722-21 Мишљење поводом притужбе због дискриминације по основу верског убеђења у области образовања

бр. 07-00-553/2021-02   датум: 22.2.2022.

                                            

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je АА поднела у име своје мал. деце против Основне школе ББ (у даљем тексту: Школа), због дискриминације по основу националне припадности или етничког порекла, као и по основу верских или политичких убеђења. У притужби је између осталог наведено да су мал. деца подноситељке притужбе, верници Словачке евангеличке цркве у Србији, као и да им је у Школи ускраћено право на похађање верске наставе, да Школа није благовремено захтевала сагласност од надлежног министарства за образовање групе која броји мање од 15 ученика за верску наставу, a да је Школа другим ученицима католичке или исламске вероисповести обезбедила похађање верске наставе. Подноситељка притужбе је навела да од 1.9. 2018. године достављала уредно попуњену анкету, у вези са пријавом свог старијег детета на верску наставу, а од 1.9.2020. године и за своје млађе дете. У изјашњењу и допуни изјашњења на наводе из притужбе, директор Школе је између осталог, навео да је Школа, након разговора са подноситељком притужбе 2018. године упутила захтев Школској управи за формирање групе за мање од 15 ученика како би се организовало похађање верске наставе, али да је тај захтев одбијен, да је Школа прикупила информације о могућности да се дете подноситељке притужбе упути у другу школу како би похађало верску наставу, те да се школа, на поновно интересовање подноситељке притужбе, више пута обраћала Школској управи, и да је након обавештења Школске управе, Школа поднела нови захтев за омогућавање формирања групе мање од 15 ученика за предмет верска настава, те да је тај захтев усвојен, на основу чега је ангажована наставница верске наставе. Након спроведеног поступка, утврђено је да је, према посебном правилу о прерасподели терета доказивања, прописаном у члану 45. став 2. Закона о забрани дискриминације, подноситељка притужбе учинила вероватним акт дискриминације, док са друге стране, школа није доставила адекватне доказе да је предузела све радње и активности у складу са прописима. У поступку, а након разматрања свих доказа и утврђеног чињеничног стања утврђено је да је Школа поднела један захтев 2018. године и то не у року предвиђеном прописима, при чему је у захтеву наведено да је захтев поднет на инсистирање родитеља. Школа није доставила доказе да се у наредним школским годинама по том питању обраћала Министарству. Имајући у виду правило о пребацивању терета доказивања и достављене доказе Повереник је мишљења да је Основна школа ББ, повредила одредбе члана 6. Закона о забрани дискриминације, зато што у периоду од почетка школске 2018/2019. године до јануара 2022. године, није предузела све неопходне мере из своје надлежности, како би се деци подноситељке притужбе омогућило похађање верске наставе словачке евангеличке вероисповести. Имајући у виду да је након подношења притужбе мал. деци подноситељке притужбе омогућено да похађају верску наставу, Повереник је препоручио Школи да убудуће, својим поступањем, не крши прописе о забрани дискриминације.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратила АА. Притужбу је поднела у име своје мал. деце, против Основне школе ББ (у даљем тексту: Школа), због дискриминације по основу националне припадности или етничког порекла, као и по основу верских или политичких убеђења.
  • У притужби је, између осталог, наведено:

– да су мал. деца подноситељке притужбе, верници Словачке евангеличке цркве у Србији, као и да је мал. деци подноситељке притужбе у Школи ускраћено право на похађање обавезног изборног предмета – верске наставе, као „право које је загарантовано Законом о основном образовању и васпитању“;

–  да Школа није обезбедила њеној мал. деци похађање верске наставе, нити је захтевала сагласност од надлежног министарства за образовање групе ученика за наставу која има мање од 15 ученика;

–  да упућивање њене мал. деце на похађање верске наставе у другу школу није прихватљиво решење, због додатних трошкова који не би пали на терет школе, као ни због додатних обавеза које њена мал. деца имају;

–  да је Школа другим ученицима католичке или исламске вероисповести уредно обезбедила похађање верске наставе, док то није учинила када су у питању њена мал. деца, која су верници Словачке евангеличке цркве у Србији;

– да су њена деца, ученици 2. и 4. разреда Школе, као и да је подноситељка притужбе од 1.9.2018. године достављала уредно попуњену анкету, у вези са пријавом свог старијег детета на обавезни изборни предмет – верску наставу, а од 1.9.2020. године и за своје млађе дете.

Уз допуну притужбе је достављен допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 601-00-25/2021-15 о формирању група за верску наставу у школској 2021/2022 години.

 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 37. став 1. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка затражено изјашњење од ВВ, директора Школе.
 • У изјашњењу и допуни изјашњења директора Школе, између осталог наведено је:

– да се у Школи организује похађање предмета – верска настава, за различите вероисповести, за чије је формирање група Школа добила сагласност од стране Школске управе;

– да се реализација наставе обавезног предмета – верска настава, према наставном плану и програму, у Школи реализује на основу циклуса (од 1. до 4. разреда и од 5. до 8. разреда), а не на нивоу одељења или разреда;

– да Школа, у случају када за похађање верске наставе одређене вероисповести буде пријављено мање од 15 ученика, једино може организовати похађање предмета – верска настава, на основу дате сагласности Школске управе, које у конкретном случају није било, будући да су до сада само родитељи два ђака, који су верници Словачке евангеличке цркве у Србији, исказали интересовање за похађање верске наставе словачке евангеличке вероисповести;

– да претходна стручна упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја, закључно са Стручним упутством од 23.6.2021. године, нису остављала могућност школи да без сагласности Школске управе, односно Министарства, сама формирају групе мање од 15 ђака нити да ангажују наставника за конкретан предмет;

– да су тачни наводи подноситељке притужбе да се у више наврата обраћала Школи поводом проблема реализације похађања верске наставе за своју децу, да је школа претходно (будући да је претходно само старије дете похађало ову школу), након разговора са мајком упутила захтев Школској управи за формирање групе за мање од 15 ученика како би се организовало похађање верске наставе, али да је тај захтев одбијен;

– да је Школа након одбијања захтева, предузела неопходне радње како би прикупила информације да ли постоји могућност да се дете подноситељке притужбе упути у другу школу како би похађало верску наставу, те да су 10.12.2018. године родитељи обавештени у којој школи њихово дете може похађати верску наставу словачке евангеличке вероисповести;

– да се Школа, поред свега предузетог, овим поводом обратила и заменику начелника Градске управе … за образовање, и о свему обавестила родитеље;

– да се школа, на поновно интересовање подноситељке притужбе, више пута обраћала Школској управи, након чега су добили информацију да се Стручно упутство Министрства просвете о формирању група изменило 1.11.2021. године, на основу којег је постало могуће формирање група ученика са бројем мањим од 15 ученика;

– да је, школа на основу свега наведеног, поднела нови захтев за омогућавање формирања групе мање од 15 ученика за предмет верска настава за припаднике словачке евангеличке вероисповести, те да је тај захтев усвојен;

– да је Школа, на основу усвојеног захтева, одмах ангажовала наставницу верске наставе, да су о свему наведеном обавештени и родитељи, као и о терминима изучавања овог предмета у Школи.

 • Уз изјашњење и допуну изјашњења, достављени су, изумеђу осталог, следећи докази: 1) Копија дописа бр. 965 од 11.12.2018. године, упућеног Школској управи …; 2) Копија дописа Школске управе … бр. 906-424-614-704/2018-07 од 19.12.2018. године; 3) Копија уговора о раду закљученог са наставницом верске наставе Словачке евангеличке цркве у Србији од 17.1.2022. године; 4) Копија захтева Школе бр. 1942/2021 од 1.12.2021. године, упућеног Школској управи …; 5) копија електронског дописа Школске управе … од 30.11.2021. године, упућеног Школи, у вези са формирањем група за верску наставу; 6) Копија електронског дописа Школе, упућеног Школској управи … од 5.10.2021. године; 7) Копија електронске преписке између Школе и подноситељке притужбе од 30.6.2021. године, 1.7.2021. године, 4.10.2021. године, 5.10.2021. године; 8) Копија електронског дописа који је Школа упутила Школској управи … од 10.9. 2021. године.
 • Узимајући у обзир да је Школа у допуни изјашњења навела да је 17.1.2022. године закључен уговор о раду са наставницом која ће држати наставу из предмета Словачка евангеличка веронаука, Повереник је позвао подноситељку притужбе да се изјасни да ли остаје при поднетој притужби и да су последице поступања отклоњене.
 • Подноситељка притужбе је обавестила Повереника да случај не би био позитивно решен да се није обратила Поверенику, односно да је „пријава Вашој служби допринела да школа коначно поступи у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, али да такав начин поступања школе не прихватамо ни мој супруг ни ја као оправдање за вишегодишње понашање које је доприносило неравноправном поступању према нашој деци као ученицима школе“.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у копију дописа бр. 965 од 11.12.2018. године, упућеног Школској управи …, утврђено је да се Школа обратила Школској управи …, са захтевом за формирање групе мање од 15 ученика, за похађање верске наставе за дете подноситељке притужбе, које је припадник Словачке евангеличке цркве у Србији. Даљим увидом у предметни допис, утвђено је да је Школа у образложењу свог захтева навела да се није раније обратила Школској управи (до 15. 9. 2018. године), из разлога поступања по тадашњем Упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и по одредбама „Правлника о формирању група“, које „не дозвољавају формирање група испод 15 ученика“.
 • Увидом у копију дописа Школске управе … бр. 906-424-614-704/2018-07 од 19.12.2018. године, утврђено је да је Школска управа … одбила захтев Школе за формирање групе ученика са мањим бројем од 15 ученика, за похађање предмета – верска настава словачке евангелистичке вероисповести, односно да није дала сагласност на захтев Школе за период школске 2018/2019. године, као и да је информисала Школу да дете подноситељке притужбе може похађати верску наставу словачке евангеличке вероисповести у једној основној школи у Кисачу.
 • Увидом у копију електронског дописа Школе, упућеног Школској управи … од 5.10.2021. године, утврђено је да се школа обратила Школској управи …, како би добила информације да ли постоји школа на територији града …, где би се могла упутити деца подноситељке притужбе на изучавање предмета верска настава, уз напомену да школа „нема довољно ђака за формирање групе“.
 • Увидом у копију електронске преписке између Школе и подноситељке притужбе од 30.6.2021. године, 1.7.2021. године, 4.10.2021. године, 5.10.2021. године, утврђено је између осталог, да је подноситељка притужбе обавештена да се групе за похађање верске наставе, као и анкете које се тим поводом попуњавају, врше почетком првог и другог циклуса, односно почетком похађања 1. и 5. разреда школе, да школа није у могућности да за два ђака формира групу за похађање верске наставе словачке евангелистичке вероисповести, будући да има само два пријављена ђака, односно мање од 15 ђака, да је школа активно проверавала да ли на територији Града … постоји школа где би њена деца могла бити упућена за похађање овог предмета, али да нису успели да пронађу ни једну школу, да је претходно подноситељка притужбе захтевала од школе да јој доставе на увид захтев школе који је поднела Школској управи за одобрење формирања групе мање од 15 ђака ради похађања верске наставе.
 • Увидом у копију електронског дописа који је Школа упутила Школској управи … од 10.9. 2021. године, утврђено је да се Школа поново обратила Школској управи са молбом да добије информацију да ли постоји школа на територији града, где би деца подноситељке притужбе могла бити упућена на похађање предмета верска настава.
 • Увидом у копију електронског дописа Школске управе … од 30.11.2021. године, упућеног Школи, у вези са формирањем група за верску наставу, утврђено је да је Министарство упутило електронске дописе свим руководиоцима школских управа, у чијем прилогу је достављено Упутство Министарства, које је прослеђено основним и средњим школама, како би обновили своје захтеве за формирањем мањих група ученика за предмет верска настава, будући да је Министарство дозволило формирање група са бројем ученика мањим од 15, за организовање похађања предмета верска настава. Даљим увидом у Допис Министарства бр. 601-00-25/1/2021-15 од 1.11.2021. године, утврђено је да је Министарство одобрило формирање група са бројем ученика мањим од 15, у вези са организовањем похађања предмета верска настава, „имајући у виду потребе наставника верске наставе и још увек нерешен радно – правни статус ових наставника од 2001. године“. Такође, утврђено је да је у предметном допису наведено и да, уколико су за поједине школе претходни захтеви одбијени, потребно је да се школе обрате са поновљеним захтевом који ће бити усвојен.
 • Увидом у копију захтева Школе бр. 1942/2021 од 1.12.2021. године, упућеног Школској управи …, утврђено је да се Школа, након пријема Дописа Школске управе … о формирању група за верску наставу у школској 2021/2022. години, од 1.11.2022. године и накнадне Одлуке Министарства, којом се добрава формирање група ученика чији је број испод 15 ученика за предмет- верска настава, упутила поновни захтев за давање сагласности за формирање групе за изучавање изборног предмета – верска настава тј. „Словачко евангелистичка веронаука“, наводећи у образложењу да „већ неколико година Школа има двоје деце која изражавају жељу за изучавањем наведеног предмета и да школа има потребу за отварањем групе, а које није успела да реализује претходних година, због Правилника о формирању група“.
 • Увидом у копију уговора о раду, закљученог са наставницом верске наставе Словачке евангеличке цркве у Србији од 17.1.2022. године, утврђено је да је Школа радно ангажовала наставницу, ради организовања наставе за предмет верска настава за ученике – припаднике Словачке евангеличке цркве у Србији, односно за два ђака, мал. децу подноситељке притужбе.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе, наводе из изјашњења, допуне изјашњења, достављене доказе, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом.[1] Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
 • Устав Републике Србије[2] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Чланом 43. став 1. Устава прописано је да се јемчи слобода мисли, савести, уверења и вероисповести, право да се остане при свом уверењу или вероисповести или да се они промене према сопственом избору. Ставом 3. овог члана прописано је да је свако слободан да испољава своју веру или убеђење вероисповедања, обављањем верских обреда, похађањем верске службе или наставе, појединачно или у заједници с другима, као и да приватно или јавно изнесе своја верска уверења, док је ставом 5. пропсано да родитељи и законски стараоци имају право да својој деци обезбеде верско и морално образовање у складу са својим уверењима.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом члана 6. Закона о забрани дискриминације прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај, док је чланом 18. став 1. прописано да дискриминација постоји ако се поступа противно начелу слободног испољавања вере или уверења, односно ако се лицу или групи лица ускраћује право на стицање, одржавање, изражавање и промену вере или уверења, као и право да приватно или јавно изнесе или поступи сходно својим уверењима. Такође, одредбама члана 19. овог Закона, између осталог, прописано је да свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, у складу са законом, као и да је забрањено лицу или групи лица на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу, или искључити их из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступати према њима.
 • Одредбама члана 7. Закона о основама система образовања и васпитања[3], дефинисани су општи принципи образовања и васпитања, а у којима је између осталог наведено да систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације. Одредбама члана 60. овог Закона дефинисани су планови и програми наставе и учења основног и средњег образовања и васпитања, док је ставом 3. овог члана прописано да ученик обавезно бира са листе изборних програма верску наставу или грађанско васпитање и други страни језик. На крају, чланом 79. став 2. тачка 4. прописано је, између осталог, да је установа (у конкретном случају школа), односно да су запослени у установи дужни да обезбеде остваривање права детета и ученика, а нарочито право на заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
 • Чланом 25. став 1. Закона о основном образовању и васпитању[4], прописано је да се у школи изучавају обавезни предмети и изборни програми и активности прописани планом и програмом наставе и учења, према школском програму, у складу са Законом, док је одредбама члана 31. овог Закона дефинисана организација образовно – васпитног рада у школи, тако што је прописано да се образовно-васпитни рад организује у одељењу, у групи и индивидуално (став 1.), као и да се остваривање образовно-васпитног рада у групи организује за предмете за које је подела одељења на групе предвиђена планом и програмом наставе и учења (став 9.). Ставом 10. истог члана прописано је да, изузетно, у групи може да се организује и остваривање наставе изборних програма и слободних наставних активности, уколико није могуће организовање образовно-васпитног рада на нивоу одељења, док је ставом 11. приписано да се група из става 10. овог члана по правилу, формира на нивоу разреда и има најмање 15, а највише до 30 ученика, као и да се образовно-васпитни рад у групи са мање од 15 ученика организује уз сагласност министра. На крају, ставом 12. истог члана прописана је могућност формирања групе и на нивоу циклуса.
 • Чланом 1. став 1. Уредбе о организовању и остваривању верске наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи[5], прописано је да се овом уредбом уређује организовање и остваривање верске наставе за традиционалне цркве и верске заједнице и наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи, као факултативних предмета, док је ставом 2. овог члана прописано да у традиционалне цркве и верске заједнице у Србији спадају: Српска православна црква, Исламска заједница, Католичка црква, Словачка евангеличка црква а.в, Јеврејска заједница, Реформаторска хришћанска црква и Евангеличка хришћанска црква а.в. Чланом 4. ове Уредбе, прописано је да се верска настава организује и изводи за традиционалне цркве и верске заједнице у Републици Србији, без обзира на број верника у одређеној средини.
 • Чланом 7. став 11. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања[6], прописано је да се изборни предмет остварује, по правилу, на нивоу целог одељења. Ако се формирају групе на нивоу истог или различитих одељења истог разреда, минималан број ученика у групи је 15, а да се изузетно, група за исти изборни предмет може формирати и на нивоу различитих разреда, с тим да је минимални број ученика 15. Ставом 12. истог члана, прописано је да је за групу са мањим бројем од 15 ученика потребна сагласност Министарства.
 • Стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр: 611-00-01192/2018-15 од 6.2018. године о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2018/2019. годину, између осталог прописано је да „број ученика за изборни предмет/изборни програм и слободне наставне активности не може бити мањи од 15 ученика у једној групи“, као и да изузетно, група може имати мање од 15 ученика по разреду уз сагласност министра“, као и да се школа уз образложење обраћа надлежној школској управи Министарства за захтевом до 15. августа за наредну школску годину.
 • Стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр: 610-00-00625/2019-15 од 28.6.2019. године о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2019/2020. годину, у делу који се односи на формирање група за обавезне и изборне предмете, прописано је да се одељење дели на групе за предмете за које је то предвиђено наставним планом и програмом, односно планом и програмом наставе и учења. Даље, прописано је да, за формирање групе за обавезни предмет са мањим бројем ученика од прописаног, „школа такође прибавља сагласност надлежне школске управе по истој процедури и у истим роковима, као када је реч о формирању група за изборни предмет/ програм и слободну наставну активност, у којем је прописано да број учњеника не може бити мањи од 15 по групи.
 • Стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр: 610-00-00381/2020-15 од 22.6.2020. године о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021. годину, у делу који се односи на формирање група за обавезне предмете и изборне предмете, између осталог, прописано је да за формирање групе за обавезни предмет са мањим бројем ученика од прописаног, школа прибавља сагласност Министарства по истој процедури и у истим роковима као када је реч о формирању одељења. У вези са тим, у делу који се односи на формирање одељења, прописано је да за признавање мањег броја ученика у одељењу од прописаног, школа може добити сагласност школске управе, с тим што је прописано да школска управа најкасније до 10.8.2020. године, доставља Министарству просвете, науке и техноплошког развоја – Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање табеларни преглед одобрених и одбијених захтева школа. Такође, прописано је да школа, којој је одбијен захтев за формирање одељења, може се у року од 5 дана од дана пријема одговора од Школске управе, поново обратити Министарству просвете, науке и техноплошког развоја – Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање са образложеним захтевом за формирање одељења са бројем ученика мањим од прописаног броја.
 • Стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр: 601-00-00025/2021-15 од 23.6.202 године о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину, у делу који се односи на формирање група за обавезне предмете, изборне програме и слободне наставне активности, између осталог, прописано је да, за признавање група са мање од 15 ученика, школа прибавља сагласност Школске управе, односно Министарства по истој процедури и у истим роковима као када је реч о формирању одељења. У вези са тим, у одељку упутства који се односи на формирање одељења, прописано је, између осталог, да директор школе најкасније до 15.7.2021. године доставља надлежној школској управи и саветнику за финансијско – материјалне послове, уз коришћење посебних образаца Министарства, предлог за формирање одељења за наредну школску годину (са свим неопходним подацима прописаним у упутству), као и да за признавање мањег броја ученика у одељењу од прописаног, школа може добити сагласност школске управе. На крају, прописано је и да школа, којој је одбијен захтев за формирање одељења, може се у року од 5 дана од дана пријема одговора од Школске управе, поново обратити  Министарству просвете, науке и техноплошког развоја – Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање са образложеним захтевом за формирање одељења са бројем ученика мањим од прописаног броја.

Анализа навода притужбе, допуне притужбе, изјашњења, допуна изјашњења и достављених доказа са аспекта антидискриминационих прописа

 • Поводом навода из притужбе да је Школа дискриминисала мал. децу подноситељке притужбе по основу верских и политичких убеђења, односно по основу вероисповести, потребно је утврдити да ли је школа, предузело све неопходне радње у својој надлежности, како би се мал. деци подноситељке притужбе омогућило похађање предмета верска настава. Имајући у виду да је након поднете притужбе 17.1.2022. године организована верска настава за мал. децу подноситељке притужбе, предмет разматрања биће период почев од школске 2018/2019. године (када је старије дете подноситељке притужбе уписано у први разред) до 17.1.2022. године.
 • Пре упуштања у анализу, неопходно је истаћи да је за поступање у конкретном предмету важна примена правила о терету доказивања из члана 45. ст. 2. Закона о забрани дискриминације. Наиме, према овом правилу, подносилац притужбе треба да учини вероватним да је лице против кога подноси притужбу извршило акт дискриминације због неког његовог личног својства, а уколико то учини, терет доказивања да услед тог акта није дошло до повреде начела једнакости, односно начела једнаких права и обавеза, лежи на лицу против кога је притужба поднета.
 • Из изведених доказа и утврђеног чињеничног стања неспорно је да су мал. деца подноситељке притужбе ђаци ОШ ББ. Такође је неспорно да је старије дете подноситељке притужбе уписало ову основну школу 2018. године, а млађе дете 2020. године. Поред тога неспорно је да мал. деца нису похађала верску наставу словачке евангеличке вероисповести све до 17.1.2022. године, када је школа обезбедила извођење наставе за мал. децу подноситељке притужбе. Наиме, узимајући у обзир достављене доказе у допуни изјашњења Школе, неспорно је и да је мал. деци подноситељке притужбе омогућено похађање верске наставе за словачку евангеличку вероисповест почев од јануара 2022. године, те да је у вези са тим радно ангажована наставница за наведени предмет. Даље је неспорно да је Школа 11.12.2018. године упутила допис Школској управи …, са захтевом за давање сагласности за формирање групе за похађање предмета верска настава словачке евангеличке вероисповести, са бројем ђака мањим од 15. Такође, неспорно је из наведеног захтева да је Школа овај захтев поднела на инсистрирање једног од родитеља мал. детета.
 • Дакле имајући у виду да је након подношења притужбе обезбеђено извођење верске наставе за мал. децу подноситељке притужбе, потребно је извршити анализу да ли је пре јануара 2022. године Школа предузела све мере које су биле у њеној надлежности поводом организовања верске наставе за мал. дете подноситељке притужбе које је 2018 године уписало први разред, као и за мал. дете које је 2020 године уписало први разред ове школе.
 • Како је из приложених доказа утврђено да се Школа 11.12.2018. године обратила Школској управи … са захтевом за давање сагласности за формирање групе за похађање верске наставе са бројем ђака мањим од 15, Повереник може констатовати да школа није благовремено предузела наведену радњу, будући да је према одредбама тада важећег Стручног упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр: 611-00-01192/2018-15 од 26.6.2018. године о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2018/2019. годину, прописано да се овакви захтеви подносе најкасније до 15. августа за наредну школску годину. Додатна чињеница која иде у прилог наводима из притужбе јесте и та, што се из образложења поднетог захтева може закључити да Школа захтев не би ни поднела да није било инсистирања једног од родитеља.
 • Поред тога, без обзира на чињеницу што је захтев Школе од 11.12.2018. године, одбијен од стране Школске управе …, Повереник може констатовати да је, на основу садржаја самог дописа Школске управе …, јасно да се одбијање захтева односило на школску 2018/2019. годину. Школа није доставила доказе да се након одбијања захтева обраћала Министарству тражећи решење за организовање верске наставе за дете подноситељке притужбе. Дакле, Школа је била у обавези да у одређеним роковима, пре почетка сваке наредне школске године подноси захтев за одобравање формирања групе за похађање верске наставе словачке евангеличке вероисповести, без обзира на наставни план и програм школе и без обзира да ли се групе за верску наставу формирају на нивоу разреда, одељења или на нивоу циклуса.
 • Такође, Повереник указује да се не могу уважити наводи Школе из изјашњења да се Школа није обраћала надлежној школској управи за формирање групе за похађање верске наставе словачке евангеличке вероисповести са бројем ђака мањим од 15, зато што „јој то није омогућавало Стручно упутство и Правилник о формирању група“. Повереник указује да је чланом 25. став 1. Закона о основном образовању и васпитању[7] прописано да се у школи изучавају обавезни предмети и изборни програми и активности прописани планом и програмом наставе и учења, према школском програму, у складу са Законом, док је одредбама члана 31. овог закона дефинисана организација образовно – васпитног рада у школи, тако што је прописано да се образовно-васпитни рад организује у одељењу, у групи и индивидуално (став 1.), као и да се остваривање образовно-васпитног рада у групи организује за предмете за које је подела одељења на групе предвиђена планом и програмом наставе и учења (став 9.). Ставом 10. истог члана прописано је да, изузетно, у групи може да се организује и остваривање наставе изборних програма и слободних наставних активности, уколико није могуће организовање образовно-васпитног рада на нивоу одељења, док је ставом 11. приписано да се група из става 10. овог члана по правилу, формира  на нивоу разреда и има најмање 15, а највише до 30 ученика, као и да се образовно-васпитни рад у групи са мање од 15 ученика организује уз сагласност министра. На крају, ставом 12. истог члана прописана је могућност формирања групе и на нивоу циклуса. Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, као и Стручним упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја о формирању група (од школске 2018/2019. године до 2021/2022. године), прописано је подношење захтева школе надлежној школској управи за давање сагласности за формирање групе за похађање верске наставе када се ради о мањем броју ученика од 15. У прилог наведеном, неопходно је указати и да је Стручним упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја о формирању група, посебно за школске 2020/2021. и 2021/2022. годину додатно предвиђена и могућност поновног подношења захтева за давање сагласности Министарства за формирање група са бројем ђака мањим од 15 у року од 5 радних дана о дана одбијања првобитног захтева који је школа претходно благовремено поднела Школској управи.
 • Повереник посебно указује да је Уредбом о организовању и остваривању верске наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи[8] прописано да се овом уредбом уређује организовање и остваривање верске наставе за традиционалне цркве и верске заједнице и наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи, као факултативних предмета, док је ставом 2. овог члана прописано да у традиционалне цркве и верске заједнице у Србији спадају: Српска православна црква, Исламска заједница, Католичка црква, Словачка евангеличка црква а.в, Јеврејска заједница, Реформаторска хришћанска црква и Евангеличка хришћанска црква а.в. Чланом 4. ове Уредбе, прописано је да се верска настава организује и изводи за традиционалне цркве и верске заједнице у Републици Србији, без обзира на број верника у одређеној средини. У складу са Законом школа има одређене обавезе када је у питању омогућавање похађања верске наставе за припаднике традиционалних верских заједница, било на нивоу одељења, разреда или циклуса.
 • Узимајући у обзир све напред наведено, Повереник је мишљења да је Школа, пропуштањем предузимања свих радњи и мера из своје надлежности, у вези са омогућавањем мал. деци подноситељке притужбе да похађају предмет верска настава, ставило мал. децу подноситељке притужбе у неоправдано лошији положај по основу њихове вероисповести, у односу на остале ученике који су друге вероисповести, а којима је омогућено похађање верске наставе.

 

 • На крају, Повереник користи прилику да констатује да је након подношења притужбе Школа предузела све неопходне активности те да је по добијању обавештења од Школске управе о могућности давања сагласности за формирање група за мање од 15 ђака поводом похађања верске наставе, организовала верску наставу 17.1.2022. године за мал. децу подноситељке притужбе. Имајући у виду наведено Повереник је Школи препоручио да убудуће води рачуна да не крши прописе о забрани дискриминације.

 

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Основна школа ББ из …, повредила је одредбе члана 6. Закона о забрани дискриминације, зато што у периоду од почетка школске 2018/2019. године до јануара 2022. године, није предузела све неопходне мере из своје надлежности, како би се деци подноситељке притужбе омогућило похађање верске наставе словачке евангеличке вероисповести.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Будући да је јануара 2022. године, деци подноситељке притужбе омогућено похађање верске наставе у школи, Повереник за заштиту равноправности препоручује Основној школи ББ из … да убудуће, својим поступањем не крши прописе о забрани дискриминације.

 

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] Закон о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21), члан 1. став 2.

[2] Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06 и 115/21)

[3] „Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21

[4] „Сл. гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 10/19, 27/18 – др. закон и 129/21

[5] „Сл. гласник РС“, бр. 46/01

[6] „Сл. гласник РС“, бр. 73/16, 45/18, 106/20 и 115/20

[7] „Сл. гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 10/19, 27/18 – др. закон и 129/21

[8] „Сл. гласник РС“, бр. 46/01

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon722-21 Мишљење поводом притужбе због дискриминације по основу верског убеђења у области образовања Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top