904-19 Mишљeњe у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти пo oснoву припaднoсти хрвaтскoj нaциoнaлнoj мaњини

бр. 07-00-442/2019-02   датум: 30.1.2020.

                                            

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је AA поднео против буџетских инспектора Службе за буџетску инспекцију, ББ и ВВ, због дискриминације на основу националне припадности и чланства у политичкој организацији. У притужби је између осталог наведено да приликом инспекцијске контроле коју су у периоду од 3. априла до 22. јуна 2018. године буџетски инспектори Службе за буџетску инспекцију вршили у Геронтолошком центру, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих особа из ДД (у даљем тексту: Геронтолошки центар ДД), подносиоцу притужбе „није омогућено“ да учествује у поступку контроле, као и да буџетски инспектори нису упознали „ни подносиоца притужбе, нити остале странке и сведоке у поступку“ са законском одредбом којом је омогућено да се поступак води на њиховом матерњем језику. У притужби је појашњено да поступајући инспектори нису утврдили језик на којем се поступак води како би се подносиоцу притужбе, као припаднику хрватске националне мањине, омогућило да се служи својим матерњим језиком током поступка, због чега сматра да је дискриминисан на основу своје националне припадности. Поред наведеног, подносилац притужбе сматра да је у конкретном случају дискриминисан и на основу чланства у политичкој организацији, с обзиром да је „истакнути члан опозиционе странке“, као и да се у конкретном случају ради о „очигледној злоупотреби овлашћења инспектора у служби са политичким противником, који је уз то још и припадник народа у мањинском положају“. У прилог наведеном истакао је да су „законске одредбе врло креативно примењене према њему, а не и према другима“, с обзиром да је, како је даље навео, буџетска инспекторка поднела захтев за покретање прекршајног поступка само против њега, иако је за контролисани период од 7. до 31. децембра 2017. године одговорна особа у Геронтолошком центру ДД био ЂЂ „који није процесуиран“. У изјашњењу Службе за буџетску инспекцију и поступајући буџетске инспекторке, између осталог, наведено је да је у 2018. години извршено више инспекцијских контрола од којих су се пет односиле на установе социјалне заштите, као и да је по налогу и допунским налозима за контролу надзирани субјект био и Геронтолошки центар ДД. Даље, наведено је да је инспекцијска контрола у Геронтолошком центру ДД обављена у периоду од 3. априла до 22. јуна 2018. године, и то за контролисани период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, а да је од подносиоца притужбе тражено да достави писана објашњења која су се односила на чињенично стање које је утврђено у поступку контроле, с обзиром да је био директор надзираног субјекта у контролисаним периоду од 1. јануара до 6. децембра 2017. године. Према даљим наводима Службе за буџетску инспекцију и буџетске инспекторке, подносилац притужбе није тражио да се поступак инспекцијске контроле води на његовом матерњем језику, већ је своја писмена објашњења Служби за буџетску инспекцију доставио на српском језику и латиничном писму. Из даљих навода изјашњења произлази да се поводом захтева за превођење записника о контроли на хрватски језик који је подносилац притужбе поднео након што му је предметни записник уручен, Служба за буџетску инспекцију захтевом обратила Покрајинском секретаријату за образовање прописа, управу и националне мањине-националне заједнице, као и да му је преведени записник на хрватски језик достављен 6. августа 2018. године, односно да му је 29. септембра 2018. године достављена „комплетна документација која је сачињена у поступку инспекцијске контроле, преведена на хрватски језик“. Поводом навода да је прекршајна пријава поднета само против подносиоца притужбе, у изјашњењу Службе за буџетску инспекцију и буџетске инспекторке, наведено је да им није било познато да је подносилац притужбе припадник хрватске националне мањине и члан ЕЕ странке, као и да су поводом извршене контроле у Геронтолошком центру ДД, Прекршајном суду у ДД поднете две прекршајне пријаве, како против подносиоца притужбе, као одговорног лица, тако и против другог одговорног лица у контролисаном периоду, о чему су достављени докази. Након спроведеног поступка и изведених доказа, између осталог, утврђено је да је контрола финансијско-материјалног пословања и наменског и законитог коришћења средстава вршена у Геронтолошком центру ДД за контролисани период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, који је о наведеној контроли обавештен у законом прописаном року. Даље, утврђено је да је контрола вршена у присуству директора Геронтолошког центра ЂЂ и неколико запослених лица, као и да су од подносиоца притужбе и запослене у Геронтолошком центру, затражена писана објашњења везана за чињенично стање које је утврђено у поступку контроле. Ценећи наведено, а имајући у виду одредбу члана 17. Закона о инспекцијском надзору којом је прописано да инспeктoр у писaнoм oблику oбaвeштaвa нaдзирaнoг субjeктa o прeдстojeћeм инспeкциjскoм нaдзoру нajкaсниje три дaнa прe пoчeткa нaдзoрa, односно да је одредбом члана 9. став 1. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције прописано да је буџетски инспектор дужан да најави инспекцијску контролу руководиоцу субјекта инспекцијске контроле код којег ће се иста вршити, а да је у складу са чланом 12. став 3. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције и чланом 21. Закона о инспекцијском надзору, подносилац притужбе позван да се изјасни о чињеницама које су током поступка контроле утврђене, Повереник налази да се у конретном случају не може сматрати да поступајући инспектори Службе за буџетску инспекцију нису омогућили подносиоцу притужбе да учествује у поступку инспекцијске контроле. Даље, поводом навода да му у поступку инспекцијске контроле није омогућено да се служи својим матерњим језиком, током поступка је утврђено да је подносилац притужбе писана објашњења која су се односила на утврђено чињенично стање у поступку контроле инспекторима доставио на српском језику и латиничном писму, да је захтев за превођење на свој матерњи језик Служби за буџетску инспекцију поднео након што му је целокупан записник о контроли уручен 2. јула 2018. године, као и да му је по подношењу захтева достављен превод записника о контроли на хрватски језик. Повереник је имао у виду да је одредбама члана 12. став 4. Закона о службеној употреби језика и писма, између осталог прописано да када у поступку учествује једна странка – припадник националне мањине, поступак се, на њен захтев, води на језику националне мањине који је у службеној употреби у органу, односно организацији која води поступак, док је ставом 5. исте одредбе прописано да када у поступку учествује више странака чији језици нису исти, поступак се води на једном од језика који су у службеној употреби у органу, односно организацији која води поступак, односно да ако се странке не споразумеју о томе на ком ће се језику водити поступак, језик одређује орган, односно организација пред којом се води поступак, осим ако једна од странака захтева да се поступак води на српском језику, у ком случају ће се поступак водити на том језику (став 6.). Имајући у виду наведено, као и да из достављених доказа произлази да подносилац притужбе није тражио да му се писмена објашњења која су буџетски инспектори захтевали од њега за потребе поступка доставе на његовом матерњем језику, а да је Служба за буџетску инспекцију понудила доказе да се захтевом за превођење документације на хрватски језик подносилац притужбе обратио након што му је уручен записник о контроли, те да је по наведеном захтеву поступљено, Повереник је мишљења да у конкретном случају подносиоцу притужбе није онемогућено да се користи матерњим језиком. Даље, током поступка је такође утврђено да након спроведене контроле у надзираном субјекту, прекршајни поступак није покренут само против подносиоца притужбе, већ и против другог одговорног лица у Геронтолошком центру ДД у периоду вршења контроле. Ценећи све напред наведено може се констатовати да поступањем буџетских инспектора Службе за буџетску инспекцију приликoм инспeкциjскoг нaдзoрa у Геронтолошком центру, социјално-здравственој установи за збрињавање одраслих лица ДД, подносилац притужбе није стављен у неоправдано неповољнији положај из разлога који су у вези са његовим личним својствима – национална припадност и чланство у политичкој организацији. Због тога је Повереник дао мишљење да буџетски инспектори Службе за буџетску инспекцију, нису повредили одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио АА против буџетских инспектора Службе за буџетску инспекцију, ББ и ВВ, због дискриминације на основу националне припадности и чланства у политичкој организацији.  
  • У притужби и допунама притужбе, између осталог, наведено је:

–  да су у периоду од 3. априла до 22. јуна 2018. године, буџетски инспектори Службе за буџетску инспекцију, вршили инспекцијски надзор у Геронтолошком центру ДД за раздобље од 1. јануара до 31. децембра 2017. године;

–  да том приликом поступајући инспектори нису омогућили подносиоцу притужбе да учествује у поступку инспекцијског надзора, као и да се увидом у записник о извршеном надзору „недвосмислено може утврдити да поступајући инспектори нису упознали подносиоца притужбе, нити остале странке и сведоке у поступку, са законском одредбом којом је омогућено да се језик води на матерњем језику подносиоца притужбе, односно на језику других учесника и сведока у поступку и да у записнику нема констатације на којем се језику води поступак“;

– да је у записнику констатовано да су налог и допунски налози за инспекцијску контролу уручени, али да није наведено „коме“, као и да није спорно да је највећи део времена који је био обухваћен контролом подносилац притужбе „имао својство одговорне особе у надзираном субјекту“, због чега сматра да су „морали бити уручени њему“;

–  да  је „први“ контакт са поступајућим инспекторима имао 29. маја 2018. године, када га је буџетска инспекторка позвала телефоном и затражила адресу становања, као и да су му у током трајања поступка надзора питања достављена путем E-maila, а да је „лични контакт“ са поступајућим буџетским инспекторима имао „само једном“, и то након завршеног инспекцијског надзора;

–  да „тиме што је одговорио на неколико питања, а да при томе није имао увида у документацију, нити је учествовао у поступку извођења доказа и постављања питања сведоцима и вештацима,“ нису испуњене одредбе члана 20. став 2. Закона о инспекцијском надзору;

–  да у записнику о инспекцијској контроли нема констатације на којем језику се поступак води, а која „мора стајати на почетку записника, јер је питање језика поступка претходно питање које се решава пре отпочињања самог поступка“;

–    да је Статутом прописано да су у органима АП Војводине у равноправној службеној употреби и језици националних мањина, међу којима је и хрватски језик, као и да је одредбом члана 9. став 1. Статута града ДД прописано да су у граду у равноправној службеној употреби српски, мађарски и хрватски језик, са својим писмима, те да су поступањем буџетских инспектора, у конкретном случају, поред Устава Републике Србије повређени „и бројни домаћи и међународни прописи“;

–    да је на основу „тако“ спроведеног инспекцијског надзора, буџетска инспекторка против подносиоца притужбе поднела захтев за покретање прекршајног поступка Прекршајном суду у Суботици;

–  да би „пропуштање утврђивања језика поступка и подношење захтева за покретање прекршајног поступка уз који је приложен записник само на српском језику, а не и превод на хрватски језик могло представљати акт дискриминације по основу националне припадности“;

–   да је подносилац притужбе „истакнути члан опозиционе ЕЕ странке“ који је у три четворогодишња мандата био одборник и председник одборничке групе Скупштине града ДД на листи ЕЕ странке, а да га је на место директора Геронтолошког центра ДД именовала Покрајинска Влада чији је председник био ЖЖ, због чега сматра да је поступањем буџетских инспектора дискриминисан и на основу чланства у политичкој организацији;

–  да је у периоду од 2010. до 2014. године обављао дужност заменика председника Извршног одбора Хрватског националног већа, а да је „услед бројних притисака“, 10. новембра 2017. године поднео оставку на функцију председника Геронтолошког центра ДД;

–  да сматра да се у конкретном случају ради о „очигледној злоупотреби овлашћења инспектора у служби са политичким противником, који је још уз то и припадник народа у мањинском положају“, чему у прилог говори чињеница да је прекршајна пријава поднета против само њега, иако је у записнику констатовано да је у периоду од 1. јануара 2017. године до 6. децембра 2017. године за наменско и законито трошење средстава одговорна особа био АА, а да је за период од 7. децембра 2017. године  до 31. децембра 2017. године одговорна особа др ЂЂ, који није „процесуиран“;

–  да се у конкретном случају „ради о намерном пропуштању“ буџетских инспектора, како би се подносиоцу притужбе, „а можда и другима“, ускратило право на употребу матерњег језика, као и да су законске одредбе „врло  креативно“ примењене према њему, а не и према „другима“;

 • Уз притужбу је у виду прилога достављена следећа документација : захтев за доставу записника на матерњем језику од 6. јула 2018. године; примедбе на записник буџетских инспектора од 10. августа 2018. године; захтев за поретање прекршајног поступка од 20. децембра 2018. године; поднесак упућен Прекршајном суду у ДД од 25. јула 2019. године и део записника о инспекцијској контроли од 25. јуна 2018. године;
 • Повереник за заштиту равноправности је у складу са чл.35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности па је у току поступка затражено изјашњење Службе за буџетску инспекцију на наводе из притужбе;
 • У изјашњењу в.д. директорке Службе за буџетску инспекцију и начелнице Одељења за буџетску инспекцију, између осталог, наведено је:

–     да је Служба за буџетску инспекцију у току 2018. године извршила следеће инспекцијске контроле: Институт ЗЗ– истраживачко – развојни институт за информационе технологије; Геронтолошки центар ИИ; „ЈЈ“ fitness Q Gum klub; Геронтолшки центар ДД; Народно позориште „КК“; Фудбалски клуб ЛЛ из ЛЛ; Геронтолшки центар ЉЉ из ЉЉ; Висока школа струковних студија за образовање васпитача; Медицински факултет у ММ; Омладински фудбалски клуб „НН“; Омладински фудбалски клуб „ЊЊ“; Висока школа струковних студија; Грађевински факултет ДД; Дом за душевно оболела лица ОО из ОО; Национални савет словачке националне мањине; Дом за старе и пензионере ПП из ПП; Студентски центар ДД из ДД, Природно-математички факултет; Новинско издавачка установа „РР“; Филозофски факултет, Технолошки факултет, и Словачки издавачки центар из СС;

 • да се од наведених инспекцијских контрола које су извршене у 2018. години пет односи на установе социјалне заштите и то : Геронтолшки центар ДД, ДД; Геронтолшки центар ЉЉ из ЉЉ; Геронтолошки центар ИИ; Дом за душевно оболела лица ОО из ОО и Дом за старе и пензионере ПП из ПП;
 • да је надзирани субјект за контролу, по налогу за контролу број 145-47-1/2018-04а/00 од 30. марта 2018. године, као и допунским налозима за инспекцијску контролу број 145-47-1/2018-04б/00 и број 145-47-1/2018-04ц од 1. јуна 2018. године, корисник буџетских средстава Геронтолошки центар ДД, односно Геронтолошки центар социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих особа ДД, и то за контролисани период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године;
 • да је у контролисаном периоду АА био директор Геронтолошког центра ДД од 1. јануара до 6. децембра 2017. године, због чега је од њега затражено писмено објашњење везано за утврђено чињенично стање у поступку инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава у складу са чланом 3. Закона о општем управном поступку, члана 12. став 3. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције и члана 21. став 1. тачка 3. Закона о инспекцијском надзору, као и да је предметни надзор вршен по плану;
 • да подносилац притужбе није тражио да се поступак води на његовом матерњем језику, као и да им није била позната чињеница да је припадник хрватске националне мањине и члан ЕЕ странке;
 • да је писмена објашњења која се односе на утврђено чињенично стање у поступку контроле, од 11. јуна 2018. године, подносилац притужбе предао буџетским инспекторима Службе за буџетску инспекцију на српском језику и латичном писму, као и да она чине саставни део Записника о инспекцијској контроли број 145-47-1/2018-04/01 од 25. јуна 2018. године;
 • да је подносиоцу притужбе као одговорном лицу у Геронтолошком центру ДД, за контролисани период од 1. јануара до 6. децембра 2017. године, уз допис број 145-47-1/2018-04/00-3 од 29. јуна 2018. године, 2. јула 2018. године путем поште, уручен Записник о инспекцијској контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава код Геронтолошког центра ДД;
 • да је након уручења предметног записника о инспекцијској контроли, подносилац притужбе, 6. јула 2018. године, путем поште, Служби за буџетску инспекцију поднео захтев за доставу записника о контроли на матерњем хрватском језику и да је 12. јула 2018. године писаним путем обавештен да ће предметни записник бити преведен на хрватски језик и да ће му бити достављен у најкраћем могућем року;
 • да је Служба за буџетску инспекцију 13. јула 2018. године поднела захтев за превод наведеног записника Покрајинском секретаријату за образовање прописа, управу и националне мањине-националне заједнице, чија је преводилачка служба, 6. августа 2018. године, предметни записник преведен на хрватски језик доставила АА;
 • да је након достаљања преведног записника подносилац притужбе, у остављеном року, 13. августа 2018. године Служби за буџетску инспекцију поднео примедбе на записник, у којима је осим примедаба које су се односиле на чињенично стање које је утврђено у поступку инспекцијске контроле изнео и примедбе које су се односиле на извршени превод, да достављени преведни записник има мањи број страна, да недостаје контролна лиса и слично;
 • да је 29. септембра 2018. године подносиоцу притужбе достављена комплетна документација која је сачињена у поступку инспекцијске контроле и која је преведена на хрватски језик и то : Допис о достављању документације од 25. септембра 2018. године; Одговор на примедбе од 31. августа 2018. године на записник о извршеном инспекцијском надзору број 145-47-1/2018-04/01 од 25. јуна 2018. године; Допуна записника о инспекцијској контроли од 17. јула 2018. године која садржи и оригинал допуне записника о инспекцијској контроли сачињен на српском језику; Записник о извршеној инспекцијској контроли 145-47-1/2018-04/01 од 25. јуна 2018. године исправљен од Покрајинског секретаријата за образовање прописа, управу и националне мањине-националне заједнице и Контролна листа;
 • да су везано за извршену контролу у Геронтолошком центру ДД, Прекршајном суду у ДД поднете две прекршајне пријаве против оба одговорна лица у контролисаном периоду, и то пријава број 145-47-1/2018-04/06 од 20. децембра 2018. године против одговорног лица за период од 1. јануара 2017. године до 6. децембра 2017. године и пријава број 145-47-1/2018-04/05 од 20. децембра 2018. године против одговорног лица за период од 7. децембра 2017. године до 31. децембра 2017. године;
 • да је од ББ затражено да се изјасни на наводе подносиоца притужбе, имајући у виду да се притужба односи на њен рад као поступајуће инспекторке у инспекцијској контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године код Геронтолошког центра, социјално-здравствене установе за збрињавање одраслих лица, ДД, а да од буџетског инспектора ВВ, није затражено писмено изјашњење из разлога што је именованом престао радни однос 7. јула 2019. године због одласка у пензију;

–         да је на основу добијеног изјашњења буџетске инспекторке, као и увида у целокупну документацију о инспекцијском поступању у предмету број 145-4-1/2018-04, начелница Одељења за буџетску инспекцију у Служби за буџетску инспекцију, као непосредна руководитељка „притужбеног службеног лица“, сматра да је притужба неоснована;

 • да у току предметног инспекцијског надзора–контроле, у односу на АА није извршена дискриминација по основу националне и политичке припадности, „а из разлога што је у 2018. години Служба за буџетску инспекцију извршила пет инспекцијских контрола код установа социјалне заштите на територији“;
 • да је у конкретној инспекцијској контроли, комплетна документација која је сачињена у поступку инспекцијске контроле, преведена на хрватски језик – матерњи језик подносиоца притужбе, као и да је из разматране докуметације утврђено да поступајући инспектори нису извршили дискриминацију по основу чланства у политичкој организацији подносиоца притужбе;
 • да су Прекршајном суду у ДД поднете две прекршајне пријаве, и то: пријава број 145-47-1/2018-04/06 од 20. децембра 2018. године против подносиоца притужбе за период од 1. јануара 2017. до 6. децембра 2017. године, са пријавом и комплетном пратећом документацијом на српском и хрватском језику (достављена Прекршајном суду у ДД 24. јануара 2019. године) и пријава број 145-47-1/2018-04/05 од 20. децембра 2018. године против одговорног лица за период од 7. децембра 2017. године до 31. децембра 2017. године, на српском језику (достављена Прекршајном суду у ДД 25. децембра 2018. године).

1.6.    У изјашњењу буџетске инспекторке ББ, између осталог, наведено је:

 • да је надзирани субјект за контролу по налогу од 30. марта 2018. године и допунским налозима за контролу од 14. маја и 1. јуна 2018. године, био Геронтолошки центар ДД и то за контролисани период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године;
 • да је АА био директор Геронтолошког центра ДД у контролисаном периоду због чега је од њега затражено писмено објашњење везано за утврђено чињенично стање у поступку инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава;
 • да подносилац притужбе није тражио да се поступак води на његовом матерњем језику, већ да је тек након уручења Записника о инспекцијској контроли 2. јула 2018. године, АА поднео захтев за доставу записника о контроли на матерњем језику, Служби за буџетску инспекцију, код које је овај захтев заведен 12. јула 2018. године;
 • да је подносилац притужбе 16. јула 2018. године писаним путем обавештен да ће предметни записник бити превед на хрватски језик и да ће му након превода бити достављен у „најкраћем могућем року“;
 • да је након достављања предметног записника преведног на хрватски језик, подносилац притужбе поднео примедбе на записник у којима је осим примедаба које су се односиле на чињенично стање које је утврђено у поступку контроле везане за материјално-финансијско пословање, АА имао и примедбе које су се односиле на извршено превођење, да достављени преведни записник има мањи број страна, да недостаје контрола листа и сл због чега му је 29. септембра 2018. године достављена комплетна документација сачињена у поступку инспекцијске контроле, преведена на хрватски језик;
 • да поводом предметног инспекцијског надзора Прекршајном суду у ДД није поднета прекршајна пријава само против АА, већ и против другог одговорног лица у Геронтолошком центру ДД у контролисаном периоду;
 • да јој у току инспекцијске контроле није била позната чињеница да је подносилац притужбе, припадник хрватске националне мањине и члан ЕЕ странке, „нити је та чињенице, и да јој је била позната, могла на било који начин утицати на вршење инспекцијске контроле и утврђено чињенично стање“.

1.7.     Уз изјашњење Службе за буџетску инспекцију, у виду прилога, достављена је следећа документација : 1) допис Службе за буџетску инспекцију број 145-47-1/2018-04/00-3 од 29. јуна 2018. године; 2) Записник о инспекцијској контроли примене закона у области материјално – финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године код Геронтолошког центра, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица, ДД од 25. јуна 2018. године; 2) Захтев за доставу записника на матерњем језику странке у поступку, АА из ДД, од 6. јула 2018. године; 3) Одговор на захтев за доставу записника на матерњем језику странке у поступку од 12. јула 2018. године; 4) Захтев за превод записника о инспекцијској контроли од 25. јуна 2018. године, сачињен 13. јула 2018. године; 5)  Записник о инспекцијској контроли примене закона у области материјално – финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године код Геронтолошког центра, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица, ДД од 25. јуна 2018. године преведен на хрватски језик; 6) Примедбе АА од 10. августа 2018. године на записник о инспекцијској контроли од 25. јуна 2018. године преведен на хрватски језик; 7) Одговор од 31. августа 2018. године на примедбе АА који је сачињен на српском и хрватском језику; 8) исправљени записник о инспекцијској контроли примене закона у области материјално – финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године код Геронтолошког центра, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица, ДД од 25. јуна 2018. године, на хрватском језику; 9) Допуна записника о инспекцијској контроли примене закона у области материјално – финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године код Геронтолошког центра, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица, ДД преведна на хрватски језик, од 17. јула 2018. године; 10) Контролна листа за контролу субјеката из чл. 84. и 85. Закона о буџетском систему, на српском и хрватском језику; 11)  Захтев за покретање прекршајног поступка број 145-47-1/2018-04/05 од 20. децембра 2018. године на српском језику; 12) Захтев за покретање прекршајног поступка број 145-47-1/2018-04/06 од 20. децембра 2018. године, на српском и хрватском језику и решење о престанку радног односа број 145-118-23/2019-01 од 27. маја 2019. године.

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ
  • Увидом у допис Службе за буџетску инспекцију број 145-47-1/2018-04/00-3 од 29. јуна 2018. године, који су потписали буџетска инспекторка ББ и буџетски инспектор ВВ, утврђено је да је предмет дописа достава записника који је сачињен у поступку контроле примене закона у области материјално – финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године код Геронтолошког центра, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица, ДД, са остављеним роком од 5 дана од дана уручења, за примедбе на наведени записник.
  • Увидом у Записник о инспекцијској контроли примене закона у области материјално – финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године код Геронтолошког центра, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица, ДД број 145-47-1/2018-04/01 од 25. јуна 2018. године, између осталог, утврђено је да је у записнику констатовано да су контролу вршили буџетски инспектори по налогу за контролу број 145-47-1/2018-04-а/00 од 30. марта 2018. године и допунским налозима за инспекцијску контролу број 145-47-1/2018-04-б/00 и 145-47-1/2018-04-ц/01 од 1. јуна 2018. године, као и да је предмет инспекцијске контроле примена закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава код Геронтолошког центра ДД за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године. Даљим увидом у записник утврђено је да је констатовано да је обавештење о предстојећем инспекцијском надзору уручено 11. јануара 2018. године и да је исто најпре одложено, као и да је надзирани субјект, Геронтолошки центар,социјално-здравствене установе за збрињавање одраслих особа ДД, обавештен о предстојећој контроли три дана пре почетка контроле достављањем Обавештења број 145-47-1/2018-04-а/01 од 30. марта 2018. године. Даље, Повереник констатује да је у записнику наведено да је контрола финансијско-материјалног пословања вршена с прекидима у периоду од 3. априла до 22. јуна 2018. године у просторијама Геронтолошког центра у ДД и то у присуству директора ЂЂ, шефице рачуноводства, и правнице, као и у просторијама Службе за буџетску инспекцију у ММ, као и да је констатовано да је за наменско трошење средстава Геронтолошког центра, социјално-здравствене установе за збрињавање одраслих особа у ДД, за период од 1. јануара до 6. децембра 2017. године одговорна особа АА, именован решењем Покрајинске владе од 5. новембра 2014. године на период од четири године и разрешен решењем Покрајинске владе број 022-810/2017 од 6. децембра 2017. године на лични захтев (након поднете оставке 10. новембра 2017. године), а да за период од 7. децембра до 31. децембра 2017. године одговорно лице ЂЂ именован решењем Покрајинске владе број 022-811/2017 од 6. децембра 2017. године за вршиоца дужности директора на период до годину дана. Даљим увидом утврђено је да је на страни 17 записника констатовано да је увидом у документацију утврђено да Дом има већи број стално запослених лица од броја прописаног Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине и систему локлане самоуправе (233) због чега је од одговорних лица затражено писмено објашњење: и то за период од 1. јануара до 6. децембра 2017. године, од АА и за период од 7. децембра до 31. децембра 2017. године од ЂЂ, као и да се на странама записника од 17-21 стране налазе цитиране изјаве АА и ЂЂ. Даљим увидом утврђено да је у записнику на страни 35, констатовано да је увидом у налоге за службено путовање у 2017. години утврђено да су налози на име АА попуњавањи без одговарајућих доказа о извршеном службеном путовању, због чега је од одговорног лица АА, за контролисани период затражено писмено објашњење. Повереник констатује да се на странама 35 и 36 записника налазе цитиране изјаве АА на наведену околност. Даље Повереник констатује да из записника произлази да је у поступку контроле, између осталог, утврђено да „материјал набављен у 2017. години није евидентиран у помоћним књигама залиха… већ само као расход на конту 425112- Столарски радови, као и да у поступку контроле нису приказани докази о трошењу материјала“ па је на наведене околности од одговорних лица у финансијској служби и директора за контролисани период АА, затражено писмено објашњење. Повереник констатује да се на странама 50 и 51 записника, налазе цитиране изјаве АА на наведену околност. Даље из записника произлази да је у поступку контроле, између осталог, утврђено да „материјал набављен у 2017. години није евидентиран у помоћним књигама залиха… већ само као расход на конту 425115 – Каде, умиваоници, бојлери и слично, као и да у поступку контроле нису приказани докази о трошењу материјала“ па је на наведене околности од одговорних лица у финансијској служби и директора за контролисани период АА, затражено писмено објашњење. Повереник констатује да се на страни 56 записника, налази цитирана изјава АА на наведену околност. Даље у записнику је на страни 62 констатовано да је у поступку контроле, између осталог, утврђено да „материјал набављен у 2017. години у укупној вредности 413.662,93 динара без ПДВа, односно 496.395,52 динара са ПДВом није евидентиран у помоћним књигама залиха… већ само као расход на конту трошка 425117- Електричне инсталације, као и да у поступку контроле нису приказани докази о трошењу материјала“ па је на наведене околности од одговорних лица у финансијској служби и директора за контролисани период АА, затражено писмено објашњење. Повереник констатује да се на страни 64 записника, налази цитирана изјава АА на наведену околност. Даље, у записнику је на страни 93 констатовано да је у поступку контроле, између осталог, утврђено да „материјал набављен у 2017. години у укупној вредности 2.071.816,00 динара без ПДВа, односно 2.456.179,00 динара са ПДВом није евидентиран у помоћним књигама залиха,…већ само као расход на конту трошка 426912 – Резервни делови, као и да у поступку контроле нису приказани докази о трошењу материјала“, па је на наведене околности од одговорних лица у финансијској служби и директора за контролисани период АА, затражено писмено објашњење. Повереник констатује да се на страни 94 и 95 записника, налази цитирана изјава АА на наведену околност. Повереник констатује да је увидом утврђено да саставни део записника чине и писмена објашњења која је ЂЂ дао у својству одговорног лица за контролисани период од 6. децембра до 31. децембра 2017. године у Геронтолошком центру ДД и организаторке рачунског пословања у Геронтолошком центру ДД.
  • Увидом у захтев за доставу записника на матерњем језику странке у поступку, утврђено је да је наведени захтев 6. јула 2018. године АА упутио Служби за буџетску инспекцију. Даљим увидом утврђено је да је у захтеву, између осталог, наведено да су поступајући буџетски инспектори пропустили да изврше своју законску обавезу прописану одредбом члана 13. Закона о службеној употреби језика и писма, те да је у складу са неведеном одредбом као и одредбом члана 4. став 2. Закона о општем управном поступку потребно да записник подносиоцу притужбе буде достављен на хрватском језику ради достављања примедби на наведени записник.
  • Увидом у одговор на захтев за доставу записника на матерњем језику странке у поступку број 145-47-1/2018/04/00-4 од 12. јула 2018. године, утврђено је да је наведени допис Службе за буџетску инспекцију сачињен на хрватском језику и да је подносилац притужбе обавештен да ће предметни записник бити преведен на хрватски језик и достављен подносиоцу притужбе „у најкраћем могућем року“.
  • Увидом у захтев за превод записника о инспекцијској контроли број 145-47-1/2018-04/01 од 25. јуна 2018. године, утврђено је да је наведени захтев број 2018/145-91 од 13. јула 2018. године, Служба за буџетску инспекцију упутила Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу, националне мањине – националне заједнице. Повереник констатује да из наведеног дописа произлази захтев да се записник о инспекцијској контроли број 145-47-1/2018-04/01 од 25. јуна 2018. године преведе на хрватски језик у року од 20 дана од дана пријема, „имајући у виду обавезу поступајућих буџетских инспектора у предметној инспекцијској контроли за достављањем предметног записника странци у поступку преведен на хрватски језик.“
  • Увидом у допис од 10. августа 2018. године, утврђено је да је наведени допис АА упутио Служби за буџетску инспекцију. Даљим увидом утврђено је да су предмет дописа примедбе АА из ДД на записник буџетских инспектора број 145-47-1/2018-04/01 од 25. јуна 2018. године који је предведен на хрватски језик 3. августа 2018. године. Повереник констатује да је на основу увида у примедбе утврђено да је подносилац притужбе, између осталог, навео : да у записнику није констатовано коме су налог за инспекцијску контролу и допунски налози уручени; да је неспорно да је подносилац примедби највећи део времена који је обухваћен контролом имао својство одговорне особе, због чега су налог и допунски налози за контролу морали бити уручени њему као одговорној особи у субјекту контроле; да је први контак са поступајућим инспекторима имао 28. маја 2018. године, када га је буџетска инспекторка контактирала телефонским путем како би му затражила адресу становања, што је и потврдила слањем E-mail поруке; да захтева да се у записник унесе чињеница да није био упознат са предметом и трајањем поступка, налогом за инспекцијски надзор и другим актима донетим током поступка, правима и дужностима које има у вези са инспекцијским надзором, као и да није имао прилику да се изјасни о чињеницама битним за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања и понуђеним доказима, да није имао могућност да учествује у извођењу доказа, да поставља питања сведоцима и вештацима, нити да износи чињенице које су од значаја за инспекцијски надзор. Даљим увидом утврђено је да је подносилац примедби наведеним дописом захтевао да се у записнику констатује да службено лице није упознало странке који су службени језици у употреби на подручју органа, односно организације која води поступак, нити је затражило од странака да се изјасне на ком ће се језику водити поступак, затим да записник не садржи контролну листу потписану од стране одговорне особе надзираног субјекта и буџетских инспектора, да се у записнику АА проглашава кривим пре одлуке надлежног органа, у конкретном случају Прекршајног суда; да није тачна констатација у записнику да путне налоге АА не прати одговарајућа докуметација те да је исту потребно изоставити; да табеларни прикази који су приказани на 36 страна записника, а у којима су садржана имена и презимена, као и нето и бруто износи не садрже назнаку ко их је сачинио и ко јемчи за њихову тачност, односно нису потписани од стране одговорне особе због чега се мора испитати њихова тачност и веродостојност, односно да се морају изузети из записника. Повереник констатује да је даљим увидом у допис утврђено да је подносилац притужбе тражио да му, након сагледавања примедби, поступајући инспектори доставе исправак записника преведен на хтватски језик.
  • Увидом у допис Службе за буџетску инспекцију број 145-47-1/2018-04-04 од 31. августа 2018. године утврђено је да је исти сачињен као одговор на примедбе АА на записник број 145-47-1/2018-04/01 од 25. јуна 2018. године. Даљим увидом, између осталог, утврђено је да је Служба за буџетску инспекцију констатовала да су примедбе на записник изјављене од стране одговорног лица, да су достављене благовремен, као и да је оцењено „да су наводи у примедбама таквог карактера да немају суштинског утицаја на садржину записника, с обзиром да се у примедбама не износе нове чињенице и не пружају нови докази којима би се постојећи налаз буџетских инспектора мењао.“ Даљим увидом утврђено је да је констатовано да је уз наведени допис подносиоцу притужбе достављена допуна записника о контроли број 145-47-1/2018-04/02 од 17. јула 2018. године (уручена путем поште Геронтолошком центру, социјално-здравственој установи за збрињавање одраслих лица, ДД 23. јула 2018. године) преведена на хрватски језик, исправљени записник о контроли Геронтолошког центра, социјално-здравствене установе за збрињавање одраслих лица, ДД број 145-47-1/2018-01/01, као и Контролна листа (на српском и хрватском језику).
  • Увидом у захтев за покретање прекршајног поступка од 20. децембра 2018. године број 145-47-1/2018-04/06 утврђено је да је наведени захтев поднет против подносиоца притужбе, као одговорног лица Геронтолошког центра, социјално-здравствене установе за збрињавање одраслих лица, ДД , за контролисани период од 1. јануара до 6. децембра 2017. године, уз таксативно навођење разлога за подношење наведеног захтева.
  • Увидом у захтев за покретање прекршајног поступка од 20. децембра 2018. године број 145-47-1/2018-04/05 утврђено је да је наведени захтев поднет против другог одговорног лица Геронтолошког центра, социјално-здравствене установе за збрињавање одраслих лица, ДД, за контролисани период од 7. децембра до 31. децембра 2017. године, уз таксативно навођење разлога за подношење наведеног захтева.
  • Увидом у поднесак упућен Прекршајном суду у ДД утврђено је да је наведени поднесак поднео АА у својству окривљеног, дана 25. јула 2019. године као одговор на захтев за покретање прекршајног поступка који је подела Служба за буџетску инспекцију, и то буџетска инспекторка ББ. Даљим увидом утврђено је да је у поднеску, између осталог, наведено: „да се захтев за покретање прекршајног поступка темељи на доказима који су прибављени на незаконит начин; да је поступак инспекцијског надзора спроведен уз „грубо кршење“ Устава Републике Србије, Статута АП Војводине, Статута Града ДД, Закона о службеној употреби језика и писма, Закона о општем управном поступку, Закона о заштити права и слобода националних мањина, Закона о инспекцијском надзору и Закона о забрани дискриминације, као и кршење ратификованих конвенција и споразума; да се увидом у записник може недвосмислено утврдити да надлежни инспектори који су вршили инспекцијски надзор, нису упознали странке, односно подносиоца поднеска и сведоке у поступку надзора, са законском одредбом којом је омогућено да се поступак води на матерњем језику подносиоца поднеска или језику других учесника у поступку инспекцијског надзора, односно да у записнику нема констатације на којем се језику поступак надзора води. Даљим увидом у поднесак упућен суду утврђено је да је подносилац притужбе навео да је пропуштањем утврђења језика поступка од стране поступајућих инспектора, између осталог повређена одредба члана 21. Устава Републике Србије којом је забрањена дискриминација, као и одредба члана 4. Закона о забрани дискриминације којом је забрањена дискриминација националних мањина; да је приликом подношења захтева за покретање прекршајног поступка буџетска инспекторка уз исти приложила записник само на српском језику, а не и превод на хрватски језик, чиме се прејудицира да ће поступак водити на српском језику; да је на страницама 1 и 2 записника наведено да је налог за инспекцијску контролу уручен, али не и коме, односно да подноситељка захтева за покретање прекршајног поступка није пружила доказ да је налог за контролу уручен одговорној особи, као и да подносилац поднеска, као особа која је окривљена за извршење прекршаја као одговорна особа, изјављује да није примио налог за контролу или допунску контролу, као и да никада није имао увид у садржину наведених налога; да за већи део раздобља обухваћен контролом подносилац поднеска као одговорна особа није могао учествовати у извођењу доказа и постављању питања сведоцима, предлагања доказа, као и да није могао износити чињенице које су од значаја за инспекцијски надзор; да је први контакт са буџетском инспекторком имао 28. маја 2018. године којом приликом му је именована, телефонским путем, затражила адресу становања и мејл адресу и мејл упутила 6. јуна 2018. године, а да из записника о инспекцијском надзору од 25. јуна 2018. године јасно и недвосмислено произлази да АА као одговорној особи није омогућено учествовање у поступку инспекцијске контроле што представља битну повреду поступка и указује да је поступка инспекцијске контроле спроведен на незаконит начин.“
  • Увидом у решење Службе за буџетску инспекцију, број 145-118-23/201-01 од 27. маја 2019. године, утврђено је да је наведеним решењем Служба за буџетску инспекцију констатовала да је ВВ, распоређеном на неодређено време на радном месту – буџетски инспектор у Одељењу за буџетску инспекцију Службе за буџетску инспекцију АПВ, 7. јула 2019. године утврђен престанак радног односа због навршених 65 година живота.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и достављене доказе.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације[1]. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере.
 • Устав Републике Србије[2] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Чланом 10. Устава прописано је да су у Републици Србији у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо, као и да се службена употреба других језика и писама уређује законом, на основу Устава. Такође, Уставом[3] је прописано да Република Србија штити права националних мањина, као и да држава јемчи посебну заштиту националним мањинама ради остваривања потпуне равноправности и очувања њиховог идентитета, док је одредбом члана 76. став 2. Устава РС забрањена било каква дискриминација због припадности националној мањини. Чланом 79. Устава РС, између осталог, прописано је да припадници националних мањина имају право на коришћење свог језика и писма, као и да у срединама где чине значајну популацију, државни органи, организације којима су поверена јавна овлашћења, органи аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе воде поступак и на њиховом језику. Чланом 199. став 1. Устава РС прописано је да свако има право да користи свој језик у поступку пред судом, другим државним органом или организацијом која врши јавна овлашћења, када се решава о његовом праву или обавези.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[4], који у члану 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом члана 24. став 1. Закона о забрани дискриминације забрањена је дискриминација националних мањина и њихових припадника на основу националне припадности, етничког порекла, верских уверења и језика. Такође, чланом 25. став 1. овог закона забрањена је дискриминација због политичких убеђења лица или групе лица, односно припадности или неприпадности политичкој странци односно синдикалној организацији.
 • Законом о општем управном поступку[5] прописано је да је у упрaвнoм пoступку у службeнoj упoтрeби српски jeзик и ћириличкo писмo, a лaтиничкo писмo нa нaчин утврђeн зaкoнoм. Нa пoдручjимa у кojимa je у службeнoj упoтрeби и jeзик нaциoнaлнe мaњинe, пoступaк сe вoди и нa jeзику и уз упoтрeбу писмa тe нaциoнaлнe мaњинe, у склaду сa зaкoнoм, док је одредбом члана 55. истог закона прописано да акo сe пoступaк нe вoди нa jeзику стрaнкe или другoг учeсникa у пoступку, a oни нe рaзумejу српски jeзик, прeвoди им сe, нa њихoв зaхтeв, тoк пoступкa и oмoгућaвa oбaвeштaвaњe нa њихoвoм jeзику и писму, oднoснo jeзику и писму кojи рaзумejу.
 • Закон о службеној употреби језика и писма[6] у члану 1. прописује да је у Републици Србији у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо, односно да су на подручјима Републике Србије на којима живе припадници националних мањина у службеној употреби, истовремено са српским језиком и језици и писма националних мањина на начин утврђен овим законом. Одредбама члана 12. овог закона, између осталог, прописано је да се првостепени управни, кривични, парнични или други поступак у коме се решава о правима и дужностима грађана води на српском језику, односно да се наведени поступци могу водити и на језику националних мањина који је у службеној употреби у органу односно организацији која води поступак. Ставом 4. наведене одредбе закона прописано је да када у поступку учествује једна странка – припадник националне мањине, поступак се, на њен захтев, води на језику националне мањине који је у службеној употреби у органу, односно организацији која води поступак, док је ставом 5. исте одредбе прописано да кад у поступку учествује више странака чији језици нису исти, поступак се води на једном од језика који су у службеној употреби у органу, односно организацији која води поступак, односно да ако се странке не споразумеју о томе на ком ће се језику водити поступак, језик одређује орган, односно организација пред којом се води поступак, осим ако једна од странака захтева да се поступак води на српском језику, у ком случају ће се поступак водити на том језику (став 6.). Члан 13. овог закона прописује да је утврђивање језика на коме ће се водити поступак претходно питање о коме, у складу са одредбама овог закона, одлучује лице које води поступак; да је службено лице које води поступак дужно да упозна странку који су језици у службеној употреби на подручју органа, односно организације пред којом се води поступак и да затражи од странке да се изјасни на ком ће се језику водити поступак, односно да док се не утврди језик поступка, службено лице води поступак на српском језику, као и да се начин утврђивања језика поступка и утврђен језик поступка назначује у записнику. Одредбом члана 14. став 1. Закона о службеној употреби језика и писма прописано је да се записник и одлуке у првостепеном поступку израђују као аутентични текстови на српском језику и на језику националне мањине, ако је на језику националне мањине вођен поступак, док је ставом 2. исте одредбе прописано да странка у поступку чији језик није утврђен као језик поступка има права утврђена у чл. 16. и 17. овог закона.
 • Одредбом члана 17. Закона о инспекцијском надзору[7] прописано је да инспeктoр у писaнoм oблику oбaвeштaвa нaдзирaнoг субjeктa o прeдстojeћeм инспeкциjскoм нaдзoру, нajкaсниje три дaнa прe пoчeткa нaдзoрa. Oбaвeштaвaњe сe врши eлeктрoнским путeм, a мoжe сe учинити и у пaпирнoм oблику. Одредбом члана 20. истог закона, између осталог, прописано је да је нaдзирaни субjeкaт дужaн je дa будe присутaн нa мeсту вршeњa нaдзoрa кaдa je урeднo oбaвeштeн o прeдстojeћeм инспeкциjскoм нaдзoру, oсим aкo пoстoje нaрoчитo oпрaвдaнe oкoлнoсти кoje гa у тoмe спрeчaвajу, o чeму je дужaн дa блaгoврeмeнo нa пoдeсaн нaчин oбaвeсти инспeкциjу, док је одредбом члана 21. прописано да је инспектор овлашћен да ради утврђивања чињеница узимa писaнe и усмeнe изjaвe нaдзирaних субjeкaтa – физичких лицa и зaступникa, oднoснo oвлaшћeних лицa у нaдзирaнoм субjeкту – прaвнoм лицу и других зaпoслeних или рaднo aнгaжoвaних лицa, свeдoкa, службeних лицa и зaинтeрeсoвaних лицa, и дa их пoзивa дa дajу изjaвe o питaњимa oд знaчaja зa инспeкциjски нaдзoр. Одредбом члана 35. став 2. истог закона прописано је да се у зaписник унoсe: пoдaци из нaлoгa зa инспeкциjски нaдзoр aкo je издaт; врeмe и мeстo инспeкциjскoг нaдзoрa, a нaрoчитo нaвoђeњe oснoвa и oбрaзлoжeњe рaзлoгa кojи су услoвили дa сe инспeкциjски нaдзoр врши вaн рaднoг врeмeнa нaдзирaнoг субjeктa у смислу члaнa 19. стaв 2. oвoг зaкoнa; oпис прeдузeтих рaдњи и пoпис прeузeтих дoкумeнaтa; пoдaци o брojу узeтих узoрaкa и прeдлoзимa кoje у вeзи сa узимaњeм узoрaкa дaje oвлaшћeнo лицe нaдзирaнoг субjeктa; изjaвe кoje су дaтe; oпис других извeдeних дoкaзa; зaхтeви зa изузeћe кojи су пoднeти; утврђeнo чињeничнo стaњe; кoнстaтaциja зaкoнитoг пoслoвaњa и пoступaњa нaдзирaнoг субjeктa; oпис oткривeних нeзaкoнитoсти, сa нaвoђeњeм дoкaзa нa oснoву кojeг je oдрeђeнa чињeницa утврђeнa и прaвнoг oснoвa зa утврђивaњe нeзaкoнитoсти; мeрe кoje сe изричу сa нaвoђeњeм прaвнoг oснoвa нa кoмe су зaснoвaнe и рoкoм зa пoступaњe пo њимa; oдгoвaрajућa oбрaзлoжeњa; oбaвeзa нaдзирaнoг субjeктa дa oбaвeштaвa инспeктoрa o пoступaњу пo мeрaмa и рoк зa тo oбaвeштaвaњe; пoдaци o пoднeтим кривичним приjaвaмa, приjaвaмa зa приврeдни прeступ и зaхтeвимa зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa, aкo су пoднeтe, oднoснo издaтим прeкршajним нaлoзимa, aкo су издaти, oднoснo, у склaду сa члaнoм 42. стaв 3. oвoг зaкoнa, нeпoднoшeњe зaхтeвa зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa, oднoснo нeиздaвaњe прeкршajнoг нaлoгa; пoдaци o другим мeрaмa и рaдњaмa нa кoje je инспeктoр oвлaшћeн, aкo су прeдузeтe; рoк зa дaвaњe примeдaбa нa зaписник; нaвoђeњe дa je зaписник сa или бeз примeдaбa прoчитaн лицу кoje присуствуje нaдзoру; други пoдaци и нaвoди oд знaчaja зa инспeкциjски нaдзoр. Одредбом члана 42. став 1. прописано је да акo кoд нaдзирaнoг субjeктa oткриje нeзaкoнитoст кoja je кaжњивa прeмa зaкoну или другoм прoпису, инспeктoр нaдлeжнoм прaвoсуднoм oргaну пoднoси кривичну приjaву, приjaву зa приврeдни прeступ или зaхтeв зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa, oднoснo издaje прeкршajни нaлoг.
 • Уредбом о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције[8] у члану 2. прописано је да буџетска инспекција обавља послове буџетске инспекције код директних и индиректних корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања, правних лица и других субјеката (у даљем тексту: субјекат инспекцијске контроле) за које је Законом о буџетском систему или другим законом овлашћена да врши инспекцијску контролу, док је одредбом члана 3. прописано да је рад буџетске инспекције независан и самосталан. Чланом 5. ове Уредбе прописано је да буџетска инспекција послове инспекцијске контроле обавља по програму рада који утврђује министар надлежан за послове финансија, надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни извршни орган јединице локалне самоуправе, док је ставом 2. ове одредбе прописано да се изузетно од става 1. овог члана, а по захтеву министра, надлежног органа аутономне покрајине, односно надлежног извршног органа јединице локалне самоуправе врши ванредна инспекцијска контрола. Одредбом члана 9. став 1. прописано је да је буџетски инспектор дужан да најави инспекцијску контролу руководиоцу субјекта инспекцијске контроле код којег ће се иста вршити, најкасније три радна дана пре отпочињања инспекцијске контроле, односно да изузетно од става 1. овог члана, инспекцијска контрола неће бити најављена, ако је то изричито наведено у налогу за инспекцијску контролу. Одредбом члана 12. став 3. Уредбе прописано је да су одговорна лица, као и службена лица субјекта инспекцијске контроле обавезна да сарађују са буџетским инспектором, да поступају по његовим налозима, предложеним мерама и закључцима у остављеним роковима, да благовремено достављају потпуне и тачне податке и да се на захтев буџетског инспектора изјасне о чињеницама битним за потпуно и правилно утврђивање чињеничног стања и понуђеним доказима, док је чланом 20. прописано да буџетски инспектор, уколико код субјекта инспекцијске контроле открије незаконитост која је кажњива према закону или другом пропису, надлежном правосудном органу подноси кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или захтев за покретање прекршајног поступка.
 • Статутом Аутономне покрајине Војводине[9] прописано је да су пoрeд српскoг jeзикa и ћириличкoг писмa, у oргaнимa AП Вojвoдинe у рaвнoпрaвнoj службeнoj упoтрeби и мaђaрски, слoвaчки, хрвaтски, румунски и русински jeзик и њихoвa писмa, у склaду сa зaкoнoм. Одредбом члана 24. став 2. Статута прописано је да у oквиру свojих нaдлeжнoсти oргaни AП Вojвoдинe прeдузимajу мeрe у циљу дoслeднoг oствaривaњa зaкoнoм урeђeнe службeнe упoтрeбe jeзикa и писaмa нaциoнaлних мaњинa – нaциoнaлних зajeдницa.
 • Статут града ДД[10] у члану 9. став 1. прописује да су у Грaду у рaвнoпрaвнoj службeнoj упoтрeби српски, хрвaтски и мaђaрски jeзик, сa свojим писмимa.

Анализа са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду предмет притужбе, задатак Повереника у конкретном случају био је да утврди да ли су приликoм инспeкциjскoг нaдзoрa у Геронтолошком центру, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица, ДД (у даљем тексту : Геронтолошки центар ДД), буџетски инспектори Службе за буџетску инспекцију ББ и ВВ, дискриминисали подносиоца притужбе на основу његових личних својстава – национална припадност и чланство у политичкој организацији.
 • Приликом разматрања овог предмета, Повереник је имао у виду наводе притужбе, изјашњења и достављене доказе који су од значаја за утврђивање дискриминације. Анализом навода притужбе у конкретном случају, може се констатовати да је подносилац као акте дискриминације означио – онемогућавање учествовања у поступку инспекцијске контроле, ускраћивање права на употребу матерњег језика током поступка инспекцијског надзора и подношење захтева за покретање прекршајног поступка „само против њега“. С тим у вези, Повереник је анализирао да ли је наведено поступање, односно пропуштање буџетских инспектора Службе за буџетску инспекцију, у узрочно-последичној вези са чињеницом да је подносилац притужбе припадник хрватске националне мањине и члан Демократске странке.
 • Имајући у виду наведено, Повереник је најпре анализирао да ли је подносиоцу притужбе ускраћено право да се током поступка инспекцијске контроле служи својим матерњим језиком. Наиме, из навода притужбе произлази да поступајући инспектори Службе за буџетску инспекцију нису утврдили језик на којем се поступак води, како би се подносиоцу притужбе, као припаднику хрватске националне мањине, омогућило да се служи својим матерњим језиком током поступка. Такође у притужби је наведено да у записнику о инспекцијској контроли „нема констатације на којем језику се поступак води, а која мора стајати на почетку записника, јер је питање језика поступка претходно питање које се решава пре отпочињања самог поступка“, као и да поступајући инспектори „нису упознали њега, нити остале странке и сведоке у поступку са законском одредбом којом је омогућено да се језик води на матерњем језику подносиоца притужбе, односно на језику других учесника и сведока у поступку“. С друге стране, у изјашњењу Службе за буџетску инспекцију и буџетске инспекторке ББ истакнуто је да подносилац притужбе није тражио да се поступак води на његовом матерњем језику. Наиме, како произлази из даљих навода изјашњења, писана објашњења која чине саставни део Записника о инспекцијској контроли број145-47-1/2018-04/01 од 25. јуна 2018. године, а која се односе на чињенично стање које је током поступка контроле утврђено, подносилац притужбе је буџетским инспекторима доставио на српском језику и латичном писму. Затим, у изјашњењу се даље наводи да је након достављања предметног записника подносиоцу притужбе 2. јула 2018. године, АА поднео Служби за буџетску инспекцију захтев да му се записник о контроли достави на његовом матерњем језику-хрватском, као и да се поводом наведеног захтева Служба за буџетску инспекцију обратила Покрајинском секретаријату за образовање прописа, управу и националне мањине-националне заједнице којом је затражено да се изврши превод Записника о инспекцијској контроли на хрватски језик. Такође, наведено је да је преводилачка служба Покрајинског секретаријата 6. августа 2018. године, подносиоцу притужбе доставила преведени записник. Ценећи наведено, Повереник констатује да је увидом у Записник о инспекцијској контроли утврђено да је писана објашњења која чине саставни део записника, подносилац притужбе потписао и доставио Служби за буџетску инспекцију на српском језику и латичном писму, да је захтев за доставу записника на матерњем језику странке у поступку Служби за буџетску инспекцију поднео 6. јула 2018. године, као и да се дописом од 13. јула 2018. године Служба за буџетску инспекцију обратила Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу, националне мањине – националне заједнице којим је тражила да се записник о инспекцијској контроли преведе на хрватски језик у року од 20 дана од дана пријема, „имајући у виду обавезу поступајућих буџетских инспектора у предметној инспекцијској контроли за достављањем предметног записника странци у поступку преведен на хрватски језик.“ С тим у вези, Повереник указује да је одредбама члана 12. Закона о службеној употреби језика и писма, између осталог, прописано да се првостепени управни, кривични, парнични или други поступак у коме се решава о правима и дужностима грађана води на српском језику, односно да се наведени поступци могу водити и на језику националних мањина који је у службеној употреби у органу односно организацији која води поступак. Такође, ставом 4. наведене одредбе закона прописано је да када у поступку учествује једна странка – припадник националне мањине, поступак се, на њен захтев, води на језику националне мањине који је у службеној употреби у органу, односно организацији која води поступак, док је ставом 5. исте одредбе прописано да кaд у пoступку учeствуje вишe стрaнaкa чиjи jeзици нису исти, пoступaк сe вoди нa jeднoм oд jeзикa кojи су у службeнoj упoтрeби у oргaну, oднoснo oргaнизaциjи кoja вoди пoступaк o кoмe сe стрaнe спoрaзумejу, а акo сe стрaнкe нe спoрaзумejу o тoмe нa кoм ћe сe jeзику вoдити пoступaк, jeзик пoступкa oдрeђуje oргaн, oднoснo oргaнизaциja прeд кojoм сe вoди пoступaк, oсим aкo jeднa oд стрaнaкa зaхтeвa дa сe пoступaк вoди нa српскoм jeзику, у кoм случajу ћe сe пoступaк вoдити нa тoм jeзику. Имајући у виду да из достављених доказа произлази да подносилац притужбе није тражио да му се писмена објашњења која су буџетски инспектори захтевали од њега за потребе поступка доставе на његовом матерњем језику, а да је Служба за буџетску инспекцију понудила доказе да се захтевом за превођење документације на хрватски језик подносилац притужбе обратио након што му је уручен записник о контроли, те да је по наведеном захтеву поступљено, може се констатовати да у конкретном случају подносиоцу притужбе није онемогућено да се током поступка служи својим матерњим језиком.
 • Имајући у виду даље наводе притужбе, Повереник је анализирао да ли се може сматрати да су Служба за буџетску инспекцију и буџетска инспекторка ББ, дискриминисали подносиоца притужбе тиме што је након спроведеног инспекцијског надзора против њега поднет захтев за покретање прекршајног поступка. Наиме, у прилог тврдњи да је у поступку инспекцијског надзора био изложен дискриминацији на основу својих личних својстава – припадност хрватској националној мањини и чланство у политичкој организацији, подносилац је у притужби навео да је буџетска инспекторка поднела захтев за покретање прекршајног поступка „само против њега“, иако је за период од 7. децембра до 31. децембра 2017. године у Геронтолошком центру Суботица било одговорно друго лице. Имајући у виду ове наводе, Пoвeрeник кoнстaтуje дa из дoстaвљених доказа произлази да су поводом инспекцијског надзора који је вршен у Геронтолошком центру ДД за контролисани период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, Прекршајном суду у ДД поднете две прекршајне пријаве и то како против подносиоца притужбе, тако и против другог одговорног лица у контролисаном периоду. Против подносиоца притужбе као одговорног лица у Геронтолошком центру ДД за период од 1. јануара до 6. децембра 2017. године поднета је пријава број 145-47-1/2018-04/06 од 20. децембра 2018. године, уз коју је достављена комплетна документацијом на српском и хрватском језику (достављена Прекршајном суду у ДД 24. јануара 2019. године), док је против одговорног лица за период од 7. децембра 2017. године до 31. децембра 2017. године поднета пријава број 145-47-1/2018-04/05 од 20. децембра 2018. године, која је достављена Прекршајном суду у ДД 25. децембра 2018. године. Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, а имајући у виду одредбу члана став 1. Закона  о инспекцијском надзору и члан 20. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције, као и да из достављених доказа произлази да је захтев за покретање прекршајног поступка поднет против оба одговорна лица у контролисаном периоду, Повереник је става да подношење захтева за покретање прекршајног поступка против подносиоца притужбе у којем су таксативно наведени разлози за његово подношење, није у вези са личним својствима подносиоца притужбе.
 • Такође, Повереник је разматрао и наводе подносиоца притужбе да му буџетски инспектори „нису омогућили да учествује у поступку инспекцијског надзора“, да је највећи део времена који је био обухваћен контролом имао својство одговорне особе у надзираном субјекту због чега сматра да су налог и допунски налози за контролу „морали бити уручени њему“, као и да тиме „што је одговорио на неколико питања, а да при томе није имао увида у документацију, нити је учествовао у поступку извођења доказа и постављања питања сведоцима и вештацима, нису испуњене одредбе члана 20. став 2. Закона о инспекцијском надзору“. Ценећи наведено, Повереник је у конкретном случају имао у виду одредбу члана 17. Закона о инспекцијском надзору којом је прописано да инспeктoр у писaнoм oблику oбaвeштaвa нaдзирaнoг субjeктa o прeдстojeћeм инспeкциjскoм нaдзoру, нajкaсниje три дaнa прe пoчeткa нaдзoрa, као и одредбу члана 9. став 1. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције прописано да је буџетски инспектор дужан да најави инспекцијску контролу руководиоцу субјекта инспекцијске контроле код којег ће се иста вршити, најкасније три радна дана пре отпочињања инспекцијске контроле, а да инспекцијска контрола неће бити најављена, ако је то изричито наведено у налогу за инспекцијску контролу. Будући да из достављених доказа произлази да је обавештење о предстојећој контроли уручено надзираном субјекту у законом предвиђеном року, као и да је у периоду вршења контроле руководилац надзираног субјекта био ЂЂ, очигледно је да неуручивање налога и допунских налога за контролу није у вези са чињеницом да је подносилац притужбе припадних хрватске националне мањине и члан ЕЕ странке. Даље, Повереник је такође имао у виду и наводе из изјашњења Службе за буџетску инспекцију да је подносилац притужбе позван да се у складу са одредбом члана 12. став 3. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције и чланом 21. Закона о инспекцијском надзору изјасни о чињеницама које су током поступка контроле утврђене. Ценећи наведено, а имајући у виду да је одредбом члана 21. Закона о инспекцијском надзору прописано да је инспектор овлашћен да ради утврђивања чињеница узимa писaнe и усмeнe изjaвe нaдзирaних субjeкaтa – физичких лицa и зaступникa, oднoснo oвлaшћeних лицa у нaдзирaнoм субjeкту – прaвнoм лицу и других зaпoслeних или рaднo aнгaжoвaних лицa, свeдoкa, службeних лицa и зaинтeрeсoвaних лицa и дa их пoзивa дa дajу изjaвe o питaњимa oд знaчaja зa инспeкциjски нaдзoр, и да на основу увида у Записник о инспекцијској контроли није спорно да писана објашњења подносиоца притужбе чине саставни део овог записника, Повереник сматра да су неосновани наводи подносиоца притужбе да му буџетски инспектори Службе за буџетску инспекцију нису омогућили да учествује у поступку инспекцијске контроле из разлога који су у вези са његовом личним својствима – национална припадност и чланство у политичкој организацији.

Такође, поводом осталих навода притужбе у којима су изнете примедбе на квaлитeт рaдa Службe зa буџeтску инспeкциjу, Повереник указује да се није упуштао у њихову оцену, будући да наведено није у надлежности овог државног органа. Наиме, чланом 21. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције прописано је да кoнтрoлу квaлитeтa рaдa службe зa буџeтску инспeкциjу aутoнoмнe пoкрajинe и службe зa буџeтску инспeкциjу jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe врши буџeтскa инспeкциja министaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe финaнсиja.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

У поступку по притужби АА из ДД, утврђено је да буџетски инспектори Службе за буџетску инспекцију ББ и ВВ, нису у неоправдано неповољнији положај ставили подносиоца притужбе на основу националне припадности и чланства у политичкој организацији, као личних својстава, односно да нису повредили одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09), члан 2. став 1. тачка 1.

[2] Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06)

[3] чл. 14. ст.1 и 2. Устава Републике Србије

[4] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09)

[5] „Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење, члан 4.

[6] „Службени гласник РС“, бр. 45/91, 5/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 -др.закон, 30/10, 47/18 и 48/18 -испр.

[7] Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 и 95/18

[8] „Службени гласник РС“, брoj 93/17

[9] Статут АП Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 54/14) члан 24.

[10] Статут града Суботице(„Службени лист општине Суботица“, број 37/08), члан 24

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon904-19 Mишљeњe у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти пo oснoву припaднoсти хрвaтскoj нaциoнaлнoj мaњини Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top