780-22 Притужба против предшколске установе због дискриминације по основу пола

бр. 07-00-564/2022-02  датум: 12. 3. 2023.

 

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето поводом притужбе АА против Предшколске установе ББ због дискриминације по основу пола и рода. У притужби је наведено да је подноситељ притужбе васпитач по струци и да учествује на сваком конкурсу који распише ПУ ББ за пријем одређеног броја васпитача у радни однос. Даље наводи да у радни однос треба да буду примљени набољи кандидати, али се у вртићу годинама негује стереотип да је посао васпитача „женски посао“ и због тога он као мушкарац није примљен. Истиче да све примљене кандидаткиње имају завршене основне студије, а он специјалистичке. Даље се наводи да у овој предшколској установи није запослен ни јадан васпитач, односно да су запослене само васпитачице. У изјашњењу предшколске установе наведено је да је подносилац притужбе учесник свих конкурса за пријем васпитача на неодређено време које је ПУ ББ објављивала, да је Конкурсна комисија по обављеном разговору са подносиоцем притужбе, дала своју оцену – вредновање „у мањој мери задовољава на стручна питања, квалитет обављеног разговора задовољава у мањој мери“, док је оцене свих кандидаткиња које су примљене у радни однос „у већој мери задовољава на стручна питања, квалитет обављеног разговора задовољава у већој мери. У изјашњењу је даље наведено да висока просечна оцена у току студирања, кандидата АА, што подносилац притужбе стално потенцира, није довољна вредност за избор кандидата по конкурсу и да пол није критеријум и вредност која даје било какву предност у избору кандидата. У допуни изјашњења наведено је да је укупан број запослених у предшколској управи од 1. фебруара 2023. године 132, а структура запослених по полу је 123 жена и 9 мушкараца, али да ниједан мушкарац не ради као васпитач. Анализом изјашњење и допуну изјашњења неспорно је да је у ПУ ББ укупно запослено 132 лица и да је структура запослених по полу 123 жена и 9 мушкараца. Увидом у изјашњење неспорно је да у ПУ ББ на радном месту васпитач није запослен ни један мушкарац и да те послове обављају искључиво жене. Узимајући у обзир да су сви кандидати који су примљени у радни однос испунили услове из конкурса бр. 02-774/1 од 26. јуна 2022. године и да су им оцене „у већој мери задовољава на стручна питања и да квалитет обављеног разговора задовољава у већој мери“, а да је подносилац притужбе добио оцену „у мањој мери задовољава на стручна питања, квалитет обављеног разговора задовољава у мањој мери“, Повереник је мишљења да пол и род нису у узрочној вези са  чињеницом да није примљен у радни однос у ПУ ББ на радно место васпитач. Наиме, поред образовања, разматране су и друге чињенице, као што су оцена након разговора и радно искуство у струци/образовању, и кандидати су вредновани на основу свих тих критеријума. Наводи из притужбе да се у вртићу годинама негује стереотип да је посао васпитача „женски посао“, су оспорени чињеницом да је АА као приправник – стажиста по основу два уговора о стажирању од маја 2017. до маја 2019. године обављао послове васпитача у ПУ ББ. Из достављеног Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности ПУ ББ, у којем се предвиђена као подстицајна мера „запошљавање већег броја мушкараца“, може се закључити да се у наредном периоду у овој предшколској управи с обзиром на мању заступљеност мушког пола у структури запослених предвиђају мере да се у периоду од 2023-2026 године смање родни дисбаланс запослених. Узимајући у обзир наведено Повереник није у конкретном случају нашао да су повређене одредбе Закона о забрани дискриминације. Међутим, имајући у виду да у предшколској управи није запослен ниједан мушкарац као васпитач, као и да постоји велики родни дисбалснс у структори запослених, Повереник је користећи  овлашћења из члана 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације дао препоруку мера ПУ ББ да приликом будућег запошљавања води рачуна о уравнотеженој заступљености полова на тај начин што ће применити афирмативну меру и код једнако квалификованих кандидата за запослење предност дати кандидату који припада мање заступљеном полу.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио АА против Предшколске установе ББ, због дискриминације на основу пола.

1.2. У притужби и допуни притужбе АА, између осталог, наведено је:

 • да је подноситељ притужбе васпитач по струци, да је завршио специјалистичке студије (седми степен стручне спреме) са просечном оценом 9,30;
 • да је прву диплому васпитача и стручни назив (васпитач предшколске деце) стекао године и да од тада безуспешно покушава да добије посао у свом граду;
 • да има две године радног искуства, с обзиром да је као приправник-стажиста у ПУ ББ радио без новчане накнаде;
 • да у граду постоји само једна предшколска установа, а то је ББ са преко 100 васпитачица и ниједним мушкарцем у радном односу;
 • да се пријављује на сваки конкурс ПУ ББ за пријем одређеног броја васпитача у радни однос;
 • да није примљен у радни однос зато што је мушкарац, јер се у вртићу годинама негује стереотип да је посао васпитача „женски посао“;
 • да је у ПУ ББ на последњем конкурсу, за пријем шест васпитача, примљено шест жена;
 • да је увидом у документацију са последњег конкурсa дошао до сазнања да све примљене кандидаткиње имају завршене само основне студије (пет „струковни васпитач“ – шести степен, једна „наставник предшколског васпитања), са просечним оценама 9,46; 8,00; 8,00; 7,94; 7,84; 7,50 и да су већ у радном односу дуже од 24 месеца.

1.3. Уз притужбу, достављена су следећа документа: 1) Диплома АА, којом се потврђује да је звршио специјалистичке стуковне студије са просечном оценом 9.30; 2) Решење о избору кандидата од 7. октобра 2022. године; 3) Решење о одбијању жалбе од 8. новембра 2022. године.

1.4. Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 37. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење ПУ ББ.

1.5. У изјашњењу од 6. јануара 2023. године, између осталог наведено је:

 • да je се пријем у радни однос на неодређено време регулише чланом 154. а на одређено време чланом 155. Закона о основама система васпитања и образовања[2].
 • да је ПУ ББ у 2022. години извршила пријем лица у радни однос на неодређено време на основу две сагласности Комисије Владе;
 • да је по закључку Комисије Владе из марта 2022. године у радни однос примљено четири лица, од тога за радно место са високом стручном спремом један мушкарац, за радно место са вишом стручном спремом две жене и за радно место са нижом стручном спремом једна жена. За радно место са вишом стручном спремом приспело је 17 пријава (једна пријава мушкарца и 16 пријава жена);
 • да је по закључку Комисије Владе из јуна 2022. године примљено седам лица у радни однос, од тога две жене са високом стручном спремом, четири жене са вишом стручном спремом и за радно место са нижом стручном спремом једна жена. За радно место са вишом стручном спремом приспело је 35 пријава (једна пријава мушкарца и 34 пријаве жене);
 • да се у ПУ ББ разговор са кандидатима – интервју одвија кроз унапред одређена питања којом приликом чланови комисије појединачно, а онда заједно оцењују: опште држање и изглед, пријатност, убедљвост, емоционалну стабилност, размишљање под стресом, и дају оцену о кандидату и то: незадовољава, у мањој мери задовољава, у већој мери задовољава, задовољава и у потпуности задовољава;
 • да је Конкурсна комисија по обављеном разговору са подносиоцем притужбе, дала своју оцену – вредновање „у мањој мери задовољава на стручна питања, квалитет обављеног разговора задовољава у мањој мери“;
 • да висока просечна оцена у току студирања, кандидата АА, што подносилац притужбе стално потенцира, није довољна вредност за избор кандидата по конкурсу;
 • да је подносилац притужбе АА као приправник – стажиста обављао послове васпитача у ПУ ББ, по основу два уговора о стажирању од маја 2017. до маја 2019. године;
 • да је подносилац притужбе АА учесник свих конкурса за пријем васпитача на неодређено време које је ПУ ББ објављивала;
 • да је у ПУ ББ укупан број запослених 126, структура запослених по полу је: 118 жена и 8 мушкараца, укупан број васпитача/чица је 77 и све су женског пола;
 • да План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности ПУ ББ препознаје мању заступљеност мушког пола у структури запослених, као ризик од повреде принципа родне равноправности и предвиђа као подстицајну меру „запошљавања већег броја мушкараца“ која ће се реализовати у периоду 2023-2026 године.

У прилогу изјашњења, између осталог, достаљвени су уговори о стажирању АА у ПУ ББ од 9. маја 2017. године и 10. маја 2018. године.

1.6. Након пријема изјашњења од 1. јануара, Повереник за заштиту равноправности је затражио допуну изјашњења, па је ПУ ББ  доставила допуну изјашњења од 13. фебруара 2023. године.

1.7. У допуни изјашњења, између осталог наведено је:

 • је у ПУ АА укупан број запослених од 1. фебруара 2023. године 132, а структура запослених по полу је 123 жена и 9 мушкараца;
 • да радна места на којима су распоређени мушкарци (9) су следећа: 1) стручни сарадник за физичко васпитање (ниво 7.1 НОКС-а) – 1 извршилац; 2) службеник за безбедност и здравље на раду (ниво 7.1 НОКС-а) – 1 извршилац; 3) шеф техничке службе (ниво 6.1 НОКС-а) – 1 извршилац; 4) референт за финансијско-рачуноводствене послове (ниво 4.1 НОКС-а) – 1 извршилац; 5) домар (ниво 3 и 4 НОКС-а) – 2 извршиоца; 6) магационер – економ (ниво 3 НОКС-а) 1 извршилац; 7) возац (ниво 3 НОКС-а) 1 извршилац; 8) сервир (ниво 2 НОКС-а) 1 извршилац.
 • да је запошљавањем једног мушкарца од 1 фебруара 2023. године (сервир – ниво 2 НОКС-а) реализује мера из плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности ПУ ББ.

У прилогу допуне изјашњења достављено је следеће: 1) Конкурс за пријем у радни однос бр. 02-774/1 од 26. јуна 2022. године; 2) Образложена листа свих кандидата по конкурсу бр. 02-774/1 од 26. јуна 2022. године; 3) План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности 2023-2026.

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Међу странама је неспорно да се АА редовно пријављивао на конкурсе за пријем васпитача на неодређено време које је ПУ ББ објављивала, укључујићи и конкурс бр. 02-774/1 од 26. јуна 2022. године, као и да је завршио специјалистичке струковне студије другог степена на студијском програму Образовање васпитача – координатора за моделовање интегрисаног курикулума;

 

2.2. Увидом изјашњење и допуну изјашњења утврђено је да је у ПУ ББ укупан број запослених од 1. фебруара 2023. године 132 и да је структура запослених по полу 123 жена и 9 мушкараца;

 

2.3. Увидом у изјашње од 1. јануара 2023. године утврђено је да послове васпитача у ПУ ББ обављају искључиво жене, и то 77 васпитачица;

 

2.4. Увидом у образложену листу свих кандидата по конкурсу бр. 02-774/1 од 26. јуна 2022. године утврђено је да је Конкурсна комисија по обављеном разговору са подносиоцем притужбе, дала своју оцену – вредновање „у мањој мери задовољава на стручна питања, квалитет обављеног разговора задовољава у мањој мери“, док је оцене свих кандидаткиња које су примљене у радни однос „у већој мери задовољава на стручна питања, квалитет обављеног разговора задовољава у већој мери.

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

Повереник за заштиту равноправности, приликом давања мишљења у овом предмету, разматрао је наводе из притужбе и изјашњења, достављених прилога, као и релевантне међународне и домаће правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

  • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере.
  • Уредбом о ратификацији конвенције Међународне организације рада (МОР) бр. 111 о дискриминацији (запослење и занимање) , прописано је да дискриминација представља свако прављење разлике, искључивање или давање првенства које има за последицу укидање или нарушавање једнакости могућности или третмана у запослењу или занимању које утврди заинтересована чланица након саветовања са репрезентативним организацијама послодаваца и радника, уколико постоје, и других одговарајућих тела.
  • Устав Републике Србије[3] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.
  • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима[4]. Чланом 14. став 1. Закона о забрани дискриминације прописано је да се не сматрају дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају. Ставом 2. овог члана прописано је да се посебне мере из става 1. примењују док се не постигне циљ због којег су прописане, ако законом није другачије прописано, док је ставом 3. прописано да су послодавци дужни да предузму одговарајуће мере ако је то потребно у конкретном случају у циљу обезбеђивања приступа, разумно прилагођеног радног места, учешћа, стручног усавршавања и напредовања у послу запослених који се налазе у неравноправном положају у односу на друге запослене, а нарочито особа са инвалидитетом, припадника националних мањина, жена, мушкараца, особа другачије сексуалне оријентације, родног идентитета, старијих особа и других, осим ако би ове мере представљале несразмеран терет за послодавца. Надаље је чланом 16. став 1. овог закона прописано да је зaбрaњeнa дискриминaциja у oблaсти рaдa, oднoснo нaрушaвaњe jeднaких мoгућнoсти зa зaснивaњe рaднoг oднoсa или уживaњe пoд jeднaким услoвимa свих прaвa у oблaсти рaдa, кao штo су прaвo нa рaд, нa слoбoдaн избoр зaпoслeњa, нa нaпрeдoвaњe у служби, нa стручнo усaвршaвaњe и прoфeсиoнaлну рeхaбилитaциjу, нa jeднaку нaкнaду зa рaд jeднaкe врeднoсти, нa прaвичнe и зaдoвoљaвajућe услoвe рaдa, нa oдмoр, нa oбрaзoвaњe и ступaњe у синдикaт, кao и нa зaштиту oд нeзaпoслeнoсти. Ставом 2. овог члана прописано је да заштиту од дискриминације из става 1. овог члана ужива лице у радном односу, лице које обавља привремене и повремене послове или послове по уговору о делу или другом уговору, лице на допунском раду, лице које обавља јавну функцију, припадник војске, лице које тражи посао, студент и ученик на пракси, лице на стручном оспособљавању и усавршавању без заснивања радног односа, волонтер и свако друго лице које по било ком основу учествује у раду. Ставом 3. истог члана прописано да се не сматра дискриминацијом прављење разлике, искључење или давање првенства због особености одређеног посла код кога лично својство лица представља стварни и одлучујући услов обављања посла, ако је сврха која се тиме жели постићи оправдана, као и предузимање мера заштите према појединим категоријама лица из става 2. овог члана (жене, труднице, породиље, родитељи, малолетници, особе са инвалидитетом и други). Чланом 20. став 1. даље је прописано да дискриминaциja пoстojи aкo сe пoступa прoтивнo нaчeлу равноправности полова, односно начелу пoштoвaњa jeднaких прaвa и слoбoдa жeнa и мушкaрaцa у пoлитичкoм, eкoнoмскoм, културнoм и другoм aспeкту jaвнoг, прoфeсиoнaлнoг, привaтнoг и пoрoдичнoг живoтa, док је ставом 2. прописано да је зaбрaњeнo ускрaћивaњe прaвa или jaвнo или прикривeнo признaвaњe пoгoднoсти у oднoсу нa пoл или због промене пола. Зaбрaњeнo je и физичкo и другo нaсиљe, eксплoaтaциja, изрaжaвaњe мржњe, oмaлoвaжaвaњe, уцeњивaњe и узнeмирaвaњe с oбзирoм нa пoл, кao и jaвнo зaгoвaрaњe, пoдржaвaњe и пoступaњe у склaду сa прeдрaсудaмa, oбичajимa и другим друштвeним oбрaсцимa пoнaшaњa кojи су зaснoвaни нa идejи пoдрeђeнoсти или нaдрeђeнoсти пoлoвa, oднoснo стeрeoтипних улoгa пoлoвa.
  • Meрe зa oствaривaњe и унaпрeђивaњe рoднe рaвнoпрaвнoсти пoдрaзумeвajу ствaрaњe jeднaких мoгућнoсти зa учeшћe и рaвнoпрaвaн трeтмaн жeнa и мушкaрaцa у oблaсти рaдa, зaпoшљaвaњa и сaмoзaпoшљaвaњa, сoциjaлнe и здрaвствeнe зaштитe, oбрaзoвaњa, вaспитaњa, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja, инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja и инфoрмaциoнoг друштвa, oдбрaнe и бeзбeднoсти, сaoбрaћaja, eнeргeтикe, зaштитe живoтнe срeдинe, културe, jaвнoг инфoрмисaњa, спoртa, у oргaнимa упрaвљaњa и нaдзoрa и њихoвим тeлимa, пoлитичкoг дeлoвaњa и jaвних пoслoвa, сeксуaлнoг и рeпрoдуктивнoг здрaвљa и прaвa, приступa рoби и услугaмa[5].
  • Одредбом члана 4. став 1. Закона о родној равноправности прописано је да је дискриминaциja нa oснoву пoлa, пoлних кaрaктeристикa, oднoснo рoдa, свaкo нeoпрaвдaнo рaзликoвaњe, нejeднaкo пoступaњe, oднoснo прoпуштaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, у oднoсу нa лицa или групe лицa, кao и члaнoвe њихoвих пoрoдицa или њимa блискa лицa, зaснoвaнo нa пoлу, пoлним кaрaктeристикaмa, oднoснo рoду у: пoлитичкoj, oбрaзoвнoj, мeдиjскoj и eкoнoмскoj oблaсти; oблaсти зaпoшљaвaњa, зaнимaњa и рaдa, сaмoзaпoшљaвaњa, зaштитe пoтрoшaчa (рoбe и услугe); здрaвствeнoм oсигурaњу и зaштити; сoциjaлнoм oсигурaњу и зaштити, у брaку и пoрoдичним oднoсимa; oблaсти бeзбeднoсти; eкoлoгиjи; oблaсти културe; спoрту и рeкрeaциjи; кao и у oблaсти jaвнoг oглaшaвaњa и другим oблaстимa друштвeнoг живoтa. Даље чланом 29. је прописано да је послодавац и орган јавне власти дужан да запосленима, односно другим радно ангажованим лицима, без обзира на пол, односно род и породични статус, обезбеди једнаке могућности у вези са остваривањем права из радног односа и по основу рада, односно других видова радног ангажовања, у складу са законом којим се уређује рад код послодавца, односно органа јавне власти (став 1). Послодавац у јавном и приватном сектору и орган јавне власти дужан је да, без обзира на пол, род и породични статус, лицима која траже запослење обезбеди једнаке могућности у вези са заснивањем радног односа, другог вида радног ангажовања, односно обављања одређеног посла, у складу са законом којим се уређује рад код послодавца, односно органа јавне власти (став 2).
  • Забрана дискриминације прописана је и чл. 18. и 19. Закона о раду[6]. Овим законом забрањена је непосредна и посредна дискриминација лица која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидитет, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство. Непосредна дискриминација, у смислу овог закона, јесте свако поступање узроковано неким од основа из члана 18. овог закона којим се лице које тражи запослење, као и запослени, ставља у неповољнији положај у односу на друга лица у истој или сличној ситуацији.

Анализа навода из притужбе, изјашњења и прилога са аспекта антидискриминационих прописа

 • Задатак Повереника за заштиту равноправности у конкретном случају је да утврди да ли је ПУ ББ дискриминисала АА по основу пола и рода, тиме што није примљен у радни однос.
 • Повереник за заштиту равноправности је приступио анализи навода из притужбе, изјашњења и достављених доказа. Повереник је у току поступка највећи фокус усмерио ка последњем конкурсу бр. 02-774/1 од 26. јуна 2022. године. Наводи који се односе на евентуалне пропусте у раду или поступању за које су надлежни други државни органи, нису узети у разматрање.
 • Зaкoном o oснoвaмa система oбрaзoвaњa и вaспитaњa у члану 154. је између осталог прописано да пријем у радни однос на неодређено време врши се на основу конкурса који расписује директор (став 1). Директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи (став 2). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Комисија има најмање три члана. Секретар установе пружа стручну подршку конкурсној комисији (став 3). Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. овог закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава (став 4). Кандидати из става 4. овог члана у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака (став 5). Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима (став 6). Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог члана, сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је директору у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима (став 7). Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања образложене листе из става 7. овог члана (став 8).
 • Анализом навода из притужбе, изјашњења и достављених прилога, неспорно је да се АА пријављивао на све конкурсе за пријем васпитача на неодређено време које је ПУ ББ објављивала, укључујићи и конкурс бр. 02-774/1 од 26. јуна 2022. године. Такође, неспорно је да је у ПУ ББ укупно запослено 132 лица и да је структура запослених по полу 123 жене и 9 мушкараца. Такође, неспорно је да у ПУ ББ на радном месту васпитач није запослен ниједан мушкарац и да те послове обављају искључиво жене и то 77 васпитачица.
 • Увидом у конкурс бр. 02-774/1 од 26. јуна 2022. године, утврђено је да су на радно место васпитач могли бити примљени кандидати који имају стечено одговарајуће образовање и то: стручна спрема / образовање – васпитач високо образовање, на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије) студијама у трајању од три или више образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 • Из притужбе и изјашњења може се закључити да су сви кандидати који су примљени у радни однос испунили услов у смислу неопходног образовања. Наиме, на конкурсу број бр. 02-774/1 од 26. јуна 2022. године укупно је пријављено 35 кандидата, од тога је једна пријава од стране мушкарца и 34 пријаве од стране жена. Од укупног броја пријављених кандидата 4 кандадата су са високом стручном спремом (три жене и један мушкарац-подносилац притужбе) и 31 кандидат са вишом стручном спремом, које су женског пола. У радни однос су примљене две кандидаткиње са високом стручном спремом и четири кандидаткиње са вишом стручном спремом, из чега се може закључити да у радни однос поред АА није примљена још једна жена са високом стручном спремом.

 

 • Увидом у образложену листу свих кандидата по конкурсу бр. 02-774/1 од 26. јуна 2022. године утврђено је да је Конкурсна комисија по обављеном разговору са подносиоцем притужбе, дала своју оцену – вредновање „у мањој мери задовољава на стручна питања, квалитет обављеног разговора задовољава у мањој мери“, док је оцене свих кандидаткиња које су примљене у радни однос „у већој мери задовољава на стручна питања, квалитет обављеног разговора задовољава у већој мери“.

 

 • Узимајући у обзир да су сви кандидати који су примљени у радни однос испунили услове из конкурса бр. 02-774/1 од 26. јуна 2022. године и да су им оцене „у већој мери задовољава на стручна питања и да квалитет обављеног разговора задовољава у већој мери“, а да је подносилац притужбе, који има завршене специјалистичке струковене студије, добио оцену „у мањој мери задовољава на стручна питања, квалитет обављеног разговора задовољава у мањој мери“, Повереник је мишљења да пол и род нису у узрочно последичној вези са чињеницом да АА није примљен у радни однос у ПУ ББ на радно место васпитач, јер је утврђено да су, поред образовања, постојали критеријуми којима су се руководили приликом одлучивања, као што је оцена након разговора и радно искуство у струци/образовању. С обзиром да нема узрочно последичне везе између наведених личних својстава и акта који се сматра дискриминаторним, Повереник је нашао да у конкретном случају нема повреде права из Закона о забрани дискриминације.
 • Међутим, приликом разматрања навода из притужбе, Повереник за заштиту равноправности извршио је увид у податке Републичког завода за статистику о структури запослених у предшколском васпитању и образовању према врсти/називу посла и полу. У Републици Србији у 2022. години укупно је било 20.988 запослених васпитача (васпитачи, медицинске сестре васпитачи, дефектолози васпитачи) од тога је 20.685 жена и 303 мушкараца, што доводи до закључка да је свега 1,44% мушкараца на радном месту васпитач у Републици Србији[7].

Осим што наведени подаци потврђују да се родна равноправност тиче и мушкараца и жена, они указују и на потребу за интензивнијим и свеобухватнијим активностима свих друштвених актера у циљу сузбијања дискриминације у области рада и запошљавања.[8] Један од ефикасних начина за постизање родне равноправности јесте спровођење посебних (афитрмативних) мера.

 • С тим у вези Повереник указује да је чланом 14. Закона о забрани дискриминације прописано да се не сматрају дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која се налазе у неједнаком положају. Посебне мере (односно афирмативне мере) примењују док се не постигне циљ због којег су прописане, ако законом није другачије прописано. Ставом 3. овог члана прописано да су послодавци дужни да предузму одговарајуће мере ако је то потребно у конкретном случају у циљу обезбеђивања приступа, разумно прилагођеног радног места, учешћа, стручног усавршавања и напредовања у послу запослених који се налазе у неравноправном положају у односу на друге запослене, а нарочито особа са инвалидитетом, припадника националних мањина, жена, мушкараца, особа другачије сексуалне оријентације, родног идентитета, старијих особа и других, осим ако би ове мере представљале несразмеран терет за послодавца.
 • На основу Закона о родној равноправности ПУ ББ је израдила План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности и доставила Поверенику, у којем се предвиђена као подстицајна мера „запошљавање већег броја мушкараца“. Из наведеног се може закључити да се у наредном периоду овој предшколској управи с обзиром на мању заступљеност мушког пола у структури запослених предвиђају мере да се у периоду од 2023-2026 године смање родни дисбаланс запослених.
 • Имајући у виду све наведено Повереник упућује препоруку мера ПУ ББ да приликом будућег запошљавања води рачуна о равномерној заступљености полова, односно да у будућим конкурсима назначи да ће се применити афирмативна мера у случају постојања једнако квалификованих кандидата за запослење, у погледу давања предности кандидату који је припадник мање заступљеног (у овом случају мушког) пола.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

У поступку који је спроведен по притужби АА, против ПУ ББ  утврђено је да нису повређене одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

Повереник за заштиту равноправности, у складу са прописаном надлежношћу из члана 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручује ПУ ББ:

 • Да приликом будућег запошљавања води рачуна о уравнотеженој заступљености полова применом афирмативне мере тако што ће код једнако квалификованих кандидата за запослење предност дати кандидату који припада мање заступљеном полу.

Потребно је да ПУ ББ обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу, односно намери спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, бр. 22/09 и 52/21

[2] „Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021)

[3] „Службени гласник РС“, бр. 98/06 и 115/21

[4] Закон о забрани дискриминације, члан 2. став 2.

[5] Закона о родној равноправности  „Службени гласник РС“, бр. 52/21, чл 1. став 2.

[6] „Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење

[7] https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20221083.pdf

[8] доступно на сајту: https://ravnopravnost.gov.rs/rs/rodna-ravnopravnost-i-ravnoteza-izmedju-poslovnog-i-privatnog-zivota/

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon780-22 Притужба против предшколске установе због дискриминације по основу пола Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top