Притужба М.З.П.Н. против привредног друштва К . д. о. о. због дискриминације по основу више личних својстава у области рада и запошљавања

бр. 07-00-134/2016-02 датум: 21.4.2016.

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднелa М.Ж.П.Н. из Б. против привредног друштва „К.“ д.о.о. Н., због онлајн формулара за запослење који је постављен на сајту овог привредног друштва. Поједина питања у формулару за запослење односе се на осетљиве податке и лична својства лица која конкуришу за посао, и то: брачно стање, имовно стање и осуђиваност. Утврђено је да постављање ових питања у формулару за запослење представља повреду императивних прописа о забрани дискриминације и да лична својства лица која подносе пријаву за запослење овом послодавцу никако не представљају стварни и одлучујући услов за обављање посла, имајући у виду природу и особеност посла и делатност коју обавља ово привредно друштво. Утврђено је, такође, да је привредно друштво „К.“ д.о.о. Н., након достављања изјашњења на притужбу, са своје интернет презентације уклонило формулар за запослење које је било предмет ове притужбе. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је постављањем онлајн формулара за запослење на својој интернет презентацији, у којем се од лица која конкуришу за посао захтева да се изјасне о подацима који се тичу њихових личних својстава, привредно друштво „К.“ д.о.o. Н. извршило акт дискриминације у области запошљавања и рада на основу брачног и породичног статуса, имовног стања и осуђиваности. Имајући у виду да је наведени формулар током поступка уклоњен са интернет презентације овог привредног друштва, Повереница је препоручила привредном друштву „К.“ д.о.о. Н. да убудуће поштује прописе о забрани дискриминације и приликом оглашавања радних места и разговора са лицима која конкуришу за посао не поставља недопуштена питања која се тичу њихових личних својстава, а која нису стварни и одлучујући услов за обављање посла.

.

1. ТОК ПОСТУПКА
1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила М.Ж.П.Н. из Б., против привредног друштва „К.“ д.о.о. Н..
1.2. У притужби је наведено:
– да се у онлајн формулару за запослење на сајту привредног друштва „К.“ д.о.о. Н. поједина питања односе на осетљиве податке и лична својства кандидата и кандидаткиња који конкуришу за посао код овог послодавца;

– да су посебно осетљива питања: датум и место рођења, брачно стање, имовно стање и осуђиваност.

1.3. Уз притужбу је достављена фотокопија обрасца за запошљавање, постављена на сајту (…)
1.4. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , па је у току поступка прибављено изјашњење привредног друштва „К.“ д.о.о. Н, у којем је наведено:
– да је сајт овог привредног друштва израђен пре више од 10 година, када је као узорак за образац за запошљавање био образац који су користиле банке;
– да је образац постављен пре више од 10 година, али никада није био коришћен код заснивања радног односа, по било ком објављеном огласу;
– да ни у једном огласу није било сугерирано да је потребно попунити образац за запошљавање који је постављен на сајту овог привредног друштва;
– да је за последњи оглас који је био објављен на сајту инфостуд, за пријем у радни однос електротехничара, било потребно доставити само биографију кандидата без икаквог условљавања да се попуни и образац за запошљавање који се налази на сајту;
– да је привредно друштво „К.“ д.о.о. Н., по пријему захтева за изјашњење уклонило формулар за запослење који је био постављен на интернет презентацији овог привредног друштва;
– да су у овом привредном друштву запослене и жене и мушкарци, да се при избору кандидата процењује стручност, раније радно искуство, а у зависности од послова који се обављају и возачка дозвола, и да никада при избору кандидата и заснивању радног односа није прављена разлика по било ком личном својству кандидата.

1.5. Уз изјашњење је достављен оглас привредног друштва „К.“ за радно место електротехничар, објављен на сајту poslovi.infostud.com.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. На основу навода из притужбе, изјашњења и онлајн формулара за запослење привредног друштва „К.“ д.о.о. Н., утврђено је да су у формулару, између осталих, постављена и следећа питања: а) датум и место рођења, б) подаци о брачном другу и деци, ц) да ли имате било каквих дуговања и д) да ли сте икада били ухапшени, осумњичени или осуђени.

2.2. Увидом у интернет презентацију привредног друштва „К.“ д.о.о. Н, (…) , утврђено је да је формулар за запослење уклоњена са сајта овог привредног друштва.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету ценила је наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су приложени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир
3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти и другим лицима препоручује мере за остваривање равноправности.
3.3. Устaв Рeпубликe Србиje у члану 21. зaбрaњуje свaку дискриминaциjу, нeпoсрeдну или пoсрeдну, пo билo кoм oснoву, a нaрoчитo пo oснoву рaсe, пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, друштвeнoг пoрeклa, рoђeњa, вeрoиспoвeсти, пoлитичкoг или другoг увeрeњa, имoвнoг стaњa, културe, jeзикa, стaрoсти и психичкoг или физичкoг инвaлидитeтa.
Устaвнa зaбрaнa дискриминaциje ближe je рaзрaђeнa Зaкoнoм o зaбрaни дискриминaциje кojи у члану 2. став 1. тачка 1. прoписуje дa дискриминaциja и дискриминaтoрнo пoступaњe oзнaчaвajу свaкo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликe или нejeднaкo пoступaњe, oднoснo прoпуштaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), у oднoсу нa лицa или групe кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa, или њимa блискa лицa, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кojи сe зaснивa нa рaси, бojи кoжe, прeцимa, држaвљaнству, нaциoнaлнoj припaднoсти или eтничкoм пoрeклу, jeзику, вeрским или пoлитичким убeђeњимa, пoлу, рoднoм идeнтитeту, сeксуaлнoj oриjeнтaциjи, имoвнoм стaњу, рoђeњу, гeнeтским oсoбeнoстимa, здрaвствeнoм стaњу, инвaлидитeту, брaчнoм и пoрoдичнoм стaтусу, oсуђивaнoсти, стaрoснoм дoбу, изглeду, члaнству у пoлитичким, синдикaлним и другим oргaнизaциjaмa и другим ствaрним, oднoснo прeтпoстaвљeним личним свojствимa.
Одредбом члана 4. прописано је начело једнакости, тако што је регулисано да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Oдрeдбaмa чл.15-27. Закона о забрани дискриминације дефинисани су посебни случајеви дискриминације. Одредбама члана 16. забрањена је дискриминација у области рада, односно, нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, као што су право на рад, на слободан избор запослења, на напредовање у служби, на стручно усавршавање и професионалну рехабилитацију, на једнаку накнаду за рад једнаке вредности, на правичне и задовољавајуће услове рада, на одмор, на образовање и ступање у синдикат, као и на заштиту од незапослености. Чланом 26. став 2. Закона о раду , прописано је да послодавац не може од кандидата приликом заснивања радног односа да захтева податке о породичном, тј. брачном статусу и планирању породице, односно, достављање других доказа који нису од непосредног значаја за обављање послова за које заснива радни однос.

Анализа навода из притужбе, изјашњења и доказа с аспекта антидискриминационих прописа
3.4. На основу навода из притужбе и изјашњења утврђено је да је формулар за запослење, постављен на сајту привредног друштва „К.“ д.о.о. Н., између осталих, садржао и питања: а) датум и место рођења, б) подаци о брачном другу и деци, ц) да ли имате било каквих дуговања и д) да ли сте икада били ухапшени, осумњичени или осуђени.

3.5. Утврђено је, такође, да се у међувремену, у периоду након достављања изјашњења на притужбу, на интернет презентацији овог друштва више не налази формулар за запослење, који је био повод за подношење притужбе.
3.6. Имајући у виду предмет ове притужбе, Повереница за заштиту равноправности констатује да су недозвољена питања у формулару за запослење која су се налазила на сајту овог привредног друштва, а која су се односила на брачно стање и децу, затим имовно стање и осуђиваност, јер се односе на лична својстава кандидата/киња и немају непосредног значаја за обављање посла, с обзиром на делатност овог привредног друштва. Иако нема доказа да је било који кандидат/кандидаткиња за посао дискриминисан на основу личних својстава о којима се изјаснио одговарајући на питања из формулара, самим формулисањем питања која се односе на лична својстава, у формулару за запослење који је јавно објављен на званичној интернет презентацији привредног друштва „К.“ д.о.о. Н., утврђено је да је ово привредно друштво извршило дискриминацију у области запошљавања и рада, и то на основу брачног и породичног статуса, имовног стања и осуђиваности.
3.7. Захтев послодавца да се кандидати, приликом конкурисања за посао, изјасне о свом брачном статусу изричито је забрањено антидискриминационим прописима. Наиме, послодавац је дужан да приликом јавног оглашавања послова и избора кандидата утврђује и узима у обзир објективне услове које кандидати и кандидаткиње треба да испуњавају за обављање конкретног посла, а не може да захтева податке о њиховом брачном и породичном статусу или планирању породице. Питања постављена на овај начин у супротности су са одредбом члан 26. став 2. Закона о раду и представљају акт дискриминације на основу брачног и породичног статуса, забрањен чланом 16. Закона о забрани дискриминације.
3.8. У вези питања којим се од кандидата и кандидаткиња захтева да се изјасне о својим дуговима, односно имовном стању и да ли су осуђивани, Повереница истиче да Закон о забрани дискриминације изричито забрањује дискриминацију у области рада, односно нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа, по било ком личном својству лица које тражи посао, као што је и имовно стање и осуђиваност. Поред тога, Закон о раду у чл. 18. забрањује непосредну и посредну дискриминацију лица које траже запослење по било ком личном својству. Ова лична својства лица која подносе пријаву за запослење, попуњавањем формулара, не могу бити од непосредног значаја за било које радно место код овог послодавца и немају објективно и разумно оправдање, због чега су наведена питања недозвољена и представљају повреду императивних прописа о забрани дискриминације.
Поред тога, потребно је указати и на одредбу члана 102. Кривичног законика РС , којом је прописано у којим случајевима и који правни субјекти могу тражити податке о осуђиваности, односно, личне податке из казнене евиденције. Ову могућност, у складу са наведеном одредбом, има и „предузеће, друга организација, или предузетник, ако још трају правне последице осуде или мере безбедности и ако за то постоји оправдани интерес заснован на закону“. Према томе, захтевати од кандидата и кандидаткиња да се приликом конкурисања за посао изјасне „да ли су осуђивани“ је недозвољено, имајући у виду да је ове податке у могућности да тражи сам послодавац, уколико је осуђиваност препрека за обављање конкретног посла. Такође, према одредби члана 102. став 4. Кривичног законика РС нико нема право да тражи од грађанина да поднесе доказ о својој осуђиваности или неосуђиваности, чији је циљ управо да се спречи веома устаљена пракса да се од грађана и грађанки тражи да подносе доказ о неосуђиваности или осуђиваности, нарочито у случају заснивања радног односа.
3.9. Једнаке могућности за заснивање радног односа или уживање свих права у области рада под једнаким условима, не сме бити нарушено, како би сва лица која траже посао или учествују у раду по било ком основу, имала једнаке услове, без икакве дискриминације по основу било ког личног својства. Према одредбама члана 16. став 3. Закона о забрани дискриминације и члана 22. став 1. Закона о раду, искључивање или давање првенства за обављање одређеног посла може бити оправдано, односно, неће представљати дискриминацију само у оном случају када неко лично својство лица представља стварни и одлучујући услов обављања посла, имаjући у виду природу и особеност конкретног посла, а сврха која се тиме жели постићи је оправдана. У конкретном случају, лична својства лица која конкуришу код овог послодавца, а тичу се брачног стања, имовног стање и осуђиваности, никако не представљају стварни и одлучујући услов обављања посла, имајући у виду делатност коју обавља ово привредно друштво (производња комуникационе опреме). Наиме, привредно друштво „К.“ д.о.о. Н., приликом јавног оглашавања послова и самог поступка пријема у радни однос, може да утврђује и узима у обзир само објективне услове које кандидати и кандидаткиње треба да испуњавају за обављање конкретног посла, а не може да тражи и прикупља податке о брачном стању, имовном стању или осуђиваности.
3.10. У вези питања из формулара за запослење који се односе на датум и место рођења, указујемо да ови подаци, такође, не представљају стварни и одлучујући услов за обављање посла, али само постављање ових питања у формулару за запослење није изричито забрањено антидискриминационим прописима. Повереница је при томе имала у виду да за остваривање одређених повластица приликом запошљавања нових радника, послодавцу може бити битно старосно доба особа које конкуришу, али само у смислу посебних мера које се примењују на одређене, теже запошљиве категорије становН.тва.
3.11. Неспорно је да послодавци могу да прописују услове који кандидати и кандидаткиње треба да испуњавају за рад на одређеним радним местима, као и да се при томе руководе потребом боље и ефикасније организације рада и професионалним стандардима рада, чија је сврха настојање да се обезбеде адекватни кадрови за обављање послова. Неспорно је, такође, да послодавац има пуну слободу да самостално, у складу са важећим прописима и на основу објективних критеријума, одлучује о избору лица које ће запослити или радно ангажовати, процењујући њихова стручна знања, компетенције и способности. Међутим, остваривање оваквог легитимног циља не сме да доведе до дискриминације. Оно што послодавац не сме да чини јесте да приликом јавног оглашавања послова захтева податке који се тичу личних својстава кандидата и кандидаткиња, а који нису стварни и одлучујући услов за обављање посла, с обзиром на природу и особеност посла и услове у којима се он обавља. Такво понашање је противзаконито и представља повреду императивних прописа о забрани дискриминације, који су обавезујући за све правне субјекте.

4. МИШЉЕЊЕ

Постављањем онлајн формулара за запослење, у којем се од кандидата и кандидаткиња који конкуришу за посао захтева да се изјасне о подацима који се тичу њихових личних својстава, и то: брачног стања, имовног стања и осуђиваности, привредно друштво „К.“ д.о.о. Н. прекршило је одредбе Закона о забрани дискриминације.
Имајући у виду да је привредно друштво „К.“ д.о.o. Н., након подношења притужбе и достављања захтева за изјашњење, са интернер презентације уклонило формулар за запослење који је био постављен на интернет презентацији овог друштва, Повереница за заштиту равноправности, на основу члана 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, даје следећу препоруку:

5. ПРЕПОРУКА
Приликом оглашавања радних места и разговора са лицима која конкуришу за посао, привредно друштво „К.“ д.о.о. Н. убудуће поштује прописе о забрани дискриминације и не поставља недопуштена питања која се тичу њихових личних својстава, а која нису стварни и одлучујући услов за обављање посла.
Повереник за заштиту равноправности не одлучује о правима и обавезама правних субјеката. У складу са тим, није ни прописана могућност изјављивања жалбе или приговора против мишљења и других правних аката које Повереник доноси.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић

 


microsoft-word-icon Притужба М.З.П.Н. против привредног друштва К . д. о. о. због дискриминације по основу више личних својстава у области рада и запошљавања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top