власти упознате са овим проблемом, који је формалне природе, као и да је у плану доношење одлуке којом би биле обухваћене све особе са високим степеном инвалидитета и на основу које би се остваривале одређена права, без обзира на чињеницу да ли су чланови неког удружења особа са инвалидитетом. Такође, у овом допису је наведено да су се надлежни из Скупштине града, у жељи да изађу у сусрет подноситељки притужбе, обратили Удружењу параплегичара како би омогућили да она постане чланица овог удружења, али да су добили одговор да није у складу са статутом организације да Л. П. приме у удружење, јер она није оболела од параплегије.

Увидом у молбу Друштва мултипле склерозе Србије бр. 98, утврђено је да се ова организација обратила граду Шапцу са молбом да се Л. П. одобри право на субвенционисање рачуна комуналних услуга.

Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да Устав Републике Србије прописује да је забрањена дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета .

Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације који у чл. 2. ст. 1. тач. 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбом чл. 8. Закона о забрани дискриминације прописано је да до повреде начела једнакости долази ако се лицу или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује.

Приликом заузимања става у овом предмету било је потребно испитати да ли је садржина закључака општинског већа општине Шабац бр. 06-16/2007-15, 06-4/2007-15 и 06-50/2005-15, супротна императивним прописима којима је дискриминација забрањена и који су обавезујући за све. Анализом наведених закључака са аспекта Закона о забрани дискриминације и других релевантних прописа, утврђено је да су, с обзиром на услове за остваривања права на субвенционисање рачуна комуналних услуга, очигледно стављене у неједнак положај особе са инвалидитетом које нису чланови Удружења параплегичара Мачванског округа из Шапца и Међуопштинске организација слепих и слабовидих Шабац.

Да би се испитало да ли је наведеним закључцима повређено начело једнаких права и обавеза, потребно је размотрити:

– да ли је циљ који се постиже овом мером допуштен и оправдан;
– да ли се циљ/или циљеви могао постићи само прописаном мером, односно да ли постоји сразмера између предузетих мера и циљева који се том мером остварују, као и
– да ли постоји објективно и разумно оправдање да се појединим категоријама особа са инвалидитетом ускрате права предвиђена овим закључком.

Неспорно је да је у надлежности града Шапца да доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са особама са инвалидитетом, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији . У складу с тим, град Шабац има право да из свог буџета издваја средства за различите облике помоћи грађанима и грађанкама, да утврђује правила за расподелу тих средстава и да их у складу са прописима расподељује. То право се ни на који начин не доводи у питање. Штавише, спремност да део расположивих средстава усмери на материјалну подршку и помоћ особама са инвалидитетом, представља позитиван пример подршке. У том смислу, мере које град Шабац предузима доприносе остваривању Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији , која као један од основних циљева, прописује осигурање адекватног стандарда живљења и социјалну сигурност. Сагледавајући изнете чињенице, Повереница за заштиту равноправности сматра да је циљ закључака допуштен и оправдан.

Имајући у виду оправдани и допуштени циљ усвојених закључака, било је потребно извршити анализу услова за остваривање права на субвенционисање рачуна комуналних услуга, који су прописани закључцима. Анализа услова по којем право на субвенционисање рачуна комуналних услуга остварују чланови Удружења параплегичара Мачванског округа из Шапца и Међуопштинске организација слепих и слабовидих Шабац, као и то да се листа корисника субвенционисаних услуга прави на основу списка чланова ових удружења, показује да овај услов нема објективно и разумно оправдање.

Наиме, Устав Републике Србије гарантује право на једнакост свима, док Закон о забрани дискриминације забрањује искључивање, ограничавање и давање првенства у односу на неко лично својство. Постављањем услова да право на субвенционисане рачуне имају искључиво чланови Удружења параплегичара Мачванског округа из Шапца и Међуопштинске организација слепих и слабовидих Шабац, искључене су, без икаквог разлога, све особе са инвалидитетом које нису чланови ова два удружења, без обзира на чињеницу коју врсту инвалидитета имају, као и на то да ли имају потребу за субвенционисањем рачуна, с обзиром на њихов социјални и економски положај. Тиме су ове особе стављене у неравноправан положај у односу на особе са инвалидитетом које су чланови наведених удружења јер им је ускраћена могућност да остваре право на субвенционисање рачуна комуналних услуга. Имајући у виду циљ прописане мере и последице које постављени услов производи у односу на особе са инвалидитетом које нису чланови Удружења параплегичара Мачванског округа из Шапца и Међуопштинске организација слепих и слабовидих Шабац, очигледно је да не постоји сразмера између предузете мере и циља који се њоме остварује.

Повереница за заштиту равноправности истиче да спремност и опредељење града Шапца да финансијски помогне социјално угроженим грађанима и грађанкама, представља позитиван пример подршке и уједно изражава очекивање да ће град Шабац наставити са пружањем подршке социјално угроженим грађанима и грађанкама и у будућности. Међутим, Повереница констатује да су још увек на снази закључци који садрже дискриминаторне услове и који помоћ особама са инвалидитетом ограничавају само на оне особе са инвалидитетом које су чланови Удружења параплегичара Мачванског округа из Шапца и Међуопштинске организација слепих и слабовидих Шабац, што је супротно антидискриминационим прописима Републике Србије. Због тога је, ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. ст. 1. тач. 1. и 7. Закона о забрани дискриминације, дала мишљење и препоруку граду Шапцу ради предузимања радњи којима ће се отклонити повреда начела једнакости.

Сагласно чл. 40. Закона о забрани дискриминације, ако град Шабац не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности ће о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба Л.П. против града Шапца због дискриминације на основу инвалидитета у области пружања услуга Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top