Пресуда потврдила дискриминацију особе са инвалидитетом

Правоснажном пресудом Вишег суда у Новом Саду, донетом у стратешкој парници,  коју је покренуо Повереник за заштиту равноправности, утврђено је да јавни бележник прекршио закон и дискриминисао особу са инвалидитетом тако што јој није дозволио да овери изјаву факсимилом израђеним у складу са прописима.

Повереница Бранкица Јанковић оценила је да ова пресуда од великог значаја за све особе које због инвалидитета нису у могућности да остваре своја законска права пред органима јавне власти и лицима којима су поверена јавна овлашћења за обављање службених радњи. Не сме се дозволити да представници власти због незнања или непажње крше законе и врше дискриминацију, истакла је Јанковић и додала да овакве пресуде виших судова представљају добар пут за уједначавање судске праксе  и унапређење правне сигурности за грађане који су у повећаном ризику од дискриминације.

Ова стратешка парница је покренута у јавном интересу, како би се и судском праксом указало на проблем са којим се у свакодневном животу сусрећу особе са инвалидитетом које су писмене, али нису у могућности да се својеручно потпишу. Од њих се често захтева да ставе отисак прста или дају пуномоћје другом лицу да се потпише уместо њих, што доводи до неједнаког третмана особа са инвалидитетом у односу на особе које могу својеручно да се потпишу, појаснила је повереница.

Поверенику се обратила особа са инвалидитетом која болује од церебралне парализе, отежано говори и не може да користи руке, након што јој јавни бележник није омогућио да потпише исправу уз помоћ печата са угравираним потписом, као законски признатим средством које могу користити особе са инвалидитетом. Суд је утврдио да су прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације и Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, чиме је извршен тежак облик непосредне дискриминације. Пресудом је туженом забрањено да у будућности понавља дискриминаторне радње и наложено му је да о свом трошку објави пресуду у дневном листу са националним тиражом.

У току су још три стратешке парнице које је у 2022. години покренуо Повереник за заштиту равноправности, због дискриминације по основима здравственог стања, инвалидитета и сексуалне оријентације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top