Притужба Х. Б. против ОШ ИБ због дискриминације по основу етничког порекла у области образовања

бр. 07-00-519/2014-02 датум: 9. 3. 2015.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. Б, коју je поднела његова мајка Х. Б, против ОШ „И. Б.“ З. П. У притужби је наведено да је Х. Б. у јуну 2014. године одвела сина на лекарски преглед и уписала га у први разред у ОШ „И. Б.“ у З. П. Међутим, А. Б. није био на листи првака 1. септембра 2014. године, а заменица директора школе рекла је да морају да сачекају зато што „има много Ромске деце“ и да за А. нема места у школи. У изјашњењу директора школе наведено је да наводи из притужбе нису тачни, да дечак није могао бити уписан у школу у јуну с обзиром да се деца уписују у периоду од 1. априла до 31. маја. Наведено је и да је А. тестирање за први разред заказано за 3. септембар 2014. године, а ове наводе потврдила је педагошка асистенткиња изјавом да је она заказала термин за тестирање за 3. септембар 2014. године, јер мајка није заказала тестирање до 25. августа 2014. године. У току поступка утврђено је да је ОШ „И. Б.“ З. П. доставила доказе да није одбила да упише А. Б. у први разред, као и да је показала да А. није био на списку првака 1. септембра 2014. године, јер је тестиран и уписан у први разред 3. септембра 2014. године. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да у поступку који је спроведен по притужби А. Б. из З. П. против ОШ „И. Б.“ З. П, није утврђено да је приликом уписа у први разред основне школе извршен акт дискриминације према А. Б, на основу припадности ромској националној мањини.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила Х. Б. у име свог малолетног сина А. Б, против ОШ „И. Б.“ З. П.

1.2. У притужби је наведено:

– да су Х. Б. и њена породица ромске националности и да су живели у „контејнерском насељу“ у К, а да су сада корисници стана за социјално становање;
– да је у јуну 2014. године њен син А. завршио све здравствене прегледе за упис у први разред основне школе и да га је уписала у ОШ „И. Б.“ у З. П.;
– да је 1. септембра 2014. године отишла у школу са А, али да он није био на списку ђака првог разреда;
– да је питала заменицу директора школе зашто њен син није на списку првака и да је заменица изјавила да Х. мора да сачека зато што „има много Ромске деце“ и да за А. нема места;
– да се обратила педагошкој асистенткињи која је разговарала са директором школе, након чега су А. примили у школу.

1.3. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , па је у току поступка од ОШ „И. Б.“ у З. П. затражено да се изјасни о наводима притужбе. Додатно је затражено да се школа изјасни колико деце ромске националности похађа ОШ „И. Б.“ З. П, укупно и по разредима, као и да ли је у школи, приликом уписа у школску 2014/2015 годину, било деце чији је захтев за упис одбијен, уз податке о броју деце и разлозима за одбијање уписа у школу. Б. Г, директор ОШ „И. Б.“ у З. П. доставио је изјашњење у остављеном року.

1.4. У изјашњењу директора школе наведено је:

 да нису тачне чињенице наведене у притужби поводом уписа А. Б. у први разред;
 да се према одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, упис ученика и ученица у први разред основне школе врши од 1. априла до 31. маја, а не у јуну како је наведено у притужби;
 да је А. Б. тестиран и уписан у први разред 3. септембра 2014. године, те да због тога није ни могао бити на списку уписаних ученика у први разред 1. септембра 2014. године;
 да школа уписује ученике и ученице и када прођу сви рокови за упис, па и у току школске године;
 да сматра да школа није извршила дискриминацију А. Б.

1.5. У прилогу изјашњења достављена су и следећа документа: 1) фотокопија обрасца Подаци о ученику-прваку дел. број 146/2014 од 3. септембра 2014. године; 2) изјава педагошке асистенткиње С. А. од 4. децембра 2014. године; 3) фотокопија извештаја психолошкиње М. Ш. о упису ученика у први разред од 4. децембра 2014. године и 4) фотокопија списка уписаних ученика у основну школу школске 2014/2015 године.

1.6. У изјави педагошке асистенткиње С. А. од 4. децембра 2014. године наведено је:

 да је она обавестила Х. Б. да се јави педагогу школе и закаже термин тестирања за први разред, као и да је Х. Б. била обавештена да је упис деце у први разред током марта и априла 2014. године;
 да је она, пошто Х. Б. није заказала термин за дечаково тестирање ни после 25. августа 2014. године, заказала дечаку тестирање за 3. септембар 2014. године у 11,30 часова, о чему постоји траг у Дневнику рада педагога школе од 3. септембра 2014. године, као и да је дете накнадно уписано и распоређено у одељење 1/6.

1.7. У извештају о упису ученика у први разред психолошкиње М. Ш. наведено је:

 да је А. Б. уписан у први разред школске 2014/2015 годину 3. септембра 2014. године, када је обављен разговор са мајком и испитивање зрелости детета за упис у први разред и да је тестирање обавио педагог школе;
 да је А. уписан у први разред под редним бројем 145 – накнадни упис и да је распоређен у одељење 1/6 код учитељице С. Р.;
 да у ОШ „И. Б.“ З. П. наставу похађа 346 деце ромске националности, по одељењима: у првом разреду – 48 ученика/ца, у другом разреду 53 ученика/ца, у трећем разреду 57 ученика/ца, у четвртом разреду 65 ученика/ца, у петом разреду 44 ученика/ца, у шестом разреду 38 ученика/ца, у седмом разреду 29 ученика/ца и у осмом разреду 12 ученика/ца.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у образац Подаци о ученику – прваку дел. број 146/2014, за ученика А. Б, утврђено је да образац носи датум 3. септембар 2014. године и да садржи податке о А. Б. и његовој мајци, као и личну анамнезу. Увидом у списак уписаних ученика у ОШ „И. Б.“ З. П. за школску 2014/2015 годину, утврђено је да је А. Б. уписан под редним бројем 146, без датума уписа.

2.2. Увидом у изјаву педагошке асистенткиње С. А, утврђено је да је А. Б. заказан термин за тестирање за упис у први разред за 3. септембар 2014. године и да је распоређен у одељење 1/6. Поред тога, утврђено је да А. није похађао припремни предшколски програм, да је педагошка асистенткиња обавестила Х. Б. да је потребно заказати термин за тестирање и упис у први разред, као и да је термин заказала педагошка асистенткиња јер мајка није то урадила до 25. августа 2014. године.

2.3. Увидом у изјаву психолошкиње школе М. Ш, утврђено је да је А. Б. уписан у први разред 3. септембра 2014. године, када је обављен разговор са мајком и испитивање зрелости детета за упис у први разред.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су приложени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета .

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, где је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Закон о забрани дискриминације забрањује дискриминацију у области образовања и прописује да свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, а забрањено је лицу или групи лица на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу, или их искључити из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступати према њима.

3.5. Законом о основама система образовања и васпитања такође је забрањена дискриминација , односно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дискриминишу или издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или пoлнe припaднoсти, физичких и психичких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaлидитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и културнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo пoлитичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo другим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoписуje зaбрaнa дискриминaциje. Овај закон прописује да је дискриминaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, искључивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док не сматра дискриминaциjoм пoсeбнe мeрe које су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.

3.6. Доношењем Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији (2009), Влада Републике Србије поставила је као стратешки циљ унапређење положаја Рома у Републици Србији и смањење разлика које постоје између положаја ромске популације и осталог становништва. Овај документ се, поред других питања, бави и остваривањем права на образовање.

3.7. У делу Стратегије за унапређивање положаја Рома који се односи на стање у систeму oбрaзoвaњa, између осталог, наведено је и да су Рoми чeстo излoжeни рaзличитим oблицимa прикривeнe или oтвoрeнe дискриминaциje коју врше шкoлске влaсти, нaстaвници, шкoлскo oсoбље, друга дeца и рoдитeљи друге деце. Стратегија указује на проблем да су очекивања учитеља и наставника у вези са постигнућима ромске деце нижа, што доводи до смањивања подршке која се пружа ромским ученицима, снижавања критеријума, скраћивања градива, па и превођења у виши разред без савладавања градива. Такође, указано је и на праксу етикетирања школа са већим бројем ромске деце и праксу родитеља већинског становништва да из ових школа исписују децу, због става да такве школе не нуде довољан образовни ниво. Као неке од приоритета у побољшању положаја Рома, назначено је правовремено и ефикасно укључивање ромске деце у предшколско и основно образовање, између осталог стручним усавршавањем наставног особља за индивидуализован образовни рад и интерактивну наставу, а посебно за сузбијање стереотипа, предрасуда и дискриминације, као и систематско праћење и санкционисање дискриминације и других облика понашања заснованих на етничким и другим предрасудама у предшколским и школским срединама, посебно међу васпитачима, наставницима и особљем ових институција.

3.8. Према подацима MICS 2014 само 63% деце предшколског узраста из ромских насеља похађа или је похађало припремни предшколски програм у одговарајућем узрасту, само 69% деце узраста за полазак у основну школу из ромских насеља похађа први разред основне школе, 85% деце узраста од 6 -13 година похађа основну школу, док 15% деце не иде у школу. Од укупног броја деце из ромских насеља која упишу основну школу, само њих 64% је заврши. Да би постигла свој пуни потенцијал, свој деци је потребно квалитетно образовање, међутим ромска деца се неретко већ на почетку свог школовања сусрећу са непријатељским окружењем и налазе се у неједнаком положају, што повећава ризик од превременог напуштања школовања. Због тога школа и наставно особље имају појачану улогу и обавезу да покажу већи степен сензибилности у раду са ромском децом, као и да учине све што је у њиховој надлежности да пруже неопходну подршку како би се ромској деци пружила једнака могућност да користе своје законско право на образовање.

Анализа прилога са аспекта антидискриминационих прописа

3.9. Имајући у виду предмет ове притужбе, задатак Повереника за заштиту равноправности је да утврди да ли је ОШ „И. Б.“ у З. дискриминисала А. Б. на основу личног својства – припадности ромској националној мањини, неуписивањем дечака у први разред основне школе и изјавом заменице директора школе да „има много Ромске деце и да за А. нема места“.

3.10. Повереница за заштиту равноправности ценила је и наводе директора школе да је Законом о основама система образовања и васпитања прописано да се упис у први разред основне школе врши од 1. априла до 31. маја сваке године. Међутим, време у које школа врши упис деце у први разред није утврђено Законом о основама система образовања и васпитања , као ни другим прописима. Период од почетка априла до краја маја је кроз праксу школа постао устаљен период за упис деце у наредну школску годину , али не и једини период када се упис може извршити. И у изјашњењу директора је наведено да школа уписује ученике и ученице и „када сви рокови прођу, па и у току школске године“, што је и у конкретном случају потврђено, уписом А. у први разред 3. септембра 2014. године. Остало је, међутим, нејасно из којих разлога школа није извршила тестирање дечака или бар заказала термин за тестирање и уписала га у први разред у јуну 2014. године када је, према наводима из притужбе Х. Б. долазила у школу да упише дете.

3.11. У изјашњењу директора школе, оспорено је да је Х. Б. уписала сина у први разред у јуну 2014. године, с обзиром да је упис завршен 31. маја. Наведено је да је, А. Б. уписан у први разред, и то 3. септембра 2014. године јер А. Б. није пријављен раније нити доведен на тестирање код педагога, због чега није могао да буде на листи ученика првог разреда 1. септембра. Ови наводи директора поткрепљени су сагласним исказима педагошке асистенткиње С. А. и психолошкиње М. Ш. Педагошка асистенткиња је навела да је заказала тестирање дечака код педагога школе за 3. септембар 2014. године, јер мајка до 25. августа 2014. године није заказала термин за тестирање. Такође, психолошкиња школе је потврдила да је дечак тестиран 3. септембра 2014. године и накнадно уписан у први разред. За ове наводе понуђени су докази, и то: фотокопија документа Подаци о ученику-прваку и списак уписаних ученика у основну школу школске 2014/2015 године, из којих се види да је А. Б. уписан у први разред 3. септембра 2014. године.

3.12. Што се тиче навода из притужбе да је заменица директора школе наводно изјавила да у школи „има много Ромске деце и да за А. нема места“, Повереница констатује да нису изнети докази у прилог овог навода, па се не може утврдити да ли је оваква изјава дата.

3.13. Имајући у виду све чињенице и околности, Повереница за заштиту равноправности констатује да су докази које је ОШ „И. Б.“ З. П. пружили довољно основа за закључак да школа није одбила да упише А. у први разред, као и да је пружено разумно образложење зашто А. није био на списку ученика првог разреда 1. септембра 2014. године.

3.14. Имајући све наведено у виду, Повереница за заштиту равноправности је мишљења да није утврђено да је ОШ „И. Б.“ у З. П. дискриминисала А. Б. приликом уписа у први разред основне школе на основу припадности ромској националној мањини.

4. МИШЉЕЊЕ

У поступку који је спроведен против ОШ „И. Б.“ З. П, није утврђено да је приликом уписа у први разред основне школе А. Б. дискриминисан на основу личног својства – припадности ромској националној мањини.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић


microsoft-word-icon Притужба Х. Б. против ОШ ИБ због дискриминације по основу етничког порекла у области образовања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top