Притужба Ч. К, М. Ђ, М. Ј. и В. Т. против Скупштине града Панчева због дискриминације по основу старосног доба у поступању органа јавне власти

бр. 07-00-345/2014-02 датум: 20. 11. 2014.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужби које су Ч. К, М. Ђ, М. Ј. и В. Т. из П. поднели против Скупштине града и Градског већа Панчева, поводом сазнања да ће градске власти усвојити нову Одлуку о давању у закуп атељеа. У притужбама је наведено да ће главни критеријум за давање у закуп атељеа бити активности уметника у последњих 5 година, чиме су уметници старији од 30 година стављени у знатно неповољнији положај од млађих уметника. Ј. В, чланица Градског већа града Панчева задужена за културу, навела је у изјашњењу да је Скупштина града усвојила одлуку коју је предложило Градско веће. Навела је да је од релевантних удружења у култури затражено да предложе приоритетне листе уметника/ца за доделу атељеа, на основу постојећих правилника удружења, али да је градска власт на крају самостално формирала критеријуме, јер су удружења изразила негативан и неодговарајући став. Нагласила је да се приликом дефинисања критеријума имало у виду да су атељеи простори који се користе за рад, па је из тог разлога бодовање активности ограничено на последњих 5 година, а посебна пажња је посвећена балансирању могућег број бодова добијених на основу активности и награда и откупљених радова уметника. Ф. М, председник Скупштине града, поновио је ове наводе и напоменуо да уметници добијају већи број бодова по основу активности у иностранству, имајући у виду да је њих теже организовати. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да Одлука о давању у закуп атељеа број: II-04-06-17/2014-6 од 14. августа 2014. године није у супротности са одредбама Закона о забрани дискриминације јер постоји објективни и оправдани разлози због којих се активности уметника бодују у протеклих пет година, као и да се, имајући у виду друге критеријуме одлуке, прописивањем оваквих услова не прави неоправдана разлика између млађих и старијих уметник/ца.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбама су се обратили Ч. К, М. Ђ, М. Ј. и В. Т, уметници из П, поводом Нацрта одлуке о давању у закуп атељеа у граду Панчеву. У притужби је наведено:

– да је разлог за обраћање Повереници сазнање из недељних новина „Панчевац“ да градска власт планира да, трећи пут у 2014. години, донесе Одлуку о давању у закуп атељеа;
– да се у тексту Нацрта одлуке могу видети бројне нелогичне и незаконите одредбе;
– да је одредба члана 8. Нацрта одлуке дискриминаторна према особама старијим од 30 година јер је „главни критеријум за давање у закуп атељеа активност уметника у последњих 5 година“;
– да су се они, поводом проблема приликом доделе атељеа, неколико пута обраћали Ј. В, чланици Градског већа града Панчева задуженој за културу и П. Р, градоначелнику Панчева;

1.2. Уз притужбе су достављени Нацрт одлуке о давању у закуп атељеа и копије писама које су упутили Ј. В. и П. Р.

1.3. Повереница за заштиту равноправности је у складу са чл. 40. ст. 4 Закона о забрани дискриминације, сагласно чл. 117. Закона о општем управном поступку, спровела јединствен поступак како би се утврдиле правно релевантне чињенице и околности.

1.4. У току поступка, у складу са чл. 35. ст. 4 и чл. 37. ст. 2 Закона о забрани дискриминације од Ј. В, чланице Градског већа града Панчева затражено је да се изјасни на наводе из притужби. Након анализе овог изјашњења, од Ф. М, председника Скупштине града Панчева и П. Р, градоначелника Панчева затражено је да образложе разлоге и мотиве за усвајање ове одлуке.

1.5. У изјашњењу Ј. В. наведено је:

– да је Одлуку о давању у закуп атељеа Скупштина града Панчева донела на седници одржаној 14. августа 2014. године;
– да је приликом припреме текста одлуке од свих репрезентативних удружења у култури из области ликовних уметности, и то: „Улус“, „Улупудис“, „Улув“ и „Упидив“, затражено да предложе приоритетне листе уметника/ца за доделу атељеа, на основу постојећих правилника удружења, али да су удружења изразила негативан и неодговарајући став;
– да су након тога самостално формирани критеријуми за рангирање уметника/ца;
– да је приликом дефинисања критеријума за бодовање коришћен Правилник о начину и поступку расподеле радног простора – атељеа члановима удружења ликовних уметника Србије;
– да се посебно водило рачуна о томе да је атеље радни простор који користе уметници/це за своју делатност а да није у питању излагачки простор;
– да се истицањем активности уметника/ца у последњих 5 година у први план ставља њихова актуелна стваралачка активност;
– да преостала два критеријума „награде уметника“ и „откупљени радови уметника“, нису везани за одређени временски период, те да на тај начин погодују уметницима са дужом уметничким стваралаштвом;
– да сваки од задатих критеријума носи одређени број бодова и да су тако избалансирани да ни један не може имати превагу у односу на остале критеријуме.

1.6. У изјашњењу Ф. М. поновљени су ови наводи и додато је:

– да је искуство у уметничкој пракси показало да је уметницима теже да организују и презентују своје активности у иностранству него у Републици Србији, те да из тог разлога уметници добијају и већи број бодова по овом основу.

1.7. П. Р, градоначелник Панчева, није се изјаснио на наводе притужбе.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у Одлуку о давању у закуп атељеа број: II-04-06-17/2014-6 од 14. августа 2014. године, утврђено је да су овим актом прописани критеријуми за давање у закуп атељеа на којима је град Панчево носилац права својине или права коришћења и који су намењени за обављање уметничке делатности уметника који се баве ликовном, примењеном уметности и дизајном, као и интердисциплинарном, мултидисциплинарном и трансдисциплинарном уметношћу. Одредбама члана 8. ове одлуке прописано је да су критеријуми за давање у закуп атељеа: активности уметника у последњих 5 година, награде уметника и откупљени радови уметника, док је одредбама члана 9. прописан начин бодовања прописаних критеријума.

2.2. Активности уметника бодују се тако да се за сваку самосталну изложбу, перформанс продукцију или по објављеном раду у самосталној публикацији у Републици Србији додељује 4, а у иностранству 5 бодова. За учешће на свакој групној изложби, фестивалу и манифестацијама из области извођачких уметности (перформанс арт, акциона уметност, активистичка уметност) и нових медија или по објављеном раду у групној публикацији у Републици Србији добија се 2 бода, а у иностранству 3 бода. За учешће на уметничким колонијама и уметничким радионицама чији је резултат уметничка продукција или по сваком програму уметничке размене, односно боравку (резиденцијални програм) у Републици Србији додељиваће се 2 а у иностранству 3 бода, док ће се социјално-друштвена ангажованост уметника награђивати по појединачном пројекту/ангажману (рад са осетљивим групама, еколошки ангажман, рад са децом, донирање радова у хуманитарним акцијама) са 3 бода. Сваком члану или чланици репрезентативног удружења у култури на конкурсу биће додељено 2 бода, док ће се за чланство у неформалног групи доделити 1 бод. За награде међународних институција уметници ће добијати 5 бодова, од републичких и покрајинских институција 4 бода, док ће награде институција локалне самоуправе носити 3 бода. За сваки откупљени рад у иностранству уметника/ца ће на конкурсу добити 4 бода, у Републици Србији 3, а путем градског откупа 2 бода.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су достављени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устав Републике Србије у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у чл. 2. ст. 1. тач. 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

С обзиром на околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантна је одредба члана 8. Закона о забрани дискриминације којом је прописано да повреда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује. Одредбама члана 23. забрањено је дискриминисати лица на основу старосног доба и прописано да старији имају право на достојанствене услове живота без дискриминације.

3.5. Законом о локалној самоуправи град је надлежан да уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење и врши надзор над коришћењем пословних простора .

Анализа навода из притужби, изјашњења и доказа са аспекта антидискриминационих прописа

3.6. Имајући у виду предмет ове притужбе, потребно је испитати да ли су Градско веће предлагањем и Скупштина града Панчева усвајањем Одлуке о давање у закуп атељеа, дискриминисали подносиоце притужби на основу њиховог личног својства – старосног доба.

3.7. Да би се то утврдило, најпре је потребно размотрити да ли постоји објективно и разумно оправдање за доношење Одлуке о давању у закуп атељеа, затим да ли је легитимно да се бодовање уметника и уметница за њихове активности ограничи на активности спроведене у последњих пет година од дана расписивања конкурса, као и да ли се прописивањем оваквог начина бодовања прави неоправдана разлика на основу старосног доба.

3.8. Имајући у виду да је град, на основу Закона о локалној самоуправи, надлежан да уређује услове за коришћење и критеријуме за давање у закуп пословних простора, неспорно је да град Панчево има право да управља својим пословним просторима, односно, да се определи да поједине пословне и стамбене просторе одреди као атељее и да их у закуп уметницима. Како је у изјашњењу наведено, градске власти су контактирале сва репрезентативна удружења у култури из области ликовних уметности (УЛУС, УЛУПУДИС, УЛИВ, УПИДИВ) и замолили их да сачине приоритетне листе уметника и уметница за доделу атељеа, на основу правилника својих удружења. Како ова иницијатива није довела до жељених резултата, град Панчево донео је Одлуку о давању у закуп атељеа, чији је циљ успостављање критеријума и услова који би свим уметницима омогућила да под једнаким условима конкуришу за закуп атељеа. Због тога Повереница констатује да је циљ доношења ове одлуке законит.

3.9. Даље је потребно анализирати критеријум према којем се активности бодују у последњих пет година од дана расписивања конкурса. У изјашњењу је наведено да се активности уметника/ца бодују само у последњих пет година јер се имало у виду да су атељеи радни простори које уметници користе за своје делатности (реализовање уметничких радова), а да атељеи нису излагачки простори или простори за репрезентацију уметничких радова. Такође, наглашено је да уметници/це који подносе захтеве на конкурсу треба да покажу да су активни ствараоци и да имају стварну потребну за коришћењем атељеа.

Повереница за заштиту равноправности је става да се ови аргументи могу прихватити као оправдани. Одредбама члана 2. Одлуке о давању у закуп атељеа прописано је да је атеље посебна грађевинска целина које се користи искључиво као радни простор уметника, у циљу обављања уметничке делатности, те се на овај начин води рачуна да атељеи буду додељени најактивнијим уметничким ствараоцима.

Повереница за заштиту равноправности констатује да овакво поступање града Панчева представља пример позитивне праксе. Наиме, ако се има у виду непостојање довољног броја простора који се додељују уметницима, као и да ово питање у многим градовима и општинама није решено и да уметници имају проблем са добијањем адекватних простора за своје стваралаштво, идеју да се атељеи доделе најактивнијим ствараоцима, и то на одређено време, свакако треба поздравити.

3.10. У односу на наводе из притужби да се оваквим бодовањем у неповољан положај доводе уметници/це старији од 30 година, Повереница за заштиту равноправности констатује да је потребно утврдити „упоредника“, односно, особу која се налази у истој или сличној ситуацији у којој се налазе подносиоци притужби, а која се од подносилаца притужбе разликује по годинама живота. Дакле, у конкретном случају, адекватан упоредник је уметник/ца млађи од 30 година.

3.11. Одредбама члана 8. Одлуке о давању у закуп атељеа прописано је да су критеријуми за давање у закуп атељеа: активности уметника у последњих 5 година, награде уметника и откупљени радови уметника, док је одредбама члана 9. прописан начин бодовања прописаних критеријума. Активности уметника бодују се на следећи начин:

а) за сваку самосталну изложбу, перформанс продукцију или по објављеном раду у
самосталној публикацији у Републици Србији – 4 бода, а у иностранству 5 бодова;
б) учешће на свакој групној изложби, фестивалу и манифестацијама из области
извођачких уметности и нових медија или по објављеном раду у групној
публикацији у Републици Србији – 2 бода, а у иностранству 3 бода;
в) учешће на уметничким колонијама и уметничким радионицама чији је резултат
уметничка продукција или по сваком програму уметничке размене, односно
боравку (резиденцијални програм) у Републици Србији – 2 бода, а у иностранству
3 бода;
г) социјално-друштвена ангажованост уметника награђивати по појединачном
пројекту/ангажману – 3 бода.
д) чланство у репрезентативном удружењу у култури – 2 бода, а чланство у
неформалног групи – 1 бод;
ђ) награде међународних институција – 5 бодова, од републичких и покрајинских
институција – 4 бода, а награде институција локалне самоуправе – 3 бода;
е) откупљени рад у иностранству – 4 бода, у Републици Србији – 3 бода, а градски
откуп – 2 бода.

3.12. Повереница за заштиту равноправности констатује да се формално високо образовање, у редовном року, у Републици Србији завршава са 23 године. То значи да би у моменту пријаве на конкурс за доделу атељеа, уметник од 28 година могао да ствара пет година од завршеног образовања, док би се уметник од 50 година бавио уметничким стваралаштвом 27 година. При томе, треба имати у виду да за бодовање награда и откупљених радова уметника није од значаја када је откуп учињен или награда додељена, односно, није прописано ограничење да ова постигнућа морају бити остварена у последњих пет година. Такође, треба имати у виду да не постоји ограничење за број додељених поена по било ком основу.

Уколико претпоставимо да је уметник који има 50 година у моменту конкурисања, односно, потенцијално 27 година уметничког стажа, добио само по једну награду међународне институције и локалне самоуправе, као и да му је град откупио један рад, на конкурсу би добио 10 бодова. С друге стране, млађем уметнику, који је због краћег уметничког стажа имао мање прилика за учествовање на конкурсима за откупе и награде, за добијање 10 бодова било би неопходно да у последњих пет година у Републици Србији организује самосталну изложбу, излаже на групној изложби, учествује у раду уметничке колоније и друштвено се ангажује у раду са нпр. осетљивим друштвеним групама.

При томе, вероватно је да ће и старији уметници, који су већи уметнички опус остварили у периоду од пре 5 година од дана расписивања конкурса, организовати самосталну и/или излагати на групној изложби, учествовати у раду уметничких колонија и социјално-друштвено се ангажовати, чиме могу да повећају укупан број бодова потребних за доделу атељеа. Приликом ове анализе, Повереница за заштиту равноправности нарочито је имала у виду да град Панчево континуирано организује откуп уметничких дела из области ликовног и примењеног стваралаштва и да је таква вишедеценијска пракса настављена и у претходним годинама.

3.13. На крају, Повереница за заштиту равноправности указује да став који је изнет у притужбама, да млађи уметници стварају више од старијих, није утемељен на чињеницама, те да преставља предрасуду. Постојање овакве предрасуде доприноси искључивању старијих особа из друштвених процеса и њихове маргинализације, што се не би смело чинити, имајући у виду да се старосни век продужио и да људи могу дуже радити, стварати и доприносити друштву.

3.14. Имајући све наведено у виду, Повереница за заштиту равноправности је мишљења да Градско веће и Скупштина града Панчева нису повредили начело једнаких права и обавеза, односно, усвајањем Одлуке о давању у закуп атељеа града Панчева нису ставили у повољнији положај уметнике/це млађе од 30 година, у односу на уметнике/це старије од 30 година.

4. МИШЉЕЊЕ

Одлука о давању у закуп атељеа број: II-04-06-17/2014-6 од 14. августа 2014. године није у супротности са одредбама Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба Ч. К, М. Ђ, М. Ј. и В. Т. против Скупштине града Панчева због дискриминације по основу старосног доба у поступању органа јавне власти Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top