Препорука мера Александру Вучићу, мандатару за састав Владе Републике Србије

бр. 021-02-17/2014-02 датум: 22. 4. 2014.

 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ, мандатар за састав Владе РС

 

11000 БЕОГРАД
Немањина бр. 11

Поштовани господине Вучићу,

Према информацијама из медија, Томислав Николић, председник Републике Србије, поверио Вам је мандат за састав нове Владе РС, на чему Вам честитам. Слободна сам да укажем на потребу да се приликом састављања нове Владе и именовања министара води рачуна о равномерној заступљености полова.

Као што Вам је познато, Србија је протеклих година учинила значајне кораке на плану повећања учешћа жена у политичком и јавном животу. Захваљујући изменама Закона о избору народних посланика, данас трећину посланика у Народној скупштини Србије чине жене, тако да се према броју жена у највишем представничком телу Србија налази на 25. месту. Такође, у саставу Владе Републике Србије формиране 2012. године, чији сте потпредседник били, жене су чиниле 26%, што је био највећи проценат жена у односу на све претходне владе. Нажалост, после реконструкције Владе, број жена се знатно смањио, тако да су чиниле свега 10%, иако је уочи реконструкције председнику Владе Ивици Дачићу упућена препорука (бр. 021-02-37/2013-02 од 15. августа 2013. године), да води рачуна о равномерној заступљености жена.

Имајући ово у виду, сматрам неопходним да у саставу нове Владе буде већи број жена како би се обезбедило да жене у пуној мери учествују у извршној власти. Слободна сам да подсетим на кључне међународне и домаће акте који уређују ову област.

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW, 1979), коју је Република Србија ратификовала, између осталог, прописује обавезу државе да у свим областима, а посебно у политичкој, друштвеној, економској и културној, предузима одговарајуће мере како би обезбедила потпун развој и напредак жена, како би им се гарантовало остваривање и уживање људских права и основних слобода, равноправно са мушкарцима. Одредбом чл. 7. Конвенције одређено је да државе чланице предузимају све потребне мере за отклањање дискриминације жена у политичком и јавном животу, а посебно су дужне да обезбеде да под једнаким условима жене гласају на свим изборима и буду биране у сва тела која се бирају путем јавних избора, као и да учествују у креирању и спровођењу владине политике и да заузимају руководеће положаје и обављају све јавне функције на свим нивоима власти. Обавеза да се женама обезбеди равноправни приступ и пуно учешће у структурама моћи и одлучивања, регулисана је и Пекиншком декларацијом и Платформом за акцију из 1995. године, у којима се наводи да је оснажење и унапређење друштвеног, економског и политичког статуса жена од основне важности за постизање одговорне и транспарентне власти, те да низак проценат жена међу економским и политичким органима који одлучују на локалном, државном, регионалном и међународном нивоу одржава структуралне баријере и немогућност приступа, које се морају решавати путем афирмативних мера. Такође, релевантни су и Миленијумски циљеви развоја из 2006. године, према којима је један од постављених циљева, које треба остварити до 2015. године, повећање заступљености жена на свим нивоима политичког одлучивања на најмање 30%.

Од значаја су и бројна документа Савета Европе и органа Европске уније: Резолуција о уравнотеженом учешћу мушкараца и жена у одлучивању (1995), Резолуција Европског парламента о женама у одлучивању (2000), Резолуција Европског парламента о женама у међународној политици (2006), Резолуција Савета Европе 95/ц 168/02 (1995), Препорука о уравнотеженом учешћу жена и мушкараца у политичком и јавном одлучивању (2003) и др.

Устав Републике Србије у чл. 21. забрањује дискриминацију по било ком основу, укључујући и пол, а у чл. 15. прописује да држава јемчи равноправност жена и мушкараца и развија политику једнаких могућности. Законом о равноправности полова из 2009. године у чл. 2. ст. 1. прописано је да равноправност полова подразумева равноправно учешће жена и мушкараца у свим областима јавног и приватног живота, у складу са општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима, Уставом Републике Србије и законима, док је чл. 3. ст. 2. прописано да политика једнаких могућности подразумева равноправно учешће полова у свим фазама планирања, доношења и спровођења одлука које су од утицаја на положај жена и мушкараца. Надаље, чл. 37. одређено је, између осталог, да се равноправност полова обезбеђује и приликом кандидовања за изборе на све функције и именовања у органе јавне власти, финансијске и друге институције.

Националном стратегијом за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности (2009 – 2015), као један од стратешких циљева, утврђено остваривање права жена да равномерно са мушкарцима учествују у одлучивању, а за остваривање овог циља предвиђено је предузимање мера како би се доследно спровело право на учешће мање заступљеног пола у свим структурама представничких тела (т. 4.1.1), и то са најмање 30% у почетној фази, а са 40% учешћа, што спада у стандарде ЕУ, до краја примене стратегије. Такође, у стратегији се наводи да би у циљу обезбеђивања равноправног и равномерног утицаја жена на одлучивање, чиме би се на бољи начин заступали посебни женски интереси, није довољно имати одговарајући број жена у представничким телима, него је потребно да учествују и у извршној власти (т. 4.1.2).

Иако важећим прописима није, нажалост, утврђена квота за мање заступљени пол у највишем органу извршне власти, изражавам наду и очекивање да ћете, као мандатар за састав нове Владе и будући председник Владе, искористити свој ауторитет, утицај и законска овлашћења и предложити Народној скупштини састав Владе који је у складу са принципом родне равноправности. Тиме ћете показати своју приврженост овом фундаменталном принципу савременог демократског друштва и разумевење чињенице да је равноправно и равномерно учествовање мушкараца и жена у одлучивању једна од основних европских вредности и темеља демократије, да поспешује транспарентност у доношењу одлука, повећава ниво одговорности и обезбеђује праведнију расподелу утицаја у друштву, чиме се убрзава процес модернизације и демократизације друштва и свеукупан друштвени развој.

С искреним уважавањем,

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Препорука мера Александру Вучићу, мандатару за састав Владе Републике Србије Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top