813-23 Притужба због дискриминације по основу инвалидитета

бр. 07-00-325/2023-02   датум: 27.10.2023.

                                         

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je АА поднела против Клиничко болничког центра (у даљем тексту: КБЦ), због дискриминације по основу инвалидитета. У притужби је, између осталог, наведено да је подноситељка притужбе на дијализи од своје 11. године, да је у међувремену завршила Средњу медицинску школу, да је „одрадила приправнички стаж“. Даље, наведено је да се пријавила на конкурс за попуњавање радног места медицинска сестра – техничар, који је расписао КБЦ и да сматра да је испуњавала услове за пријем у радни однос. Такође, навела је да је након обављеног разговора за посао, „добила информацију од другарице“ да није примљена, да не зна разлог због којег није примљена у радни однос, као и да због тога верује „да су је одбили због инвалидности, за коју је КБЦ знао“. У изјашњењу КБЦ на наводе из притужбе, између осталог, наведено је да су за пријем у радни однос за радно место медицинска сестра – техничар општег смера били предвиђени услови: средње образовање, положен стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, да је Конкурсна комисија обавила разговор са кандидатима за радно место – медицинска сестра – техничар општег смера, међу којима је била и подноситељка притужбе. Даље, наведено је да су Процедуром са критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ прописани услови за пријем у радни однос и рангирање кандидата за радно место медицинска сестра – техничар, да је чланом 13. ове процедуре утврђен и адекватан начин бодовања кандидата/киња за радно место медицинска сестра – техничар, у оквиру прописаних критеријума (просечне оцене у средњој школи, дужине радног искуства у струци, односно рада након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите и оцене на разговору са кандидатом), као и да је Конкурсна комисија, на основу описаних критеријума и применом метода табеларног бодовања, подноситељку притужбе рангирала на четврто место, при чему је наглашено да је за критеријум „радно искуство у струци“ добила нула бодова, из разлога што није доставила доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита. Ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, Повереник је затражио од в.д. директора КБЦ да своје изјашњење допуни тако што ће доставити доказе да подноситељка притужбе није примљена у радни однос на радном месту медицинска сестра – техничар, зато што није имала радног искуства, док је од подноситељке притужбе затражено да допуни притужбу тако што ће доставити адекватан доказ о томе да је Конкурсној комисији КБЦ, у пријави на конкурс/уз пријаву на конкурс, доставила податке о свом радном искуству након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите. В.д. директора КБЦ је изјашњење допунио у остављеном року, тако што је доставио тражене доказе, док подноситељка притужбе није допунила притужбу, сходно захтевима Повереника, до дана састављања овог мишљења. У току поступка, узимајући у обзир достављене доказе, као и наводе из притужбе, изјашњења и допуне изјашњења, утврђено је да су, за радно место медицинска сестра – техничар општег смера, прописани следећи услови које кандидати/киње морају испуњавати, а то су: средње образовање, положен стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Утврђено је и да је подноситељка притужбе благовремено поднела конкурсну пријаву за попуњавање радног места медицинска сестра – техничар општег смера. Даље, утврђено је да је подноситељка притужбе доставила адекватне доказе који потврђују испуњеност дела услова, односно услова који се односе на стечено средње образовање, положен стручни испит, као и поседовање лиценце. Повереник је констатовао да подноситељка притужбе није доставила Конкурсној комисији доказе о радном искуству након положеног стручног испита. Увидом у копију табеле бодовања свих кандидата/киња за радно место медицинска сестра – техничар од стране Конкурсне комисије, утврђено је да је у табели презентовано бодовање сваког од постављених критеријума за пријављене кандидате/киње за радно место медицинска сестра – техничар општег смера, међу којима се налази и подноситељка притужбе, при чему је за критеријум – радно искуство у струци, наведено да је подноситељка притужбе оцењена са „0 бодова“. С обзиром на овако утврђено чињенично стање, Повереник је констатовао да је Конкурсна комисија КБЦ, приликом бодовања испуњениости критеријума, подноситељку притужбе рангирала на четврто место, искључиво на основу додељивања адекватног броја бодова на основу остварене просечне оцене у средњој школи, обављеног разговора, као и на основу бодовања дужине претходног радног искуства у струци, након положеног стручног испита. Другим, речима, констатовано је да Конкурсна комисија КБЦ, па самим тим и лице које коначно одлучује о пријему у радни однос по расписаном конкурсу за попуњавање радног места медицинска сестра – техничар општег смера, нису узимали у обзир инвалидитет нити било које друго лично својство кандидата/киња, приликом бодовања и рангирања кандидата, те доношења одлуке о пријему у радни однос, већ су наведене одлуке доносили, узимајући у обзир чињенице попут висине просечне оцене остварене током похађања средње школе, утиска остављеног на разговору и дужине радног искуства у здравственој установи након положеног стручног испита. Због тога, Повереник је дао мишљење да КБЦ, приликом одлучивања о пријему у радни однос кандидатта/киња за радно место медицинска сестра – техничар, није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације. Са друге стране, имајући у виду положај особа са инвалидитетом, Повереник је, користећи овлашћење из члана 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, а у вези члана 8. став 1. тачка 1. Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом којим је, између осталог, прописано да се не сматрају повредом начела једнаких права и обавеза, нити дискриминацијом одредбе закона, прописа, као ни одлуке или посебне мере донете у циљу побољшања положаја особа са инвалидитетом, в.д. директору КБЦ упутио препоруку мера да приликом расписивања наредног конкурса предвиди афирмативну меру за запошљавање особа са инвалидитетом на начин да ће, у случају једнако рангираних кандидата/киња, предност бити дата особи са инвалидитетом. 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратила АА из … Притужбу је поднела против Клиничко болничког центра (у даљем тексту: КБЦ), сматрајући да је дискриминисана по основу инвалидитета.
  • У притужби је, између осталог, наведено:

–  да је подноситељка притужбе на дијализи од своје 11. године, да је у међувремену завршила Средњу медицинску школу, као и да је „одрадила стаж активно у Дому здравља“;

–  да је други део стажа одрадила у једној болници на одељењу ендокринологије, као и да њен инвалидитет никада није био проблем за запошљавање;

–  да се пријавила на конкурс за попуњавање радног места медицинска сестра – техничар, који је расписао КБЦ, да је сва неопходна документа предала у року и то лично, као и да сматра да испуњава услове за пријем у радни однос;

–  да је обавила разговор за посао, да је добила „информацију од другарице“ да није примљена, да не зна разлог због којег није примљена у радни однос, нити је КБЦ навео разлоге због којих није примљена у радни однос, већ је само добила обавештење од КБЦ који кандидати/киње су примљени, те да због тога верује „да су је одбили због инвалидности“;

–  да је 7.6.2023. године, примила мејл од КБЦ са обавештењем ко је од кандидата/киња примљен у радни однос по расписаном конкурсу, односно који су кандидати примљени „јер испуњавају услове“;

– да је подноситељка притужбе морала бити обавештена које услове није испуњавала, те да због те чињенице сматра да је одбијена због своје инвалидности „за коју је КБЦ знао“;

– да сматра да је „одлазак на дијализу не би спречио“ да обавља савесно посао медицинске сестре, јер дијализу може радити у смени супротној од смене рада;

– да се на конкурс пријавила јер је испуњавала све услове из огласа, а то су услови за „радно место под бројем 4“, где у огласу нигде нису били постављени посебни здравствени услови за пријем у радни однос као ни претходна провера психофизичких способности;

– да поседује способност и вештине за радно место медицинске сетре, да за њено запошљавање није потребно прилагодити услове рада и радно место, као и да интеграција није проблем јер је у КБЦ похађала курс дијализе и оцењена је високом оценом;

– да сматра да је одговорно лице у КБЦ било у обавези да подноситељки притужбе достави образложење из којих разлога није примљена у радни однос као и да буде обавештена које услове из конкурса није испуњавала.

 • Уз притужбу достављени су следећи докази: 1) Копија Обавештења КБЦ бр. …; 2) копија Јавног огласа КБЦ за пријем у радни однос на неодређено време.
 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 37. став 1. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка затражено изјашњење од в.д. директора КБЦ.
 • У изјашњењу директора КБЦ од 23.8.2023. године, између осталог наведено је:

– да је КБЦ на основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава расписао оглас за пријем у радни однос на неодређено време за неколико радних места, међу којима и за радно место медицинска сестра – техничар општег смера (три извршиоца), као и да је оглас објављен у публикацији „Послови“;

– да су за пријем у радни однос за наведено радно место били предвиђени услови: средње образовање, положен стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању;

– да је Комисија за избор кандидата обавила разговор са присутним кандидатима за радно место – медицинска сестра – техничар општег смера, да се укупно пријавило 9 кандидата, а да је на поменути разговор дошло седам кандидата, међу којима и подноситељка притужбе;

– да су општим актом КБЦ, односно Процедуром са критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ бр. … од …, прописани услови за пријем у радни однос и рангирање кандидата за радно место медицинска сестра – техничар;

– да су чланом 13. наведе Процедуре прописани критеријуми за пријем у радни однос медицинске сестре- техничара, да су ти критеријуми следећи: просечна оцена у школи, радно искуство у струци (што подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите) и оцена на разговору;

– да је, сагласно члану 13. Процедуре, утврђен следећи начин бодовања кандидата/киња за радно место медицинска сестра – техничар: 1) Просечна оцена у средњој школи носи максимално 30 бодова; 2) Радно искуство у струци (рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите) носи максимално 15 бодова; 3) оцена на разговору носи максимално 55 бодова;

– да је Конкурсна комисија, на основу описаних критеријума и применом метода табеларног бодовања, подноситељку притужбе рангирала на четврто место, при чему је наглашено да је за критеријум „радно искуство у струци“ добила нула бодова, из разлога што подноситељка притужбе није доставила доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита;

– да КБЦ у самом огласу за пријем у радни однос није навела нити један дискриминишући услов, да се према свим кандидатима поступало са једнаком пажњом и уважавањем и да су подаци свих кандидата цењени на једнак, односно објективан начин;

– да је подноситељка притужбе, применом објективних и унапред прописаних критеријума за бодовање, рангирана на четврто место и да самим тим није примљена у радни однос по расписаном конкурсу (примљена су прва три рангирана кандидата са већим бројем бодова), напомињући да је чињеница, да подноситељка притужбе није доставила доказе о радном искуству у струци након положеног стручног испита, довела до тога да по том критеријуму добије нула бодова, што је „и те како“ утицало на коначно рангирање;

– да наводи подноситељке притужбе да није добила документ „из кога би сазнала да није примљена“, као и да јој је у Пошти речено да никаква пошиљка није стизала за подноситељку притужбе, „не стоји из разлога што је копију обавештења доставила као доказ Поверенику уз притужбу, а да јој је исти акт послат и на кућну адресу, те да се као доказ доставе може узети копија листа пријемне књиге Поште;

– да директор КБЦ на основу ранг листе кандидата, доноси одлуку о пријему у радни однос, а не доноси решење о одбијању пријема у радни однос кандидата који су остварили мањи број бодова, те се због тога наведено и није могло доставити подноситељки притужбе.

Уз изјашњење достављена је копија листа пријемне књиге Поште за пошиљаоца – КБЦ.

 • Повереник за заштиту равноправности је, ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, упутио в.д. директору КБЦ допис са захтевом да, у року од 15 дана од дана пријема дописа, допуни изјашњење, тако што ће доставити доказе којима би поткрепио наводе из изјашњења да подноситељка притужбе није примљена у радни однос на радном месту медицинска сестра – техничар, зато што није имала радног искуства у струци након положеног стручног испита (неопходно је било доставити одређене акте Комисије која је спроводила конкурс, из којих се може утврдити да подноситељка притужбе није примљена у радни однос, односно да није адекватно рангирана због тога што није доставила доказе о свом радном искуству у струци након положеног стручног испита). В.д. директора је у року доставио допуну изјашњења, у чијем прилогу је достављена копија конкурсне документације коју је подноситељка притужбе доставила Конкурсној комисији, као и копија табеле бодовања свих кандидата за радно место медицинска сестра – техничар од стране Конкурсне комисије.
 • Такође, Повереник за заштиту равноправности је 26.9.2023. године упутио допис подноситељки притужбе са захтевом да, у року од 15 дана од дана пријема дописа, допуни притужбу тако што ће доставити адекватан доказ о томе да је Конкурсној комисији КБЦ, у пријави на конкурс/уз пријаву на конкурс, доставила податке о свом радном искуству након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите. Предметни допис Повереника, подноситељка притужбе је примила 28.9.2023. (према подацима из повратнице), међутим, до дана састављања овог мишљења, Повереник није запримио одговор подноситељке притужбе.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у копију Обавештења КБЦ бр. … (без назначеног датума), утврђено је да је КБЦ – Одељење за опште послове обавестило подноситељку притужбе да је, по конкурсу за пријем у радни однос на неодређено време у делу који се односи на пријем у радни однос за радно место медицинска сестра – техничар општег смера, КБЦ примио у радни однос на неодређено време три извршиоца и то ББ, ВВ. и ГГ. Утврђено је и да је подноситељка притужбе поучена да је одлука о избору кандидата коначна, као и да може покренути спор код надлежног суда у року од 60 дана од дана пријема овог обавештења, уколико није задовољна избором кандидата.
 • Увидом у копију Јавног огласа КБЦ за пријем у радни однос на неодређено време каднидата/киња за више радних места, утврђено је да је КБЦ расписао конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за следећа радна места: 1) Доктор медицине – специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије у служби за анестезиологију са реаниматологијом и интензивном терапијом КБЦ (два извршиоца); 2) Виша медицинска сестра – техничар општег смера у КБЦ (један извршилац); 3) Виши радиолошки техничар општег смера – струковни медицински радиолог у КБЦ (један извршилац); 4) Медицинска сестра – техничар општег смера у КБЦ (три извршиоца); 5) Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге у КБЦ (два извршиоца). Даљим увидом у прописане услове за конкурисање на радном месту Медицинска сестра – техничар општег смера, утврђено је да су као услови прописани: средње образовање, стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
 • Увидом у копију листа пријемне књиге Поште за пошиљаоца КБЦ, утврђено је да је пошиљка под ознаком … уручена примаоцу који је у колони „прималац“ означен/а под називом „АА“.
 • Увидом у копију конкурсне документације коју је подноситељка притужбе доставила Конкурсној комисији, утврђено је да је подноситељка притужбе, пре свега, доставила Конкурсној комисији радну биографију у којој је навела да, између осталог, има завршену Средњу медицинску школу – смер медицинска сестра, општи смер, завршен медицински курс практичних вештина, завршену обуку дијализе у КБЦ, одрађен приправнички стаж у Дому здравља и једној болници, као и радно искуство „пракса: неонатологија, гастрологија, неурологија, нефрологија, хирургија, пулмологија, педијатрија, кардиологија, психијатрија, хитни случајеви, инфектологија, интензивна нега, шок соба“. Даљим увидом, утврђено је да је оглашивачу, поред радне биографије, подноситељка притужбе доставила копију дипломе о стеченом средњем образовању, копију Уверења о положеном стручном испиту од … године, копију Решења Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије о издавању лиценце за АА бр. … од … године, копију Решења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. … од … године, којим се поништава Решење Националне службе за запошњавање – Филијале … бр. … од … године.
 • Увидом у копију Решења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. … од … године, којим се поништава Решење Националне службе за запошњавање – Филијале … бр. … од … године, утврђено је да је поништено првостепено Решење Националне службе за запошњавање – Филијале …бр. … од … године, којим је, на основу налаза, мишљења и оцене лекарске комисије – органа вештачења, за подноситељку притужбе утврђен први степен тешкоћа и препрека у раду, односно да су тешкоће и препреке мале и утичу на радну способност у односу на занимање или послове које лице може да обавља. Даљим увидом, утврђено је да је наведено Решење поништено због тога што је подноситељка притужбе поднела жалбу зато што сматра да је довољно компетентна за рад на позицији медицинска сестра – техничар, под одређеним условима због терапије хемодијализом. Утврђено је да је другостепени орган наложио другостепеној лекарској комисији да изврши поновну процену здравственог стања подноситељке притужбе, у којој је констатовано да подноситељка притужбе „због високе мотивисаности, може покушати рад у струци – медицинска сестра, уз усклађивање радног времена са дијализама“. На крају, утврђено је да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, наложило да првостепени орган у поновљеном поступку правилно утврди све чињенице а посебно да уважи налаз другостепене лекарске комисије, приликом оцене здравственог стања, односно послова које би подноситељка притужбе могла да обавља.
 • Увидом у копију табеле бодовања свих кандидата за радно место медицинска сестра – техничар од стране Конкурсне комисије КБЦ, утврђено је пре свега да је Конкурсна комисија као критеријуме за рангирање узела просечну оцену у средњој школи (максимално 30 бодова), радно искуство у струци (максимално 15 бодова) и оцену на разговору (максимално 55 бодова). Даље, утврђено је да је подноситељка притужбе на име бодовања просечне оцене у средњој школи добила 12,99 бодова, на име радног искуства у струци, нула бодова, а на име оцене на разговору, 46 бодова. На крају, утврђено је да је сабирањем наведених бодова, подноситељка притужбе рангирана на четврто место, а да су се испред ње нашле, две кандидаткиње и један кандидат, који су имали 75; 73,98; и 68,99 бодова, док је подноситељка притужбе укупно бодована са 58,99 бодова.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе, достављене доказе, наводе из изјашњења и допуне изјашњења, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом.[1] Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси захтеве за покретање прекршајног поступка због повреде одредаба којима се забрањује дискриминација. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
 • Устав Републике Србије[2] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом члана 6. Закона о забрани дискриминације прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај, док је чланом 16. став 1. овог закона прописано да је забрањена дискриминација у области рада, односно нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, као што су право на рад, на слободан избор запослења, на напредовање у служби, на стручно усавршавање и професионалну рехабилитацију, на једнаку накнаду за рад једнаке вредности, на правичне и задовољавајуће услове рада, на одмор, на образовање и ступање у синдикат, као и на заштиту од незапослености, док је ставом 2. истог члана прописано да заштиту од дискриминације из става 1. овог члана ужива лице у радном односу, лице које обавља привремене и повремене послове или послове по уговору о делу или другом уговору, лице на допунском раду, лице које обавља јавну функцију, припадник војске, лице које тражи посао, студент и ученик на пракси, лице на стручном оспособљавању и усавршавању без заснивања радног односа, волонтер и свако друго лице које по било ком основу учествује у раду.
 • Чланом 21. став 1. Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом[3], прописано је да је забрањено вршити дискриминацију због инвалидности у запошљавању и остваривању права из радног односа према: 1) особи са инвалидитетом која тражи запослење; 2) пратиоцу особе са инвалидитетом који тражи запослење; 3) запосленој особи са инвалидитетом; 4) запосленом пратиоцу особе са инвалидитетом. Одредбама члана 22. овог Закона прописано је да се дискриминацијом због инвалидности у запошљавању сматра: 1) непримање у радни однос особе са инвалидитетом или пратиоца особе са инвалидитетом због инвалидности, односно због својства пратиоца особе са инвалидитетом; 2) постављање посебних здравствених услова за пријем у радни однос особе са инвалидитетом, осим ако су посебни здравствени услови за обављање одређених послова утврђени у складу са законом; 3) претходна провера психофизичких способности које нису у непосредној вези са пословима за које се заснива радни однос; 4) одбијање да се изврши техничка адаптација радног места која омогућује ефикасан рад особе са инвалидитетом, ако трошкови адаптације не падају на терет послодавца или нису несразмерни у односу на добит коју послодавац остварује запошљавањем особе са инвалидитетом.
 • Чланом 18. став 1. Закона о раду[4] прописано је да је забрањена непосредна и посредна дискриминација лица која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство.

Анализа навода притужбе, изјашњења, допуне изјашњења и достављених доказа са аспекта антидискриминационих прописа

 • Задатак Повереника у конкретном случају јесте да утврди да ли је КБЦ својим поступањем, односно доношењем одлуке о пријему у радни однос друга три кандидата, по конкурсу за попуњавање три радна места – медицинска сестра техничар, на неодређено време, диксриминисао подноситељку притужбе по основу инвалидитета.
 • Неопходно је најпре указати на релевантне чињенице које су утврђене у току поступка на основу изведених доказа. Увидом у копију Јавног огласа КБЦ за пријем у радни однос на неодређено време каднидата/киња за више радних места, као и увидом у копију конкурсне документације коју је подноситељка притужбе доставила Конкурсној комисији, утврђено је да су, за радно место – медицинска сестра – техничар општег смера, прописани следећи услови које кандидати/киње морају испуњавати, а то су: средње образовање, положен стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Такође, утврђено је и да је подноситељка притужбе благовремено поднела конкурсну пријаву за попуњавање радног места медицинска сестра – техничар општег смера.
 • Увидом у копију конкурсне документације, коју је подноситељка притужбе благовремено доставила Конкурсној комисији КБЦ, утврђено је да је подноситељка притужбе доставила доказе који потврђују испуњеност дела услова, односно услова који се односе на стечено средње образовање, положен стручни испит, као и поседовање лиценце.
 • Такође, узимајући у обзир чињеницу да је в.д. директора КБЦ у свом изјашњењу на наводе из притужбе, истакао да подноситељка притужбе није примљена у радни однос на радном месту медицинска сестра – техничар из разлога што није доставила доказе о испуњености критеријума о поседовању радног искуства од најмање шест месеци у наведеном звању (а што према подразумева најмање шест месеци радног искуства у здравственој установи у наведеном звању, након положеног стручног испита), те је због тога добила „нула бодова“ по том критеријуму, као и чињеницу да подноситељка притужбе није до дана састављања овог мишљења, на захтев Повереника, доставила адекватан доказ о томе да је Конкурсној комисији КБЦ, у пријави на конкурс/уз пријаву на конкурс, доставила податке о свом радном искуству након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите, Повереник је констатовао да подноситељка притужбе није доставила Конкурсној комисији КБЦ доказе о радном искуству након положеног стручног испита. Наведено потврђује и копија табеле бодовања свих кандидата/киња за радно место медицинска сестра – техничар од стране Конкурсне комисије КБЦ. Увидом у копију табеле бодовања свих кандидата/киња за радно место медицинска сестра – техничар од стране Конкурсне комисије, утврђено је да је у табели презентовано бодовање сваког од постављених критеријума за пријављене кандидате/киње за радно место медицинска сестра – техничар општег смера, међу којима се налази и подноситељка притужбе, при чему је за критеријум – радно искуство у струци, наведено за подноситељку притужбе да је оцењена са „0 бодова“.
 • С обзиром на напред наведене утврђене чињенице, Повереник може констатовати да је Конкурсна комисија КБЦ, приликом бодовања испуњениости критеријума, подноситељку притужбе рангирала на четврто место, искључиво на основу додељивања адекватног броја бодова на основу остварене просечне оцене у средњој школи, обављеног разговора, као и на основу бодовања дужине претходног радног искуства у струци, након положеног стручног испита.
 • Другим речима, из документације која је достављена уз притужбу, изјашњење на наводе из притужбе и допуну изјашњења, Повереник може констатовати да Конкурсна комисија КБЦ, па самим тим и лице које коначно одлучује о пријему у радни однос по расписаном конкурсу за попуњавање радног места медицинска сестра – техничар општег смера, нису узимали у обзир инвалидитет нити било које друго лично својство свих кандидата/киња (међу које спада и подноситељка притужбе), приликом бодовања и рангирања кандидата, те доношења одлуке о пријему у радни однос, већ су наведене одлуке доносили, узимајући у обзир чињенице попут висине просечне оцене остварене током похађања средње школе, утиска остављеног на разговору, као и дужине радног искуства у здравственој установи након положеног стручног испита.

 

 • Прављење разлике између кандидата/киња на основу критеријума као што су висина просечне оцене остварене током похађања средње школе, утисак на основу разговора са кандидатом, као и дужина радног искуства у здравственој установи након положеног стручног испита, не може представљати прављење разлике по основу било ког личног својства кандидата/киња, из разлога што постављени критеријуми на основу којих се правила разлика између кандидата/киња, не представљају лично својство у смислу одредаба члана 2. Закона о забрани дискриминације.

 

 • Са друге стране, Повереник указује на положај особа са инвалидитетом, који се у свакодневном животу сусрећу са бројним препрекама и проблемима. Пракса Повереника, као и бројна истраживања указују да је ситуација и даље неповољна посебно када је у питању приступачност услуга и јавних објеката и површина, као и у поступку запошљавања. Имајући у виду бројност и разноврсност проблема са којима се свакодневно суочавају, распрострањеност стереотипа и предрасуда, као и социјални и економски положај у коме се налазе, особе са инвалидитетом су у већем ризику од дискриминације, а неретко су изложене и вишеструкој и интерсекцијској дискриминацији. С обзиром на важност укључивања особа са инвалидитетом на тржиште рада, током 2022. године Национална служба за запошљавање спровела је више јавних конкурса за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, од субвенција зараде, рефундације трошкова подршке, организовања спровођења јавних радова у којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом и др. Имајући у виду одредбе Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом[5] као и одредбе Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом којим је, између осталог, прописано да се не сматрају повредом начела једнаких права и обавеза, нити дискриминацијом одредбе закона, прописа, као ни одлуке или посебне мере донете у циљу побољшања положаја особа са инвалидитетом, Повереник је, користећи своја овлашћење из члана став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, КБЦ упутио препоруку мера за унапређење равноправности особа са инвалидитетом приликом запошљавања у овој установи.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку по притужби коју је АА поднела против КБЦ, утврђено је да КБЦ није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Полазећи од одредаба Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, као и Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, као и Закона о забрани дискриминације, посебно члана 33. став 1. тачка 9. овог закона, којима је прописано да Повереник органима јавне власти и другим лицима упућује препоруку мера за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, в.д. директору КБЦ је препоручено:

5.1. Да приликом расписивања наредног конкурса предвиди афирмативну меру за запошљавање особа са инвалидитетом на начин да ће, у случају једнако рангираних кандидата/киња, предност бити дата особи са инвалидитетом.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] Закон о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21), члан 1. став 2.

[2] Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 98/06 и 115/21)

[3] „Сл. гласник РС“, бр. 33/06 и 13/16

[4] „Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење

[5] „Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon813-23 Притужба због дискриминације по основу инвалидитета Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top