Притужбa A. И. прoтив Кoмисиje зa стипeндиje oпштинe Ц. пo oснoву стaтусa студeнтa привaтнoг фaкултeтa у oблaсти oбрaзoвaњa

бр. 07-00-728/2013-02 датум: 7. 4. 2014.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку по притужби А. И. из Ч, која је поднета против Комисије за стипендије општине Ч. У притужби је наведено да је у општини Ч. расписан конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2013/14 годину и да је један од услова за добијање стипендије да студенти студирају на државним факултетима и државним високим школама. С обзиром да је А. И. студент приватног факултета, сматра да је дискриминисан постављањем овог услова. У току поступка је утврђено да је Комисија за стипендије општине Ч. расписала конкурс за доделу стипендија за школску 2013/14 годину, као и да су постављени услови који су прописани Правилником о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч. Повереница за заштиту равноправности утврдила је да је Комисија за стипендије општине Ч, против које је поднета притужба, поступала у складу са Правилником о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч, који је дужна да поштује. Од А. И, као и од других студената и студенткиња који су конкурисали за стипендију, тражило се да испуни услове који су прописани Правилником. Због тога је Повереница дала мишљење да Комисија за стипендије општине Ч. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације. Иако А. И. није поднео притужбу против Општинског већа општине Ч, која је донела Правилник о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч, Повереница за заштиту равноправности, на основу овлашћења из члана 33. став 1. тачка 7. Закона о забрани дискриминације, анализираће услове прописане овим правилником, са аспекта антидискриминационих прописа. Уколико ова анализа покаже да су прописани услови дискриминаторни, покренуће иницијативу за измену Правилника о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратио А. И. из Ч, која је изјављена против Комисије за доделу стипендија општине Ч.

1.2. У притужби је, између осталог, наведено:

– да је А. И. дискриминисан као студент приватног факултета, и то тако што је Комисија за доделу стипендија општине Ч. расписала Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2013/14 годину и поставила, као један од услова, да студенти студирају на државним факултетима и државним високим школама;
– да се и поред тог услова подносилац притужбе пријавио на овај конкурс, као студент четврте године Интернационалног Универзитета у Новом Пазару, департмана за правне науке са седиштем у Новом Пазару, издвојено одељење у Суботици, који има акредитацију;
– да је расписивањем конкурса и постављањем овог услова, Комисија за доделу стипендија општине Ч. дискриминисала студенте који су се од самог почетка студирања определили за приватне факултете;
– да је у питању дискриминација студената а не факултета, јер су приватни факултети (акредитацијом) изједначени са државним факултетима;
– да се А. И. и прошле школске године 2012/2013 пријавио на исти конкурс, али да је његова пријава одбијена јер не студира на државном факултету;
– да је такву одлуку потврдило и Општинско веће Општине Ч, након што је А. И. поднео приговор на одлуку Комисије за доделу стипендија.

1.3. Уз притужбу су достављени и следећи прилози: текст Конкурса за студенте општине Ч. за школску годину 2013/2014, одлука Комисије за доделу стипендија општине Ч. којом А. И. није признато право за добијање општинске стипендије за школску годину 2012/13 број: 61-2-1/2013 од 1. фебруара 2013. године, приговор А. И. на одлуку Комисије за доделу стипендија општине Ч. од 13. фебруара 2013. године и одлука Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-456/2009-04 од 9. јула 2010. године.

1.4. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење Комисије за доделу стипендија општине Ч.

1.5. У изјашњењу на притужбу Комисије за доделу стипендија општине Ч, између осталог, наведено је:

– да је на основу чл. 44. Закона о локалној самоуправи и Статута општине Ч, Општинско веће општине Ч. донело Правилник о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч. 18. децембра 2012. године;
– да је Комисија за одобрење стипендија у целости примењивала у раду Правилник о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч;
– да, уколико би се одступило од примене одредаба овог правилника у случају А. И, комисија би га у том случају неоправдано ставила у привилегован положај у односу на остале кандидате.

1.6. Уз изјашњење на притужбу достављен је и Правилник о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч. („Службени лист општине Ч.“, број 21/2012).

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у текст Конкурса за студенте општине Ч, утврђено је да је Комисија за одобрење стипендија за студенте општине Ч. расписала Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2013/14 годину. Конкурсом је прописано, између осталог, да студентску стипендију могу остварити студенти који студирају на државним факултетима и државним високим школама.

2.2. Увидом у Правилник о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч. утврђено је да су услови под којим студенти могу остварити право на стипендију прописани одредбом чл. 5. овог правилника, којом је прописано, између осталог, као један од услова да студенти студирају на државним факултетима и државним високим школама.

2.3. Увидом у Одлуку о акредитацији студијских програма основних академских студија права Комисије за акредитацију и проверу квалитета број: 612-00-456/2009-04 од 9. јула 2010. године, утврђено је да је Универзитет у Новом Пазару, Департман за правне науке, са седиштем у Новом Пазару испунио прописане стандарде за акредитацију студијског програма основних академских студија права и да му је издато Уверење о акредитацији.

2.4. Увидом у одлуку Комисије за доделу стипендија општине Ч. којом А. И. није признато право за добијање општинске стипендије за школску годину 2012/13 број: 61-2-1/2013 од 1. фебруара 2013. године, утврђено је да му стипендија није одобрена јер не испуњава услове који су прописани Правилником, односно, услов да студенти „студирају на државним факултетима и државним високим школама“.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе, изјашњење, прилоге као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устав Републике Србије у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у чл. 2. ст. 1. тач. 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Законом о забрани дискриминације чл. 19. забрањена је и дискриминација у области образовања и стручног оспособљавања, где је између осталог забрањена и дискриминација васпитних и образованих установа које обављају делатност у складу са законом и другим прописом, као и лица која користе или су користили услуге ових установа у складу са законом.

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

3.5. Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да је у конкретном случају потребно утврдити да ли је Комисија за доделу стипендија различито третирала подносиоца притужбе на основу његовог личног својства – студент приватног факултета, у односу на остале студенте и студенткиње заинтересоване за добијање стипендије.

3.6. Неспорно је да је у надлежности Комисије за стипендије општине Ч. расписивање конкурса за доделу студентских стипендија, као и да Комисија доноси одлуку о додели студентских стипендија. Учесници конкурса који су незадовољни одлуком ове комисије имају право приговора Општинском већу општине Ч, као другостепеном органу.

3.7. Правилником о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч, одредбом чл. 5. прописано је да право на стипендију могу да остваре студенти под условом: а) да су држављани Републике Србије; б) да имају пребивалиште на територији општине Ч; в) да су студенти II, III, IV, V и VI године основних академских и основних струковних студија на територији Републике Србије, као и студенти са апсолвентским статусом до годину дана; г) да су студенти II и III степена студија на територији Републике Србије; д) да годину уписују први пут; ђ) да нису старији од 30 година; е) да нису запослени и ж) да студирају на државним факултетима и државним високим школама.

3.8. У току поступка је утврђено да је Комисија за стипендије општине Ч. расписала конкурс у складу са Правилником о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч, као и да су услови у конкурсу прописани у складу са одредбом члана 5. овог правилника. Један од услова је и да студенти „студирају на државним факултетима и државним високим школама“.

3.9. Имајући у виду да је Комисија за стипендије општине Ч, против које је поднета притужба, поступала у складу са Правилником о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч, може се констатовати да се од А. И, као и од других који су били заинтересовани за добијање стипендије, тражило да испуни услове конкурса. Поступање Комисије за стипендије општине Ч. не може се окарактерисати као дискриминаторно, јер је Комисија дужна да поштује Правилник о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч.

3.10. Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности сагласно члану 33. став 1. Закона о забрани дискриминације, дала је мишљење да Комисија за стипендије општине Ч. није прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације. Међутим, иако подносилац притужбе није поднео притужбу против Општинског већа општине Ч, које је донело Правилник о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч, Повереница за заштиту равноправности, на основу овлашћења из члана 33. став 1. тачка 7. Закона о забрани дискриминације, анализираће услове прописане овим правилником, са аспекта антидискриминационих прописа. Уколико ова анализа покаже да су прописани услови дискриминаторни, покренуће иницијативу за измену Правилника о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч.

4. МИШЉЕЊЕ

Одлуком Комисије за стипендије општине Ч. којом А. И. није одобрена општинска стипендија, нису прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације.

Иако А. И. није поднео притужбу против Општинског већа општине Ч, које је донело Правилник о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч, Повереница за заштиту равноправности, на основу овлашћења из члана 33. став 1. тачка 7. Закона о забрани дискриминације, анализираће услове прописане овим правилником, са аспекта антидискриминационих прописа. Уколико ова анализа покаже да су прописани услови дискриминаторни, покренуће иницијативу за измену Правилника о критеријумима за одобрење стипендија за студенте општине Ч.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужбa A. И. прoтив Кoмисиje зa стипeндиje oпштинe Ц. пo oснoву стaтусa студeнтa привaтнoг фaкултeтa у oблaсти oбрaзoвaњa Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top