336-23 Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

бр. 011-00-12/2023-02 датум: 2.6.2023. године

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје

 

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

 

 

Министарство просвете је дописом број 011-00-165/2023-04, од 16.маја 2023. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник) Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (у даљем тексту: Нацрт закона), са образложењем и предлогом одредаба које се мењају, ради давања мишљења.

Поступајући по овом допису, Повереник, на основу делокруга своје надлежности, даје следеће мишљење:

 

Одредбама члана 71. Устава Републике Србије прописано је да свако има право на образовање и васпитање, док је одредбама члана 21. Устава прописано да је забрањена свака дискриминација, посредна или непосредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Такође, Закон о забрани дискриминације прописује, у члану 19. да свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, у складу са законом. Забрањено је лицу или групи лица на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу, или искључити их из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступати према њима.

Одредбом члана 3. Нацрта закона предложена је измена члана 27. Закона тако што се после става 17. додаје став 18. који гласи „Средња школа основана за потребе унутрашњих послова не организује наставу за ученике на кућном и болничком лечењу, наставу код куће и наставу на даљину“. Такође одредбом члана 9. Нацрта закона предлаже се измена члана 50. Закона који у ставу 1. прописује: „Ученик може бити привремено или за одређену школску годину ослобођен од практичног дела наставе физичког, односно физичког и здравственог васпитања у целини или делимично, осим ученика средње школе основане за потребе унутрашњих послова“. У  образложењу Нацрта закона наведено је  само да „су од одредбе изузети ученици средње школе основане за потребе унутрашњих послова, због специфичности школе.“ Да би прављење изузетака било у складу са антидискриминационим прописима неопходно је да се објасни легитимност циља, те да је средство за постизање тог циља примерено и нужно. Из наведених норми нејасно је које су последице по ученике који су привремено спречени због болести да присуствују практичној настави физичког као и они који се налазе привремено на кућном или болничком лечењу, а који похађају средњу школу основану за потребе унутрашњих послова, односно које опције остају овим ученицима који могу бити краткотрајно спречени или повређени.

Поред тога, предлажемо да се још једном размотри члан 2. Нацрта закона којим се мења члан 17. Закона тако што ће се у врсте програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања експлицитно навести и дискриминације.

Чланом 8. Нацрта закона, између осталог, измењен је члан 49. став 10. Закона о средњем образовању и васпитању на начин да гласи: „Владање ученика оцењује се бројчано у току првог и другог полугодишта и на крају школске године и утиче на општи успех“. Имајући у виду предложену одредбу мишљења смо да је потребно размотрити да ли с обзиром на ову измену треба изменити и сада важећи став 11. истог члана Закона о средњем образовању и васпитању који прописује  „Закључна оцена из владања изражава се бројчано оценом и то: примерено (5), врло добро (4), добро (3), задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1) и утиче на општи успех ученика“.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број  22/09 и 52/21), члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon336-23 Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top