491-21 Дискриминација утврђена против градске управе по основу инвалидитета

07-00-336/2021-02 датум: 16.12. 2021.

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је, у име свог малолетног сина М.М, поднео АА из …, против Градскe управе града … (у даљем тексту: Град) због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби и допунама притужбе, између осталог, наведено је да малолетни М.М. има аутизам, да је из „редовног“ вртића „пребачен“ у „специјалну“ школу ББ у … и да се проблем „појавио“ када су родитељи детета сазнали да школа не обезбеђују дежурства за време школских нерадних дана (празници и распуст), што није био случај када је дете похађало „редовни“ вртић. Подносилац је у притужби даље навео да је поднео захтев за пружање услуге дневног боравка Центру за социјални рад града …, али да је његов захтев одбијен са образложењем да је у Дневном боравку ВВ попуњен капацитет, као и да су „сви њихови корисници у инвалидским колицима са вишеструким сметњама у развоју и да за дете са аутизмом тај дневни боравак није одговарајућа средина“. Истакао је да се више пута обраћао Граду како би указао на проблем који деца са аутизмом имају и да је „неопходно да им се обезбеди адекватна подршка како би њихови родитељи могли несметано да раде и зарађују за егзистенцију“, али да ни на један од послатих дописа Град није одговорио. У изјашњењу Град је, између осталог, навео да је упознат са наводима притужбе, да је М.М. био упућен на Интерресорну комисију града … и да су након пружања подршки које обезбеђује Град, родитеља тражили да се боравак у оквиру школе продужи и током периода распуста или да се детету омогући периодични боравак у Дневном боравку за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама – ВВ (у даљем тексту: ВВ). Даље, је наведено да се рад са децом у том дневном боравку реализује у четворосатном трајању, да су сва деца и млади у инвалидским колицима и да је неопходан констатан њихов надзор, да је капацитет боравка попуњен и да „као такав није адекватан за дете са сензорним сметњама – аутизмом“. Истакнуто је да је поводом ситуације у којој се налази син подносиоца притужбе одржано неколико састанака Центра за социјални рад, Центра за пружање услуга социјалне заштите града … – ГГ, ОСШ ББ и Града и да је у оквиру тих састанака изнађено решење да се у оквиру школске 2021/22 године изврши прерасподела четрдесеточасовне радне недеље запослених у ОСШ ББ како би се обезбедио континуирани боравак М. М. у просторијама школе и у дане када је школским календаром предвиђено да су они нерадни како за ученике школе, тако и за наставни кадар. Током поступка утврђено је да је Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити Града … прописана услуга дневног боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, која се реализује у Дневном центру ВВ у … Даље, Одлуком о оснивању центра за пружање услуга социјалне заштите Града … прописано је да је град … оснивач Центра за пружање услуга социјалне заштите града … у оквиру којег се налази Дневни боравак ВВ. Одредбом члана 2. Правилника о раду дневног боравка ВВ  прописано је да се услуга дневног боравка у том центру реализује кроз планиране и структуиране активности, с циљем збрињавања деце и младих са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама, ради унапређења квалитета њиховог живота у властитој социјалној средини, кроз подстицање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина постизања што већег степена самосталности. Имајући у виду наведено, Повереник констатује да из достављених доказа произлази да су се Граду истим поводом обраћали родитељи друге деце са аутизмом, те да је Град био упознат да предвиђени капацитет дневног центра не задовољава потребе свих потенцијалних корисника – деце са сметњама у развоју. Имајући у виду наведено, неспорно је да је овај дневни боравак основан како би се у њему пружала услуга како деци са физичким инвалидитетом тако и деци са потешкоћама у развоју, међутим из вега напред наведеног, очигледно је да се у пракси ова услуга не пружа деци са инвалидитетом која за кретање не користе колица. Даље, Повереник констатује да је одредбом члана 5. истог Правилником прописано да услугу дневног боравка могу да остваре деца и млади узраста од 5 до 26 година са пребивалиштем/боравиштем на територији Града …, да је услуга дневног боравка доступна 8 сати дневно (од 07ч. до 15ч.), пет радних дана у недељи, да је капацитет овог дневног боравка 10 корисника и да су у раду са корисницима ове услуге непосредно ангажована 2 стручна радника (васпитач и терапеут) и 2 сарадника (медицинска сестра и пратилац у специјализованом возилу). Имајући у виду наведену одредбу, као и наводе из изјашњења Града да се рад са децом у дневном боравку ВВ реализује у четворосатном трајању, очигледно је да се рад дневног центра не одвија у складу са правилом које је сам Град донео. Поред тога, скраћивање радног времена боравка ВВ, осим што није у складу са Правилником о раду тог дневног центра, онемогућава, како децу који су већ њени корисници, тако и осталу децу којима је ова услуга неопходна, да услугу дневног боравка користе у пуном обиму.  Даље, с обзиром на наводе из изјашењења да боравак ВВ није адекватан за децу са интелектуалним потешкоћама због осталих корисника који се налазе у колицима, поставља се питање да ли је у конкретном случају постојала могућност да се равномерном прерасподелом радног времена које је утврђено Правилником о раду боравка ВВ, деци са различитом врстом инвалидитета обезбеди да подједнако користе услуге тог дневног центра. Ово нарочито имајући у виду да услуга дневног боравка није била доступна ни у школи ББ у … јер се не реализује током трајања школских распуста и осталих ненаставних дана. С обзиром да је Град …, као јединица локалне самоуправе оснивач Центра за социјални рад града …, Центра за пружање услуга социјалне заштите ГГ у чијој је надлежности Дневни боравак ВВ, као и Основне школе ББ и да ни у једној од ових установа малолетном М.М. није била пружена услуга дневног боравка, нити је извршена процена његових потреба како би се ставио на листу чекања корисника у случају попуњености капацитета, Повереник је дао мишљење да је пропуштањем да предузме мере у погледу обезбеђивања услуге дневног боравка, Град … ставио малолетног М.М. у неоправдано неповољнији положај на основу његовог личног својства инвалидитета, чиме је повредио одредбе члана 6. Закона о забрани дискриминације. Због тога је Граду препоручено да доношењем јасно утврђеног правила обезбеди пружање услуге дневног боравка, како малолетном М.М, тако и осталој деци са интелектуалним потешкоћама, која за кретање не користе колица, а којима је ова услуга неопходна; да упуте писано извињење подносиоцу притужбе због неодговарања на мејлове у којима је Граду указивао на немогућност коришћења услуге дневног боравка, као и да убудуће не крше прописе о забрани дискриминације.

 

 

ТОК ПОСТУПКА

 

 • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио АА из … у име свог малолетног сина, против Градскe управе града … и Центра за социјални рад града … због дискриминације на основу личног својства – сметње у развоју.
 • Подносилац је у притужби и допунама притужбе, између осталог, навео:

–  да његов малолетни син има сметње у развоју због чега су га, по препоруци дечијег психијатра, из „редовног вртића“ (предшколски узраст) уписали у „специјалну“ школу ББ у … „јер је стручни рад бољи него у редовном вртићу“, али се проблем „појавио“ када су га обавестили да не обезбеђују дежурства за време њихових нерадних дана (време празника и распуста), што није био случај када је дете похађало „редовни“ вртић јер су они радили целе године и обезбеђивали дежурство;

–   да није имао проблеме док је његово дете похађало вртић јер су током целе године биле организована дежурства, али да то није случај и са „специјалном школом“, у питању је развојна група предшколски узраст Основне школа ББ у …, које његово дете похађа, а која током летњег распуста „не прима децу“;

–  да је директорка школе ББ продужила рад школе у јуну месецу 2021. године, као и да је у мају месецу 2021. године такође обезбедила дежурства, али да од 1. јула 2021. године није била у могућности „јер има одређена ограничења са своје позиције“;

– да је деци са сметњама у развоју „неопходна услуга дневног боравка“ у току летњег распуста, јул и август месец, јер се налазе у ситуацији да „један од родитеља мора да напусти посао“ и да се тим поводом обратио директорки школе ББ и добио усмени одговор „да ће све учинити да за следећу годину обезбеде рад школе сходно потребама родитеља“, како би родитељи могли несметано да иду на посао, а дете да има адекватну подршку;

–  да се такође обратио Центру за социјални рад града … и упутио писмени захтев за пружање услуге дневног боравка, али да су „одбијени“ са образложењем да у Дневном боравку ВВ имају попуњен капацитет и да не могу да обезбеде нове запослене, као и да „имају већ довољан број корисника и да не могу примати нове, да су њихови корисници у инвалидским колицима са вишеструким сметњама у развоју и да за дете са аутизмом тај дневни боравак није одговарајућа средина“;

–  да Градска управа града … није одговорила ни на један допис који је отац детета слао, а у којима је указивао на проблем који деца са аутизмом имају, а „поента је да се обезбеди адекватна подршка за дете како би родитељи могли несметано да раде и зарађују за егзистенцију“;

–  да је „очигледно“ да дете са сметањама у развоју нема исту услуга као дете које нема сметње, „јер они без проблема иду у вртић током целе године, али да се све може решити уз добру вољу и разумевање, јер организационе могућности у школи постоје“;

– да је потребно да се ови проблеми реше и да „мора постојати папир на којем ће бити прецизно дефинисано решење проблема за децу са сметњама, а не да се сваке године јавља један исти проблем“;

– да је „решење проблема у интересу свима, а решење је: омогућити школи ББ да ради по потреби родитеља, за време кад родитељи морају да раде, (не тражи нико од градске управе да они раде, него да други раде који су стручни и адекватни за тај посао)“.

Уз притужбу су у виду прилога достављене мејл преписке које је подносилац притужбе упућивао Градском центру за социјални рад града … и Градској управи града … и решење Центра за социјални рад број … од 9. јула 2021. године.

 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 37. став 1. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка затражено изјашњење Градске управе града …и Центра за социјални рад града …
 • У изјашњењу начелнице Одељења за друштвене делатности Градске управе града … (у даљем тексту: Град), ДД, између осталог, наведено је:
 • да је Град упознат са наводима притужбе и да је Одељење за друштвену делатност, предузело „све кораке из своје надлежности“;
 • да је М.М. био упућен на Интерресорну комисију града … и да су донета два обједињена мишљења ИРК, и то: … од 19. фебруара 2018. године и … од 5. новембра 2020. године;
 • да је првобитним мишљењем ИРК детету које је укључивано у предшколску установу …, из изворних надлежности града, била обезбеђена подршка личног пратиоца и дефектолошко логопедска подршка у оквиру ПУ …;
 • да су другим мишљењем ИРК-а детету омогућени: упис у развојну групу при ОСШ ББ …, путни трошкови за дете и пратиоца детета, бесплатна исхрана и боравак у оквиру школе, дефектолошко логопедска подршка, као и подршка од стране свих стручних служби школе;
 • да су након пружања ових подршки које обезбеђује Град, родитеља тражили да се боравак у оквиру школе продужи и током периода распуста или да се детету омогући периодични боравак у Дневном боравку за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама – ВВ (у даљем тексту: ВВ);
 • да се рад са децом у том дневном боравку реализује у четворосатном трајању, да су сва деца и млади у том боравку у инвалидским колицима, да је неопходан констатан њихов надзор, да су они континуирано, током целе године укључени у рад дневног боравка и да је капацитет боравка попуњен, а да „као такав није адекватан за дете са сензорним сметњама – аутизмом“;
 • да је поводом случаја подносиоца притужбе одржано неколико састанака Центра за социјални рад, Центра за пружање услуга социјалне заштите града … – ГГ, ОСШ ББ и начелнице Одељење за друштвене делатности и да је у оквиру тих састанака изнађено решење да се у оквиру школске 2021/22 године изврши прерасподела четрдесеточасовне радне недеље запослених у ОСШ ББ како би се обезбедио континуирани боравак М.М. у просторијама школе и у дане када је школским календаром предвиђено да су они нерадни како за ученике школе, тако и за наставни кадар, као и да се годишњи одмори запослених помере „максимално“ како би М.М. остао што дуже у школи, и након званичног завршетка наставног дела календарске године 2020/21;
 • да „Град и држава не могу у потпуности да преузму бригу о чувању и нези детета, као и да је сврха додатка за помоћ и негу другог лица која се остварује у увећаном износу за М.М. и намењена да се обезбеди адекватна подршка детету у периоду када то родитељи и установе не могу временски да покрију“;
 • да се предузимају кораци да се организује рад ОСШ ББ и током летњег рапуста;
 • да су малолетном М.М. обезбеђене све мере подршке које су потребне, имајући у виду његову дијагнозу, Мишљење ИРК и процену стручних служби школе.

Уз изјашњење достављена је прерасподела четрдесеточасовне радне недеље запослених у ОСШ ББ, организација рада за време ненаставних дана, допис ОСШ ББ просветној инспекцији и решење Центра за социјлани рад града …

 • У допису директорке Центра за пружање услуга социјалне заштите града … – ГГ, између осталог, наведено је:
 • да је Центар за социјални рад града … упутио замолницу за пријем малолетног М.М. у Дневни боравак за децу и младе са менталним и телесним инвалидитетом – ВВ током летњих месеци – јул и август;
 • да је у сарадњи са руководиоцем наведене услуге социјалне заштите и стручним радницима замолница одбијена, а да је разлог одбијања следећи: број корисника и категорија корисника утврђени су Правилником о раду дневног боравка који је донело Градско веће Града …, а на основу Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити града …;
 • да је капацитет дневног боравка ВВ десет корисника, да су корисници у инвалидским колицима, са вишеструким развојним потешкоћама, честим „епи нападима“и да је сваком кориснику потребан први и други степен подршке „што изискује велико ангажовање кадра“;
 • да због безбедности корисника и квалитета пружања услуге корисницима којима је право на ову услугу признато, нису у могућности да примају нове кориснике, али и да „мимо попуњести капацитета сматрају да дете не би имало одговарајућу вршњачку групу, а да збрињавање детета које траје 4 сата дневно „не би много допринело породици“.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у мејл од 26. априла 2021. године утврђено је да је са мејл адресе … упућен мејл Центру за социјални рад града …, у којем је пошиљалац указао на проблем рада школе уз исказано интересовање за пружање услуге дневног боравка.
 • Увидом у мејл од 27. априла 2021. године утврђено је да је са мејла Центра за социјални рад града … упућен мејл на адресу … упућен мејл Центру за социјални рад града …. Увидом у садржину наведеног мејла утврђено је да је центар указао да у … постоји Центар за пружање локалних услуга социјалне заштите ГГ у чијем саставу функционише Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју ВВ у који су укључена деца са физичким и интелектуалним сметњама у развоју. Даље наведено је: „тај дневни боравак не ради по школском распореду, али у току лета имају колективни годишњи одмор од месец дана. Ваш проблем јесте специфичан и не знам да ли би Ваше дете и могло бити укључено у тај дневни боравак. Распитала сам се у Градској управи те сам добила информацију да им се још пар родитеља обратило са сличним проблемом и да се разматра могућност да вртић, тј. развојан група при школи ББ ради преко целе године. У сваком случају Ви нама можете поднети захтев за признавање права за услугу дневног боравка за дете, те ћемо ми размотрити захтев, обавити разговор са Вама и упознати Вас са правилником рада дневног боравка. Право на услуге утврђује Центар за социјални рад, а услуге пружа Центар ГГ.“
 • Увидом у мејл од 27. маја 2021. године утврђено је да је са мејл адресе … упућен мејл Центру за социјални рад града … у којем је, између осталог, пошиљалац указао на да је у конкретном случају „најбоље решење за децу“ ОСШ ББ с обзиром да има довољно запосленог кадра, као и да је директорка школе „има разумевања за ситуацију и да јој је потребна помоћ да се спроведе реализација“. проблем рада школе уз исказано интересовање за пружање услуге дневног боравка.
 • Увидом у мејл од 20. априла 2021. године утврђено је да је са мејл адресе … упућен мејл на адресу … Даљим увидом утврђено је да је у мејлу, између осталог, наведено: „Обраћам Вам се ако можете да помогнете и да се ви заузмете за нас и за наше дете. Неко треба да дозволи директорки школе ББ у … да направи организацију јер она хоће и имакапацитета да то иствари али је то за мене непремостива препрека“. Даљим увидом, утврђено је да је након објашњења ситуације у којој се налази његов син, тражио да град помогне како би се превазишао проблем.
 • Увидом у мејл од 26. маја 2021. године утврђено је да је са мејл адресе … упућен мејл на адресу … у којем је пошиљалац, између осталог, упутио неколико питања која се односе на проблем немогућности збрињавања деце са сметњама у развоју која похађају развојну групу прешколски узраст у ОСШ ББ и навео: „Да ли ћете нешто предузети по овом питању? Да ли ћете бар одговорити на мејлове?“.
 • Увидом у захтев за услугу дневног боравка, утврђено је да је АА 31. маја 2021. године поднео наведени захтев Центру за социјални рад Града … и између осталог навео да је ова услуга детету потребна у периоду јул/август, у времену од 06:50часова до 14:30 часова.
 • Увидом у мејл од 9. јуна 2021. године утврђено је да је са мејл адресе … упућен мејл на адресу … у којем је између осталог наведено: „Да ли ћете и даље игнорисати проблем? Да ли ћете нешто предузети?“.
 • Увидом у мејл од 24. јуна 2021. године утврђено је да је са мејл адресе … упућен мејл на адресу … у којем је између осталог наведено: „Да ли ћете бити љубазни да одговорите на послате мејлове?“.
 • Увидом у мејл од 29. јуна 2021. године утврђено је да је са мејл адресе Центра за социјални рад града … упућен мејл на адресу … у којем је, између осталог, наведено: „У току је рад по Вашем захтеву. Од центра за пружање услуга социјалне заштите ГГ је затражен одговор на питање да ли Ваше дете може да борави у Дневном боравку за децу са сметњама у развоју ВВ јер је тај дневни боравак намењен деци са комбинованим сметњама, дакле физичким и осихичким. Наиме, тамо су деца која се не крећу самостално, него користе инвалидска колица. Када добијемо одговор од њих, добићете одговор на Ваш захтев.
 • Увидом у мејл од 30. јуна 2021. године утврђено је да је са мејл адресе Центра за социјални рад Града … упућен мејл на адресу … у којем је, између осталог, наведено: „ Обавештавам Вас да ће Ваш захтев за омогућавање услуге дневног боравка Вашем сину мал. М.М. бити одбијен. Наиме, из Центра за пружање услуга социјалне заштите ГГ добили смо одговор да у Дневном боравку за децу са сметњама у развоју ВВ бораве деца са вишеструким сметњама, која користе инвалидска колица, којима је потребан први и други степен подршке, те да имају попуњен капацитет што се тиче броја корисника и да не могу обезбедити нове запослене раднике. Решење о одбијању захтева ће Вам бити послато на кућну адресу. Када сам Вам написала да можете поднети захтев за остваривање услуге дневног боравк, написала сам Вам и да ће Ваш захтев бити разматран, тј. да ће се размотрити да ли је Дневни боравак ВВ одговарајућа установа за Ваше дете због природе проблема деце која бораве тамо. Када добијемо одговор од њих, добићете одговор на Ваш захтев“.
 • Увидом у решење Центра за социјални рад Града … број … од 9. јула 2021. године утврђено је да одбијен захтев за признање права на дневни боравак у Дневном центру за омладину са инвалидитетом ВВ у … за малолетног М.М. из … Даљим увидом, утврђено је да је у образложењу наведеног решење, између осталог, наведено да је 31. маја 2021. покренут поступак по захтеву АА ради признања права на дневни боравак ВВ и да је у том поступку утврђено да је малолетни М.М., рођен 16. јуна 2014. године, због тешкоћа у комуникацији укључен у логопедски третман од друге године живота, као и да му је постављена дијагноза Ф84.0 и Ф70., аутистични поремећај и лака ментална недовољна развијеност. Даљим увидом утврђено је да је, између осталог, констатовано да је дете физички здраво и да похађа предшколску припремну групу у ОСШ ББ. Такође, утврђено је да је у решењу констатовано да се по добијеном захтеву Центар обратио Центру за пружање услуга социјалне заштите ГГ из којег су добили одговор да имају већ довољан број корисника и да не могу примати нове, те да су сви њихови корисници у инвалидским колицима са вишеструким сметњама у развоју и да за дете са поремећајем аутизма тај дневни боравак није одговорајућа средина. Утврђено је да је наведено да је због наведених разлога донета одлука да се захтев АА за признање права на дневни боравак у Дневном центру ВВ одбије.
 • Увидом у извештај о поступању Центра за социјални рад Града … број … од 14. септембра 2021. године утврђено је да је констатовано да је 31. маја 2021. године АА том центру поднео захтев којим је тражио да се његовом детету у току јула и августа месеца обезбеди услуга дневног боравка јер у том периоду не ради школа ББ у чију предшколску групу је укључен његов син. Даље, утврђено је да је констатовано да се пре тога подносилац захтева обраћао центру питањем да ли у … постоје неке услуге социјалне заштите које би омогућиле збрињавање његовог детета у току јула и августа, када школа не ради, с обзиром да супруга и он немају толико годишњег одмора да могу да обезбеде несметано чување детета. Повереник констатује да је у извештају наведено да је у електронској преписци Центар објаснио оцу детета да у … постоји Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама ВВ а да ће се у поступку утврдити да ли његово дете може да користи ту услугу или не, да Центар за социјални рад Града … утврђује право на коришћење услуге, а услуге социјалне заштите пружа Центар за услуге социјалне заштите, чији је оснивач Град …. Даље, наведено је да се у оквиру тог центра налази и Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама ВВ Даљим увидом утврђено је да је констатовано да се по добијеном захтеву Центар обратио Центру за пружање услуга социјалне заштите ГГ и да су добили одговор да имају попуњен капацитет корисника и да не могу примати нове, те да су сви њихови корисници у инвалидским колицима са вишеструким сметњама у развоју и да за дете са поремећајем аутизма тај дневни боравак није одговорајућа средина. Даље је утврђено да је у записнику констатовано да су број и категорија корисника утврђени Правилником о раду дневног боравка који је донело Градско веће Града …, а на основу Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити града … Повереник констатује да је у извештају наведено да је из описаних разлога захтев за малолетног М.М., одбијен.
 1. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и достављене доказе.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган, установљен Законом о забрани дискриминације. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности[1].
 • Устав Републике Србије[2] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.
 • Република Србија је 1990. године ратификовала Конвенцију о правима детета[3], која у члану прописује да државе чланице признају да дете са инвалидитетом треба да ужива пун и достојан живот, у условима којима се обезбеђује његово достојанство, подстиче самосталност и олакшава активно учешће детета у заједници, као и државе чланице треба да уважавају право инвалидног детета на посебну негу, те да ће подстицати и обезбеђивати помоћ детету које за то испуњава услове и онима који су одговорни за старање о њему, а за коју је поднет захтев, зависно од расположивих средстава и која одговара стању детета и условима родитеља или других лица коај се старају о детету. Ставом 3. овог члана прописано је да уважавајући посебне потребе инвалидног детета, помоћ се у складу са тачком 2. пружа бесплатно увек када је то могуће, имајући у виду финансијска средства родитеља или других лица која се старају о детету и која је тако осмишљена да дете са инвалидитетом има ефикасан приступ и добија образовање, обуку, услуге здравствене заштите и рехабилитације, припрему за запошљавање и могућност рекреације на начин који доприноси остваривању што потпуније друштвене интеграције и личног развоја детета укључујући културни и духовни развој.
 • Чланом 26. Конвенције је прописано да државе чланице уважавају право сваког детета да користи социјалну заштиту, укључујући социјално осигурање и да је потребно да предузимају све мере неопходне за пуно остваривање тог права у складу са националним законима. Такође, чланом 28. ове конвенције, прописано је да дете, између осталог, има право на образовање и да је држава дужна да осигура обавезно и бесплатно основно образовање за све, да омогући да образовне и стручне информације и савети буду доступни свој деци и предузме мере за редовно похађање школе и смањење стопе напуштања школе.
 • Општим коментаром број 1. Комитета за права детета појашњен је члан 29. став 1. Конвенције, тако што је, између осталог, наведено да образовање треба да буде усмерено на дете, прилагођено детету и да омогућава његово или њено оснаживање. Образовање на које свако дете има право јесте оно које је осмишљено тако да развије код детета животне вештине, да ојача дететову способност да ужива читав низ људских права и да утиче на стварање културе прожете одговарајућим вредностима људских права. Комитет напомиње да дискриминација, по било ком основу, било да је отворена или скривена, вређа људско достојанство детета и у стању је да подрије или чак уништи способност детета да има користи од могућности које му пружа образовање.
 • Комитет за права детета донео је и Коментар бр. 9. који се односи на права детета са сметњама у развоју, у којем се наводи да држава треба да предузме одговарајуће мере ради спречавања сваке дискриминације деце, укључујући и на основу сметњи у развоју. Изричито навођење сметњи у развоју као основа дискриминације је јединствено а може се објаснити чињеницом да деца са сметњама у развоју припадају једној од најосетљивијих група деце. Комитет посебну пажњу поклања инклузивном образовању, те наводи да оно треба да буде циљ образовања деце са сметњама у развоју. Начин и облик укључивања треба да буду диктирани индивидуалним образовним потребама детета, јер образовање неке деце са сметњама у развоју захтева врсту подршке коју није лако пронаћи у редовном школском систему.
 • Конвенција о правима особа са инвалидитетом[4] у чланом 7. прописује да ће државе предузети све неопходне мере да се деци са инвалидитетом обезбеди да равноправно са другом децом, у пуној мери, уживају сва људска права и основне слободе. Чланом 24. Конвенције је прописано да државе признају право особа са инвалидитетом на образовање, и да им у остваривању овог права без дискриминације и на основу једнаких могућности, државе обезбеђују инклузивни систем образовања на свих нивоима. Истим чланом је прописано да ће, у остваривању права на образовање, државе обезбедити да особе са инвалидитетом не буду искључене из система општег образовања на основу инвалидитета, да деца са инвалидитетом не буду искључена из слободног и обавезног основног или средњег образовања, као и да особе са инвалидитетом имају приступ инклузивном, квалитетном и слободном основном и средњем образовању, равноправно са другима у заједници у којој живе.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[5], којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама члана 6. прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији опложај, или би могли бити стављени у неповољнији положај.
 • Одредбом члана 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи[6] прописано је да се општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом, стара о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе. Наведеним чланом је прописано и да општина преко својих органа обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група.
 • Законом о социјалној заштити[7] прописане су услуге социјалне заштите, међу којима су посебно наведене и услуге подршке за самосталан живот (становање уз подршку; персонална асистенција; обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву). Чланом 14. Закона о социјалној заштити прописано је да се у центру за социјални рад остварују овим законом утврђена права, као и обезбеђује пружање услуга социјалне заштите из овог закона, као и да центар за социјални рад оснива јединица локалне самоуправе. У члану 17. овог закона прописано је да делатност у области социјалне заштите, односно поједине услуге социјалне заштите може, у складу са овим законом, пружати и удружење, предузетник, привредно друштво и други облик организовања утврђен законом. Чланом 45. овог закона прописано је да се услуге подршке за самосталан живот пружају појединцу да би се његове могућности за задовољење основних потреба изједначиле с могућностима осталих чланова друштва, да би му се побољшао квалитет живота и да би могао да води активан и самосталан живот у друштву. Услуге подршке за самосталан живот обезбеђује јединица локалне самоуправе, осим ако овим законом није предвиђено да их обезбеђује Република Србија. Одредбама члана овог закона, између осталог, прописано је да поступак за коришћење услуге из овог закона коју обезбеђује Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе спроводи центар за социјални рад, по службеној дужности или на захтев корисника. Иницијативу за покретање поступка из става 1. овог члана може поднети свако физичко или правно лице. Месна надлежност центра за социјални рад утврђује се према пребивалишту корисника. Одредбама члана 75. овог закона прописано је да ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу предвиђену упутом, дужан је да о томе одмах, писменим путем, обавести центар за социјални рад и корисника и да за то наведе разлоге. Поводом обавештења из става 1. овог члана корисник, у року од осам дана од пријема тог обавештења, може упутити притужбу центру за социјални рад. Центар за социјални рад ће, пошто размотри притужбу из става 2. овог члана, упутити корисника другом овлашћеном пружаоцу са списка овлашћених пружалаца услуге, ако овлашћени пружалац услуге из става 1. овог члана упућеном кориснику не може пружити услугу. О одбијању пружања услуге центар за социјални рад одмах обавештава надлежни орган из члана 65. став 1. овог закона, орган надлежан за издавање лиценце пружаоцима услуга социјалне заштите и инспекцију социјалне заштите. Списак овлашћених пружалаца услуге утврђује за сваку услугу социјалне заштите обезбеђену путем јавне набавке орган из члана 65. став 1. овог закона који је спровео јавну набавку.Услуге социјалне заштите које обезбеђује Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, за којима постоји потреба, а не могу их обезбедити у потребном обиму установе социјалне заштите које је основала Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, набављају се од пружаоца услуга социјалне заштите који је за то лиценциран кроз поступак јавне набавке услуга социјалне заштите, у складу са законом који уређује јавне набавке, овим законом и прописима донетим за њихово спровођење.[8] Поступак за коришћење услуге из овог закона коју обезбеђује Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе спроводи центар за социјални рад, по службеној дужности или на захтев корисника.[9] Чланом 119. овог закона прописано је да центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника утврђених овим законом и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и врши друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона. Центар за социјални рад, у складу са актима јединице локалне самоуправе, учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе. Чланом 121. овог закона прописано је да центар за социјални рад иницира и развија превентивне и друге програме који доприносе задовољавању индивидуалних и заједничких потреба грађана у области социјалне заштите на територији јединице локалне самоуправе за коју је основан, иницира и развија превентивне и друге програме који доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема и обавља и друге послове у области социјалне заштите, у складу са законом и другим прописима. Чланом 122. став 1. овог закона прописано је да центар за социјални рад пружа услуге процене и планирања, а друге услуге социјалне заштите може пружати само у оквиру своје посебне организационе јединице, ако добије лиценцу за пружање одређене услуге и ако у локалној заједници нема другог овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите.
 • Чланом 67. Правилникa о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите[10], прописано је да је услуга дневног боравка, свратишта и помоћи у кући доступна најмање осам сати дневно пет дана у недељи. Одредбом члана 68. став 1. тачка 1. прописано је да је услуга дневног боравка доступна деци и младима са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за дневном негом и надзором, и подршком у одржању и развијању потенцијала, на начин који не омета њихово школовање. Одредбом члана 69. овог правилника прописано је да се сврха услуге дневног боравака састоји у унапређењу квалитета живота корисника у властитој социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот.Кроз услугу дневног боравка корисници у организованом окружењу, и уз потребни надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција. Услугом дневног боравка реализује се позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а члановима породице слободно време за бављење радним и другим активностима. Услуга дневног боравка се реализује кроз осмишљене програме, у планираним и ограниченим временским периодима. Одредбом члана 71. став 1. тачка 1. прописано је да се минимални број стручних радника и сарадника непосредно ангажованих у раду са корисницима дневног боравка, одређује се на следећи начин: 1) за децу и младе са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама – два стручна радника и један сарадник за капацитет до десет корисника, а један стручни радник на сваких додатних пет корисника, односно један сарадник на сваких додатних десет корисника.
 • Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити Града …[11] прописана је услуга дневног боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама. Чланом 20. став 2. ове одлуке прописано је да се дневни боравак реализује у Дневном центру за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама – ВВ у …, док је ставом 3. исте одредбе прописано да о праву на коришћење услуге одлучује Центар за социјални рад града …, а на основу Мишљења Интерресорне комисије града … и захтева родитеља/старатеља детета.Такође, увидом у интернет страницу Центра за пружање услуга социјалне заштите Града … утврђено је да је наведено да је услуга дневног боравка доступна 8 сати дневно, од 07 до 15 часова, пет радних дана у недељи у Дневном центру ВВ за децу.
 • Одлуком о оснивању центра за пружање услуга социјалне заштите Града …[12] у члану 1. прописано је да овом одлуком град … (у даљем тексту: Оснивач) оснива Центар за пружање услуга социјалне заштите града … (у даљем тексту: Центар), ради успостављања, развијања и пружања услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе, у складу са законом и другим прописима којима се регулише област социјалне заштите. Чланом 2. став 1. ове одлуке прописано је да Центар послује под називом: Центар за пружање услуга социјалне заштите града … – ГГ. Одредбом члана 3. ове одлуке прописано је да се на оснивање, организацију и рад Центра, као установе, примењују прописи о јавним службама и прописи из области социјалне заштите. Центар има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђених законом, овом Одлуком и Статутом. Центар стиче својство правног лица уписом у регистар, у складу са законом. Одредбом члана 5. одлуке прописано је да у складу са Уредбом о класификацији делатности, делатност Центра је, између осталог, 88.91 – Делатност дневне бриге о деци, док је чланом 6. став 1. тачка 1.Одлуке прописано је да у оквиру своје делатности Центар пружа услугу социјалне заштите Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама – ВВ. Одредбом члана 7. ове одлуке прописано је да Центар и Центар за социјални рад града … припремају документацију потребну за пружање услуга, а за чију реализацију средства обезбеђује град …, о чему ће се склопити посебан споразум о пословно-техничкој сарадњи прикупљања, протока и достављања документације у складу са законом и најбољем интересу странке. О праву на пружање услуге решењем одлучује Центар за социјални рад града ….
 • Правилник о раду дневног боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама – ВВ[13] у члану 1. прописује да се овим правилником утврђује право на коришћење услуга у Дневном боравку за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама – ВВ (у даљем тексту : Дневни боравак), услови, начин остваривања наведеног права као и финансирање. Одредбом члана 2. правилника прописано је да се услуга дневног боравка реализује кроз планиране и структуиране активности, с циљем збрињавања деце и младих са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама, ради унапређења квалитета њиховог живота у властитој социјалној средини, кроз подстицање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина постизања што већег степена самосталности. Услуга Дневног боравка се пружа у организованом окружењу, уз надзор, ради задовољавања развојних потреба корисника, стицања и развијања позитивних, конструктивних искустава боравком изван породице и растерећења и слободног времена за чланове породице. Чланом 3. овог правилника прописано је да услугу могу да остваре деца и млади узраста од 5 до 26 година са пребивалиштем / боравиштем на територији Града … Капацитет Дневног боравка је 10 корисника, као и да су у раду са корисницима услуге Дневног боравка непосредно ангажована 2 стручна радника (васпитач и терапеут) и 2 сарадника (медицинска сестра и пратилац у специјализованом возилу). Стручне процедуре спроводе и стручни радници Центра за социјални рад града …, а по потреби укључују се и стручни радници из области образовања и здравства (члан 4). Чланом 5. прописано је да се активности услуге Дневног боравка реализују у складу са сврхом услуге, карактеристикама корисничке групе, капацитетима корисника, индивидуалним планом и проценом потреба корисника, као и да је услуга дневног боравка доступна 8 сати дневно (од 07ч. до 15ч.), пет радних дана у недељи. Чланом 9. Правилника прописано је да се поступак за утврђивање права на коришћење услуге Дневног боравка покреће захтевом странке, а на основу мишљења Интерресорне комисије града …, за децу узраста од 5 до 18 година. На основу поднетог захтева, најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, врши се пријемна процена од стране стручног радника Центра за социјални рад града … (члан 10). У случају попуњености капацитета Дневног боравка, корисници којима је процењена потреба за услугом, стављају се на листу чекања, према редоследу процењене потребе. Чланом 11. овог Правилника прописано је да  на основу поднетог захтева о праву на услугу Дневног боравка решава Центар за социјални рад града … доношењем упута-решења и одбијајућег решења. Против решења у првом степену, странка има право на жалбу у року од 15 дана од дана достављања решења. Жалба се предаје Центру за социјални рад града … који ће исту проследити надлежном органу јединице локалне самоуправе, који решава по жалби. Одредбом члана 12. правилника прописано је да након пријема корисника у року од 10 дана од дана пријема стручни радник врши процену. На основу резултата процене одређује се степен подршке кориснику и израђује се индивидуални план услуге. Поновни преглед индивидуалног плана врши се у складу са роковима наведеним у индивидуалном плану услуге, а најмање једном у 6 месеци. Одредаба члана 14. правилника прописано је да се рад дневног боравка финансира из: средстава буџета Града …, донорских средстава и из других извора у складу са законом, док је чланом 15. прописано да висину трошкова функционисања Дневног боравка утврђује надлежна служба Центра за социјални рад града … Захтев за трансфер средстава доставља се надлежној служби за послове финансија Градске управе града …

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду предмет притужбе, у конкретном случају потребно је анализирати да ли је поступањем, односно пропуштањем Градске управе града … (у даљем тексту: Град), малолетни М.М., син подносиоца притужбе, стављен у неповољнији положај на основу свог личног својства – инвалидитета.
 • Међу странама у поступку није спорно да je малолетном М.М, сину подносиоца притужбе постављена дијагноза Ф84.0 и Ф.70 – аутистични поремећај и лака ментална недовољна развијеност. Даље, неспорно је да дете похађа развојну групу предшколски узраст у ОСШ ББ у …, да ова школа нема организован рад у периоду трајања школских распуста и да је директорка школа сагласна са предлогом подносиоца притужбе да се у сарадњи са надлежним органима изнађе решење како би се рад школе организовао у периоду – јул, август. Међу странама у поступку није спорно да је подносилац притужбе поднео захтев за пружање услуге дневног боравка Центру за социјални рад и да је његов захтев одбијен. Такође, неспорно је да се подносилац притужбе, отац малолетног М.М. више пута обраћао Граду и да је Град био упознат са ситуацијом у којој се налази малолетни М.М. као и да ни на један од електронских дописа Град није одговорио подносиоцу притужбе.
 • Имајући у виду околности конкретног случаја Повереник је анализирао да ли је Град, као јединица локалне самоуправе, предузео све активности и мере на које је, у складу са законом и другим релеватним домаћим прописима, био обавезан, како би се малолетном М.М. обезбедила адекватна подршка имајући у виду његов инвалидитет.
 • Према наводима из изјашњења Града, малолетни М.М. био је упућен на Интерресорну комисију града … два пута, и донета су два обједињена мишљења: мишљење број … од 19. фебруара 2018. године „којим је детету које је било укључено у предшколску установу …, из изворних надлежности града, била обезбеђена подршка личног пратиоца и дефектолошко логопедска подршка у оквиру ПУ …“ и мишљење ИРК … од 5. новембра 2020. године „којим су детету омогућени: упис у развојну групу предшколски узраст при ОСШ ББ …, путни трошкови за дете и пратиоца детета, бесплатна исхрана и боравак у оквиру школе, дефектолошко логопедска подршка, као и подршка од стране свих стручних служби школе. Даље, наведено је да су родитељи „инсистирали“ да се дужина боравка у оквиру школе продужи и током периода распуста или да се детету омогући периодични боравак у Дневном боравку за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама – ВВ (у даљем тексту: ВВ). С тим у вези истакнуто је да је са школом одржан састанак и да је „изнађено решење да се у оквиру школске 2021/22 године изврши прерасподела четрдесеточасовне радне недеље запослених у ОСШ ББ како би се обезбедио континуирани боравак М.М. у просторијама школе и у дане када је школским календаром предвиђено да су они нерадни како за ученике школе, тако и за наставни кадар“. Такође, поводом захтева за пружање услуге дневног боравка, у изјашњењу је наведено да се рад са децом у дневном боравку реализује у четворосатном трајању, да су сва деца и млади у том боравку у инвалидским колицима, да је неопходан констатан њихов надзор, да су они континуирано, током целе године укључени у рад дневног боравка и да је капацитет боравка попуњен, а да „као такав није адекватан за дете са сензорним сметњама – аутизмом“.
 • Имајући у виду наведено, Повереник најпре констатује да услуга дневног боравка спада у групу услуга социјалне заштите, о којој одлучује надлежни центар за социјални рад чији је оснивач јединица локалне самоуправе. Даље, Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити Града … прописана је услуга дневног боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, која се реализује у Дневном центру за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама – ВВ у … Такође, Одлуком о оснивању центра за пружање услуга социјалне заштите Града … прописано је да је град … оснивач Центра за пружање услуга социјалне заштите града … у оквиру којег се налази Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама – ВВ. Одредбом члана 2. Правилника о раду дневног боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама – ВВ[14] прописано је да се услуга дневног боравка у центру ВВ реализује кроз планиране и структуиране активности, с циљем збрињавања деце и младих са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама, ради унапређења квалитета њиховог живота у властитој социјалној средини, кроз подстицање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина постизања што већег степена самосталности. Имајући у виду наведено, неспорно је да је овај дневни боравак основан како би се у њему пружала услуга како деци са физичким инвалидитетом тако и деци са потешкоћама у развоју, међутим, из утврђеног чињеничног стања произлази да се у пракси ова услуга не пружа деци са инвалидитетом која за кретање не користе колица.
 • Поред тога, у изјашњењу је такође наведено да је захтев подносиоца притужбе за пружање услуге дневног боравка одбијен јер је капацитет корисника у центру ВВ попуњен. С тим у вези, Повереник констатује да је Правилником о раду дневног боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама – ВВ прописано да услугу дневног боравка могу да остваре деца и млади узраста од 5 до 26 година са пребивалиштем/боравиштем на територији Града …, да је услуга дневног боравка доступна 8 сати дневно (од 07ч. до 15ч.), пет радних дана у недељи, да је капацитет овог дневног боравка 10 корисника и да су у раду са корисницима ове услуге непосредно ангажована 2 стручна радника (васпитач и терапеут) и 2 сарадника (медицинска сестра и пратилац у специјализованом возилу). С обзиром на наводе из изјашњења Града да се рад са децом у дневном боравку ВВ реализује у четворосатном трајању, очигледно је да се рад дневног центра не одвија у складу са правилом које је сам Град донео. Поред тога, скраћивање радног времена боравка ВВ, осим што није у складу са Правилником о раду тог дневног центра, онемогућава, како децу који су већ њени корисници, тако и осталу децу којима је ова услуга неопходна, да услугу дневног боравка користе у пуном обиму. Имајући у виду даље наводе из изјашњења да Дневни боравак ВВ није адекватан за децу са интелектуалним потешкоћама због осталих корисника који се налазе у колицима, поставља се питање да ли је у конкретном случају постојала могућност да се равномерном прерасподелом радног времена које је утврђено Правилником о раду боравка ВВ, деци са различитом врстом инвалидитета обезбеди да подједнако користе услуге тог дневног центра. Такође, полазећи од одредбе члана 10. Правилника којом је прописано да се у случају попуњености капацитета Дневног боравка, корисници којима је процењена потреба за услугом, стављају на листу чекања, према редоследу процењене потребе, Повереник констатује да из достављених доказа не произлази да је Центар за социјални рад извршио процену потреба и у складу са околностима конкретног случаја ставио малолетног М.М. на листу чекања корисника. Наиме, неспорно је да је Правилником о раду дневног боравка ВВ број корисника услуге тачно одређен. Међутим имајући у виду да из електронског дописа Центра за социјални рад града … од 27. априла 2021. произлази да су се Граду поводом истог захтева обраћали родитељи друге деце са истим проблемом, неспорно је да је Град био упознат да предвиђени капацитет дневног центра не задовољава потребе свих потенцијалних корисника – деце са сметњама у развоју која за кретање не користе колица. С тим у вези, Град је могао да одмах по добијеним сазнањима измени Правилник о раду дневног боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама – ВВ у погледу повећања броја корисника и да у складу са одредбом члана 71. став 1. тачка 1. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ангажује још једног стручног радника који би задовољио потребе петоро деце
 • Даље, Повереник констатује да из навода притужбе, изјашњења и достављених доказа произлази да услуга дневног боравка није могла бити пружена малолетном М.М. ни у школи ББ у …, с обзиром да школа не ради током трајања школских распуста и других ненаставних дана. С обзиром да је Град …, као јединица локалне самоуправе оснивач Центра за социјални рад града …, Центра за пружање услуга социјалне заштите ГГ у чијој је надлежности Дневни боравак ВВ, као и Основне школе ББ и да ни у једној од ових установа малолетном М.М. није била пружена услуга дневног боравка, нити је извршена процена потреба како би се ставио на листу чекања корисника, може се констатовати да су у погледу пружања услуге дневног боравка деца са сметњама у развоју која за кретање не користе колица доведена у неоправдано неповољнији положај у односу на осталу децу којој је ова услуга неопходна.
 • Повереник истиче да је деци са сметњама у развоју и инвалидитетом у Србији, као и њиховим породицама, потребно обезбедити свеобухватну и континуирану подршку како би се овој деци омогућило укључивање у заједницу и учествовање у свим активностима на равноправној основи. Иако је последњих година дошло до значајнијег побољшања на нивоу правног оквира, деца са сметњама у развоју и инвалидитетом и даље се суочавају са значајним тешкоћама у погледу доступности, адекватности и континуитета у пружању социјалних, здравствених и образовних услуга. Због тога није редак случај да је један од родитеља деце са сметњама у развоју принуђен да мора да напусти посао, како би преузео потпуну бригу о детету, што се битно одражава и на приходе породице и квалитет живота. Ова ситуација је нарочито тешка када је реч о једнородитељским породицама. С тим у вези, важно је истаћи да је обавеза јединице локалне самоуправе пронађе капацитете и да обезбеди довољан број и врсту услуга социјалне заштите за све оне којима су такве услуге неопходне. Локална самоуправа треба да утврди потребе грађана и идентификује услуге које могу да одговоре тим потребама, као и да планира обезбеђивање потребних услуга у односу на дефинисане приоритет. Повереник истиче да у складу са Законом о социјалној заштити услуге социјалне заштите представљају активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварање могућности да самостално живе у друштву. Такође, одредбом члана 69. Правилникa о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите прописано је да се сврха услуге дневног боравака састоји у унапређењу квалитета живота корисника у властитој социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот. Кроз услугу дневног боравка корисници у организованом окружењу, и уз потребни надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција. Повереник поздравља чињеницу да је Град одржао неколико састанака са надлежним установама ради решавања потребе за обезбеђивање услуге дневног боравка за сву децу са сметњама у развоју. Међутим, може се констатовати да ни након ових састанака није донето трајно решење којим би се деци са интелектуалним потешкоћама омогућило несметано и континуирано право на услугу дневног боравка. Због тога је Повереник дао мишљење да је пропуштањем да предузме мере у погледу обезбеђивања услуге дневног боравка, Град … ставио малолетног М.М. у неоправдано неповољнији положај на основу његовог личног својства инвалидитета, чиме је повредио одредбе члана 6. Закона о забрани дискриминације.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

Пропуштањем да предузме мере у погледу обезбеђивања услуге дневног боравка, Град … је ставио малолетног М.М. у неоправдано неповољнији положај на основу његовог личног својства – инвалидитет, чиме је повредио одредбе члана 6. Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

Повереник за заштиту равноправности препоручује Градској управи града … да:

5.1.  Да доношењем јасно утврђеног правила обезбеде пружање услуге дневног боравка, како малолетном М.М, тако и осталој деци са интелектуалним потешкоћама, која за кретање не користе колица а којима је ова услуга неопходна.

5.2.   Да упуте писано извињење подносиоцу притужбе због неодговарања на мејлове у којима је Граду указивао на проблем који има његов малолетни син, а везано за немогућност коришћења услуге дневног боравка;

5.3.  Да убудуће у оквиру својих редовних послова и активности не крше прописе о забрани дискриминације.

Потребно је да Градска управа града …, обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Градска управа града … не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] Закон о забрани дискриминације, члан 33.

[2] Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06)

[3] Закон о ратификацији Конвенције УН о правима детета (Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 15/90 и „Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, бр. 4/96 и 2/97)

[4] Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом („Службени глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри”, број 42/09)

[5] члан 2.

[6] „Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18

[7] „Службени гласник РС”, број 24/11, члан 40. став 1. тачка 3. у вези са чланом 44.

[8] Члан 64. став 1. Закона о социјалној заштити

[9] Члан 68. Закона о социјалној заштити

[10] „Службени гласник РС”, бр. 42/13, 89/18 и 73/19

[11] Одлука о правима и услугама у социјалној заштит града … Сл. лист Града … ”, бр.16/17 и18/19

[12] Одлука о оснивању центра за пружање услуга социјалне заштите Града … Сл. лист Града … ”, бр.23/19 и29/19

[13]  Правилник о раду дневног боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама – ВВ Сл. лист Града … ”, бр.16/17

[14]  Правилник о раду дневног боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама – ВВ Сл. лист Града … ”, бр.16/17

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon491-21 Дискриминација утврђена против градске управе по основу инвалидитета Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top