1052-21 Није утврђена дискриминација на основу пола у области спорта

бр. 07-00-00735/2021-02  датум: 12.8.2022.

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку по притужби женских селекција  AA чији је законски заступник ББ, председник клуба, уз писане сагласности играчица женских селекција и њихових законских заступника, против установе ВВ чији је законски заступник директор ГГ и ДД, управника хале ЂЂ, због дискриминације по основу пола. У притужби је између осталог наведено да женским селекцијама пионирки, млађих пионирки и мини баскеташица није омогућено одржавање тренинга и утакмица у хали ЂЂ која је под управом ВВ , док је то омогућено мушким селекцијама, а да разлог због ког женске селекције не могу да играју у хали јесте чињеница да клуб нема сениорску екипу кошаркашица. У допуни притужбе је наведено да поред женских селекција клуб има и селекције дечака којима такође није омогућен приступ хали. Повереник је спровео поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, па је од ДД, управникa хале ЂЂ као и ВВ затражио изјашњење, у коме је између осталог наведено да ВВ као ни управник хале не дискриминишу подноситељке притужбе. У изјашњењу је такође наведено да се кошаркашке утакмице одигравају у складу са терминима ЕЕ , и да је само једном приликом утакмица морала бити одложена због одигравања одбојкашког турнира, чије одржавање из организационо-техничких разлога није могла бити померена. У изјашњењу је наведено да ВВ није власник наведене спортске хале, као и да је локална самоуправа ослободила клубове који имају професионалну сениорску екипу плаћања термина, чиме се води и ГГ приликом услова за доделу термина, пошто је ЂЂ једини спортски објекат у коме се не врши плаћање комерцијалних термина ни за тренинге, нити за утакмице. Појашњено је да уколико након расподела слободних термина спортским удружењима која имају сениорске екипе, остану упражњени термини, они се равномерно распоређују на основу поднете пријаве за коришћење термина и на основу ранга такмичења у коме се то спортско удружење такмичи, а разлика се не прави на основу врсте спорта или пола. Наведено је да је фебруара 2022. године кадеткињама клуба АА омогућено пет тренинга недељно у хали ЂЂ , као и да су утакмице истој селекцији овог клуба омогућене од почетка такмичења у поменутој хали сваког викенда када је то по распореду ЕЕ било предвиђено, и да је направљен само један изузетак 20. марта 2022. године, када је према распореду који је добијен од клуба АА, и који је био на званичном сајту ЕЕ клуб требало да гостује, уместо да игра код куће, те да је хала уступљена на целодневно коришћење одбојкашком клубу ЖЖ у сврху одржавања одбојкашког турнира. У прилог овим тврдњама достављени су и докази. Током поступка утврђено је да АА има екипе пионирки, млађих пионирки и кадеткиња, мушку екипу млађих пионира, као и да нема екипу у категорији сениора/ки. Из приложених доказа, и то из распореда коришћења термина хале ЂЂ за 2021/2022 годину, утврђено је и да термине користе ЗЗ и то од понедељка до петка у три термина у трајању од 18:00-22:00 , ИИ од понедељка до петка у једном термину у трајању од 21:00-22:00 и ЈЈ  од понедељка до петка у термину од 22:00-23:00 . Такође је утврђено на основу података који су доступни на сајту ЕЕ и да су ИИ и ЈЈ клубови са сениорским екипама, који се такмиче у ЛЛ и ЉЉ. ИИ је клуб малог фудбала, чија сениорска екипа наступа у ММ, што је утврђено увидом у сајт OO.  Имајући у виду све наведено Повереник је мишљења да у конкретном случају није прављена разлика приликом давања термина за тренинге и утакмице која је у узрочно последичној вези са полом као личним својством већ да се евентуално може говорити о различитом третману у односу на клубове који имају сениорске селекције и на клубове који ове селекције немају. У поступку је утврђено да је Правилнику прописано да предност приликом одређивања термина имају професионалне сениорске селекције из разлога што ове селекције не наплаћују чланарину, док у случају млађих селекција клубови наплаћују чланарину, те из тог разлога имају могућност изнајмљивања других спортских хала. Како је у изјашњењу наведено да је НН ослободила клубове који имају професионалну сениорску екипу плаћања термина, Повереник констатује да је у питању одлука општине, а не лица против којих је поднета притужба. Надаље, Правилником о додели термина, поред услова да клуб има сениорску екипу, један од услова је да наступа у лиги одређеног ранга. Применом ова два критеријума одређује се који од клубова ће добити термине у хали ЂЂ. Како АА има само млађе категорије (кадете/киње, јуниоре/ке, пионире/ке, мини баскеташице), може се закључити да због тога има проблем око простора у којем ће редовно одржавати тренинге и утакмице. Иако то није предмет ове притужбе јер притужба није поднета због старосног доба као личног својства, Повереник је користећи своја овлашћења прописана чланом 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације да органима јавне власти и другим лицима упућује препоруке мера за остваривање равноправности, анализирао наводе из притужбе и изјашњења који се односе на то да једино хала ЂЂ задовољава критеријуме дефинисане Правилником о такмичењу, Службеним правилима игре, Пропозицијама такмичења и друго. Полазећи од важности бављења спортом како одраслих тако и деце, као и одредаба Закона о спорту којим је између осталог прописано да свaкo имa прaвo дa сe бaви спoртoм, а да бaвљeњe спoртoм мoрa бити хумaнo, слoбoднo и дoбрoвoљнo, здрaвo и бeзбeднo, у склaду сa прирoднoм срeдинoм и друштвeним oкружeњeм, фeр, тoлeрaнтнo, eтички прихвaтљивo, oдгoвoрнo, нeзaвиснo oд злoупoтрeбa и циљeвa кojи су супрoтни спoртскoм духу и дoступнo свим грaђaнимa пoд jeднaким услoвимa, бeз oбзирa нa узрaст, нивo физичких спoсoбнoсти, стeпeн eвeнтуaлнe инвaлиднoсти, пoл и другo личнo свojствo, Повереник је ВВ и ГГ, управнику хале ЂЂ упутио препоруку мера да у сарадњи са НН размотри могућност да се предвиди већи број термина за млађе категорије (кадете/киње, јуниоре/ке, пионире/ке, мини баскеташице) уколико то не угрожава одвијање редовне наставе за ученике школе.

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Повереник за заштиту равноправности примио је притужбу женских селекција АА чији је законски заступник ББ , председник клуба, уз писане сагласности играчица женских селекција и њихових законских заступника, поднетој против установе , чији је законски заступник директор ГГ , и ДД, управника хале ЂЂ , због дискриминације по основу пола.
  • У притужби и допуни притужбе је, између осталог, наведено:
 • да управник ЂЂ не дозвољава женским екипама да своје утакмице играју викендом у хали, да та забрана траје већ две године, док је то дозвољено мушким селекцијама;

 

 • да се ради о одржавању првенствених утакмица у женској конкуренцији у категорији мини баскеташица 2011/12, млађих пионирки 2009/10 и пионирки 2007/08;

 

 • да је 26. децембра 2021. године дечацима-кошаркашима у пионирској конкуренцији било дозвољено играње у хали, а клуб АА је морао да одложи утакмице у истој категорији, јер конкуренти у лиги не желе да играју у мањој сали која није по пропозицијама такмичења и која се не греје;

 

 • да је разлог због ког женске селекције не могу да играју у хали јесте чињеница да клуб нема сениорску екипу кошаркашица;

 

 • да је клуб у сезони 2020/21 до марта месеца наступао у ЉЉ када је екипа прешла скоро 3000км, али због неадекватног суфинансирања од стране локалне самоуправе, клуб је одустао од даљег наступања у сениорској конкуренцији за сезону 2021/22;

 

 • да се поставља питање по ком то основу се кошаркашицама овог клуба забрањује наступање у хали, иако је грађена новцем свих грађана;

 

 • да сматрају да је на тај начин извршена дискриминација на основу пола;

 

 • да је у изградњи хале ЂЂ учествовала и локална самоуправа, која је руковођење том халом уступила ВВ ; ученици ЂЂ халу користе за наставу физичког васпитања до 17 часова, а после тога ВВ руководи терминима;

 

 • да се преко управника хале додељују се термини за тренинге и играње утакмица, углавном преко викенда;

 

 • да поред женских селекција, клуб има и две селекције дечака, да мушким слекцијама приступ хали није дозвољен уназад три године, и да дечаци као и најмлађе девојчице нису одиграле ни једну утакмицу.

 

У прилогу притужби и допуна притужби достављени су следећи докази: 1) Потврда установе ББ ; 2) допис ВВ заведен под бројем 381 од 29. августа 2021. године; 3) Допис ЊЊ 4) Сагласност Управног одбора клуба  АА ; 5) Молба ОО ; 6) допис председнику ММ ; 7) Уговор о коришћењу минибуса од 2. новембра 2021. године; 8) Лиценцни списак ЕЕ у категорији пионири за сезону 2021/2022; 8) Лиценцни списак ЕЕ ; 9) Сагласност родитеља деце пионирки, млађих пионирки и мини баскеташица; 10) допис ВВ бр. 235 од 18. маја 2021. године; 11) Списак лиценцираних играча клуба ЗЗ у категорији млађе пионирке 2021/2022; 12) Списак лиценцних играча женска кадетска лига, категорија кадеткиња.

 

1.3. Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је од ВВ , управникa хале ЂЂ као и ММ центар затражио изјашњење.

1.4. У заједничком изјашњењу које су дали ВВ , управник хале ГГ и, ДД наведено је између осталог следеће:

 • да је на својој седници 15. августа 2018. године донела одлуку о ликвидацији „Центра за развој спорта и аматеризма у спорту“ и његову делатност пренела на установу ДД ;
 • за руководиоца Организационе јединице за спорт уговором о раду одређен је ПП , а ГГ као управник хале, који су овлашћени да и одговорни за рад хале у ЂЂ“, испред Установе „ДД“ ;
 • да ДД није власник наведене спортске хале;
 • да је локална самоуправа ослободила клубове који имају професионалну сениорску екипу плаћања термина, чиме се води и ТТ приликом услова за доделу термина, пошто је ЂЂ једини спортски објекат у коме се не врши плаћање комерцијалних термина ни за тренинге, нити за утакмице;
 • код сениорских екипа се не врши наплата чланарина на месечном нивоу од стране управе клуба, што није случај код млађих категорија, због чега млађе категорије имају могућност изнајмљивања сала за тренинг, због чега предност имају сениорске екипе;
 • да клуб АА врши наплату чланарине на месечном нивоу од деце која тренирају, као и плаћање судија, трошкова превоза, дресова;
 • да је услов који се такође узима у обзир приликом доделе термина и чињеница да ли клуб наступа у одређеној такмичарској лиги; уколико број пријављених екипа превазилази број слободних термина, термини се додељују на основу ранга лиге у којој се спортско удружење такмичи; кадеткиње клуба АА играју „јединствену лигу“, и спадају у аматерске екипе;
 • да уколико након расподела слободних термина спортским удружењима остану упражњени термини, они се равномерно распоређују на основу поднете пријаве за коришћење термина и на основу ранга такмичења у коме се то спортско удружење такмичим, а разлика се не прави на основу врсте спорта или пола;
 • да је фебруара 2022. године кадеткињама клуба АА омогућено пет тренинга недељно у хали ЂЂ као и утакмице истој селекцији овог клуба су омогућене од почетка такмичења у поменутој хали сваког викенда када је то по распореду ЕЕ било предвиђено;
 • да постоји један изузетак који се односи на 20. март 2022. године, да је тог дана према рапосреду који је добијен од клуба АА, и који је био на званичном сајту ЕЕ клуб требало да гостује, уместо да игра код куће, због чега је хала уступљена на целодневно коришћење одбојкашком клубу ЖЖ у сврху одржавања одбојкашког турнира;
 • захтев за одржавање турнира стигао је од клуба ИИ, као и Министарства за спорт Републике Србије.
 • да се свакој екипи која се поднесе захтев за коришћење термина за тренинге и утакмице у сали ЂЂ уколико испуњавају услове који су прописани Правилником о додели термина, и то без обзира на то да ли се ради о мушким или женским селекцијама;
 • да је у последњој сезони 2021/2022 захтев поднела екипа женског кошаркашког клуба ИИ након чега су термини омогућени за одржавање тренинга и утакмица;
 • да је на исти начин поступано и са АА у претходним сезонама када су имали сениорску екипу.
 • да пионирска екипа дечака ИИ јесте одиграла утакмицу у хали 26. децембра 2021. године, јер је ИИ у договору са KK преузела на себе санацију крова, паркета и рефлектора у хали ЂЂ такође, овај клуб не наплаћује чланарине ни једној од својих селекција;
 • да због постојања једне хале у РР, постоји ограничење у погледу броја клубова који могу да тренирају, али да у СС која је удаљена 14км и која је одговара пропозицијама ЕЕ за одигравање утакмица, где се термини могу изнајмити по комерцијалним ценама у складу са Правилником те хале;
 • да није тачно да хала у оквиру школе ТТ не испуњава услове за одигравање такмичења, из разлога што је и АА већину својих утакмица одиграо у овој хали, без санкционисања од стране ЕЕ, као ИИ , што се може видети на званичном сајту ББ;
 • да небезбедност за одигравање утакмица у хали ТТ је такође спорна јер се сличан инцидент догодио 2019. године када је АА радио у хали ЂЂ, када је услед неправилног руковања конструкциојом коша дошло до његовог падања;
 • да су спорни наводи да би се током викенда могли ослободити термини за одржавање тренинга и утакмица, јер је за одигравање само једне утакмице потребно одвојити неколико сати како би се она одржала;
 • да у Правилнику о додели термина постоји и ставка која се односи на понашање клуба и његове управе приликом коришћења објекта, а на та правила АА крши, непримереним понашањем према како свом тиму, тако и тимовима са којима игра;
 • да у погледу коришћења минибуса који је предат на управљање ГГ, и која га уступа на коришћење предузећима локалне самоуправе, установама, удружењима итд, а да се одређивање ко ће исти користити врши према редоследу пристиглих пријава.

У прилогу изјашњења достављени су следећи докази: 1) Правилник о додели термина у спортској хали ЂЂ; 2) Правила понашања у спортском објекту; 3) Дужности и обавезе корисника спортског објекта; 4) Распоред коришћења термина хале ЂЂ 2021/2022; 5) Распоред такмичења и резултати свих одиграних утакмица; 6) Извештај бр.363 од 30. децембра 2020. године; 7) Извештај бр. 367 од 30. децембра 2020. године; 8)  Извештај број 366 од 30. децембра 2020. године; 9) Извештај бр. 365 од 30. децембра 2020. године; 10) Извештај бр. 364 од 30. децембра 2020. године; 11) Извештај бр. 362 од 30. децембра 2020. године; 12) Извештај бр. 361 од 30. децембра 2020. године; 13) Извештај бр. 360 од 30. децембра 2020. године.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у потврду Установе културни центар бр. 235 од 18. маја 2021. године утврђено је да АА може да користи спортску халу у ЂЂ  за одигравање млађих категорија у оквиру региона у сезони 2021/2022.

2.2. Увидом у допис који је упутио ЂЂ заведеним под бројем 381 од 22. августа 2022. године, утврђено је да се наведеним дописом траже додатна три термина за тренинге у ЂЂ. У допису је наведено да ће кадеткиње наступати у јединственој кадетској лиги Србије у конкуренцији прволигашких екипа, због чега је потребно да овим екипама буде одобрено три тренинга недељно.

2.3. У допису КК је наведено да се утакмице Квалитетне лиге за пионирке не може играти у школи ЉЉ, јер сала наведене школе не испуњава минимум услова за одигравање кошаркашких утакмица, које су прописане Правилником ЕЕ, због чега је потребно да се утакмице пионирки заказују у одговарајућем објекту, који испуњава услове предвиђене Правилником.

2.4. Увидом у EE утврђено је да је молба упућена ГГ у којој је наведено да је неопходно да се утакмице квалитетних лига, морају играти у халама које задовољавају критеријуме дефинисане Правилником о такмичењу, Службеним правилима игре, Пропозицијама такмичења и друго. Такође је утврђено да је у молби наведено да је једина хала која испуњава ове захтеве у СС хала ЂЂ.

2.5. Увидом у електронски допис председнику општине СС, наведено да је да управник хале ЂЂ не дозвољава тренинге у хали за женску кадетску екипу, као и екипама пионирки и млађих пионирки, те да је сала у којој се одржавају тренинзи неадекватна.

2.6. Увидом у Правилник о додели термина у спортској хали ЂЂ од 15. септембра 2020. године утврђено је да се термини додељују на основу пријава које се подносе организационој јединици за спорт ДД у периоду од друге половине августа закључно са септембром. Такође је утврђено да је СС ослободила клубове који имају професионалну сениорску екипу плаћања термина, што је један од услова за доделу термина у хали, и предност приликом доделе термина имају сениорске екипе. У Правилнику је такође наведено да екипа која се пријавила за термине у спортској хали ЂЂ мора да наступа у одређеној лиги, при чему уколико број екипа превазилази број слободних термина, термини се додељују на основу ранга лиге у којој се спортско удружење такмичи.

2.7. Увидом у распоред коришћења термина хале ЂЂ утврђено је да ИИ има термине у периоду од понедељка до петка од 18:00 до 19:00, од 19:00 до 20:00, од 20:00 до 21:00, ЈЈ у периоду од понедељка до петка од 21:00 до 22:00, а КК у периоду од понедељка до петка у термину од 22:00 до 23:00. Из распореда је такође утврђено да се суботом и недељом од 8:00 до 23:00 одигравају утакмице.

2.8. Увидом у Одлуку бр.630-10/2018-02/2 од 15. октобра 2018. године СС , утврђено је да је хала у оквиру ЂЂ поверена на управљање ДД.

2.9. Увидом у податаке који су доступни на сајту ЕЕ утврђено је да су ИИ и ЈЈ кошаркашки клубови са сениорским екипама, који се такмиче у ЉЉ и ММ док је за КК утврђено  да је клуб малог фудбала, чија сениорска екипа наступа у НН, што је утврђено увидом у сајт ЊЊ.

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности је приликом одлучивања у овом предмету имао у виду наводе из притужбе и изјашњења, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир  

 

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси захтеве за покретање прекршајних поступака због повреде одредаба којима се забрањује дискриминација. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

 

 • Устав Републике Србије[3] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.

 

 • Закон о забрани дискриминације дефинише дискриминацију као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбом члана 6. Закона о забрани дискриминације прописано је да је непосредна дискриминација извршена ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај. Чланом 20. Закона о забрани дискриминације прописано је да дискриминaциja пoстojи aкo сe пoступa прoтивнo нaчeлу рoднe рaвнoпрaвнoсти, oднoснo нaчeлу пoштoвaњa jeднaких прaвa и слoбoдa жeнa и мушкaрaцa у пoлитичкoм, eкoнoмскoм, културнoм и другoм aспeкту jaвнoг, прoфeсиoнaлнoг, привaтнoг и пoрoдичнoг живoтa.
 • Законом о спорту[4] у члану 4. прописано је да свaкo имa прaвo дa сe бaви спoртoм (став 1.). Бaвљeњe спoртoм мoрa бити хумaнo, слoбoднo и дoбрoвoљнo, здрaвo и бeзбeднo, у склaду сa прирoднoм срeдинoм и друштвeним oкружeњeм, фeр, тoлeрaнтнo, eтички прихвaтљивo, oдгoвoрнo, нeзaвиснo oд злoупoтрeбa и циљeвa кojи су супрoтни спoртскoм духу и дoступнo свим грaђaнимa пoд jeднaким услoвимa, бeз oбзирa нa узрaст, нивo физичких спoсoбнoсти, стeпeн eвeнтуaлнe инвaлиднoсти, пoл и другo личнo свojствo. (став 2.) Зaбрaњeнa je свaкa нeпoсрeднa и пoсрeднa дискриминaциja, укључуjући и гoвoр мржњe, пo билo кoм oснoву, спoртистa, спoртских стручњaкa, спoртских oргaнизaциja и других лицa учeсникa у систeму спoртa, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кoja сe зaснивa нa нeкoм ствaрнoм или прeтпoстaвљeнoм личнoм свojству. ( став 3.) Зaбрaнoм дискриминaциje из стaвa 3. oвoг члaнa oбухвaћeнa je и зaбрaнa дискриминaциje прoфeсиoнaлних спoртистa и спoртистa кojи жeлe тo дa пoстaну у пoглeду зaпoшљaвaњa, зaрaдe или услoвa рaдa, oсим кaдa сe прaвљeњe рaзликe, oднoснo стaвљaњe спoртистe у нeпoвoљниjи пoлoжaj у oднoсу нa другe спoртистe у истoj или сличнoj ситуaциjи тeмeљи нa сaмoj прирoди или ствaрним и oдлучуjућим услoвимa oбaвљaњa oдрeђeнe спoртскe aктивнoсти, a циљeви кojи сe тимe жeлe пoстићи jeсу oпрaвдaни. (став 4.) Oдрeдбe угoвoрa измeђу спoртистe, oднoснo спoртскoг стручњaкa и oргaнизaциje у oблaсти спoртa кoje прeдстaвљajу дискриминaциjу спoртистe, oднoснo спoртскoг стручњaкa – ништaвe су, a oдрeдбe спoртских прaвилa и oпштих aкaтa oргaнизaциja у oблaсти спoртa кoje прeдстaвљajу дискриминaциjу учeсникa у систeму спoртa – нe примeњуjу сe. (став 5.) Зaбрaњeнa je у oблaсти спoртa свaкa врстa злoупoтрeбa, злoстaвљaњa, дискриминaциje и нaсиљa прeмa дeци. ( став 6.) Oргaнизaциje у oблaсти спoртa и лицa кoja oбaвљajу стручнo-вaспитни рaд сa дeцoм у тим oргaнизaциjaмa, кao и сви члaнoви и зaпoслeни у oргaнизaциjaмa у oблaсти спoртa, нaрoчитo ћe прoмoвисaти рaвнoпрaвнoст мeђу дeцoм и aктивнo сe супрoтстaвљaти свим врстaмa злoупoтрeбa, злoстaвљaњa, дискриминaциje и нaсиљa. ( став 7.)

 

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 

 • Имајући у виду предмет притужбе, у конкретном случају потребно је утврдити да ли су ВВ и ГГ , директор хале ЂЂ повредили одредбе Закона о забрани дискриминације приликом доделе термина за тренинге и утакмице играчицама женских селекција АА у хали ЂЂ која се налази под управљањем ВВ, због њиховог личног својства пола.

 

 • Повереник је разматрао предмет притужбе са аспекта повреде антидискриминационих прописа, док предмет овог поступка није било испитивање евентуално других повреда права која нису у надлежности овог државног органа.

 

 • Повереник најпре констатује да, из изјашњења као и доказа који су приложени уз изјашњење, произилази да је Одлуком бр.630-10/2018-02/2 од 15. октобра 2018. године ПП хала у оквиру ЂЂ поверена на управљање ГГ.

 

 • Даље Повереник констатује да је утврђено да АА има екипе пионирки, млађих пионирки и кадеткиња, мушку екипу млађих пионира, као и да нема екипу у категорији сениора/ки. Из приложених доказа, и то из распореда коришћења термина хале ЂЂ за 2021/2022 годину, утврђено је и да термине користе ИИ и то од понедељка до петка у три термина у трајању од 18:00-22:00, ЈЈ од понедељка до петка у једном термину у трајању од 21:00-22:00 и КК од понедељка до петка у термину од 22:00-23:00. Такође је утврђено на основу података који су доступни на сајту ЛЛ и да су ИИ и ЈЈ кошаркашки клубови са сениорским екипама, који се такмиче у ЉЉ и ММ ). ИИ је клуб малог фудбала, чија сениорска екипа наступа у КК , што је утврђено увидом у сајт ЉЉ. Надаље је утврђено да је АА поднео молбу за додатна три термина ГГ ради одржавања тренинга 23. августа 2021. године, јер ће кадеткиње наступати у ЋЋ , док је из изјашњења утврђено да им је додељено пет термина за одржавање тренинга, као да су одиграли утакмице према распореду ЕЕ . Изузтетно, према достављеном изјашњењу и доказима, утврђено је да је 20. марта 2022. године хала на једнодневно коришћење уступљена одбојкашком клубу ИИ у сврху одржавања одбојкашког турнира, јер је  према званичном расопореду АА требало да игра у гостима. Према достављеном распореду за период 13. новембар 2021. године до 27. новембра 2021. године утврђено је да  је АА одиграо утакмице у ова три кола, код куће и у гостима.

 

 • Даље у притужби је наведено да ни мушке млађе селекције немају термине за одржавање тренинга, уназад три године, као и да су 5. фебруара одиграле две утакмице у мушкој конкуренцији пионира, док је наведно и да је АА 5. фебруара 2022. године одиграо превенствену утакмицу пионирки са ЉЉ.

 

 • Имајући у виду изведене доказе Повереник је мишљења да у конкретном случају није дошло до прављења разлике приликом давања термина за тренинге и утакмице играчицама женских селекција АА у хали ЂЂ која је у узрочно последичној вези са полом као личним својством већ да се евентално може говорити о различитом третману у односу на клубове који имају сениорске селекције и на клубове који ове селекције немају.

 

 • Повереник даље указује на одредбе члана 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације којима је прописано да је Повереник овлашћен да упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности и заштите од дискриминације. С тим у вези, с обзиром да предмет притужбе није евентуално неоправдано прављење разлике према тимовима и селекцијама с обзиром на старосно доба спортиста/киња, Повереник је с обзиром на наведено законско овлашћење анализирао наводе из притужбе и изјашњења који се односе на то да једино хала ЂЂ задовољава критеријуме дефинисане Правилником о такмичењу, Службеним правилима игре, Пропозицијама такмичења и друго.

 

 • Имајући у виду све наведено може се закључити да је ТТ ослободила клубове који имају професионалну сениорску екипу плаћања термина, дакле да је у питању одлука општине, а не лица против којих је поднета притужба. С тим у вези Повереник је констатовао да је у Правилнику наведено да предност приликом одређивања термина имају професионалне сениорске селекције из разлога што ове селекције не наплаћују чланарину, док у случају млађих селекција клубови наплаћују чланарину, те из тог разлога имају могућност изнајмљивања других спортских хала. Правилником о додели термина, поред услова да клуб има сениорску екипу, један од услова је да наступа у лиги одређеног ранга. Применом ова два критеријума одређује се који од клубова ће добити термине у хали ЂЂ . Како АА нема сениорску екипу, неспорно је да овај клуб али и други клубови у сличној ситуацији имају проблем око обезбеђивања адекватног простора у којем ће одржавати тренинге и утакмице. Такође, из молбе коју је упутио ЕЕ ВВ наведено је да је неопходно да се утакмице квалитетних лига, морају играти у халама које задовољавају критеријуме дефинисане Правилником о такмичењу, Службеним правилима игре, Пропозицијама такмичења и друго, као и да је једина хала која испуњава ове захтеве у ЂЂ.

 

 • С тим у вези, а полазећи од важности бављења спортом како одраслих тако и деце, као и одредаба Закона о спорту којим је између осталог прописано да је да свaкo имa прaвo дa сe бaви спoртoм, а да бaвљeњe спoртoм мoрa бити хумaнo, слoбoднo и дoбрoвoљнo, здрaвo и бeзбeднo, у склaду сa прирoднoм срeдинoм и друштвeним oкружeњeм, фeр, тoлeрaнтнo, eтички прихвaтљивo, oдгoвoрнo, нeзaвиснo oд злoупoтрeбa и циљeвa кojи су супрoтни спoртскoм духу и дoступнo свим грaђaнимa пoд jeднaким услoвимa, бeз oбзирa нa узрaст, нивo физичких спoсoбнoсти, стeпeн eвeнтуaлнe инвaлиднoсти, пoл и другo личнo свojствo, Повереник је ББ и ГГ , управнику хале ЂЂ упутио препоруку мера да у сарадњи са НН размотри могућност да се предвиди већи број термина за млађе категорије.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

У поступку по притужби АА против ВВ и ГГ , управника хале ЂЂ утврђено је да  нису повређене одредбе Закона о забрани дискриминације, на основу пола као личног својства.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

 

 1. ПРЕПОРУКА

Повереник за заштиту равноправности, на основу члана 33. става 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручује ГГ и управнику хале ЂЂ.

– да у сарадњи са НН размотри могућност да се предвиди већи број термина за млађе категорије(кадете/киње, јуниоре/ке, пионире/ке, мини баскеташице) уколико то не угрожава одвијање редовне наставе за ученике школе.

[1] „Службени гласник РС“, број 22/09 и 52/21

[2] „Службени гласник РС“,  бр. 22/09 и 54/21, члан 1. став 2.

[3] „Службени гласник РС“,  бр. 98/06, 115/21 – Амандмани I-XXIX, 16/22., члан 21

[4] „Службени глaсник РС“, бр. 10/16

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1052-21 Није утврђена дискриминација на основу пола у области спорта Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top