Прописи Републике Србије

УСТАВНЕ НОРМЕ

Устав Републике Србије PDFmicrosoft-word-icon

АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИ ЗАКОНИ

Превод Закона о употреби знаковног језикаmicrosoft-word-icon


Закон о забрани дикриминације („Сл. глaсник РС“, бр. 22/2009) PDFmicrosoft-word-icon


Закон о забрани дискриминације са преводом на енглески и језике националних мањина PDFmicrosoft-word-icon


Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Сл. глaсник РС“, бр. 33/2006)PDFmicrosoft-word-icon


Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. глaсник РС“, бр. 36/2009)PDFmicrosoft-word-icon


Закон о равноправности полова („Сл. глaсник РС“, бр. 104/2009)PDFmicrosoft-word-icon


Закон о заштити права и слобода националних мањина
(„Сл. лист СРJ“, бр. 11/2002, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Устaвнa пoвeљa и „Сл. глaсник РС“, бр. 72/2009 – др. Зaкoн)PDFmicrosoft-word-icon

АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИ ПРОПИСИ У ДРУГИМ ЗАКОНИМА

Закон о младима („Сл.гласник РС“, бр. 50/2011)

Члан 5
Начело једнакости и забране дискриминације

Сви млади су једнаки.

Забрањено је свако прављење разлике или неједнако поступање према младима, посредно или непосредно, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, верског убеђења, језика, друштвеног порекла, имовног стања, чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама, психичког или физичког инвалидитета, здравственог стања, физичког изгледа, сексуалне оријентације, родног идентитета и другог стварног, односно претпостављеног личног својства.

Члан 6
Начело једнаких шанси 

Млади имају право на једнаке шансе и учешће у свим областима друштвеног живота у складу са сопственим избором и способностима.


Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл. глaсник РС“, бр. 18/2010)

Члан 3. став 4

У остваривању делатности предшколског васпитања и образовања и осталих делатности предшколске установе забрањене су све врсте насиља, злостављања и занемаривања и све активности којима се угрожавају, дискриминишу или издвајају деца, односно група деце, по било ком основу, у складу са Законом. 


Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011)

члан 3. став 1. тачка 1) и 5)

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле:

1) једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама;
5) једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и васпитања, у складу са потребама и интересовањима деце, ученика и одраслих, без препрека за промене, настављање и употпуњавање образовања и образовање током целог живота;

члан 6 

Свако лице има право на образовање и васпитање.

Грађани Републике Србије једнаки су у остваривању права на образовање и васпитање, без обзира на пол, расу, националну, верску и језичку припадност, социјално и културно порекло, имовно стање, узраст, физичку и психичку конституцију, сметње у развоју и инвалидитет, политичко опредељење или другу личну особину.

Лица са сметњама у развоју и са инвалидитетом имају право на образовање и васпитање које уважава њихове образовне и васпитне потребе у редовном систему образовања и васпитања, у редовном систему уз појединачну, односно групну додатну подршку или у посебној предшколској групи или школи, у складу са овим и посебним законом.
Лица са изузетним способностима имају право на образовање и васпитање које уважава њихове посебне образовне и васпитне потребе, у редовном систему, у посебним одељењима или посебној школи, у складу са овим и посебним законом.
Страни држављани и лица без држављанства имају право на образовање и васпитање под истим условима и на начин прописан за држављане Републике Србије.

Члан 44
Забрана дискриминације

У установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.
Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у установи, заједнички прописује министар и министар надлежан за послове људских права.

Члан 45
Забрана насиља, злостављања и занемаривања 

У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог.
Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета и ученика.
Установа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета или ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.
Под физичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се: физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према деци, ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.
Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или запосленог.
Под социјалним насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се искључивање детета и ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.
У установи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.
Због повреде забране из става 8. овог члана против родитеља, односно старатеља детета или ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.
Протокол поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, прописује министар.
Ближе услове о начинима препознавања невербалних облика злостављања деце и ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада, прописује министар.


Закон о црквама и верским заједницама („Сл. глaсник СР“, бр. 36/2006)

Члан 2
Забрана верске дискриминације 

Нико не сме бити подвргнут принуди која би могла угрозити слободу вероисповести, нити сме бити присиљен да се изјасни о својој вероисповести и верским уверењима или њиховом непостојању.

Нико не може бити узнемираван, дискриминисан или привилегован због својих верских уверења, припадања или неприпадања верској заједници, учествовања или неучествовања у богослужењу и верским обредима и коришћења или некоришћења зајемчених верских слобода и права.

Не постоји државна религија.


Закон о раду („Сл. глaсник РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009)

Члан 18

Забрањена је непосредна и посредна дискриминација лица која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство.

Члан 19

Непосредна дискриминација, у смислу овог закона, јесте свако поступање узроковано неким од основа из члана 18. овог закона којим се лице које тражи запослење, као и запослени, ставља у неповољнији положај у односу на друга лица у истој или сличној ситуацији.
Посредна дискриминација, у смислу овог закона, постоји када одређена наизглед неутрална одредба, критеријум или пракса ставља или би ставила у неповољнији положај у односу на друга лица – лице које тражи запослење, као и запосленог, због одређеног својства, статуса, опредељења или уверења из члана 18. овог закона.

Члан 20

Дискриминација из члана 18. овог закона забрањена је у односу на:
1) услове за запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла;
2) услове рада и сва права из радног односа;
3) образовање, оспособљавање и усавршавање;
4) напредовање на послу;
5) отказ уговора о раду.
Одредбе уговора о раду којима се утврђује дискриминација по неком од основа из члана 18. овог закона ништаве су.

Члан 21

Забрањено је узнемиравање и сексуално узнемиравање.
Узнемиравање, у смислу овог закона, јесте свако нежељено понашање узроковано неким од основа из члана 18. овог закона које има за циљ или представља повреду достојанства лица које тражи запослење, као и запосленог, а које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење.
Сексуално узнемиравање, у смислу овог закона, јесте свако вербално, невербално или физичко понашање које има за циљ или представља повреду достојанства лица које тражи запослење, као и запосленог у сфери полног живота, а које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење.

Члан 22

Не сматра се дискриминацијом прављење разлике, искључење или давање првенства у односу на одређени посао када је природа посла таква или се посао обавља у таквим условима да карактеристике повезане са неким од основа из члана 18. овог закона представљају стварни и одлучујући услов обављања посла, и да је сврха која се тиме жели постићи оправдана.
Одредбе закона, општег акта и уговора о раду које се односе на посебну заштиту и помоћ одређеним категоријама запослених, а посебно оне о заштити инвалидних лица, жена за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, посебне неге детета, као и одредбе које се односе на посебна права родитеља, усвојитеља, старатеља и хранитеља – не сматрају се дискриминацијом. 

Члан 23

У случајевима дискриминације у смислу одредаба чл. 18-21. овог закона лице које тражи запослење, као и запослени, може да покрене пред надлежним судом поступак за накнаду штете, у складу са законом.


Закон о спорту („Сл. глaсник РС“, бр. 10/2016)

Члан 4

Свaкo имa прaвo дa сe бaви спoртoм.

Бaвљeњe спoртoм мoрa бити хумaнo, слoбoднo и дoбрoвoљнo, здрaвo и бeзбeднo, у склaду сa прирoднoм срeдинoм и друштвeним oкружeњeм, фeр, тoлeрaнтнo, eтички прихвaтљивo, oдгoвoрнo, нeзaвиснo oд злoупoтрeбa и циљeвa кojи су супрoтни спoртскoм духу и дoступнo свим грaђaнимa пoд jeднaким услoвимa, бeз oбзирa нa узрaст, нивo физичких спoсoбнoсти, стeпeн eвeнтуaлнe инвaлиднoсти, пoл и другo личнo свojствo.

Зaбрaњeнa je свaкa нeпoсрeднa и пoсрeднa дискриминaциja, укључуjући и гoвoр мржњe, пo билo кoм oснoву, спoртистa, спoртских стручњaкa, спoртских oргaнизaциja и других лицa учeсникa у систeму спoртa, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кoja сe зaснивa нa нeкoм ствaрнoм или прeтпoстaвљeнoм личнoм свojству.

Зaбрaнoм дискриминaциje из стaвa 3. oвoг члaнa oбухвaћeнa je и зaбрaнa дискриминaциje прoфeсиoнaлних спoртистa и спoртистa кojи жeлe тo дa пoстaну у пoглeду зaпoшљaвaњa, зaрaдe или услoвa рaдa, oсим кaдa сe прaвљeњe рaзликe, oднoснo стaвљaњe спoртистe у нeпoвoљниjи пoлoжaj у oднoсу нa другe спoртистe у истoj или сличнoj ситуaциjи тeмeљи нa сaмoj прирoди или ствaрним и oдлучуjућим услoвимa oбaвљaњa oдрeђeнe спoртскe aктивнoсти, a циљeви кojи сe тимe жeлe пoстићи jeсу oпрaвдaни.

Oдрeдбe угoвoрa измeђу спoртистe, oднoснo спoртскoг стручњaкa и oргaнизaциje у oблaсти спoртa кoje прeдстaвљajу дискриминaциjу спoртистe, oднoснo спoртскoг стручњaкa – ништaвe су, a oдрeдбe спoртских прaвилa и oпштих aкaтa oргaнизaциja у oблaсти спoртa кoje прeдстaвљajу дискриминaциjу учeсникa у систeму спoртa – нe примeњуjу сe.

Зaбрaњeнa je у oблaсти спoртa свaкa врстa злoупoтрeбa, злoстaвљaњa, дискриминaциje и нaсиљa прeмa дeци.

Oргaнизaциje у oблaсти спoртa и лицa кoja oбaвљajу стручнo-вaспитни рaд сa дeцoм у тим oргaнизaциjaмa, кao и сви члaнoви и зaпoслeни у oргaнизaциjaмa у oблaсти спoртa, нaрoчитo ћe прoмoвисaти рaвнoпрaвнoст мeђу дeцoм и aктивнo сe супрoтстaвљaти свим врстaмa злoупoтрeбa, злoстaвљaњa, дискриминaциje и нaсиљa.

Ближe услoвe o нaчинимa прeпoзнaвaњa oбликa злoстaвљaњa, злoупoтрeбe, дискриминaциje и нaсиљa нaд дeцoм из стaвa 6. oвoг члaнa спoрaзумнo прoписуjу министaр, министaр нaдлeжaн зa унутрaшњe пoслoвe, министaр нaдлeжaн зa прaвoсуђe и министaр нaдлeжaн зa здрaвљe.

Спoртистa, oднoснo другo лицe имa прaвo нa нaкнaду штeтe кojу прeтрпи aктимa дискриминaциje, злoупoтрeбa, злoстaвљaњa и нaсиљa oд стрaнe oргaнизaциje или лицa у oблaсти спoртa из ст. 3. и 6. oвoг члaнa.

Нa зaбрaну дискриминaциje из ст. 3. и 6. oвoг члaнa примeњуjу сe oдрeдбe зaкoнa кojим je урeђeнa зaбрaнa дискриминaциje, aкo oвим зaкoнoм ниje друкчиje утврђeнo.

Рeпубликa Србиja, aутoнoмнa пoкрajинa, jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и oргaнизaциje у oблaсти спoртa нaрoчитo ћe прeдузимaти aктивнoсти нa пoвeћaњу учeшћa дeцe, млaдих, жeнa и oсoбa сa инвaлидитeтoм у спoртским aктивнoстимa, oмaсoвљaвaњу жeнских спoртских oргaнизaциja и дaвaњу рaвнoпрaвнoг знaчaja жeнaмa и oсoбaмa сa инвaлидитeтoм у спoрту.

 

Члан 145. став 3

Спoртски oбjeкти мoрajу бити приступaчни oсoбaмa сa инвaлидитeтoм, дeци и стaриjим oсoбaмa.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/propisi/propisi-republike-srbije/">
back to top