Притужба О. з. љ. п. против ЈП ПТТ саобраћаја Србија РЈ Ниш због дискриминације на основу инвалидитета у области пружања услуга

дел. бр. 1486 датум: 29. 9. 2012.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (чл. 33. ст. 1. тач. 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009), поводом притужбe О. з. љ. п. из Н, којa je поднетa у име и уз сагласност Ц. з. с. ж. и. Н, У. п. Н. о, Н. у. с. с. х, У. д. Н. и Д. о. о. ц. и д. п. Н. против Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија“ и Радне јединице поштанског саобраћаја „Ниш“, Повереница за заштиту равноправности доноси

 

МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спроведен по притужби О. з. љ. п. из Н. против Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија“ и Радне јединице поштанског саобраћаја „Ниш“, поводом приступачности реконструисане поште 18105 Ниш 5 особама са инвалидитетом, није утврђено да су ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ и Радна јединица поштанског саобраћаја „Ниш“ дискриминисали особе са инвалидитетом.

О б р а з л о ж е њ е

Повереници за заштиту равноправности се 28. јуна 2012. године притужбом обратио О. з. љ. п. из Н, у име и уз сагласност Ц. з. с. ж. и. Н, У. п. Н. о, Н. у. с. с. х, У. д. Н. и Д. о. о. ц. и д. п. Н, наводећи да приликом реконструкције поште 18105 у Нишу (Пошта 5) није постављена рампа за савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта поште, чиме је извршена дискриминација особа са инвалидитетом.

У притужби је, поред осталог, наведено:

– да приликом реконструкције Поште 5 у Нишу нису испоштоване одредбе Закона о планирању и изградњи и Правилника о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем старих, деце, хендикепираних и инвалидних лица који је био на снази у време реконструкције овe поште,
– да је непостављањем рампе за савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта поште извршена дискриминација особа са инвалидитетом, забрањена Законом о забрани дискриминације и Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом,
– да је Пошта 5, до реконструкције, поседовала рампу за несметан приступ објекту особама са инвалидитетом,

– да су подносиоци притужбе у више наврата апеловали на надлежне у Нишу да макар новосаграђени и реконструисани објекти у јавној употреби буду у складу са релевантним прописима који се односе на приступачност.

Уз притужбу су поднете фотографије Поште 5 у Нишу, као и текст „Ново рухо здања на Нишави“, објављен у Поштанском гласнику, у издању за октобар-новембар 2011. године, којим ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ и РЈ поштанског саобраћаја „Ниш“ објављују отварање поште 18105 Ниш 5.

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ и Радне јединице поштанског саобраћаја „Ниш“. У изјашњењу ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ наведено је следеће:

– да је приликом реконструкције поште 18105 Ниш 5, услед оштећења, уклоњена постојећа рампа за особе са инвалидитетом,
– да Пошта Србије, као друштвено одговорно предузеће, води рачуна о својим корисницима, а посебно онима којима је помоћ најпотребнија, те да је, стога, у најбржем року постављена нова рампа за особе са инвалидитетом.

У изјашњењу ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, РЈ поштанског саобраћаја „Ниш“, наведено је:

– да је приликом реконструкције поште 18105 Ниш извођач радова грешком уклонио рампу за несметан приступ особама са инвалидитетом,
– да се РЈ поштанског саобраћаја „Ниш“ извињава због овог пропуста, те да је саграђена и монтирана нова рампа која обезбеђује приступачност особама са инвалидитетом.

Уз изјашњење ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, РЈ поштанског саобраћаја „Ниш“, поднета је фотографија новосаграђене рампе Поште 5 у Нишу.

У допису подносиоца притужбе од 23. августа 2012. године наведено је да су представници У. д. Н. проверили функционалност новоизграђене рампе на улазу у Пошту 5 у Нишу и утврдили да је нагиб рампе задовољавајући, као и да је по површини рампе залепљен итисон како би се избегла глатка, клизава површина. Међутим, подносиоци притужбе наводе да је рампа ипак „неусловна за коришћење“, јер нема рукохват, услед чега важећи стандарди нису у потпуности испоштовани. Стога, подносиоци притужбе наводе да желе да се поступак пред Повереником за заштиту равноправности настави све док објекат Поште 5 у Нишу не буде у потпуности приступачан.

Повереница за заштиту равноправности анализирала је све наводе садржане у притужби, изјашњењу и допису подносиоца притужбе, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Неопходно је најпре констатовати да је Повереник за заштиту равноправности државни орган у чијој је надлежности да спроводи поступак по притужбама које се односе на акте дискриминације. Сагласно томе, предмет анализе у овом случају ограничен је на утврђивање постојања евентуалне дискриминације особа са инвалидитетом са аспекта обезбеђивања приступа објекту у јавној употреби, односно, Пошти 5 у Нишу, на основу Закона о забрани дискриминације и Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом. Стога, евентуалне повреде и непримењивање других прописа који су нпр. у вези са техничким стандардима приступачности објеката, не спадају у надлежност Повереника за заштиту равноправности. У том смислу, Повереница за заштиту равноправности није анализирала недостатке рампе за кретање особа са инвалидитетом, за које се у допису подносиоца притужбе тврди да нису у складу са важећим техничким стандардима приступачности, имајући у виду да су за контролу ових стандарда и њихову усклађеност са важећим правилником надлежни други државни органи и институције.

У току поступка утврђено је да током реконструкције Поште 5 у Нишу нису предузете мере ради обезбеђивања приступачности зграде поште особама са инвалидитетом, односно, није постављена рампа за несметан приступ особама са инвалидитетом овом објекту. По завршетку поступка реконструкције изграђена је и постављена рампа за савладавање висинске разлике, у висини просечног степеника, између пешачке површине и прилаза до поште.

Повереница указује да је Република Србија 29. маја 2009. године ратификовала УН Конвенцију о правима особа са инвалидитетом , чији је циљ да се унапреди, заштити и осигура пуно и једнако уживање свих људских права и основних слобода свим особама са инвалидитетом и унапреди поштовање њиховог урођеног достојанства . Ратификацијом ове Конвенције, Србија се обавезала да предузима одговарајуће мере да особама са инвалидитетом обезбеди приступачност физичког окружења, равноправно са другима, у циљу самосталног живота и пуног учешћа особа са инвалидитетом у свим сферама живота.

Устав Републике Србије прописује да је забрањена дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета .

Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у чл. 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом чл. 17. ст. 2. Закона о забрани дискриминације прописано је да свако има право на једнак приступ објектима у јавној употреби, као и јавним површинама, у складу са законом. Овом праву кореспондира дужност надлежних органа јавне власти да предузму мере ради уклањања баријера које особама са инвалидитетом ометају или отежавају приступ објектима и површинама у јавној употреби, што је само један од елемената ширег права на приступ, које подразумева да особе са инвалидитетом имају једнаке могућности да уживају људска права и слободе, као и све друге особе. Чланом 26. ст. 1. прописано је да дискриминација постоји ако се поступа супротно начелу поштовања једнаких права и слобода особа са инвалидитетом у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота, док је ст. 2. одређено да се начин остваривања и заштита права особа са инвалидитетом уређује посебним законом.

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом , поред тога што уређује општи режим забране дискриминације по основу инвалидитета, прописује и посебан случај дискриминације у вези са пружањем услуга и коришћењем објеката и површина. Наиме, чл. 13. ст. 1 изричито је забрањена дискриминација по основу инвалидитета у погледу приступа објектима у јавној употреби. Поред тога, у чл. 16. овог закона прописано је да су власник објекта у јавној употреби, као и јавно предузеће надлежно за одржавање јавних површина, дужни да обезбеде приступ објекту у јавној употреби, односно, јавној површини свим особама са инвалидитетом, без обзира на врсту и степен њиховог инвалидитета.

Пропис који ближе утврђује стандарде приступачности за несметано кретање особа са инвалидитетом је Правилник о техничким стандардима приступачности . Овим правилником се врло јасно и детаљно прописују услови за планирање простора и пројектовање објеката за особе са инвалидитетом у простору и елементи приступачности јавног саобраћаја. Тако су чл. 7. овог правилника прописани стандарди за рампе за пешаке и инвалидска колица, за савладавање висинских разлика до 76 цм између две пешачке површине и на прилазу до објекта.

Повереница констатује да међународни уговори, Устав Републике Србије и њени закони несумњиво намећу дужност надлежних органа да предузму све потребне мере ради обезбеђивања приступа објектима и површинама у јавној употреби, што је само један од елемената ширег права на приступ, које подразумева да особе са инвалидитетом имају једнаке могућности да уживају људска права и слободе, као и све друге особе. Сагласно томе, и ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ је дужно да поштује техничке стандарде приступачности приликом изградње и реконструкције овог и свих других објеката у свом власништву. Стога, Повереница очекује да ће ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ предузети све мере како би новоизграђена рампа на улазу у пошту 18105 Ниш 5 била у складу са стандардима прописаним Правилником о техничким стандардима приступачности. Такође, Повереница за заштиту равноправности истиче да је од велике важности благовремено планирање и обезбеђивање приступачности објектима у јавној употреби, већ током изградње, односно, реконструкције ових објеката.

Имајући у виду надлежност Повереника за заштиту равноправности, постављање новосаграђене рампе за приступ особама са инвалидитетом Пошти 5 у Нишу, као и допис подносиоца притужбе од 23. августа 2012. године, Повереница за заштиту равноправности констатује да током поступка нису понуђени докази који би потврдили или оповргли наводе да наведена рампа, услед непостављања рукохвата, не обезбеђује приступачност особама са инвалидитетом. Наиме, подносиоци притужбе у допису од 23. августа 2012. године, наводе да је рампа на улазу у Пошту 5 у Нишу „неусловна“ због непостојања рукохвата, односно, подносиоци притужбе указују на неусловност рампе услед непоштовања прописаних техничких стандарда приступачности, чија контрола није у надлежности овог државног органа. С друге стране, у истом допису је наведено да су представници Удружења дистрофичара Ниша проверили функционалност новоизграђене рампе на улазу у Пошту 5 у Нишу и утврдили да је нагиб рампе задовољавајући, као и да је по површини рампе залепљен итисон како би се избегла глатка, клизава површина, односно, да није наведено да рампа не може да се користи и да не обезбеђује приступ особама са инвалидитетом.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. ст. 1. тач. 1. Закона о забрани дискриминације, дала је мишљење да није утврђено да су Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“ и Радна јединица поштанског саобраћаја „Ниш“ дискриминисали особе са инвалидитетом.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба О. з. љ. п. против ЈП ПТТ саобраћаја Србија РЈ Ниш због дискриминације на основу инвалидитета у области пружања услуга Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top