939-22 Дискриминација на основу инвалидитета у области пружања услуга

бр. 07-00-576/2022-02  датум: 6.3.2023.

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације АА, поднете због дискриминације на основу инвалидитета против Општине ББ и Установе за пружање услуга социјалне заштите. У притужби је, између осталог, наведено да је Општинско веће у ББ донело Одлуку о измештању дневног боравка за особе са сметњама у развоју, ван градске средине – у излетиште ВВ, те да је измештање дневног боравка за младе и одрасле особе са сметњама у интелектуалном и физичком развоју ван насељеног места прописима забрањено. На захтев за изјашњење поводом ове одлуке који је Повереник за заштиту равноправности упутио Општини ББ и Установи за пружање услуга социјалне заштите, није одговорено. У циљу правилног утврђивања чињеничног стања, Повереник се обратио Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Министарство је обавестило Повереника да су инспектори социјалне заштите Покрајинског Секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова извршили службену саветодавну посету Установи за пружање услуга социјалне заштите, а у вези са пресељењем дневног боравка са локације на адреси ББ, ул. … на локацију ВВ. Инспектори су констатовали да се објекат на локацији ВВ налази на удаљености око 4 км од центра општине ББ, као и да не постоји јавни превоз до објекта, те да овај објекат не испуњава услове прописане законом и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите. Наиме, овим правилником су прописани следећи услови: да се објекат у коме се пружају услуге налази у насељеном месту, да објекат мора да буде на месту доступном јавном превозу, као и да пружалац услуге обезбеђује безбедно окружење за боравак корисника, запослених и трећих лица. Инспектори су констатовали да објекат на адреси ВВ није адекватан због локације и приступачности услуге дневног боравка, док су просторије дневног боравка на адреси …, ББ, неадекватне због простора који је пун влаге, слегања простора, прилаза и др. Имајући у виду наведено, оправдана je жеља Општине ББ да унапреди пружање услуге дневног боравка посебно имајући у виду да је тренутни простор у којем се услуга пружа неуслован. Међутим, Повереник је констатовао да је забрињавајућа чињеница да је планирано измештање овог објекта на локацију далеко од очију јавности, јавног превоза и ван урбане средине што поред чињенице да је поступљено противно стандардима социјалне заштите, није у складу ни са антидискриминационим прописима. Посебно је забрињавајућа чињеница да је пружаоцу ове грађанима неопходне услуге истекла лиценца почетком 2023. године. Како се Општина ББ и Установа за пружање услуга социјалне заштите нису изјаснили на наводе притужбе, Повереник нема сазнања да ли је Одлука о измештању дневног боравка стављена ван снаге. Такође из дописа Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања неспорно је да се услуга дневног боравка тренутно пружа у простору који није адекватан од стране пружаоца коме је лиценца истекла. С тим у вези, применом правила о прерасподели терета доказивања из члана 45. Закона о забрани дискриминације, Повереник је донео мишљење да су Општина ББ и Установа за пружање услуга социјалне заштите повредили одредбе члана 6, а у вези са чланом 26, чланом 27. Закона о забрани дискриминације и чланом 13. став 5. Закона о спречавању дискримнације особа са инвалидитетом. Општини ББ је препоручено да уколико већ није ставила ван снаге ову одлуку то учини, да предузме све потребне мере и активности у циљу обезбеђивања адекватног простора у којем ће бити пружана услуга дневног боравка за особе са сметњама и инвалидитетом од стране лиценцираног пружаоца услуге, као и да убудуће води рачуна да се придржава прописа о забрани дискриминације, док је  Установи за пружање услуга социјалне заштите препоручено да хитно приступи процесу продужења лиценце за пружање услуга социјалне заштите.

 

  1. ТОК ПОСТУПКА

 

1.1. Поверенику за заштиту равноправности се 6. децембра 2022. године притужбом обратила организација АА, коју је због дискриминације на основу инвалидитета поднела против Општине ББ и Установе за пружање услуга социјалне заштите.

1.2. У притужби је, између осталог, наведено:

– да је Општинско веће у ББ на седници одржаној у јуну 2022. године донело Одлуку о измештању дневног боравка за особе са сметњама у развоју, ван градске средине – у излетиште ВВ;

 

–  да је измештање дневног боравка за младе и одрасле особе са сметњама у интелектуалном и физичком развоју ван насељеног места прописима забрањено;

– да Установа за пружање услуга социјалне заштите коју је основала Oпштина ББ, нема лиценцу за обављање тих услуга.

1.3.      У прилогу притужбe достављена је молба ГГ, председнице организације АА упућена председници Општине ББ од 31. августа 2022. године; допис ГГ упућен Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова од 31. октобра 2022. године; допис Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 14. новембра 2022. године, упућен организацији АА.

1.4. Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 37. став 1. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка затражено изјашњење Општине ББ и Установе за пружање услуга социјалне заштите. Тражена изјашњења Општина ББ и Установа за пружање услуга социјалне заштите нису доставиле.

1.5. У циљу утврђивања чињеничног стања увидом у све доказе који су од значаја за поступање и одлучивање, Повереник се у складу са чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације обратио Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, како би се добило обавештење да ли су овим поводом предузимане неке мере односно извршен надзор.

1.6. Дописом од 14. новембра 2022. године Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавестило је Повереника за заштиту равноправности да су инспектори социјалне политике Покрајинског Секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова 13. децембра 2022. године извршили службену саветодавну посету Установи за пружање услуга социјалне заштите, а у вези са пресељењем дневног боравка са локације на адреси ББ, ул. … на локацију ВВ. Приликом посете инспектори су констатовали да се објекат на локацији ВВ налази на удаљености око 4 км од центра општине ББ, као и да не постоји јавни превоз до објекта. Одредбама чл. 6. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите[2] утврђено је да се објекат у коме се пружају услуге налази у насељеном месту и да објекат мора да буде на месту доступном јавном превозу, затим да пружалац услуге обезбеђује безбедно окружење за боравак корисника, запослених и трећих лица. Инспектори су констатовали да објекат на адреси ВВ није адекватан због локације и приступачности услуге дневног боравка, док су просторије дневног боравка на адреси …, ББ, неадекватне због простора који је пун влаге, слегања простора, прилаза и др. Такође, констатовано је да је сходно чл. 44. Закона о социјалној заштити потребно да локална самоуправа, односно општина ББ, нађе адекватну локацију и простор који ће у потпуности одговарати условима и стандардима за пружање услуге дневног боравка, у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите. Приликом службене саветодавне посете инспектори су констатовали да се услуга дневног боравка не пружа у складу са прописима, с обзиром да услугу не пружа пружалац који има дозволу за рад (лиценцу), у складу са чланом 115. Закона о социјалној заштити[3]. Пружаоцу услуге дневног боравка (Центар за социјални рад ББ) истекла је 12. јануара 2023. године лиценца.

 

  1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

2.1. У молби упућеној председници Општине ББ од 31. августа 2022. године ГГ изразила је неслагање о донетој одлуци (Општинског већа Општине ББ) о премештању у адаптирани простор ББ базена, те тражи одговор о овом питању, уз напомену да родитељи и чланови друштва нису против измештања просторија Дневног боравка, ако је то из неких разлога неопходно, али моле да то буде сходно закону, у насељеном месту.

2.2. У допису упућеном Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова од 31. октобра 2022. године наведено је да се организација АА обраћа молбом да се заштите права МНРО ББ тиме што Секретаријат неће дозволити да се дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама иселе из садашњих просторија, јер сходно закону, ове просторије не могу бити ван насељеног места. Наиме, према одлуци Општинског већа Општине ББ од 28. јуна 2022. године, дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама, треба да буде смештен у адаптирани простор у ВВ, око два и по километра ван насељеног места, без јавног превоза, са техничком водом. Општинско веће је то назвало улагањем у социјалну заштиту. Од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова се дописом тражи да се ова одлука Општинског већа преиспита и да се заштите права деце, младих и одраслих са сметњама, тако што ће се пронаћи одговарајући простор који закон налаже.

2.3. У допису Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 14. новембра 2022. године упућеном организацији АА, наведено је да сходно члану 178. став 1. Закона о социјалној заштити, лиценцу за пружање услуга у области социјалне заштите издаје министарство надлежно за социјалну заштиту, с тим у вези пружалац услуге социјалне заштите не може да отпочне са пружањем услуге социјалне заштите пре него што се решењем надлежног органа не утврди да испуњава све прописане услове.

2.4. Увидом у допис од 14. новембра 2022. године Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања који је упућен Поверенику за заштиту равноправности утврђено је да су инспектори социјалне политике Покрајинског Секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова 13. децембра 2022. године извршили службену саветодавну посету Установи за пружање услуга социјалне заштите, а у вези са пресељењем дневног боравка са локације на адреси ББ, ул. … на локацију ВВ. Приликом посете инспектори су констатовали да се објекат на локацији ВВ налази на удаљености око 4 км од центра општине ББ, као и да не постоји јавни превоз до објекта. Инспектори су констатовали да објекат на адреси ВВ није адекватан због локације и приступачности услуге дневног боравка, док су просторије дневног боравка на адреси …, ББ, неадекватне због простора који је пун влаге, слегања простора, прилаза и др. Такође, констатовано је да је сходно чл. 44. Закона о социјалној заштити потребно да локална самоуправа, односно општина ББ, нађе адекватну локацију и простор који ће у потпуности одговарати условима и стандардима за пружање услуге дневног боравка, у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите. Приликом службене саветодавне посете инспектори су констатовали да се услуга дневног боравка не пружа у складу са прописима, с обзиром да услугу не пружа пружалац који има дозволу за рад (лиценцу), у складу са чланом 115. Закона о социјалној заштити[4]. Пружаоцу услуге дневног боравка (Центар за социјални рад ББ) истекла је 12. јануара 2023. године лиценца.

 

  1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

3.1. Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду притужбене наводе, доказе који су достављени током поступка, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности установљен je Законом о забрани дискриминације[5]као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом.  Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси захтеве за покретање прекршајног поступка због повреда одредаба којима се забрањује дискриминација. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Члан 21. Уставa Републике Србије[6] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

3.4 Република Србија ратификовала је Ревидирану Европску социјалну повељу[7], која у Делу I став 1. тач. 14) и 15) прописује да свако има право да користи услуге социјалне заштите, као и да особе са инвалидитетом имају право на независност, социјалну интеграцију и учешће у животу заједнице.

3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 2. став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода,  имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбом члана 26. став 1. прописано је да дискриминација постоји ако се поступа противно начелу поштовања једнаких права и слобода особа са инвалидитетом у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота, док је одредбом става 2. истог члана прописано да се начин остваривања и заштита права особа са инвалидитетом уређује посебним законом. Према одредби члана 27. став 1, забрањена је дискриминација лица или групе лица с обзиром на њихово здравствено стање.

3.6. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом[8] уређује општи режим забране дискриминације на основу инвалидитета. Поред тога што уређује општи режим забране дискриминације на основу инвалидитета, овим законом је прописано и да орган јавне власти не сме својом радњом или пропуштањем да врши дискриминацију особа са инвалидитетом, као и да је забрањена дискриминација на основу инвалидитета у погледу доступности услугама. Под услугом у смислу овог закона, сматра се свака услуга коју, уз накнаду или без ње, правно или физичко лице пружа у оквиру своје делатности, односно трајног занимања. Чланом 13. став. 5. је прописано да дискриминација на основу инвалидности у погледу доступности услуга нарочито обухвата: 1. одбијање пружања услуга особи са инвалидитетом, осим ако би пружање услуге угрозило живот или здравље особе са инвалидитетом или другог лица; 2. пружање услуге особи са инвалидитетом под другачијим и неповољнијим условима од оних под којима се услуга пружа другим корисницима, осим ако би пружање услуге под редовним условима угрозило живот или здравље особе са инвалидитетом или другог лица; 3. одбијање да се изврши техничка адаптација објекта неопходна да би се услуга пружила кориснику са инвалидитетом.

3.7. У члану 2. Закона о социјалној заштити[9] прописано је да социјална заштита представља организовану друштвену делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености. Одредбама члана 25. Закона о социјалној заштити прописано је да је забрањена  дискриминација корисника социјалне заштите по основу расе, пола, старости, националне припадности, социјалног порекла, сексуалне оријентације, вероисповести, политичког, синдикалног или другог опредељења, имовног стања, културе, језика, инвалидитета, природе социјалне искључености или другог личног својства. Чланом 4. став 1. истог закона прописано је да сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба имају право на социјалну заштиту, у складу са законом, док је ставом 2. истог члана прописано да се права на социјалну заштиту обезбеђују пружањем услуга социјалне заштите и материјалном подршком. Према одредбама члана 44. став 1. овог закона, дневне услуге у заједници обухватају активности које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу, док је ставом 2. прописано да дневне услуге у заједници обезбеђује јединица локалне самоуправе. Закон о социјалној заштити у члану 40. и члану 44. прописује да услуге дневног боравка спадају у дневне услуге у заједници које обезбеђује јединица локалне самоуправе.

3.8. Одредбама члана 6. Правилника о ближим условима и стандардима за услуге социјалне заштите[10] утврђено је да се објекат у коме се пружају услуге налази у насељеном месту, да ради несметаног коришћења услуга и служби у заједници објекат треба да буде на месту доступном јавном превозу, као и да пружалац обезбеђује безбедно окружење за боравак корисника, запослених и трећих лица.  Чланом 68. овог правилника прописано је да су услуге дневног боравка доступне деци и младима са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за дневном негом и надзором, и подршком у одржању и развијању потенцијала, на начин који не омета њихово школовање; одраслима са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за дневном негом и надзором, и подршком у одржању и развијању потенцијала; деци и младима који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом, на начин који не омета њихово школовање или одлазак на посао; одраслим и старим лицима којима је потребна дневна нега и надзор.

3.9. Према одредби члана 39. став 1. Одлуке о социјалној заштити у општини ББ, услуга дневног боравка је намењена деци младима и одраслима са сметњама у развоју (телесним, интелектуалним, менталним, социјалним, емоционалним, вишеструким), ако њихове потребе за негом превазилазе могућности породице, под условом да имају пребивалиште на територији Општине ББ, да су старости од 5 до 40 година, односно да су лица са сметњама у развоју са процењеним степеном подршке од И до III степена потребне подршке, и да не постоји други начин ванинституционалне заштите. Како је ставом 2. овог члана прописано, услуга дневног боравка из претходног става обухвата: превоз, смештај, исхрану, васпитно образовни рад, радни третман у циљу стицања нових знања и радних способности у зависности од степена потребе за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деце и омладине са сметњама у развоју. Чланом 40. Одлуке о социјалној заштити у општини ББ утврђено је да о коришћењу услуге дневног боравка деце, младих и одраслих са сметњама у развоју одлучује Центар. Услуга дневног боравка деце, младих и одраслих са сметњама у развоју реализује се упућивањем корисника у Дневни боравак. Посебним правилником се утврђују начин, услови и други елементи од значаја за реализацију ове услуге. Правилник доноси Центар, а на њега сагласност даје Председник општине, уз претходно прибављено мишљење Општинског већа. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити у општини ББ, наведени правилник доноси Установа за пружање услуга социјалне заштите, а на њега сагласност даје Председник општине, уз претходно прибављено мишљење Општинског већа.

3.10. Према информацијама доступним на интернет презентацији Установе за пружање услуга социјалне заштите, Приврeдни суд је 2. децембра 2020. године издао Решење о упису у судски регистар Установе за пружање услуга социјалне заштите. Установа је основана ради пружања и развијања услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе, на основу препознатих потреба грађана општине ББ, а у складу са позитивним друштвеним прописима којима се регулише област социјалне заштите. Установа је почела са радом 1. јануара 2020. године. До тада, услуге социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе, пружане су преко Центра за социјални рад општине ББ, у оквиру посебне организационе јединице – Службе за услуге социјалне заштитите на локалном нивоу. Установа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђених Законом, Одлуком о социјалној заштити у општини ББ и Статутом. Своју делатност Установа заснива на следећим начелима у области социјалне заштите: Начело поштовања интегритета и достојанства корисника; Начело забране дискриминације; Начело најбољег интереса корисника; Начело најмање рестриктивног окружења. У Установи за пружање услуга социјалне заштите, пружају се услуге социјалне заштите: Помоћ у кући, Лични пратилац детета, Персонално-педагошки асистент и Дневни боравак за децу и младе и одрасле са сметњама у развоју, обављају стручни поступци – процена, планирање и реализација услуга којима се унапређује положај деце и младих из вулнерабилних друштвених група као и одраслих и старих који живе на територији општине ББ.

 Анализа навода из притужбе и доказа достављених уз притужбу

3.11. Имајући у виду предмет ове притужбе, потребно је утврдити да ли су Општина ББ и Установа за пружање услуга социјалне заштите, Одлуком о измештању Дневног боравка за особе са сметњама у насеље ВВ и пружањем услуге у неадекватном простору повредили антидискриминационе одредбе.

3.12. Указујемо најпре да је Законом о социјалној заштити прописано да дневне услуге у заједници обезбеђује јединица локалне самоуправе, док је Правилником о ближим условима и стандардима за услуге социјалне заштите прописано да је неопходно да се објекат у коме се пружају услуге налази у насељеном месту, да ради несметаног коришћења услуга и служби у заједници објекат треба да буде на месту доступном јавном превозу, као и да пружалац обезбеђује безбедно окружење за боравак корисника, запослених и трећих лица. Правилником је такође прописано да су услуге дневног боравка доступне деци и младима са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за дневном негом и надзором, и подршком у одржању и развијању потенцијала, на начин који не омета њихово школовање; одраслима са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за дневном негом и надзором, и подршком у одржању и развијању потенцијала; деци и младима који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом, на начин који не омета њихово школовање или одлазак на посао; одраслим и старим лицима којима је потребна дневна нега и надзор. С тим у вези, Одлуком о социјалној заштити у општини ББ утврђено је да је услуга дневног боравка намењена деци младима и одраслима са сметњама  (телесним, интелектуалним, менталним, социјалним, емоционалним, вишеструким), те да се услуга дневног боравка деце, младих и одраслих са сметњама реализује упућивањем корисника у Дневни боравак.

3.13. Према наводима притужбе, Општина ББ донела је Одлуку о премештању Дневног боравка за децу и младе и одрасле са сметњама, са досадашње локације у улици … у ББ на нову локацију у месту ВВ на удаљености од око 4км од урбаног средишта општине, до које не постоји организовани јавни превоз. Да би се одговорило на питање да ли су особе са инвалидитетом које користе услугу дневног боравка у Општини ББ неоправдано стављене или би могле бити стављене у неповољнији положај, важна је примена правила о пребацивању терета доказивања из члана 45. Закона о забрани дискриминације према којем, уколико подносилац притужбе учини вероватним акт дискриминације, терет доказивања да није дошло до повреде начела једнаких права и обавеза лежи на лицу против кога је притужба поднета. С тим у вези, Повереник констатује да је акт дискриминације учињен вероватним узевши у обзир допис Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Наведеним дописом Министарство је обавестило Повереника да су инспектори социјалне политике Покрајинског Секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова 13. децембра 2022. године извршили службену саветодавну посету Установи за пружање услуга социјалне заштите, а у вези са пресељењем дневног боравка са локације на адреси ББ, ул. … на локацију ВВ. Приликом посете инспектори су констатовали да се објекат на локацији ВВ налази на удаљености око 4 км од центра општине ББ, као и да не постоји јавни превоз до објекта. Одредбама члана 6. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите[11] утврђено је да се објекат у коме се пружају услуге налази у насељеном месту и да објекат мора да буде на месту доступном јавном превозу, затим да пружалац услуге обезбеђује безбедно окружење за боравак корисника, запослених и трећих лица. Инспектори су констатовали да објекат на адреси ВВ није адекватан због локације и приступачности услуге дневног боравка, док су просторије дневног боравка на адреси …, ББ, неадекватне због простора који је пун влаге, слегања простора, прилаза и др. Такође, констатовано је да је сагласно члану 44. Закона о социјалној заштити потребно да локална самоуправа, односно општина ББ, нађе адекватну локацију и простор који ће у потпуности одговарати условима и стандардима за пружање услуге дневног боравка, у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите. Приликом службене саветодавне посете инспектори су констатовали да се услуга дневног боравка не пружа у складу са прописима, с обзиром да услугу не пружа пружалац који има дозволу за рад (лиценцу), у складу са чланом 115. Закона о социјалној заштити[12]. Пружаоцу услуге дневног боравка (Центар за социјални рад ББ) истекла је 12. јануара 2023. године лиценца.

3.14. Како је акт дискриминације учињен вероватним, Повереник за заштиту равноправности затражио је изјашњење лица против којих је притужба поднета, али Општина ББ и Установа за услуге социјалне заштите нису доставили изјашњење иако су захтев за изјашњење уредно примили. Имајући у виду наведено Повереник је разматрао предмет на основу утврђених чињеница и достављених доказа.

3.15. С тим у вези, Повереник указује на одредбе Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом које у члану 13, између осталог прописују да дискриминација на основу инвалидности у погледу доступности услуга нарочито обухвата: пружање услуге особи са инвалидитетом под другачијим и неповољнијим условима од оних под којима се услуга пружа другим корисницима, осим ако би пружање услуге под редовним условима угрозило живот или здравље особе са инвалидитетом или другог лица (тачка 2), као и одбијање да се изврши техничка адаптација објекта неопходна да би се услуга пружила кориснику са инвалидитетом (тачка 3). Из изведених доказа је неспорно да је инспекција Покрајинског Секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова констатовала да се објекат на локацији ВВ налази на удаљености око 4 км од центра општине ББ, да не постоји јавни превоз до објекта, као и да објекат није адекватан због локације и приступачности услуге дневног боравка, док су просторије дневног боравка на адреси …, ББ, неадекватне због простора који је пун влаге, слегања простора, прилаза и др. На основу овако утврђеног чињеничног стања неспорно је да Одлука о премештању дневног боравка у неадекватан, изоловани односно удаљени објекат који не испуњава стандарде утврђене за пружање ове услуге није сагледана са становишта унапређења положаја особа са инвалидитетом, њихове инклузије и омогућавања да се укључе у живот у заједници и остваре своје пуне капацитете.

 

3.16. Повереник констатује да је оправдана жеља Општине ББ да унапреди пружање услуге дневног боравка посебно имајући у виду да је тренутни простор у којем се услуга пружа неуслован. Међутим, Повереник констатује да је забрињавајућа чињеница да је планирано измештање овог објекта на локацију далеко од очију јавности, јавног превоза и ван урбане средине што поред чињенице да је поступљено противно стандардима социјалне заштите, није у складу ни са антидискриминационим прописима. Посебно је забрињавајућа чињеница да је пружаоцу ове грађанима неопходне услуге истекла лиценца почетком 2023. године.

Неспорно је да ова услуга представља подршку самосталном животу и останку у породици и природном окружењу особа са инвалидитетом, те да има значај како у домену њиховог живота и здравља тако и у домену њихове инклузије. Јасно је да су законски и подзаконски услови који се односе на простор предвиђен за пружање услуге дневног боравка тако конципирани, да омогуће испуњење сврхе давања сâме услуге, те да истовремено олакшају животне прилике како особама са сметњама и инвалидитетом, тако и члановима њихових породица. Уколико би се услуга пружала ван насељеног места, то би поред чињенице да би могло да представља облик сегрегације, односно изоловања и издвајања корисника/ца далеко од очију јавности, у значајној мери отежавало коришћење услуге и демотивисало потенцијалне кориснике да уопште приступају просторијама и користе услугу дневног боравка.

3.17. Када су у питању наводи притужбе да дневни боравак на тренутној адреси није услован за пружање услуге социјалне заштите, као и да Установа за пружање услуга социјалне заштите коју је основала Oпштина ББ, нема лиценцу за обављање тих услуга, Повереник указује да је неопходно да Општина ББ неодложно предузме активности на обезбеђивању адекватног простора било адаптацијом или одређивањем новог простора који се налази у урбаном делу и који испуњава услове за пружање овако важне услуге.  С тим у вези, Повереник указује на одредбе Закона о социјалној заштити[13] који у члану 176. прописује да је лиценцирање поступак у коме се испитује да ли установа социјалне заштите, односно пружалац услуга социјалне заштите (у даљем тексту: организација социјалне заштите) испуњава критеријуме и стандарде за пружање услуга у области социјалне заштите. Чланом 179. овог закона је прописано да право на лиценцу за пружање услуге социјалне заштите има организација социјалне заштите: 1) која је регистрована у складу са законом; 2) која испуњава стандарде за пружање услуге за коју тражи издавање лиценце, а који се тичу локације, простора, опреме, организације, броја и стручности ангажованог особља, процене, планирања и активности за пружање конкретне услуге социјалне заштите; 3) која најмање две године пружа услуге социјалне заштите. У складу са чланом 181. прописано је да се лиценца обнавља на захтев организације социјалне заштите.

 

3.18. Како се Општина ББ и Установа за пружање услуга социјалне заштите нису изјаснили на наводе поднете притужбе, Повереник нема сазнања да ли је Одлука о измештању дневног боравка стављена ван снаге. Такође из дописа Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања неспорно је да се услуга дневног боравка тренутно пружа у простору који није адекватан од стране пружаоца коме је лиценца истекла. С тим у вези, применом правила о прерасподели терета доказивања, Повереник за заштиту равноправности констатује да су Општина ББ и Установа за пружање услуга социјалне заштите повредили одредбе члана 6, а у вези са чланом 26, чланом 27. Закона о забрани дискриминације и чланом 13. став 5. Закона о спречавању дискримнације особа са инвалидитетом.

  1. МИШЉЕЊЕ

У поступку који је спроведен по притужби коју је због дискриминације на основу инвалидитета организација АА поднела против Општине ББ и Установе за пружање услуга социјалне заштите, утврђено је да су повређене одредбе члана 6, а у вези са чланом 26, чланом 27. Закона о забрани дискриминације и чланом 13. став 5. Закона о спречавању дискримнације особа са инвалидитетом.

  1. ПРЕПОРУКА

Повереник за заштиту равноправности препоручује Општини ББ да:

5.1.  Уколико већ није ставилa ван снаге Одлуку о измештању дневног боравка за особе са сметњама ван градске средине – у излетиште БВВ, то учини.

5.2.  Да предузме све потребне мере и активности у циљу обезбеђивања адекватног простора у којем ће бити пружана услуга дневног боравка за особе са сметњама и инвалидитетом од стране лиценцираног пружаоца услуге.

5.3. Да убудуће води рачуна да се придржава прописа о забрани дискриминације.

Повереник за заштиту равноправности препоручује Установи за пружање услуга социјалне заштите да:

5.4. Да хитно приступи процесу продужења лиценце за пружање услуга социјалне заштите.

 

Потребно је да Општина ББ обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Општина ББ не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09 и 52/21

[2] „Службени гласник РС”, број 42/13, 89/18, 73/19

[3] „Службени гласник РС”, број 24/11 и 117/22 – одлука УС

[4] „Службени гласник РС”, број 24/11 и 117/22 – одлука УС

[5] „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21

[6] Устав Републике Србије „Службени гласник РС“, број 98/06, 115/21 и 9/22

[7] Закон о потврђивању Ревидиране европске социјалне повеље („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 42/09)

[8] „Службени гласник РС“, бр. 33/06 и 13/16

[9] „Службени гласник РС”, број 24/11 и 117/22 – Одлука УС

[10] „Службени гласник РС“, бр. 42/13, 89/18 и 73/19

[11] „Службени гласник РС”, број 42/13, 89/18, 73/19

[12] „Службени гласник РС”, број 24/11 и 117/22 – одлука УС

[13] „Службени гласник РС“, бр. 24/11 и 117/22

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon939-22 Дискриминација на основу инвалидитета у области пружања услуга Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top