Препорука мера Канцеларији за информационе технологије и електронску управу

бр.  021-01-150/2022-02   датум: 22.3. 2022.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује Канцеларији за информационе технологије и електронску управу

 

ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ И ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује Канцеларији за информационе технологије и електронску управу да:

– предузме мере и активности из своје надлежности у сарадњи са Министарством унутрашњих послова у циљу прилагођавања софтверског модула за издавање регистрационих налепница на овлашћеним техничким прегледима на начин да особе са инвалидитетом могу да заврше поступак регистрације свог возила у овлашћеним техничким прегледима и у случајевима када користе право на ослобађање од пореза на употребу моторног возила, уз поштовање прописа о заштити података о личности.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавестиће Повереника за заштиту равноправности о предузетим мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема препоруке мера за остваривање равноправности.

Против ове препоруке мера за остваривање равноправности, у складу са законом, није допуштена жалба нити било које друго правно средство.

 

Образложење

 

Поверенику за заштиту равноправности обратила се особа са инвалидитетом наводећи да у поступку регистрације путничких возила сва лица, осим особа са инвалидитетом могу на местима техничког прегледа обавити све административне радње и добити регистрациону налепницу. Особе са инвалидитетом могу регистрациону налепницу добити једино у објектима МУП-а.

Тим поводом Повереник се обратио Министарству унутрашњих послова које је између осталог, обавестило Повереника да је у Републици Србији од 2012. године омогућено издавање регистрационих налепница на овлашћеним техничким прегледима. Регистрационе налепнице се издају коришћењем софтверског модула за издавање регистрационих налепница преко портала електронске управе (еУправа), а у складу са процедуром одређеном за коришћење тог модула. Даље је наведено да софтверски модул за издавање регистрационих налепница на овлашћеним техничким прегледима, преко портала еУправе није у делокругу Министарства унутрашњих послова већ Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, као и да је поступак потпуно аутоматизован и заснива се на технологији WEB сервиса. Даље је наведено да се у поступку решавања захтева за регистрацију моторног возила, утврђује чињеница да ли је особа са инвалидитетом која је поднела захтев власник више возила, као и да ли је поднет захтев за издавање регистрационе налепнице за прво возило које се на име особе са инвалидитетом региструје у једној години. Ради утврђивања те чињенице неопходно је извршити одговарајуће претраге у јединственом регистру возила (апликација „Регистрација возила“), као и да наведену претрагу могу извршити само полицијски службеници који у полицијским управама и полицијским станицама обављају послове у вези регистрације возила а не и лица која су на техничким прегледима овлашћена за издавање регистрационих налепница. Даље је у изјашњењу Министарства наведено и да је Дирекција полиције, Управа за управне послове упутила допис Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, Сектор за аналитику, телекомуникације и информационе технологије на разматрање и евентуално иницирање измена софтверског модула за издавање регистрационих налепница на овлашћеним техничким прегледима.

Устав Републике Србије[2] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.

Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом члана 26. став 1. Закона о забрани дискриминације прописано је да дискриминација постоји ако се поступа супротно начелу поштовања једнаких права и слобода особа са инвалидитетом у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота.

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом[3], поред тога што уређује општи режим забране дискриминације на основу инвалидитета, прописује и посебан случај дискриминације у вези са пружањем услуга и коришћењем објеката и површина. Наиме, одредбом члана 13. овог закона изричито је забрањена дискриминација на основу инвалидитета у погледу доступности услуга и приступа објектима у јавној употреби.

Правилником о регистрацији моторних и прикључних возила[4] прописано је да правно лице овлашћено за вршење техничког прегледа возила може, на основу овлашћења министарства, да издаје регистрационе налепнице за возила која су већ уписана у јединствени регистар возила. Сви власници возила који први пут уписују возило у јединствени регистар возила, регистрацију морају обавити у просторијама полицијске управе, односно полицијске станице, док приликом регистрације возила које је већ уписано у јединствени регистар возила, власници возила могу започети и завршити регистрацију код правног лица које врши технички преглед возила.

Анализом навода из изјашњења Министарства унутрашњих послова, неспорно је да особа са инвалидитетом као власник возила може завршити поступак регистрације возила код правног лица које врши технички преглед возила само уколико не жели или не може да искористи право на ослобађање од пореза на употребу моторног возила, прописано одредбама члана 5. Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара. Наиме, ово право може остварити само особа са инвалидитетом одређеног степена (са 80 или више процената телесног оштећења и код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената) на једно возило, које се на њено име прво региструје у једној години. У случају да иста особа са инвалидитетом региструје друго и свако следеће возило у истој години на своје име, нема право на ослобађање од плаћања пореза на моторно возило.

Особа са инвалидитетом приликом регистрације возила, поред услова које морају да испуне остали власници возила (техничка исправност и обавезно осигурање возила), да би остварило право на ослобађање од плаћања пореза, мора да испуни и прописане додатне услове (степен инвалидитета и као и да је возило које жели да региструје прво возило регистровано на његово име у тој години). Према наводима Министарства, провера чињенице да ли је особа са инвалидитетом која је поднела захтев власник више возила, као и да ли је поднет захтев за издавање регистрационе налепнице за прво возило које се на име особе са инвалидитетом региструје у једној години, врши се у јединственом регистру возила (апликација „Регистрација возила“). Наведену претрагу могу извршити само полицијски службеници који у полицијским управама и полицијским станицама обављају послове у вези регистрације возила, док лица која су на техничким прегледима овлашћена за издавање регистрационих налепница немају приступ овој евиденцији. Из тог разлога се поступак регистрације возила особе са инвалидитетом која жели да оствари право на ослобађање од плаћања пореза на моторно возило, не може завршити у просторијама правног лица које врши технички преглед. Овлашћени технички прегледи регистрационе налепнице издају коришћењем софтверског модула за издавање регистрационих налепница, преко портала електронске управе (еУправа), а у складу са процедуром одређеном за коришћење тог модула.

Из свега наведеног може се закључити да се особе са инвалидитетом приликом регистрације возила налазе у другачијем положају од осталих власника возила не због свог личног својства (инвалидитета), већ због могућности да остваре право на ослобађање од пореза на употребу моторног возила. У тим случајевима неопходна је провера испуњености услова за остваривање овог права увидом у јединствену евиденцију коју води Министарство унутрашњих послова.

Неспорно је да технички прегледи имају јавна овлашћења када су у питању издавање регистрационих налепница, а такође је неспорно да Министарство унутрашњих послова располаже евиденцијама у које увид имају само овлашћени припадници Министарства. Софтверски модул који користе овлашћени технички прегледи могао би бити, у разумном року, урађен тако да се не угрожава заштита података о личности власника возила. Наиме, размена података између лица којима су поверена јавна овлашћења и републичких органа уређена је посебним прописима на начин да се не угрожава право на заштиту података о личности.

Такође, Министарство унутрашњих послова је у изјашњењу навело да је упутило допис Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – Сектору за аналитику, телекомуникације и информационе технологије на разматрање и евентуално иницирање измена софтверског модула за издавање регистрационих налепница на овлашћеним техничким прегледима, у погледу омогућавања особама са инвалидитетом да заврше поступак регистрације возила на једном месту (на овлашћеним техничким прегледима).

Организовање пружања услуга и послова који омогућавају остваривање права особа са инвалидитетом потребно је подићи на ниво који олакшава особама са инвалидитетом да остваре своја права јер обезбеђивање приступачности објеката и услуга представља предуслов за самосталан живот особа са инвалидитетом и омогућава им активно учешће у свим областима живота.

Повереник сматра да би омогућавањем добијања регистрационе налепнице на овлашћеним техничким прегледима и у случајевима када је у питању ослобођење од обавезе плаћања пореза на употребу моторног возила особе са инвалидитетом значајно олакашло остваривање права особама са инвалидитетом на начин да не би морали, као до сада, да поред техничког прегледа иду и у полицијске станице где се евентуално могу суочити са проблемом приступачности шалтера, недовољним бројем паркинг места за особе са инвалидитетом, евентуалним гужвама и сл. што им такође може отежати остваривање права.

Имајући увиду све наведено, Повереник за заштиту равноправности, у складу са чланом 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, Канцеларији за информационе технологије и електронску управу упућује ову препоруку мера да у сарадњи са Министарством унутрашњих послова предузме мере и активности из своје надлежности у циљу прилагођавања софтверског модула за издавање регистрационих налепница на овлашћеним техничким прегледима на начин да особе са инвалидитетом могу да заврше поступак регистрације свог возила на овлашћеним техничким прегледима и у случајевима када користе право на ослобађање од пореза на употребу моторног возила.

Канцеларији за информационе технологије и електронску управу обавестиће Повереника за заштиту равноправности о предузетим мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема препоруке мера за остваривање равноправности.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09 и 52/21), члан 33. став 1. тaчка 9)

[2] „Службени гласник РС“, бр. 98/06 и 115/21, члан 21.

[3] „Службени гласник РС“, бр. 33/06 и 13/16

[4] „Службени гласник РС“, бр.69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14, 65/15, 95/15, 71/17, 44/18 – др. закон, 63/18, 96/19 и 87/20

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconПрепорука мера Канцеларији за информационе технологије и електронску управу Download


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top