502-21 Утврђена дискриминација по основу другог личног својства

бр. 07-00-352/2021-02  датум:  16. 12. 2021.

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је организација AA поднела, у име и уз сагласност ББ, против  Министарства спољних послова Одељења за конзуларне послове, због дискриминације ББ на основу држављанског статуса. У притужби је наведено да се ББ, у два наврата, обраћала Одељењу за конзуларне послове Министарства, са молбом за издавање извода из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу из Републике Италије. У изјашњењу Министарства, наведено је да је увидом у молбу ББ и достављену документацију, установљено да је у моменту подношења захтева ББ била малолетна и да уз молбу није доставила доказ о држављанству Републике Србије, нити доказ о идентитету те да није постојала могућност за поступање по предметном захтеву. Даље да је ББ поново доставила молбу 10. маја 2021. године, када је постала пунолетна и да је у прилогу исте доставила копију белигијског путног листа, копију раније издатог италијанског извода из матичне књиге рођених, као и копију извода из матичне књиге рођених за родитеље који су држављани Републике Србије. Такође је наведено да, родитељи ББ нису доставили тражену потврду њеног идентитета овом Одељењу,  због чега су самоиницијативно ступили у контакт са Центром за социјални рад у ВВ како би се размотрила могућност да се они званичним путем обрати Министарству ради прибављања траженог извода. Повереник најпре констатује да је Република Србија преузела међународне обавезе потписивањем Конвенције о смањењу лица без држављанства и Конвенције о правном положају лица без држављанства. Током поступка, је утврђено да се након покретања поступка пред Повереником Министарство званично обратило Центру за социјални рад у ВВ, а након тога Министарство спољних послова – Амбасада у Риму, 24. новембра 2021. године је прибавило тражени документ – извод из матичне књиге на интернационалном обрасцу за ББ. У допису Поверенику, наведено је да ће одмах по пријему оригиналног докумнета исти бити достављен ББ ради регулисања статусних питања у Републици Србији. Због тога, Повереник је у складу са одредбом члана 37. став 3. Закона о забрани дискриминације, затражио од подноситеља притужбе да се изјасне да ли остају при поднетој притужби. Међутим у свом изјашњењу, поносиоци притужбе су навели да и даље остају при поднетој притужби с обзиром да лицу у чије име је поднета притужба овај извод није уручен. Имајући у виду све напред наведено, Повереник за заштиту равноправности донео је мишљење да је пропуштањем да ББ прибави извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу из Републике Италије пре покретања поступка пред Повереником, Одељење за конзуларне послове повредило одредбе члана 6. Закона о забрани дискриминације. Због тога је Одељењу за конзуларне послове дата препорука да предузме све мере из своје надлежности како би ББ био уручен извод из матичне књиге на интернационалном обрасцу из Републике Италије, као и да убудуће, не крши антидискриминационе прописе.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА

 

 • Повереник за заштиту равноправности примио је притужбу организацијe АА у име ББ против Одељења за конзуларне послове Министарства спољних послова Републике Србије, због дискриминације на основу држављанског статуса (лице без држављанства).
 • У притужби организацијe АА, између осталог, наведено је:

– да је ББ поднела молбу за издавање извода из матичне књиге рођених на међународном обрасцу уз напомену да јој је исти потребан у најкраћем року како би могла да оствари право на здравствену заштиту јер је трудница;

– да је уз молбу приложила доказе о уплаћеним таксама и фотокопије раније издатог извода из матичне књиге рођених од стране надлежних италијанских органа али је дописом Одељења зa конзуларне послове МСП обавештена да је одбијена уз образложење да није доставила доказ да је држављанка Републике Србије и да је у тренутку подношења молбе била малолетна;

– да је ББ почетком маја 2021. године поново поднела молбу уз доказе – фотокопију једнократне путне исправе са фотографијом издате од стране белгијског имиграционог центра, фотокопије раније издатог извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству њених родитеља како би доказала да је стекла држављанство пореклом, али је дописом поново одбијена уз образложење да није доставила ни доказ о држављанству ни доказ о идентитету;

– да је ББ припадница ромске националне мањине, неука и без образовања, да је без запослења, те да живи на маргинама друштва у сиромаштву;

– да je чињеница рођења ББ настала ван територије Републике Србије, из разлога што су њени родтељи током живота често мењали место настањења ради тражњења прилике да обезбеде основне приходе за живот;

– да ББ несумњиво испуњава критеријуме за упис у матичну књигу рођених на основу исправе иностраног органа, али да иста не може да достави јавну исправу којом доказује статус држављанина Републике Србије на чему инсистира МСП јер чињеница њеног рођења а самим тим ни држављанство није уписано у матичне евиденције;

– да је неприбављањем извода ББ из матичне књиге рођених она стављена у неповољнији положај у односу на држављане који формално могу да докажу држављански статус и идентитет;

– да је ББ у безизлазној ситуацију јер да би регулисала свој грађанскоправни статус мора да поднесе захтев за упис чињенице рођења и држављанства, а за то је потребно да прибави извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу који може прибавити преко МСП само уколико достави доказ о држављанству;

– да се породила 10. маја 2021. године у Клиничком центру у ГГ, те да како није поседовала лична документа није могла да одреди лично име детету нити да прибави здравствену књижицу за дете;

– да је последица оваквог дискриминаторног поступања што је тек рођено дете ББ постало лице у ризику од апатридије.

 • Уз притужбу су достављени: 1) фотокопија молбе упућене Одељењу за конзуларне послове МСП; 2) допис Одељења зa конзуларне послове; 3) допис Одељења зa конзуларне послове МСП; 4) сагласност ББ за подношење притужбе.
 • Имајући у виду да су подаци у поднетој притужби били непотпуни, Повереник за заштиту равноправности је затражио од подносиоца допуне притужбе.
 • У допуни притужби од 4. августа 2021. године између осталог, достављено је: 1) фотокопија извода из матичне књиге рођених ББ издата од стране надлежних италијанских органа; 2) фотокопија једнократне исправе ББ са фотографијом издате од стране белгијског имиграционог центра; 3) оригинал извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству ДД; 4) оригинал извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству ЂЂ.
 • У допуни притужбе од 2. септембра 2021. године између осталог, наведено је:

– да су родитељи ББ прибавили извод из матичне књиге рођених за ћерку 2011. године док су боравили у Италији, као и да се ББ раније није обраћала неком дипломатско – конзуларном представништву;

– да се ББ на основу Закона о држављанству сматра држављанком Републике Србије због чега се обратила органу Републике Србије за помоћ ради прибављања извода из матичне књиге рођених у циљу регулисања личног статуса;

– да се ББ није обраћала надлежном суду ради утврђивања чињенице и места рођења, као и да се иста налази у правно неуређеној ситуацији која се тиче њеног рођења јер о времену и месту њеног рођења постоји доказ.

 • У допуни притужбе од 16. децембра 2021. године између осталог, наведено је:

–  да ББ није сагласна да су последице поступања притуженог органа отклоњене из разлога што исти и даље није поступио по њеном захтева за прибављање извода из матичне књигее рођених на интернационалном обрасцу, те да захтева од Повереника да настави поступање по притужби.

 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка од Одељења за конзуларне послове Министарства спољних послова Републике Србије, затражено да се изјасне о наводима из притужбе.
 • У изјашњењу Министарства спољних послова, између осталог, наведено је:

– да се ББ обратила Одељењу за конзуларне послове 27. јануара 2021. године са молбом за прибављање извода из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу из Италије, а у циљу покретања поступка уписа чињенице рођења у Републици Србији на основу исправе иностраног органа;

– да је ББ уз молбу као доказ о свом идентитету доставила копију извода из матичне књиге издату 19. априла 2011. године од стране надлежних италијанских органа – општина Катанија, копију белгијског путног листа издатог 12. августа 2016. године који је издат за одлазак у Приштину, на релацији Брисел-Приштина а у коме је као националност наведено „Косово“ и доказ о уплаћеним таксама;

– да је увидом у достављену документацију установљено да је у моменту подношења захтева ББ била малолетна, да уз молбу није доставила доказ о држављанству РС, нити доказ о идентитету због чега није постојала могућност за поступање по предметном захтеву;

– да је потребно да се несумњиво утврди идентитет лица које потражује документ о личном стању грађана како би се спречила евентуална злоупотреба крађе идентитета;

– да је доказ о држављанству ББ затражен из разлога што се дипломатско – конзуларно представништво РС може обраћати држави пријема искључиво у име својих држављана;

– да је Одељење за козуларне послове 9. фебруара 2021. године затражило да ББ достави доказ о држављанству уз напомену да је потребно да поново упути захтев с обзиром на чињеницу да је у међувремену постала пунолетна особа;

– да је ББ поново доставила молбу 10. маја 2021. године и у прилогу исте копију белигијског путног листа, копију раније издатог италијанског извода из матичне књиге рођених, као и копију извода из матичне књиге рођених за родитеље који су држављани РС;

– да је 19. маја 2021. године Одељење за конзуларне послове обавестило ББ да је за поступање потребан доказ о идентитету јер из достављене документације није могао са сигурношћу утврдити њен идентитет;

– да је Одељење за конзуларне послове у настојању да се помогне именованој у превазилажењу настале ситуације, у телефонском разговору са родитељима ББ који су неспорно држављани РС, током јуна месеца oве године, дало сугестију да код нотара овере изјаву којом потврђују идентитет своје ћерке, те да тако оверену изјаву доставе Одељењу ради наставка процедуре прибављања интернационалног извода;

– да родитељи ББ до дана достављања изјашњења Поверенику нису доставили тражену потврду идентитета за своју ћерку;

– да је МСП имајући у виду чињеницу да је ББ у међувремену постала мајка те потребе да се питање њеног држављанства реши по хитном поступку, самоиницијативно ступило у контакт да Центром за социјални рад у ВВ како би се размотрила могућност да се они званичним путем обрате МСП ради прибављања траженог извода;

– да су у разговору са Центром добили потврду да им је породица ББ позната и да са са њима годинама раде те да су упознати и са чињеницом да ББ нема држављанство РС нити иједан други важећи документ;

– да је МСП у два наврата 9. и 21. септембра ове године контактирало Центар;

– да би допис надлежног Центра у великој мери олакшао поступање Амбасаде Републике Србије у Риму, односно обраћање надлежном матичном органу у Катанији имајући у виду чињеницу да Aмбасада наступа у име лица које није држављанин РС;

– да Центар још увек није доставио МСП тражени допис којим се потврђује да им је познато лице под именом ББ, те да им је МСП 12. октобра 2021. године званично упутило допис;

– да ће МСП одмах по пријему дописа дати инструкцију Амбасади у Риму да по хитном  поступку прибави тражени извод из матичне књиге на интернационалном обрасцу за именовано лице;

– да је Одељење за конзуларне послове приликом одлучивања о предметном захтеву узело у обзир Конвенцију о смањењу броја апатрида и Конвенцију о правном положају лица без држављанства, те да МСП настоји да се предметно питање реши у што краћем року у интересу ББ и њеног новорођеног детета, али да је за поступање у конкретном случају неопходно да се несумњиво утврди идентитет именованог лица и тиме оставри правна сигурност и онемогући евентуална злоупотреба идентитета;

– да у раду надлежне организационе јединице МСП, нема дискриминаторног поступања, те да се сваком захтеву како држављана РС тако и страних држављана посвећује максимална пажња и професионални однос у раду.

 • У прилогу изјашњења достављен је допис МСП упућен Центру за социјални рад у ВВ од 12. октобра 2021. године.
 • У допуни изјашњења генералне секретарке Министарства спољних послова Републике Србије од 29. новембра 202 године, између осталог, наведено је:

– да је након предузетих радњи Центра за социјални рад у ВВ, Министарство спољних послова – Амбасада у Риму, 24. новембра 2021. године успешно прибавила тражени документ – извод из матичне књиге на интернационалном обрасцу за ББ;

– да ће одмах по пријему оригиналног докумнета исти бити достављен ББ ради регулисања статусних питања у Републици Србији.

У прилогу допуне изјашњења достављена је копија извода из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу ББ на италијанском језику.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у молбу за прибављање извода из матичне књиге на интернационалном обрасцу утврђено је да се ББ обратила Одељењу за конзуларне послове Министарства, а све у циљу регулисања личног статуса и здравствене заштите. Даље је утврђено да је ББ нагласила да је трудна и да не поседује ниједан документ Републике Србије, те да доставља фотокопију старог извода из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу.

 

 • Увидом у допис Одељења зa конзуларне послове Министарства од 9. фебруара 2021. године утврђено је да је ББ обавештена да Одељење није у могућности да поступа по предметној молби из разлога што иста није држављанка РС, као и због чињенице да је у моменту подношења молбе била малолетно лице. Такође је утврђено да су исту обавестили да како је у међувремену навршила осамнаест година и постала пунолетна да је потребно да поново поднесе молбу и да достави доказ о српском држављанству.

 

 • Увидом у допис Одељења зa конзуларне послове Министартсва од 19. маја године утврђено је да је Одељење обавестило ББ да нису у могућности да поступе по поновљеном предметном захтеву из разлога што иста није доставила доказ о држављанству нити о идентитету.

 

 • Увидом у фотокопију једнократне исправе ББ са фотографијом утврђено је да је иста издата 18. августа 2016. године од стране белгијског имиграционог центра.

 

 • Увидом у оригинал извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству ДД утврђено је да је иста држављанка Републике Србије.

 

 • Увидом у оригинал извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству ЂЂ утврђено је да је исти држављанин Републике Србије.

 

 • Увидом у допис Министарства који је упућен Центру за социјални рад у ВВ од 12. октобра 2021. године утврђено је да је наведено да је у телефонском разговору 9. и 21. септембра ове године, начелник Одељења за конзуларне послове Министарства замолио представника Центра да што хитније проследе потврду о идентитету ББ. У допису је даље наведено да су добили уверавања да је породица ББ позната Центру и да су упознати са чињеницом да ББ нема ниједан документ о идентитету нити уверење о држављанству. Даље је утврђено да је наведено да је Министарство захтевало да најхитније поступе, поготово узимајући у у обзир чињеницу да се ББ недавно породила, те да доставе захтев како би се поступку прибављања извода из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу из Републике Италије дала правна сигурност и како би олакшали поступање Амбасаде у Риму.

 

 • Увидом у званичан сајт Министарства унутрашњих послова Републике Србије[2] утврђено је да уз захтев за упис подносилац прилаже оригинал извода из матичне књиге рођених иностраног органа на интернационалном обрасцу детета (по Париској или Бечкој конвенцији или по билатералном споразуму), уколико извод није на интернационалном обрасцу, већ на обрасцу дотичне државе он мора бити преведен и оверен и доказ о држављанству Републике Србије за родитеља.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе садржане у притужби и изјашњењу, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир

 

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[3] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности је да поступа по притужбама због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима и изриче мере у складу са чланом 40. овог закона.

 

 • Устав Републике Србије[4] прописује да је забрањена дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета[5].

 

 • Општа декларација о правима човека[6] у члану 15. прописује да свако има право на држављанство. Ставом 2. истог члана да нико не сме самовољно бити лишен свог држављанства нити права да промени држављанство.

 

 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[7], којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима (у даљем тексту: лична својства). Одредбом члана 6. Закона прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај. Одредбом члан 15. став 1. прописано је свако има право на једнак приступ и једнаку заштиту својих права пред судовима и органима јавне власти.

 

 • Одредбом члана 7. став 1. тачка 1. Закона о држављанству Републике Србије[8] прописано је да држављанство Републике Србије пореклом стиче дете чија су оба родитеља у тренутку његовог рођења држављани Републике Србије. Даље, чланом 10. прописано је да лице старије од 18 година живота рођено у иностранству чији је један од родитеља у тренутку његовог рођења био држављанин Републике Србије а други страни држављанин стиче пореклом држављанство Републике Србије ако до навршене 23. године живота поднесе захтев за упис у евиденцију држављана надлежном органу у Републици Србији, под условом да није стекло држављанство Републике Србије на начин предвиђен чланом 9. став 1. овог закона, док је чланом 12. да се дете, односно лице из чл. 7. до 11. овог закона, које стиче држављанство пореклом, сматра држављанином Републике Србије од рођења. На крају, чланом 47. прописано је да се држављанство Републике Србије доказује изводом из матичне књиге рођених, уверењем о држављанству, а у иностранству – и важећом путном исправом.

 

 • Одредбом члана 76. Закона о матичним књигама[9] прописано је да ако чињенице рођења, закључења брака и смрти држављана Републике Србије настале ван њене територије нису уписане у матичне књиге које се воде у дипломатско-конзуларним представништвима, уписују се у матичне књиге које се воде по овом закону. Ставом 2. истог члана да се пријава за упис чињенице из става 1. овог члана подноси се преко дипломатско-конзуларног представништва на чијем подручју је та чињеница настала или непосредно надлежном органу из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона. Даље ставом 4. да се упис чињенице из става 1. овог члана врши се на основу извода из матичне књиге иностраног органа, ако међународним уговором није друкчије одређено. На крају сатом 5. да ако се не може прибавити извод из матичне књиге иностраног органа, упис чињеница из става 1. овог члана врши се на основу одлуке надлежног суда. Одредбом члана 77. став 1. тачка 1. прописано је да се чињенице рођења уписују у матичну књигу рођених – по месту последњег пребивалишта родитеља у време рођења детета, а ако родитељи нису имали заједничко пребивалиште – по месту пребивалишта једног од родитеља, а ако је место пребивалишта родитеља непознато – по месту рођења једног од родитеља.

 

 • Конвенцијом о правном положају лица без држављанства[10] државе уговорнице обавезале су се да ако би за вршење одређених права од стране лица без држављанства нормално била потребна помоћ страних власти на које се оно не може обратити, државе уговорнице на чијој територији оно борави стараће се да му ову помоћ пруже саме њихове власти. Даље, власт или власти поменуте у параграфу 1. издаће или ће наредити да се под њиховом контролом издају лицима без држављанства документа или уверења који би нормално били издати странцу од стране његових националних власти или њиховим посредништвом. Документи или уверења на тај начин издата замениће званична акта издата странцима од стране њихових националних власти или њиховим посредништвом и биће пуноважна док се противно не докаже. Под резервом изузетака који би се могли допустити у корист веома сиромашних лица, за услуге поменуте у овом члану плаћаће се накнаде, али ће оне бити умерене и у сразмери са накнадама које плаћају домаћи држављани приликом коришћења истих услуга.

 

 • Конвенцијом о смањењу броја лица без држављанства[11] дефинисано је да ће држава потписница доделити своје држављанство лицу које није рођено на територији те државе ако би то лице у супротном било без држављанства, под условом да је приликом рођења тог лица један од родитеља поседовао држављанство те државе. Ако родитељи тог лица не поседују исто држављанство приликом његовог рођења, питање да ли то лице треба да добије држављанство оца или мајке биће решено на основу одредби националног закона дотичне државе потписнице. У складу са одредбама овог параграфа, држављанство ће бити додељено: а) приликом рођења на основу закона или на основу захтева поднетог надлежном органу од стране или у име лица о коме је реч, на начин прописан националним законом. У складу са одредбама параграфа 2 овог члана, такав захтев не може се одбити. Даље да држава потписница може доделити своје држављанство у складу са одредбама параграфа 1 овог члана ако буде испуњен један или више следећих услова:а) да захтев буде поднет пре него што подносилац захтева достигне одређено староснo доба, не више од двадесет и три године старости, одређено законом државе потписнице; б) да је лице о коме је реч стално боравило на територији државе потписнице током периодa непосредно пре подношења захтева који одреди држава потписница, а који није дужи од три године; ц) да лице о коме је реч није осуђивано за кривично дело против националне безбедности; д) да је лице о коме је реч одувек било без држављанства.

 

 • Међународни пакт о грађанским и политичким правима[12] у члану 16. обавезује државу чланицу пакта да свако има право да му се призна на сваком месту правни субјективитет.

 

 • Информатором о раду Министарства спољних послова[13] дефинисано је да се у Сектору за конзуларне послове образују се следеће уже унутрашње јединице и између осталог Одељење за конзуларне послове које обавља послове који се односе на: 1) издавање путних исправа и виза у иностранству; 2) пружање помоћи у случајевима репатријације и депортације држављана Републике Србије; 3) бележничке функције; 4) матичарске функције; 5) издавање спроводнице за пренос посмртних остатака; 6) заштите имовинско-правних интереса државе, као и домаћих правних и физичких лица у иностранству; 7) стицање и губитак држављанства; 8) пружање заштите ухапшеним и осуђеним лицима у иностранству; 9) правне помоћи у грађанским и кривичним стварима; 10) остваривање права из области брачних и породичних односа; 11) заштиту пословно неспособних држављана; 12) спорове које воде држава или правна лица Републике Србије пред страним судовима или арбитражама; 13) област одбране земље у вези с боравком војних обвезника Републике Србије у иностранству; 14) пружање помоћи и услуга домаћим бродовима и ваздухопловима; 15) обележавање, уређивање и одржавање гробова и спомен костурница Срба у иностранству; 16) пружање обавештења о прописима Републике Србије; 17) легализацију јавних исправа Републике Србије и страних јавних исправа у међународном промету; 18) чување матичних књига и издавање уверења на основу њих; 19) друге конзуларне послове из делокруга Одељења.

 

Анализа навода из притужбе, изјашњења и прилога са аспекта антидискриминационих прописа

 

 • Имајући у виду предмет притужбе, као и надлежност Повереника за заштиту равноправности, у конкретном случају потребно је испитати да ли је Одељење за конзуларне послове неприбављањем извода из матичне књиге рођених на међународном обрасцу за ББ повредило одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 • Повереник за заштиту равноправности, најпре констатује да је међу странама неспорно да се ББ обратила Министарству – Одељењу за конзуларне послове, а ради регулисања личног статуса, као и да је у прилогу молбе доставила копију извода из матичне књиге издату 19. априла 2011. године од стране надлежних италијанских органа – општина Катанија, копију белгијског путног листа издатог 12. августа 2016. године који је издат за одлазак у Приштину, на релацији Брисел – Приштина и копију извода из матичне књиге рођених за родитеље који су држављани РС.

 

 • За поступање по притужби од важности је примена правила о прерасподели терета доказивања из члана Закона о забрани дискриминације. Према овом правилу, у конкретном случају подносиоци притужбе, организација АА, треба да учини вероватним да је Одељење за конзуларне послове Министарства извршило акт дискриминације, а уколико у томе успеју, терет доказивања да услед тог акта није дошло до повреде начела једнакости лежи на Одељењу за конзуларне послове Министарства.

 

 • Имајући у виду наводе из притужбе и достављене доказе, Повереник за заштиту равноправности констатује да су подносиоци притужбе учинили вероватним дa Одељење за конзуларне послове није прибавило извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу из Републике Италије за ББ. Сагласно томе, Повереник за заштиту равноправности ценио је да ли чињенице које је МСП понудило у свом изјашњењу, пружају довољно основа за закључак да њиховим поступањем није дошло до повреде одредаба Закона о забрани дискриминације.

 

 • Повереник за заштиту равноправности ценио је наводе из изјашњења да је доказ о држављанству ББ затражен из разлога што се дипломатско – конзуларно представништво Републике Србије може обраћати држави пријема искључиво у име својих држављана, a да ББ није доставила доказ о држављанству Републике Србије, нити доказ о идентитету. С тим у вези Повереник указује да ББ није ни могла да достави доказе о идентитету из разлога што није могла да поднесе захтев за стицање држављанства пореклом. Наиме, иако је неспорно да су њени родитељи ДД и ЂЂ држављани Републике Србије, држављанство пореклом се може стећи једино уколико се уз захтев за упис приложи и оригинал извода из матичне књиге рођених иностраног органа на интернационалном обрасцу детета (по Париској или Бечкој конвенцији или по билатералном споразуму).

 

 • Са друге стране, Министарство спољних послова, у таквој ситуацији није требало да се држи пасивно имајући у виду обавезе које је држава преузела потписивањем Конвенције о смањењу броја лица без држављанства и Конвенције о правном положају лица без држављанства.

 

 • Из садржине дописа Министарства спољних послова – Одељења зa конзуларне послове од 19. маја 2021. године, утврђује се да ББ није поучена на који начин може да прибави извод из матичне књиге на интернационалном обрасцу, односно на који други начин може да потврди свој идентитет. Конвенцијом о правном положају лица без држављанства државе уговорнице су се обавезале да ако би за вршење одређених права од стране лица без држављанства нормално била потребна помоћ страних власти на које се оно не може обратити, државе уговорнице на чијој територији оно борави стараће се да му ову помоћ пруже саме њихове власти. Такође, одредбама Конвенције о смањењу броја лица без држављанства дефинисано је да ће држава потписница доделити своје држављанство лицу које није рођено на територији те државе ако би то лице у супротном било без држављанства, под условом да је приликом рођења тог лица један од родитеља поседовао држављанство те државе.

 

 • Поводом навода из изјашњења да је Одељење за конзуларне послове, у настојању да помогне ББ, у телефонском разговору са њеним родитељима током јуна месеца oве године, дало сугестију да код нотара овере изјаву којом потврђују идентитет своје ћерке, као и навода да је Одељење самоиницијативно ступило у контакт са Центром за социјални рад у ВВ и то у два наврата 9. и 21. септембра ове године како би се размотрила могућност да се исти званичним путем обрати Министарству ради прибављања траженог извода, Повереник похваљује ове активности Одељења. Међутим, увидом у допис министарства који је упућен Центру за социјални рад у од 12. октобра 2021. године, утврђено је да се министарство обратило писаним путем Центру за социјални рад у ВВ након пријема захтева за изјашњење Повереника. У допису је Министарство захтевало од Центра да најхитније доставе захтев како би се у поступку прибављања извода из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу за ББ из Републике Италије дала правна сигурност и како би поступање Амбасаде у Риму било олакшано.

 

 • Повереник је имао у виду наводе из допуне изјашњења да је након предузетих радњи Центра за социјални рад у ВВ, Министарство спољних послова – Амбасада Републике Србије у Риму, 24. новембра 2021. године успешно прибавила извод из матичне књиге на интернационалном обрасцу за ББ, те да ће одмах по пријему оригиналног документа исти бити достављен ради регулисања статусних питања у Републици Србији. Имајући у виду поступање Министарства, Повереник је у складу са одредбама члана 37. став 3. Закона о забрани дискриминације, о томе обавестио подноситеље притужбе са захтевом да се изјасне да ли остају при поднетој притужби. Дописом од 16. децембра 2021. године подноситељи притужбе су навели да ББ није сагласна са тиме да су последице поступања притуженог органа отклоњене, те да остају при поднетој притужби наводећи да Министарство и даље није поступило по захтеву за прибављање извода из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу.

 

 • Такође, Глобални акциони план за окончање апатридије 2014 – 2024[14] обухвата активности усмерене на налажење решења за постојеће ситуације апатридије, спречавање појаве нових случајева апатридије и бољу идентификацију и заштиту лица без држављанства. Као 10 активности за укидање апатридије дефинисано је да је потребно: 1) решити најтеже постојеће ситуације апатридије; 2) oсигурати да се ниједно дете не роди без држављанства; 3) уклонити родну дискриминацију из закона о држављанству; 4) спречити ускраћивање, губитак или лишење држављанства из дискриминаторних разлога; 5) спречити апатридију у случајевима државне сукцесије; 6) дати статус којим се осигурава заштита мигрантима без држављанства и олакшати њихову натурализацију; 7) осигурати упис у матичну књигу рођених ради спречавања апатридије; 8) издати документа о држављанству онима који на то имају право; 9) приступити Конвенцијама УН о апатридији; 10) побољшати квантитативне и квалитативне податке о популацијама апатрида.

 

 • Према подацима истраживања из 2020. године „Лица у ризику од апатридије – преглед тренутног стања и препоруке за будућност“[15] које је спровео Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице апатридија погађа најугроженије чланове ромске заједнице у Србији. Апатридија се може јавити из различитих разлога због конфликта закона којима се регулише држављанство, трансфера територија, због дискриминаторних закона и праксе, административне праксе, неуписивања новорођених, одузимања држављанства (када држава опозове држављанство неког појединца) и одрицања од држављанства (када држављанство престаје на захтев појединца). Највећи број лица без држављанства никада нису ни прелазили границе, већ одувек живе у земљи коју сматрају својом. За такве особе, апатридија је често резултат проблема изазваних административним процедурама које се спроводе у складу са постојећим законима о држављанству предметне земље. Ти закони, а и административна пракса која их прати, су осмишљени на такав начин да често доприносе појави и ширењу апатридије. Разлози могу бити различити, али и вишеструки, битно је истаћи да апатридија са собом носи бројне негативне последице. Даље је у истраживању наведено да се у пракси дешава да лицима која немају држављанство буде онемогућено уживање бројних права која су на располагању држављанима, као што су приступ запошљавању, становању, образовању и здравственој заштити, дешава се да немају права на имовину, рачун у банци, склапање брака или упис новорођеног детета у матичне књиге. Даље, да су главни разлози због којих чињеница држављанства није регистрована у евиденцији држављана су то што лица нису рођена на територији Србије, али и чињеница да нису уписани у матичну књигу рођених (37%). Трећина испитаника (њих 33%) је навело да нису могли да прибаве све потребне доказе. Разлози који се тичу непознавања и компликованости процедуре, као и финансијски аспекти су такође навођени. Тако 30% испитаника чије држављанство није регистровано не познаје процедуру, 15% сматра да је поступак исувише скуп, а 11% да је процедура компликована.

 

 • Имајући у виду све наведено, као и чињеницу да су подносиоци притужбе и поред активности које је предузело Министарство остали при поднетој притужби, Повереник је донео мишљење да је Министарство спољних послова – Одељење за конзуларне послове, повредило одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Пропуштањем да ББ прибави извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу из Републике Италије пре покретања поступка пред Повереником, Министарство спољних послова – Одељење за конзуларне послове повредило је одредбе члана 6. Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује Министарству спољних послова -Одељењу за конзуларне послове да:

 

 • Предузме све мере из своје надлежности како би ББ био уручен извод из матичне књиге на интернационалном обрасцу из Републике Италије.

 

 • Убудуће води рачуна да не крши законске прописе о забрани дискриминације.

 

Потребно је да Одељење за конзуларне послове Министарства спољних послова обавести Повереника за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

 

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

 

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Одељење за конзуларне послове Министарства спољних послова не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

[1] „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21

[2] http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/gradjani/dokumenta/drzavljanstvo/sticanje%20drzavljanstva%20poreklom /

[3] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09 и 52/21), члан 1. став 2.

[4] „Службени гласник РС“, број 98/06

[5] Члан 21. Устава Републике Србије

[6] https://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2012/11/images_files_UN_Opsta%20deklaracija%20o%20pravima%20coveka.pdf

[7] Закон о забрани дискриминације, члан 2.

[8] („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 90/07 и 24/18)

[9] („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 145/14 и 47/18)

[10] Уредба о ратификацији Конвенције о правном положају лица без држављанства и завршног акта конферененције Уједињених нација о правном положају лица без држављанства („Сл. лист ФНРЈ – Међународни уговори и други споразуми“, бр. 9/59)

[11] Закон о потврђивању Конвенције о смањењу  броја лица без држављанства („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 8/2011)

[12] Закон о ратификацији међународног пакта о грађанским и политичким правима („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори“, број 7/71)

[13] https://www.mfa.gov.rs/sites/default/files/dokuments/2021/09/Informator%20MSP%2009.pdf

[14] https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5502f71f4

[15] https://www.unhcr.org/rs/wp-content/uploads/sites/40/2021/04/01-Lica-u-riziku-od-apatridije-u-Srbiji-CeSid-UNHCR-2020-SRB.pdf

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon502-21 Утврђена дискриминација по основу другог личног својства Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top