702-22 Није утврђена дискриминација и виктимизација у области рада и запошљавања

бр. 07-00-497/2022-02  датум: 8.5.2023.

 

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је AA, поднео против Министарства унутрашњих послова Републике Србије (у даљем тексту: МУП) и ПУ Нови Сад, због дискриминације на основу чланства у синдикалној организацији и виктимизације. Подносилац је у притужби, између осталог, навео да је председник Струковног удружења полиције „ВВ“, да му је 23. фебруара 2022. године уручено решење ПУ Нови Сад којим напредује у чин капетана полиције, да је 16. септембра 2022. године поднео захтев за похађање обуке за средњи ниво руковођења и да му је ово право „ускраћено“ актом Одељења за људске ресурсе ПУ Нови Сад од 23. септембра 2022. године у којем је, између осталог, наведено да је за похађање обуке за средњи ниво руковођења, потребно да има чин мајора полиције. Даље је између осталог навео да ПУ у Новом Саду није доставила његову пријаву за похађање обуке за средњи ниво руковођења Одељењу за развој запослених и организације, које представља организациону јединицу у оквиру МУП-а која проверава испуњеност услова за похађање обуке за ниво руковођења због чега сматра да „одлука ПУ Нови Сад којим се његов захтев одбија представља произвољност у одлучивању“. Даље је навео да је према њему поступано неоправдано неповољније с обзиром да је 8. фебруара 2022. године МУП расписао интерни конкурс за радно место „помоћник команданта Ватрогасно-спасилачке бригаде-ОСЛ“ за које су „посебни услови обука и испит за средњи ниво руковођења и чин капетана“. Такође сматра да је у конкретном случају према њему поступано „неоправдано лошије“ јер је против Министарства покренуо судске поступке за заштиту од дискриминације пред Вишим судом у Новом Саду. У изјашњењу МУП-а и ПУ Нови Сад, између осталог, наведено је да је инструктивним актом министра унутрашњих послова 01 број 9044/20 од 23. децембра 2020. године ближе уређена реализација стручне обуке за чин/звање, као и стручне обуке и стручног испита за ниво руковођења у МУП-у. Даље, наведено је да је чланом 12а став 2. Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника прописано да запослени на извршилачким радним местима могу да се пријаве на обуку за оперативни ниво руковођења, а запослени на руководећим радним местима могу да се пријаве на обуку за наредни ниво руковођења уз испуњеност услова за вертикално напредовање из члана 7. став 1. тач.1-4 ове Уредбе, да одговарајући чин/звање јесте један од услова за похађање обуке за средњи ниво руковођења, односно да полицијски службеник мора имати адекватан чин приликом пријаве на обуку (мајор полиције, полицијски саветник, капетан ватрогасац). Даље је наведено, да је за полицијске службенике за које се утврди да испуњавају услове за похађање обуке за ниво руковођења из члана 7. став 1. тачка 1-4 Уредбе, потребно да руководиоци њихових ужих организационих јединица и руководиоци њихових унутрашњих организационих једница, у циљу процене да ли је поднета пријава у складу са потребама организационе јединице, сагледају реалне кадровске и организационе потребе за обуком, узимајући у обзир квалитет рада, однос према раду и остале компетенције полицијског службеника који се пријавио на обуку, те сходно томе дају мишљење да ли су сагласни да подносилац пријаве похађа обуку. Такође, истакнуто је да су сви полицијски службеници у моменту подношења пријаве за средњи ниво руковођења имали (поред испуњеност свих осталих услова из Уредбе) адекватан чин/звање (најмање чин мајора полиције, звање полицијског саветника, чин капетана ватрогасца). Поред тога, наведено је да су питања еквивалентних чинова/звања, односно распона и назива чинова/звања за радна места полицијских службеника прописана чланом 15. Уредбе о каријерном напредовању полицијских службеника, а да су одредбом члана 166. став 1 и 3. тачка 3. Закона о полицији прописани чинови полицијских службеника у статусу овлашћених службених лица са високим образовањем, односно чинови полицијских службеника припадника ватрогасно-спасилачких јединица, за исти ниво образовања и да је у складу са наведеним чин капетана полиције еквивалент чину поручника ватрогасца, док је чин мајора полиције еквивалент чину капетана ватрогасца. Након спроведеног поступка и изведених доказа утврђено је да је 11. фебруара 2022. године решењем ПУ Нови Сад подносилац притужбе напредовао у чин капетана полиције и да је 16. и 22. септембра 2022. године тражио да му се одобри полагање обуке за средњи ниво руковођења „ради евентуалног конкурисања на радно место за које је предвиђен као услов средњи ниво руковођења“. С обзиром да је према наводима притужбе подносилац распоређен на радно место командир полицијске испоставе, „што је по Одлуци о руководећим радним местима полицијских службеника одређено као руководеће радно место оперативног нивоа“, у конкретном случају релевантна је одредба члана 7. став 1. тач. 1-4. Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника којом је прописано да су услови за вертикално напредовање полицијских службеника: 1) одговарајуће образовање; 2) године стажа проведене у претходном чину/звању; 3) успешно завршена стручна обука за чин/звање; 4) просечна трогодишња оцена која не може бити нижа од „истиче се – 4“. Даље, одредбом члана 8. Уредбе прописано је да услов за вертикално напредовање у стеченом чину/звању, јесте успешно завршена стручна обука и успешно положен стручни испит за одговарајући ниво руковођења, уз испуњеност услова из члана 7. став 1. тач. 1-4 ове уредбе, док је одредбама члана 9. став 2. тачка 2. прописано да се под потребним годинама стажа проведеним у претходном чину/звању, за овлашћено службено лице, лице на посебним дужностима и припаднике ватрогасно спасилачких јединица сматра најмање четири године у чину/звању капетана полиције, мајора полиције и потпуковника полиције/млађег полицијског саветника, полицијског саветника и самосталног полицијског саветника и поручника ватрогасца, капетана ватрогасца и мајора ватрогасца. Имајући у виду да је подносилац притужбе 11. фебруара 2022. године решењем о стицању наредног чина/звања стекао чин капетана полиције, може се закључити да сагласно наведним прописима, је неопходно да у том чину проведе наредне четири године. С тим у вези, а поводом навода притужбе да његову пријаву за похађање обуке ПУ у Новом Саду није достављена организационој јединици у оквиру МУП-а која проверава испуњеност услова за похађање обуке за ниво руковођења, Повереник констатује да из достављених доказа произлази да се прослеђују само пријаве подносиоца који испуњава услове прописане Уредбом. Сагласно наведеном може се закључити да су разлози због којих пријава подносиоца притужбе није прослеђена руководиоцу уже организационе јединице, у вези са чињеницом да у конкретном случају нису испуњени формално-правни услове за похађање обуке, о чему је он обавештен дописом ПУ Нови Сад од 23. септембра 2022. године. Такође, поводом навода да је расписан интерни конкурс за радно место „помоћник команданта Ватрогасно-спасилачке бригаде-ОСЛ“ за које су „посебни услови обука и испит за средњи ниво руковођења и чин капетана, Повереник констатује да је увидом у прилоге који су саставни део Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника утврђено да је звање капетан полиције еквивалент чину поручника ватрогасца, док је чин мајора полиције еквивалент чину капетана ватрогасца. Имајући у виду све напред наведено, Повереник је дао мишљење да у конкретном случају нису повређене одредбе Закона о забрани дискриминације.

ТОК ПОСТУПКА

 

 • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио АА, против Министарства унутрашњих послова Републике Србије (у даљем тексту: МУП) и ПУ Нови Сад, због дискриминације на основу чланства у синдикалној организацији и виктимизације.

 

 • Подносилац је у притужби и допуни притужбе, између осталог, навео:

 

 • да је председник Струковног удружења полиције „ГГ“ и да му је ускраћено право на стручно оспособљавање – похађање обуке за средњи ниво руковођења на основу акта Одељења за људске ресурсе од 23. септембра 2022. године „који нема законско утемељење“;

 

 • да је 2021. године покренуо поступак пред Вишим судом у Новом Саду због злостављања на раду и ради заштите од дискриминације, да је у току поступак решавања радних спорова пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова због ткзв. „мобинга празног стола“ и да сматра да је разлог због којег му је ускраћено право на похађање обуке за средњи ниво руковођења у вези са чињеницом да је покренуо ове поступке;

 

 • да је начелник у судским поступцима сведок тужене стране МУП-а, а да је у поступку пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова „мобер“;

 

 • да је 16. септембра 2022. године поднео захтев за похађање обуке за средњи ниво руковођења, „с обзиром да је услове за похађање обуке који су прописани Законом о полицији и Уредбом о каријерном развоју полицијских службеника, стекао 11. фебруара 2022. године када је напредовао у чин капетана полиције са места поручника полиције“;

 

 • да је решењем од 23. септембра 2022. године, ПУ Нови Сад одбила његов захтев за похађање обуке, односно није му омогућила да похађа обуку за средњи ниво руковођења са образложењем да се његова молба односи на полагање обуке за средњи ниво руковођења, а да код вертикалног напредовања чин/звање представља кључни услов за пријаву на обуку за ниво руковођења;

 

 • да је за средњи ниво руковођења за који је поднео захтев потребно да има чин мајора полиције, а да се „у легислативи нигде не помиње који конкретно чин је потребно да има полицијски службеник, па ни чин мајора полиције, већ само време проведено у претходном чину без одређивања ког чина конкретно“;

 

 • да похађањем обуке и успешно положеним испитом за средњи ниво руковођења „не би вертикално напредовао јер је за то потребно да буде распоређен/премештен на радно место непосредно вишег руководног нивоа“, као и да самим похађањем обуке и успешно положеним испитом за средњи ниво руковођења полицијски службеник стиче посебан услов да учествује на интерним конкурсима или да буде распоређен да обавља послове руководиоца средњег нивоа у случајевима измене акта о систематизацији, када се интерни конкурс не спроводи;

 

 • да запослени на извршилачким радним местима могу да се пријаве на обуку за оперативни ниво руковођења, а да запослени на руководећим радним местима могу да се пријаве на обуку за наредни ниво руковођења уз испуњеност услова из члана 7. став 1. тачка 1-4 Уредбе;

 

 • да је подносилац притужбе распоређен на радно место командир полицијске испоставе, а што је по Одлуци о руководећим радним местима полицијских службеника одређено као руководеће радно место оперативног нивоа;

 

 • да се пријавио за похађање обуке за средњи ниво руковођења, односно следећег нивоа, сходно наведеним одредбама Уредбе, а да је у решењу којим је његов захтев одбијен, ПУ Нови Сад навела да у актуелном Правилнику о систематизацији радних места у МУП-у не постоји руководеће радно место са средњим нивоом руковођења где је прописан почетни чин/звање капетан полиције, који чин тренутно поседује, већ да сва радна места средњег нивоа руковођења „крећу од чина мајора полиције“;

 

 • да „иако је тачно да је за сва радна места средњег нивоа руковођења прописан почетни чин мајора полиције то апсолутно нема никакве везе са условима за похађање обуке за средњи руководни ниво, већ да из свих одредаба које регулишу предметну материју произлази да су једини услови одговарајуће образовање, године стажа проведене у претходном чину/звању, успешно положен стручни испит за чин/звање и просечна трогодишња оцена која не може бити нижа од истиче се – 4“;

 

 • да му је 23. фебруара 2022. године уручено решење ПУ Нови Сад којим напредује у чин капетана полиције, за који је испунио услове 11. фебруара 2022. године, као и да се у образложењу овог решења наводи да испуњава услове у погледу образовања, да је у претходном чину провео потребне године стажа, с обзиром да је чин поручника полиције стекао 1. јануара 2019. године, а да је 11. фебруара 2022. године успешно завршио стручну обуку за чин чиме су испуњени услови из члана 12 а Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника;

 

 • да сматра да су овим решењем „потврђени његови наводи да је испунио услове за похађање обуке за средњи ниво руковођења“ и да је у одговору МУП-а на захтев за информацију од јавног значаја, наведено да успешно положен стручни испит за ниво руковођења представља услов за вертикално напредовање;

 

 • да је 30. новембра 2022. године од Центра за полицијску обуку обавештен да у њиховим евиденцијама није пронађен податак да је „у ранијем периоду достављена његова пријава за похађање обуке за ниво руковођења“;

 

 • да „из наведеног произлази да ПУ у Новом Саду није доставила његову пријаву за похађање обуке за средњи ниво руковођења Одељењу за развој запослених и организације, коју је подносилац притужбе поднео 16. септембра 2022. године, а која представља организациону јединицу у оквиру МУП-а и проверава испуњеност услова за похађање обуке за ниво руковођења, због чега одлука ПУ Нови Сад којим се његов захтев одбија представља произвољност у одлучивању“;

 

 • да поводом навода МУП-а да не постоје руководећа радна места са средњим нивоом руковођења где је прописан почетни чин „капетан“ истиче да је 8. фебруара 2022. године МУП расписао интерни конкурс за радно место „помоћник команданта Ватрогасно-спасилачке бригаде-ОСЛ“ за које су прописани „посебни услови обука и испит за средњи ниво руковођења и чин капетана“;

 

 • да је Програм обуке за оперативни, средњи и високи ниво руковођења у МУП-у исти за све припаднике МУП-а, односно да нема разлике између припадника ватрогасно-спасилачких јединица и осталих запослених и да „када би се радила еквиваленција службеника из Дирекције полиције у чинове ватрогасно-спасилачких јединица, капетан полиције је еквивалент капетану ватрогасца“;

 

 • да му није познат број полицијских службеника који су у чину капетана полагали за средњи ниво руковођења „јер МУП то крије“, али да му је познат пример „главне службенице за кооординацију послова људских ресурса, ЂЂ која је распоређена на извршилачко радно место у статусу ПД (посебне дужности), а одобрено је похађање обуке и полагање у истом дану и за оперативни и за средњи ниво руковођења“.

 

 • Уз притужбу и допуну притужбе достављени су следећи прилози: 1) допис ПУ Нови Сад од 16. септембра 2022. године, 2) допис Министарства унутрашњих послова Републике Србије од 25. јула 2022. године, 3) допис ПУ Нови Сад од 23. септембра 2022. године, 4) предлог за покретање поступка мирног решавања радног спора 5) тужбе Вишем суду у Новом Саду; и 6) допис од 9. јануара 2023. године.

 

 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 37. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка затражено изјашњење од Министарства унутрашњих послова и ПУ Нови Сад.

 

 • У изјашњењу ПУ Нови Сад, између осталог, наведено је:

 

 • да је чланом 3. Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника прописано да планирање, спровођење и надзор над спровођењем каријерног развоја полицијских службеника спроводи организациона јединица надлежна за послове људских ресурса у сарадњи са организационим јединицама Министарства;

 

 • да је организациона јединица надлежна за послове људских ресурса у Министарству унутрашњих послова Сектор за људске ресурсе у смислу члана 9. Уредбе о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова, а који је образован ради обављања послова којима се обезбеђују услови за несметано функционисање организационих јединица Министарства, у циљу реализације исказаних потреба, а у вези са функцијом управљања људским ресурсима заснованим на управању компетенцијама запослених;

 

 • да је Полицијска управа у Новом Саду ужа организациона јединица Дирекције полиције у смислу члана 23. и 25. Закона о полицији, те члана 14. и члана 16. став 1. тачка 14. Уредбе о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих пословаа која је образована са седиштем у Новом Саду ради непосредног обављања полицијских и других унутрашњих послова;

 

 • да „имајући у виду садржину притужбе, постављеног захтева и цитираних прописа Министарство унутрашњих послова ће се овим поводом изјаснити јединствено, односно одговор на притужбу ће бити упућен из седишта Министарства унутрашњих послова“.

 

 • У изјашњењу Министарства унутрашњих послова, између осталог, наведено је:

 

 • да је чланом 12а став 2. Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника прописано да запослени на извршилачким радним местима могу да се пријаве на обуку за оперативни ниво руковођења, а запослени на руководећим радним местима могу да се пријаве на обуку за наредни ниво руковођења уз испуњеност услова за вертикално напредовање из члана 7. став 1. тач.1-4 ове Уредбе;

 

 • да члан 7. став 1. тач.1-4 Уредбе прописује следеће услове за вертикално напредовање полицијских службеника: 1) одговарајуће образовање; 2) године стажа проведене у претходном чину/звању; 3) успешно положен стручни испит за чин/звање и 4) просечна трогодишња оцена које не може бити нижа од „истиче се – 4“;

 

 • да „из наведеног следи“ да обуку за средњи ниво руковођења могу похађати запослени који имају одговарајуће образовање, године стажа проведене у претходном чину/звању, успешно положен стручни испит за чин/звање и просечну трогодишњу оцену која не може бити нижа од истиче се – 4;

 

 • да одговарајући чин/звање јесте један од услова за похађање обуке за средњи ниво руковођења те полицијски службеник мора имати адекватан чин приликом пријаве на обуку (мајор полиције, полицијски саветник, капетан ватрогасац);

 

 • да се у члану 15. став 1. Уредбе наводи да су распони и називи чинова/звања за радна места полицијских службеника прописани у табелама датим у прилозима 1-4 који су саставни део ове Уредбе, у којима је као почетни чин/звање за руководећа радна места средњег нивоа руковођења наведен чин мајора полиције, односно полицијски саветника, а за полицијске службенике припаднике ватрогасно спасилачких јединица чин капетан ватрогасац;

 

 • да имајући у виду члан 12а поменуте уредбе, на обуку за оперативни ниво руковођења могу да се пријаве запослени на извршилачким радним местима уз испуњеност „напред наведених услова“ за вертикално напредовање прописано чланом 7. став 1. тач.1-4 Уредбе;

 

 • да је поред тога инструктивним актом министра унутрашњих послова 01 број 9044/20 од 23. децембра 2020. године ближе уређена реализација стручне обуке за чин/звање, као и стручне обуке и стручног испита за ниво руковођења у Министарству унутрашњих послова, где је између осталог прописано да се у складу са чланом 131. став 2. Закона о полицији обуке за ниво руковођења планирају и реализују на основу исказаних потреба организационе јединице Министарства унутрашњих послова, као и на основу резултата добијених системом оцењивања;

 

 • да је за полицијске службенике за које се утврди да испуњавају услове за похађање обуке за ниво руковођења из члана 7. став 1. тачка 1-4 Уредбе, потребно да руководиоци њихових ужих организационих јединица (управе, одељења, одсеци и групе) и руководиоци њихових унутрашњих организационих једница (Кабинет министра, Секретаријат, Дирекција полиције, сектори, Служба интерне ревизије и Служба за безбедност и заштиту података) у циљу процене да ли је поднета пријава у складу са потребама организационе јединице, сагледају реалне кадровске и организационе потребе за обуком, узимајући у обзир квалитет рада, однос према раду и остале компетенције полицијског службеника који се пријавио на обуку, те сходно томе дају мишљење да ли су сагласни да подносилац пријаве похађа обуку;

 

 • да Сектор за људске ресурсе не води евиденцију да ли је колико полицијских службеника са чином капетана полиције похађало обуку за оперативни ниво руковођења, али да су сви полицијски службеници у моменту подношења пријаве за средњи ниво руковођења имали (поред испуњеност свих осталих услова из Уредбе) адекватан чин/звање (најмање чин мајора полиције, звање полицијског саветника, чин капетана ватрогасца) односно испуњавали су све потребне услове за стицање претходно наведеног чина/звања;

 

 • да извршеним проверама у евиденцијама којима располаже Сектор за људске ресурсе утврђено да је полицијска службеница ЂЂ запослена у Одељењу за људске ресурсе Полицијске управе у Новом Саду, похађала обуку за средњи ниво руковођења, да је у моменту подношења пријаве имала звање полицијски саветник и да је испуњавала све остале услове прописане Уредбом о каријерном напредовању полицијских службеника;

 

 • да је обуку за оперативни ниво руковођења у 2022. години похађало укупно 156 полицијских службеника и да је Програм обуке за оперативни, средњи и високи ниво руковођења у Министарству унутрађњих послова 01 број 8267/20 донео министар 26. новембра 2020. године и „исти је намењен омогућавању усвајања знања и стицању вештина и ставова потребних за ефикасан и ефективан рад у Министарству на извршавању послова и задатака руковођења на оперативном, средњем и високом нивоу“;

 

 • да програм обухвата Обуку за оперативни ниво руковођења, Обуку за средњи ниво руковођења и Обуку за високи ниво руковођења и да су ове обуке намењене полицијским службеницима који у складу са Уредбом о каријерном напредовању полицијских службеника испуњавају услове за њихово похађање, као и да је наведени програм исти за све линије рада овог Министарства;

 

 • да су питања еквивалентних чинова/звања, односно распона и назива чинова/звања за радна места полицијских службеника прописана чланом 15. Уредбе о каријерном напредовању полицијских службеника, која у ставу 1. наводи да су распони и називи чинова/звања за радна места полицијских службеника прописани у табелама датим у прилозима 1-4 које су саставни део Уредбе;

 

 • да су одредбом члана 166. Закона о полицији прописани чинови и звања полицијских службеника и припадника ватрогасно-спасилачких јединица и да су у ставу 1. тачка 3. прописани чинови полицијских службеника у статусу овлашћених службених лица са високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер струковним студијама, односно на основим студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, а то су: 1. поручник полиције, 2. капетан полиције, 3. мајор полиције, 4. потпуковник полиције, 5. пуковник полиције и 6. генерал полиције;

 

 • да су у ставу 3. тачка 3. прописани чинови полицијских службеника припадника ватрогасно-спасилачких јединица, за исти ниво образовања, а то су: 1. потпоручник ватрогасац, 2. поручник ватрогасац, 3. капетан ватрогасац, 4. мајор ватрогасац, 5. потпуковник ватрогасац и 6. пуковник ватрогасац;

 

 • да из наведеног следи да је чин капетана полиције еквивалент чину поручника ватрогасца, док је чин мајора полиције еквивалент чину капетана ватрогасца и да су сходно свему напред наведеном „наводи из притужбе у потпуности неосновани“.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у допис Министарства унутрашњих послова Сектор 08/3/3 број 072/1-693/22-2 од 25. јула 2022. године утврђено је да је наведени допис упућен Струковном удружењу полиције „ГГ“, као и да је између осталог наведено да „што се тиче вертикалног напредовања полицијских службеника наведено је прописано одредбом члана 5. Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника који наводи да је вертикално напредовање у смислу ове уредбе, стицање вишег чина/звања оперативног и непосредно вишег нивоа руковођења, као и напредовање на оперативни и непосредно виши ниво руковођења у стеченом чину/звању“. Даље, наведено је да је чланом 7 став 1. тачка 5. ове Уредбе прописано да је један од услова за вертикално напредовање успешно завршена стручна обука и успешно положен стручни испит за одговарајући ниво руковођења, односно да је положен стручни испит за ниво руковођења услов за вертикално напредовање уз који морају бити испуњени и остали услови прописани чланом 7. Уредбе. Даљим увидом, утврђено је да се у допису такође наводи да по поднетом захтеву полицијског службеника за упућивање на обуку за ниво руковођења, критеријуми које надлежне службе министарства проверавају јесу услови који су прописани чланом 7. став 1-4 Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника, а то су: одговарајуће образовање, године стажа проведене у претходном чину/звању, успешно положен стручни испит за чин/звање, просечна трогодишња оцена која не може бити нижа од „истиче се – 4“ и да када се утврди да ли подносилац захтева испуњава формално-правне услове прописане Уредбом о каријерном развоју полицијских службеника, депеша Кабинета министра 01 број 9044/20 од 23. децембра 2020. године регулише поступање организационе јединице за људске ресурсе. Такође, утврђено је да је наведено да подносилац пријаве који не испуњава формално-правне услове прописане Уредбом, обавештава се о разлозима због којих не испуњава услове за упућивање на стручну обуку за одговарајући ниво руковођења, док се пријаве подносиоца који испуњава услове прописане Уредбом, прослеђује руководиоцу уже организационе јединице у којој је подносилац пријаве распоређен ради прибављања мишљења наведеног руководиоца поводом пријаве полицијског службеника.

 

 • Увидом у допис од 16. септембра 2022. године утврђено је да је између осталог подносилац притужбе наведени допис упутио начелнику Полицијске управе у Новом Саду као и да је предмет дописа „пријава за похађање обуке за оперативни ниво руковођења“. Увидом у садржину наведеног дописа утврђено је да је подносилац притужбе тражио да му се омогући похађање обуке „с обзиром да испуњава све услове за интерни конкурс сем нивоа руковођења и испуњава све услове за вертикално напредовање из члана 7. Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника“.

 

 • Увидом у допис од 22. септембра 2022. године утврђено је да је наведени допис подносилац притужбе упутио Одељењу за људске ресурсе у ПУ у Новом Саду као и да је предмет дописа „обука за средњи ниво руковођења“. Увидом у садржину наведеног дописа утврђено је да је подносилац притужбе тражио да му се одобри полагање за средњи ниво руковођења у складу са Уредбом о каријерном развоју полицијских службеника и Депешом Кабинета министра 01 број 9044/20 од 23. децембра 2020. године ради евентуалног конкурисања на радно место за које је предвиђен као услов средњи ниво руковођења. Такође, утврђено је да је у наведеном допису подносилац притужбе такође навео да је распоређен на радно место командир Полицијске испоставе у Полицијској испостави Сремски Карловцу у Новом Саду.

 

 • Увидом у допис Одељења за људске ресурсе у ПУ у Новом Саду 08.24 број 15-912/22 од 23. септембра 2022. године утврђено је да је између осталог подносилац притужбе обавештен да је ово одељење 22. септембра 2022. године примило његову молбу за полагање обуке за средњи ниво руковођења. Даљим увидом утврђено је да је наведено да је увидом у кадровску евиденцију утврђено да је последњим решењем о распоређивању од 28. новембра 2018. године подносилац притужбе распоређен на радно место командир ПИ и да му је том приликом одређен почетни чин поручника полиције почев од 1. јануара 2019. године, а затим да је 11. фебруара 2022. године решењем о стицању наредног чина/звања стекао чин капетана полиције. Даљим увидом утврђено је да је наведено да се његова молба односи на полагање обуке за средњи ниво руковођења, а да је код вертикалног напредовања чин/звање кључни услов за пријаву на обуку за ниво руковођења и да је за средњи ниво руковођења потребно да има чин мајора полиције, с обзиром да „актуелним Правилником о систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова не постоји руководеће радно место са средњим нивоом руковођења за које је прописан почетни чин/звање капетан полиције који он тренутно поседује, већ сва радна места средњег нивоа руковођења крећу од чина мајора полиције. Такође, утврђено је да је наведено да је увидом у кадровску евиденцију утврђено да 12. фебруара 2026. године стиче право на чин мајора полиције и да након тога може да аплицира за средњи ниво руковођења.

 

 • Увидом у електронски допис од 9. јануара 2023. године утврђено је да је послат мејл, у којем је, између осталог, подносилац притужбе обавештен да у евиденцијама центра за полицијску обуку није пронађен податак да је у ранијем периоду достављена пријава за похађање обуке за ниво руковођења за АА. Даљим увидом утврђено је да је наведено да је Депешом Кабинета министра 01 број 9044/20 од 23. децембра 2020. године ближе уређена реализација стручне обуке за чин/звање као и стручне обуке и стручног испита за ниво руковођења у Министарству унутрашњих послова у којој је између осталог прописано да пријаву за ниво руковођења полицијски службеник подноси Одељењу за развој запослених и организације/организационој јединици Сектора за људске ресурсе у подручним полицијским управама, а у пријави наводи своје податке: 1. Име, презиме и јединствени матични број грађана; 2. Чин/звање који тренутно има; 3. Ниво руковођења за који аплицира; 4. Организациона јединица у којој је распоређен; 5. Имејл адреса корисничког налога на Е-учионици са којом је регистрован/а и корисничко име на Е-учионици; 6. Датум подносиоца пријаве и потпис подносиоца. Даљим увидом утврђено је да је наведено да је депешом министра унутрашњих послова прописано да је за полицијске службенике за које се утврди да испуњавају услове за похађање обуке за ниво руковођења из члана 7. став 1. тачка 1-4. Уредбе потребно да руководиоци њихових ужих организационих јединица и руководиоци њихових унутрашњих организационих јединица у циљу процене да ли је поднета пријава у складу са потребама организационе јединице, сагледају реалне кадровске и организационе потребе за обуком узимајући у обзир квалитет рада, однос према раду и остале комптенеције полицијског службеника који се пријавио на обуку, те сходно томе дају мишљење да ли су сагласни да подносилац пријаве похађа обуку. Такође, наведено да је депешом прописано да уколико је руководилац уже организационе јединице сагласан да подносилац пријаве похађа обуку за ниво руковођења, његову пријаву са списима предмета прослеђује руководиоцу унутрашње организационе јединице, а уколико је и руководилац унутрашње организационе јединице сагласан да подносилац пријаве похађа ту обуку, он целокупне списе предмета доставља Центру за полицијску обуку, који ће обуку реализовати у складу са утврђеним планом обука, по претходно прибављеној сагласности Кабинета министра унутрашњих послова.

 

 • Увидом у тужбу од 18. октобра 2021. године, утврђено је да је Вишем Суду у Новом Саду АА као тужилац поднео тужбу ради утврђивања дискриминације против туженог Република Србија – Министарство унутрашњих послова. Даљим увидом утврђено је да је у тужби подносилац притужбе између осталог навео да од марта 2021. године трпи злостављање на раду од његовог надређеног, начелника ПУ Нови Сад, ЕЕ, и да је тужбеним захтевом, између осталог, тражио да се утврди да је тужена „ПУ Нови Сад дискриминисала и злостављала на раду тужиоца АА, што је довело до нарушавања његовог достојанства, професионалног интегритета, здравља, положаја као запосленог, изазивања страха, непријатељског понижавајућег и увредљивог окружења, погоршавања услова рада и изолације тужиоца као запосленог.

 

 • Увидом у тужбу од 4. новембра 2021. године, утврђено је да је Вишем Суду у Новом Саду АА као тужилац поднео тужбу ради заштите од злостављања на раду против туженог Република Србија – Министарство унутрашњих послова. Даљим увидом утврђено је да је тужбеним захтевом подносилац притужбе, између осталог, тражио да се утврди да је тужена „ПУ Нови Сад дискриминисала и злостављала на раду тужиоца, што је довело до нарушавања његовог достојанства, професионалног интегритета, здравља, положаја као запосленог, изазивања страха, непријатељског понижавајућег и увредљивог окружења, погоршавања услова рада и изолације тужиоца као запосленог.

 

 1. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и достављене доказе.

Правни оквир

 • Законом о забрани дискриминације прописано је да акт дискриминације означава свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.[1] Одредбом члана 9. Закона о забрани дискриминације прописано је да дискриминација постоји ако се према лицу или групи лица неоправдано поступа лошије него што се поступа или би се поступало према другима, искључиво или углавном због тога што су тражили, односно намеравају да траже заштиту од дискриминације или због тога што су понудили или намеравају да понуде доказе о дискриминаторском поступању.
 • Одредбама члана 132. став 2. Закона о полицији[2] прописано је да критеријуме по којима ће се вршити избор кандидата за полазнике основне полицијске обуке и друге облике стручног оспособљавања, права, обавезе и одговорности полазника обука, стандарде стручног оспособљавања и усавршавања, праћење, оцењивање, полагање завршног испита и издавање уверења, менторски рад у основној и специјалистичкој обуци, самовредновање и вредновање основне и специјалистичке обуке и стручног усавршавања, издавачку делатност, пружање услуга према трећим лицима и друга питања у вези са обуком и друга права, прописује Влада. Одредбама члана 133. став 1. овог закона прописано је да се стручно оспособљавање и усавршавање у Министарству остварује према одговарајућим програмима и плановима обуке. Ставом 2. исте одредбе закона прописано је да програме и план обука из става 1. овог члана, на предлог руководиоца организационе јединице надлежне за људске ресурсе, доноси министар уз претходно прибављену сагласност руководиоца организационе јединице у седишту Министарства, за чије потребе се спроводи обука. Ставом 3. исте одредбе закона прописано је да на основу плана обуке, а у складу са програмима из става 2. овог члана, надлежна организациона јединица за људске ресурсе израђује и спроводи планове реализације појединих облика обука.
 • Уредбом о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова[3] у члану прописано је да се процена оправданости захтева за обуком спроводи у организационој јединици надлежној за послове управљања људским ресурсима, на основу исказаних потреба организационих јединица Министарства, као и на основу резултата добијених системом оцењивања. Захтев за обуком (Образац 1.), одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део. По добијању Захтева за обуком, успоставља се сарадња са подносиоцем, у циљу процене оправданости захтева. Након извршене процене оправданости захтева, организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима обавештава подносиоца о његовој оправданости и даљем поступању.
 • Уредбом о каријерном развоју полицијских службеника[4] прописано је да каријерни развој, у смислу ове уредбе, представља процес континуираног стручног оспособљавања и усавршавања полицијских службеника, усмерен на унапређење индивидуалног и организационог радног учинка, а ради ефикасног и ефективног доприноса остваривању циљева Министарства. Ставом 2. исте одредбе прописано је да је каријерни развој заснован на начелу једнаких могућности, које онемогућава дискриминацију и неједнако поступање по било ком основу, док је ставом 3. прописано да је каријерно напредовање саставни део каријерног развоја и заснива се на претходном оспособљавању и усавршавању полицијских службеника. Каријерно напредовање може бити хоризонтално (квалитативно другачија врста посла и стицање наредног чина/звања) и вертикално (виши ниво руковођења). Одредбом члана 3. став 2. ове Уредбе прописано је да планирање, спровођење и надзор над спровођењем каријерног развоја полицијских службеника спроводи организациона јединица надлежна за послове људских ресурса, у сарадњи са организационим јединицама Министарства. Даље, одредбом члана 7. став 1. Уредбе прописани су услови за вертикално напредовање: 1) одговарајуће образовање; 2) године стажа проведене у претходном чину/звању; 3) успешно положен стручни испит за чин/звање; 4) просечна трогодишња оцена која не може бити нижа од „истиче се – 4″; 5) успешно завршена стручна обука и успешно положен стручни испит за одговарајући ниво руковођења. Одредбом члана 8. Уредбе прописано је да услов за вертикално напредовање у стеченом чину/звању, јесте успешно завршена стручна обука и успешно положен стручни испит за одговарајући ниво руковођења, уз испуњеност услова из члана 7. став 1. тач. 1-4 ове уредбе. Изузетно од става 1. овог члана, уколико полицијски службеник који се пријавио на стручну обуку за одговарајући ниво руковођења поседује претходно искуство на руководећим радним местима, исто ће се узети у обзир приликом утврђивања испуњености услова за вертикално напредовање. Даље, одредбама члана 9. став 2. тачка 2. ове уредбе прописано је да се под потребним годинама стажа проведеним у претходном чину/звању, у смислу ове уредбе, за овлашћено службено лице, лице на посебним дужностима и припаднике ватрогасно спасилачких јединица сматра најмање четири године у чину/звању капетана полиције, мајора полиције и потпуковника полиције/млађег полицијског саветника, полицијског саветника и самосталног полицијског саветника и поручника ватрогасца, капетана ватрогасца и мајора ватрогасца. Одредбама члана 12а став 2. ове уредбе прописано је да запослени на извршилачким радним местима могу да се пријаве на обуку за оперативни ниво руковођења, а запослени на руководећим радним местима могу да се пријаве на обуку за наредни ниво руковођења, уз испуњеност услова из члана 7. став 1. тач. 1-4 ове уредбе. Одредбама члана 15. став 1. прописано је да су распони и називи чинова/звања за радна места полицијских службеника, прописани табелама датим у прилозима 1?4 који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.

 

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду предмет притужбе, задатак Повереника био је да испита да ли подносиоцу притужбе није омогућено похађање обуке за средњи ниво руковођења из разлога који су у вези са његовим личним својством – чланство у синдикалној организацији, као и са чињеницом да је 2021. године Вишем Суду у Новом Саду поднео тужбе ради утврђивања дискриминације против Министарства унутрашњих послова Републике Србије (у даљем тексту: МУП).

 

 • Повереник најпре констатује да не постоје процесне сметње за одлучивање у овом предмету у смислу одредбе члана 36. став 1. тачка 3. Закона о забрани дискриминације, којом је прописано да Повереник не поступа по притужби уколико је поступак пред судом по истој ствари покренут или правноснажно окончан, имајући у виду да се предмет притужбе и тужбених захтева којима је подносилац покренуо судске поступке против МУП-а, разликује у погледу догађаја поводом којих су покренути поступци пред Повереником и пред Вишим судом у Новом Саду.

 

 • Даље, међу странама у поступку није спорно да је подносилац притужбе запослен у Полицијској управи у Новом Саду, Полицијска испостава Сремски Карловци и да је председник Струковног удружења полиције „ГГ“. Даље, неспорно је да је фебруара 2022. године решењем о стицању наредног чина/звања стекао чин капетана полиције, као и да је 16. и 22. септембра 2022. године тражио да му се одобри полагање обуке за средњи ниво руковођења „ради евентуалног конкурисања на радно место за које је предвиђен као услов средњи ниво руковођења“. Такође, непорно је да је решењем Одељења за људске ресурсе у ПУ у Новом Саду 08.24 број: 15-912/22 од 23. септембра 2022. године подносилац притужбе обавештен да је за средњи ниво руковођења потребно да има чин мајора полиције, да 12. фебруара 2026. године, уколико испуни услове прописане одредбама члана 6. став 1. Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника, стиче право на чин мајора полиције и да након тога може да аплицира за средњи ниво руковођења.

 

 • У изјашњењу МУП-а и ПУ Нови Сад, између осталог, наведено је да је инструктивним актом министра унутрашњих послова 01 број 9044/20 од 23. децембра 2020. године ближе уређена реализација стручне обуке за чин/звање, као и стручне обуке и стручног испита за ниво руковођења у Министарству унутрашњих послова, где је између осталог прописано да се у складу са чланом 131. став 2. Закона о полицији обуке за ниво руковођења планирају и реализују на основу исказаних потреба организационе јединице Министарства унутрашњих послова, као и на основу резултата добијених системом оцењивања. Даље, наведено је да је чланом 12а став 2. Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника прописано да запослени на извршилачким радним местима могу да се пријаве на обуку за оперативни ниво руковођења, а запослени на руководећим радним местима могу да се пријаве на обуку за наредни ниво руковођења уз испуњеност услова за вертикално напредовање из члана 7. став 1. тач.1-4 ове Уредбе, да одговарајући чин/звање јесте један од услова за похађање обуке за средњи ниво руковођења, односно да полицијски службеник мора имати адекватан чин приликом пријаве на обуку (мајор полиције, полицијски саветник, капетан ватрогасац). Даље, наведено је да је за полицијске службенике за које се утврди да испуњавају услове за похађање обуке за ниво руковођења из члана 7. став 1. тачка 1-4 Уредбе, потребно да руководиоци њихових ужих организационих јединица (управе, одељења, одсеци и групе) и руководиоци њихових унутрашњих организационих једница (Кабинет министра, Секретаријат, Дирекција полиције, сектори, Служба интерне ревизије и Служба за безбедност и заштиту података) у циљу процене да ли је поднета пријава у складу са потребама организационе јединице, сагледају реалне кадровске и организационе потребе за обуком, узимајући у обзир квалитет рада, однос према раду и остале компетенције полицијског службеника који се пријавио на обуку, те сходно томе дају мишљење да ли су сагласни да подносилац пријаве похађа обуку. Такође, истакнуто је да Сектор за људске ресурсе не води евиденцију да ли је и колико полицијских службеника са чином капетана полиције похађало обуку за оперативни ниво руковођења, али да су сви полицијски службеници у моменту подношења пријаве за средњи ниво руковођења имали (поред испуњеност свих осталих услова из Уредбе) адекватан чин/звање (најмање чин мајора полиције, звање полицијског саветника, чин капетана ватрогасца) односно испуњавали су све потребне услове за стицање претходно наведеног чина/звања.

 

 • Повереник најпре констатује да из одредаба Закона о полицији и Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова произлази да се стручно оспособљавање и усавршавање у Министарству остварује према одговарајућим програмима и плановима обуке и да се у сваком конкретном случају врши процена оправданости захтева за похађањем обуке, на основу исказаних потреба организационих јединица Министарства за чије потребе се обука спроводи. Даље, имајући у виду наводе из изјашњења, као и то да је према наводима притужбе подносилац распоређен на радно место командир полицијске испоставе, „а што је по Одлуци о руководећим радним местима полицијских службеника одређено као руководеће радно место оперативног нивоа“, у конкретном случају релевантна је одредба члана 7. став 1. тач. 1-4. Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника којом је прописано да су услови за вертикално напредовање полицијских службеника: 1) одговарајуће образовање; 2) године стажа проведене у претходном чину/звању; 3) успешно завршена стручна обука за чин/звање; 4) просечна трогодишња оцена која не може бити нижа од „истиче се – 4“. Даље, одредбом члана 8. Уредбе прописано је да услов за вертикално напредовање у стеченом чину/звању, јесте успешно завршена стручна обука и успешно положен стручни испит за одговарајући ниво руковођења, уз испуњеност услова из члана 7. став 1. тач. 1-4 ове уредбе. Такође, одредбама члана 9. став 2. тачка 2. ове уредбе прописано је да се под потребним годинама стажа проведеним у претходном чину/звању, у смислу ове уредбе, за овлашћено службено лице, лице на посебним дужностима и припаднике ватрогасно спасилачких јединица сматра најмање четири године у чину/звању капетана полиције, мајора полиције и потпуковника полиције/млађег полицијског саветника, полицијског саветника и самосталног полицијског саветника и поручника ватрогасца, капетана ватрогасца и мајора ватрогасца. Имајући у виду да је подносилац притужбе фебруара 2022. године решењем о стицању наредног чина/звања стекао чин капетана полиције, може се закључити да је према одредби члана 9. Уредбе, за испуњење услова из члана 7. став 1. тачка 2. Уредбе неопходно да у том чину проведе наредне четири године, односно да у конкретном случају подносилац притужбе није испунио услов у погледу година стажа проведених у претходном чину/звању за похађање обуке за средњи ниво руковођења, у смислу наведене одредбе Уредбе. С тим у вези, а поводом навода притужбе да његову пријаву за похађање обуке ПУ у Новом Саду није доставила Одељењу за развој запослених и организације, која представља организациону јединицу у оквиру МУП-а и која проверава испуњеност услова за похађање обуке за ниво руковођења и да на овај начин решење ПУ Нови Сад од 23. септембра 2022. године представља „произвољност у одлучивању“, може се закључити да су разлози због којих пријава подносиоца притужбе није прослеђена руководиоцу уже организационе јединице у вези са чињеницом да у конкретном случају нису испуњени формално-правни услове за похађање обуке. Наиме, како произлази из достављених доказа – допис Министарства унутрашњих послова Сектор 08/3/3 број 072/1-693/22-2 од 25. јула 2022. године, депешом Кабинета министра 01 број 9044/20 од 23. децембра 2020. године прописано је да се подносилац пријаве који не испуњава формално-правне услове прописане Уредбом, обавештава о разлозима због којих не испуњава услове за упућивање на стручну обуку за одговарајући ниво руковођења, док се пријаве подносиоца који испуњава услове прописане Уредбом, прослеђује руководиоцу уже организационе јединице у којој је подносилац пријаве распоређен ради прибављања мишљења наведеног руководиоца поводом пријаве полицијског службеника. Увидом у допис Одељења за људске ресурсе у ПУ у Новом Саду 08.24 број 15-912/22 од 23. септембра 2022. године утврђено је да је подносилац притужбе обавештен о разлозима због којих не испуњава услове за похађање обуке за средњи ниво руковођења.

 

 • Даље, Повереник је и разматрао наводе из притужбе да је 8. фебруара 2022. године МУП расписао интерни конкурс за радно место „помоћник команданта Ватрогасно-спасилачке бригаде-ОСЛ“ за које су „посебни услови обука и испит за средњи ниво руковођења и чин капетана“ и да „када би се радила еквиваленција службеника из Дирекције полиције у чинове ватрогасно-спасилачких јединица, капетан полиције је еквивалент капетану ватрогасца“ односно да нема разлике између припадника ватрогасно-спасилачких јединица и осталих запослених с обзиром да је Програм обуке за оперативни, средњи и високи ниво руковођења у МУП-у исти за све припаднике МУП-а. Поводом ових навода у изјашњењу је истакнуто да су питања еквивалентних чинова/звања, односно распона и назива чинова/звања за радна места полицијских службеника прописана чланом 15. Уредбе о каријерном напредовању полицијских службеника, која у ставу 1. наводи да су распони и називи чинова/звања за радна места полицијских службеника прописани у табелама датим у прилозима 1-4 које су саставни део Уредбе. Даље, наведено је да су одредбом члана 166. став 1. тачка 3. Закона о полицији прописани чинови полицијских службеника у статусу овлашћених службених лица са високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер струковним студијама, односно на основим студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, а то су: 1. поручник полиције, 2. капетан полиције, 3. мајор полиције, 4. потпуковник полиције, 5. пуковник полиције и 6. генерал полиције. Поред тога, наведено је да су ставом 3. тачка 3. исте одредбе закона прописани чинови полицијских службеника припадника ватрогасно-спасилачких јединица, за исти ниво образовања, а то су: 1. потпоручник ватрогасац, 2. поручник ватрогасац, 3. капетан ватрогасац, 4. мајор ватрогасац, 5. потпуковник ватрогасац и 6. пуковник ватрогасац. Увидом у прилоге који су саставни део Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника утврђено је да је звање капетан полиције еквивалентан чину поручника ватрогасца, док је чин мајора полиције еквивалент чину капетана ватрогасца.

 

Такође, поводом навода притужбе да му није познат број полицијских службеника који су у чину капетана полагали за средњи ниво руковођења „јер МУП то крије“, али да му је познат пример „главне службенице за кооординацију послова људских ресурса, ЂЂ која је распоређена на извршилачко радно место у статусу ПД (посебне дужности), а одобрено је похађање обуке и полагање у истом дану и за оперативни и за средњи ниво руковођења у изјашњењу министарства, у изјашњењу Министарства наведено је да је полицијска службеница, запослена у Одељењу за људске ресурсе Полицијске управе у Новом Саду, похађала обуку за средњи ниво руковођења, да је у моменту подношења пријаве имала звање полицијски саветник и да је испуњавала све остале услове прописане Уредбом о каријерном напредовању полицијских службеника.

 

 • Имајући у виду све напред наведено, а пре свега чињеницу да у конкретном случају није учињено вероватним да је подносилац притужбе једини полицијски службеник у звању капетана полиције коме није омогућено да похађа стручну обуку за одговарајући ниво руковођења, да из достављених доказа произлази да подносилац притужбе у конкретном случају није испунио формално-правне услове за похађање обуке за средњи ниво руковођења, као и то да је решење којим напредује у чин капетана полиције донето након судски поступака за заштиту од дискриминације које је покренуо против Министарства пред Вишим судом у Новом Саду, Повереник је дао мишљење да у конкретном случају нису повређене одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку по притужби коју је АА поднео против Министарства унутрашњих послова и ПУ Нови Сад, утврђено је да нису повређене одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, бр 22/09 и 52/21), члан 2. став 1. тачка 1.

[2] Закон о полицији „Службени гласник РС”, бр.6/16, 24/18 и 87/18

[3] „Службени гласник РС”, бр . 42/17, 56/18, 34/19, 11/20, 24/21 и 49/22

[4] „Службени гласник РС”, бр . 2/18, 91/18, 69/19, 84/20 и 113/20 члан 2. став 1.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon702-22 Није утврђена дискриминација и виктимизација у области рада и запошљавања Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top