Притужба НСРНМ због дискриминације по основу етничке припадности у области јавног информисања

бр. 07-00-702/2015-02 датум: 15.1.2016.

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Н.С.Р.Н.М. против П. телевизије поводом емисије „В“, која је емитована на П. телевизији 20. новембра 2015. године, као и емисије „Ч“ која је емитована 23. новембра 2015. године. У притужби је наведено да је водитељ И.И., током емисије „В“, изјавио: „Образовање Рома је кључ у решавању њиховог проблема, рекла је министарка Зорана Михајловић – не занима Роме кључ, него поклопац од шахта!“, те да је у емисији „Ч“, И.И. упутио извињење ромској популацији на следећи начин: „…имао сам погрешну информацију да Роми краду поклопце од шахтова и оне поклопчиће од бандера и каблове, оне бакарне… и ја им се сто пута извињавам…“. У изјашњењу П. телевизије наведено је да су емисије „В“ и „Ч“ хумористичке емисије које жанровски припадају забавном програму и представљају тзв. Stand up comedy show, као и да П. ТВ и аутору емисија није била намера да јавно подстиче мржњу и дискриминацију по било ком основу. У току поступка утврђено је да је водитељ И.И., изјавом у емисији „В“, алудирао да припадницима ромске националне мањине није потребно образовање, јер зарађују за живот бавећи се криминалним активностима. Што се тиче „извињења“ И.И. у емисији „В“ утврђено је да се водитељ није извинио припадницима ромске националне мањине, већ је заправо показао да не схвата тежину ширења предрасуда и последице које овакве изјаве остављају на животе особа које су већ маргинализоване у друштву. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је изјавом И.И. у емисији „В“ да Ромима није потребно образовање, већ поклопац од шахта, као и емитовањем „извињења“ у емисији „Ч“, повређено достојанство припадника и припадница ромске националне мањине, чиме су прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације. Због тога је И.И. и П. телевизији препоручено да упуте јавно извињење свим припадницима и припадницама ромске националне мањине у П. следећој емисији „В“.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Н.С.Р.Н.М. поднео је притужбу и допуну притужбе поводом емисије „В“, која је емитована на П. телевизији 20. новембра 2015. године, као и поводом емисије „Ч“ која је емитована 23. новембра 2015. године.

1.2. У притужби је, између осталог, наведено:

– да је водитељ И.И., током емисије „В“, изјавио: „Oбразовање Рома је кључ у решавању њиховог проблема, рекла је министарка Зорана Михајловић – не занима Роме кључ, него поклопац од шахта!“,

– да је овим коментаром водитељ емисије увредио припаднике и припаднице ромске националне мањине, јер је алудирао да Ромима не треба образовање, већ поклопац од шахта, чиме је гледаоцима послао поруку да су „Роми лопови и да њима није потребно образовање“;

– да је 23. новембра 2015. године, у емисији „Ч“, И.И. упутио извињење ромској популацији на следећи начин: „…имао сам погрешну информацију да Роми краду поклопце од шахтова и оне поклопчиће од бандера и каблове, оне бакарне… и ја им се сто пута извињавам…“;

– да је ово извињење формулисано у „крајње непримереном и подсмешљивом тону са примесама цинизма“, што представља нову увреду за читаву ромску заједницу.

1.3. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , па је у току поступка прибављено изјашњење М.Г., директорке П. телевизије д.о.о. Београд (у даљем тексту: П. ТВ).

1.4. У изјашњењу на притужбу, између осталог, наведено је:

– да су емисије „В“ и „Ч“ хумористичке емисије које жанровски припадају забавном програму и представљају тзв. Stand up comedy show,

– да је за овај тип емисија карактеристичан оштар и сатиричан језик комичара и водитеља који коментаришу различита, често осетљива друштвена питања,

– да је у оваквим емисијама уобичајено да се одређени подаци и информације из медија „употребљавају у шали“,

– да на крају обе емисије постоји текстуално обавештење које гласи: „У овој емисији су коришћени ликови и гласови јавних личности чије су особине и биографије карикиране. Сврха ове емисије није омаловажавање нити вређање било кога, већ искључиво хумор и забава. Садржај емисије представља уметнички израз аутора“,

– да се подносилац притужбе, пре подношења притужбе, обратио П. ТВ и затражио извињење, те се аутор и водитељ емисије И.И., након три дана у емисији „И.И“ јавно обратио припадницима ромске заједнице, изјавом „…пре него што почнем емисију, морам да објавим једно извињење ромској заједници..“, те је у наставку излагања на шаљив начин објаснио да није имао намеру да увреди Роме,

– да П. ТВ и аутору емисија није била намера да јавно подстичу мржњу и дискриминацију по било ком основу,

– да је И.И, током претходних година, угостио и представио јавности многе припаднике ромске националне мањине,

– да П. ТВ од свог оснивања до данас, ради искључиво на афирмацији позитивних вредности, што ће чинити и у будућности.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. У току поступка извршен је увид у емисију „В“, која је емитована 20. новембра 2015. године на П. ТВ. У овој емисији, водитељ И.И. изјавио је: „Образовање Рома кључ је решавања њиховог проблема, рекла је министарка Зорана Михајловић. Не занима Роме кључ, него поклопац од шахта“.

2.2. Увидом у емисију „В“, која је емитована 23. новембра 2015. године на П. ТВ, водитељ И.И. изјавио је: „Пре него што почнем емисију, морам да објавим једно извињење ромској заједници. Звало ме је неколико Рома да се буне због увреде на њихов рачун у петак, иако ја то нисам доживео као увреду. Они су ми рекли да су они већ разговарали са Заштитником грађана и они су, то је овај певач групе Кал, он је разговарао и још неко, не знам ко тачно и да је та моја изјава, од прошлог петка, да Зорана нуди кључ образовања, а њима не треба кључ него поклопац од шахта, њих силно вређа и да ја морам да се извиним. Ја се извињавам, ја сам имао криву информацију и заиста мени је речено, из добро обавештених извора (…), не, не, мени је речено, ајд’ сад без шале будимо озбиљни, мени је речено да су Роми крали поклопце од шахтова и ја сам, потпуно заведен том информацијом, поверовао да је то истина. Ја не знам, ови људи кажу да то није, да то њих силно вређа и ја се извињавам што сам имао погрешну информацију да Роми краду поклопце од шахтова и ове поклопчиће од бандера и каблове ове бакарне… То је једна озбиљна лаж и ја се стварно извињавам, сто пута се извињавам, Молим вас опростите, ако можете“.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, анализирала је наводе из притужбе, наводе из изјашњења, као и изјаве водитеља И.И. у емисијама „В“ и „Ч“, емитоване 20. и 23. новембра 2015. године на П. ТВ.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године , у чл. 14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода прописаних у овој конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.

3.4. Устав Републике Србије у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Такође, Устав јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то, поред осталог, неопходно и ради заштите права и угледа других. Такође, чл. 76. Устава РС припадницима националних мањина гарантована је равноправност пред законом и забрањена је свака дискриминација због припадности националној мањини, док је чланом 81. прописано да Република Србија подстиче дух толеранције и међукултурног дијалога и предузима ефикасне мере за унапређење узајамног поштовања, разумевања и сарадње међу свим људима који живе на њеној територији.

3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације , који у чл. 2. ст. 1. тач. 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. С обзиром на околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантна је и одредба чл. 12. Закона о забрани дискриминације којом је забрањено узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.

3.6. Законом о заштити права и слобода националних мањина забрањује се сваки облик дискриминације на националној, етничкој, расној и језичкој основи према лицима која припадају националним мањинама.

3.7. Одредбом чл. 75. Закона о јавном информисању и медијима , прописано је да се идејама, мишљењем, односно информацијама, које се објављују у медијима не сме подстицати дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања некој раси, вери, нацији, полу, због њихове сексуалне опредељености или другог личног својства, без обзира на то да ли је објављивањем учињено кривично дело.

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

3.8. Имајући у виду предмет ове притужбе, потребно је утврдити да ли изјава водитеља И.И. у емисији „В“: „Образовање Рома кључ је решавања њиховог проблема, рекла је министарка Зорана Михајловић. Не занима Роме кључ, него поклопац од шахта“, представља узнемиравајуће и понижавајуће поступање и повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, односно, да ли се њима ствара непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење. Такође, потребно је утврдити да ли се изјавом у емисији „Ч“, И.И. извинио припадницима ромске националне мањине или је и ова његова изјава понижавајућа за Роме.

3.9. Приликом заузимања става у овом предмету, најпре су размотрени наводи из изјашњења П. ТВ да су емисије „В“ и „Ч“ хумористичког жанра, те да П. ТВ и аутору и водитељу емисија И.И. није била намера да подстичу мржњу и дискриминацију по било ком основу. Такође, узети су у обзир и наводи из изјашњења да на крају обе емисије постоји текстуално обавештење, које гласи: „[…] Сврха ове емисије није омаловажавање нити вређање било кога, већ искључиво хумор и забава. Садржај емисије представља уметнички израз аутора“ Међутим, са аспекта антидискриминационих прописа није од значаја да ли је водитељ И.И. имао намеру да дискриминише ромску заједницу. У конкретном случају, предмет процене су саме изјаве И.И. у емисијама „В“ и „Ч“ од 20. и 23. новембра 2015. године. Дакле, испитује се да ли су ове изјаве супротне императивним прописима којима је дискриминација забрањена и који су обавезујући за све, док је намера извршиоца дискриминаторног акта правно ирелевантна. Ово произлази и из одредбе чл. 12. Закона о забрани дискриминације, с обзиром да законодавац забрањује узнемиравање и понижавајуће поступање не само када је циљ таквог понашања повреда достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, већ и када такво понашање објективно представља повреду достојанства лица или групе лица. Према томе, у конкретном случају није правно релевантно да ли је намера водитеља И.И. и П. ТВ, била да повреди достојанство Рома и Ромкиња.

3.10. Треба указати да одредба члана 46. Устава јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје, док је став 2. овог члана прописано да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то неопходно ради заштите права и угледа других, чувања ауторитета и непристрасности суда и заштите јавног здравља, морала демократског друштва и националне безбедности Републике Србије. У складу са Уставом, управо ради заштите права и угледа других, одредбама члана 12. Закона о забрани дискриминације изричито је забрањено узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, као једног од посебних облика дискриминације.

3.11. Изјавом „образовање Рома кључ је решавања њиховог проблема, рекла је министарка Зорана Михајловић. Не занима Роме кључ, него поклопац од шахта“, водитељ И.И. алудирао је да припадницима ромске националне мањине није потребно образовање, јер зарађују за живот бавећи се криминалним активностима. Оваква изјава има посебну тежину, ако се има у виду чињеница да је И.И. изузетно популарна јавна личност, да његове емисије имају велику гледаност, као и да је П. ТВ телевизија са националном фреквенцијом, те је неспоран њихов утицај, односно, допринос у формирању мишљења јавног мњења. Самим тим, још је наглашенија обавеза П. ТВ и И.И. да се уздржавају од радњи које представљају акт дискриминације. П. ТВ и водитељ И.И. морали су да воде рачуна о чињеници да ће изјаву овакве садржине чути припадници и припаднице ромске националне мањине, које је према наводима из притужбе, ова изјава свакако узнемирила, понизила и изазвала нелагоду и љутњу. Поред тога, овакве изјаве доприносе и стварању и/или одржавању негативних стереотипа о ромској популацији. Стога, текстуална обавештења која се појављују на крају обе емисије И.И., а чија садржина указује да сврха ових емисије није омаловажавање нити вређање било кога, већ искључиво хумор и забава, није релевантна у конкретном случају, јер изјава И.И. без сумње представља повреду достојанства читаве једне мањинске групе, чиме је прекршен чл. 12. Закона о забрани дискриминације.

3.12. Повереница за заштиту равноправности подсећа да у односу на припаднике ромске националне мањине у Србији и даље постоје различити стереотипи и предрасуде, који су често преточени у „шаљив говор и вицеве“, а који понижавају и вређају припаднике ове националне мањине. Својом изјавом да „Ромима треба поклопац од шахта“, водитељ И.И. је целокупну ромску националну мањину означио као „крадљивце“. Иако П. ТВ истиче да ова изјава представља шалу, треба указати да је последица оваквог „шаљивог уметничког приступа“ да се припадници ромске заједнице перципирају као непожељни у друштву, што је посебно опасно када се зна да је ромска популација у Србији веома често изложена дискриминацији у свим сферама друштвеног живота, као и да су често изложени нападима појединаца и група које заговарају мржњу и нетрпељивост према припадницима националних мањина.

3.13. По питању извињења које је И.И.а упутио ромској популацији у емисији „Ч“ од 23. новембра 2015. године, потребно је указати да је И.И. изјавио да су му се обратили припадници ромске националне мањине и навели да их је увредио његов коментар да им није потребно образовање, већ поклопац од шахта, али да се он са тим не слаже, односно, не сматра свој коментар увредљивим. Након тога је рекао да је ову изјаву дао јер је „био заведен“ информацијом, добијеном од „добро обавештених извора“, да „Роми краду поклопце од шахтова и ове поклопчиће од бандера и каблове ове бакарне (…)“, те да је та информација лаж, због које се он сто пута извињава. Иако је И.И. ово назвао извињењем ромској популацији, евидентно је да је у питању циничан коментар који заправо показује да И.И. не схвата тежину својих изјава, односно, ширења стереотипа и предрасуда, као ни последице које овакве изјаве изазивају код особа које су већ у маргинализованом положају у друштву.

3.14. На крају, Повереница за заштиту равноправности указује да упркос напорима различитих државних институција и организација цивилног друштва које предузимају мере усмерене ка побољшању положаја Рома, ова национална мањина и даље једна од најугроженијих друштвених група у Србији, као и да мере које се предузимају још увек нису довеле до осетнијег унапређења услова живота и њиховог положаја у друштву. Имајући све ово у виду, сви друштвени актери имају обавезу да посвете посебну пажњу спречавању дискриминације ромске националне мањине.

4. МИШЉЕЊЕ

Изјавом И.И. у емисији „В“ од 20. новембра 2015. године да Ромима није потребно образовање, већ поклопац од шахта, као и емитовањем „извињења“ поводом ове изјаве у емисији „Ч“ од 23. новембра 2015. године, повређено је достојанство припадника и припадница ромске националне мањине, чиме су прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује И.И. и П. телевизији да:

5.1. По пријему препоруке, у П. наредној емисији „В“, упуте јавно извињење припадницама и припадницима ромске националне мањине.

5.2. Убудуће не емитују прилоге којима се вређа достојанство припадника и припадница ромске националне мањине, као и да емисијама и прилозима доприноси измени образаца, обичаја и праксе који условљавају стереотипе, предрасуде и дискриминацију у односу на припаднике и припаднице ромске националне мањине.
Потребно је да П. телевизија обавести Повереницу за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико П. телевизија не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Притужба НСРНМ због дискриминације по основу етничке припадности у области јавног информисања Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top