Прeпoрукa мeрa у вeзи дoзвoлa зa крeтaњe, рaдa линиja зa пoмoћ и пoдршку, нaсиљa у пoрoдици

датум: 14.4.2020.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Ана Брнабић, председница
11000 БЕОГРАД
Немањина 11

 

Поштована госпођо Брнабић,

 

Користимо прилику да Вас обавестимо да се Поверенику за заштиту равноправности свакодневно обраћају грађани и грађанке у вези проблема са којима се суочавају за време ванредног стања.

Поштујући уложене напоре и до сада постигнуте резулатате, а полазећи од законом утврђене надлежности, сматрамо потребним да укажемо на следеће:

1) Потребу поједностављивања процедуре за издавање дозвола за кретање. Наиме, након упућених иницијатива Повереника и с тим у вези објављених Процедура за добијање дозволе за кретање у време забране кретања на званичној интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, грађани и грађанке су наставили да се свакодневно обраћају Поверенику наводећи да су процедуре компликоване (јединица локалне самоуправе, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство унутрашњих послова), да јединице локалне самоуправе не знају шта треба да раде, те да их упућују да могу да се крећу тако што ће са собом понети одговарајућу документацију којом потврђују да испуњавају услове из процедуре. Даље наводе да су у страху да ће бити кажњени јер крше мере забране, односно јер не располажу издатом дозволом по прописаној процедури. С тим у вези, Повереник за заштиту равноправности поздравља активности Владе Републике Србије да омогући преко портала Е-управе грађанима и грађанкама којима је потребна дозвола за кретање у периоду забране кретања добијање ове дозволе на једноставнији начин. Верујемо да ће решење са подношењем захтева за кретање лица за време забране кретања преко портала Е-управе допринети бржем решавању проблема. Међутим, имајући у виду да нису свима доступни електронски видови комуникације, сматрамо да је потребно поједноставити процедуре, дати јасне инструкције јединицама локалне самоуправе у погледу пријема захтава грађана и грађанки за издавање дозволе кретања. Бржем решавању захтева, могао би допринети и омогућавање слања захтева за дозволу кретања на посебно одређен телефонски број, након чега би грађани били обавештени СМС поруком о дозволи кретањак у одређеном периoду. На овај начин би се олакшало родитељима и старатељима да добију дозволу која би у форми СМС поруке била валидан доказ у случају контроле, да могу бити напољу и у периоду опште забране кретања. Уколико се покаже као ефикасно, овакво решење би могло у случају потребе да послужи и за друге случајеве издавања дозвола за кретање.

2) Проблеми у вези забране кретања старијих. Поверенику се из дана у дан обраћа све више старијих грађана и грађанки  изражавајући незадовољство и наводећи да због дужине уведене мере забране кретања све теже подносе изолацију, да је увођење могућности снабдевања и дозволе кретања у раним јутарњим часовима, једном недељно, неадекватно и да се све то одражава на њихово ментално и физичко здравље. Такође истичу да уколико се претерано продужи њихова изолација, да ће бити у далеко већем ризику по здравље по престанку ванредног стања у погледу смањеног имунитета услед изолације и некретања. Уз пуно разумевање посебне бриге за ову групу грађана и грађанки, мишљења смо да је потребно сагледати могућности у погледу адекватности термина одређених за кретање и њихову учесталост у складу са захтевима струке и дневном анализом ситуације, уз прилагођавање мера реалним околностима. С обзиром на дужину трајања до сада уведених мера, као и с тим у вези могућност сагледавања њихових ефеката на епидемију вируса COVID-19 и других фактора који додатно утичу на могућност ширења заразе, Повереник препоручује да се приликом увођења, прилагођавања, односно преиспитивања већ уведених мера узму у обзир сви наведени проблеми, као и други ризици по здравље становника посебно старијих као осетљиве друштвене групе.

 

3) Рад и функционисање линија за помоћ старијима и других линија које су установљене за различите врсте подршке и помоћи. Наиме у свом обраћању Поверенику грађани и грађанке истичу да у појединим јединицама локалне самоуправе установљена линија за помоћ старијима не ради у време уведене забране кретања, што представља посебан проблем када је забрана кретања одређена у дужем временском интервалу, као што је на пример у време викенда. Примера ради, у прилогу Вам достављамо обавештење јединице локалне самоуправе, које осведочи о овој пракси. Поводом наведеног смо дали препоруку мера јединици локалне самоуправе, међутим сматрамо важним да укажемо на ове проблеме с обзиром да су поједине линије за помоћ и подршку организоване на републичком нивоу или у оквиру установа чије је оснивач Република. Посебно су значајне информације поводом организовања превоза особа оболелих од карционома и других тешких болести, које морају да иду на терапије изван места боравка. Тако се Поверенику обраћају поједини онколошки пацијенти који истичу да не знају коме да се обрате у вези начина примања терапије у случајевима када им је одређена самоизолација, или када су дошли из иностранства и никада се нису лечили у Србији, а терапија им је неопходна с обзиром на врсту болести коју имају. Такође, Поверенику се обраћају и поједине организације цивилног друштва. Тако је удружење грађана које између осталог основано са циљем унапређења положаја и квалитета живота и здравља жена у свом допису навело да су посебно угрожени грађани и грађанке који имају више од 65 година живота а који су онколошки пацијенти, те да је у неким терцијалним установама послато обавештење за пацијенте да се „уводе електронске Онколошке комисије (конзилијуми), а све у циљу безбедности пацијената, запослених и бржег и ефикаснијег рада“, као и да се пријаве подносе путем електронске поште на одређену електронску адресу, при чему је уз пријаву потребно доставити скениран упут, релевантну медицинску документацију, адресу пребивалишта и јединствени матични број грађана и др. У допису наводе да одређени број грађана, нарочито оних у руралним крајевима, као и старијих грађана којима овај вид комуникације није близак имају проблем да попуне пријаву и доставе тражену документацију, као и да не знају како да овај проблем реше, односно коме да се обрате. С тим у вези сматрамо важним да ови телефони, али и друге линије за подршку и помоћ буду доступне и у време забране кретања.

Сматрамо да треба искористити и потенцијале организација цивилног друштва које располажу одређеним капацитетима и исказују спремност за учествовање, као што су примера ради организације које се баве заштитом особа са инвалидитетом, жена, старијих, младих, припадника националних мањина, миграната и избеглица, ЛГБТ популације. Ове организације већ имају разрађене канале комуникације и помоћи и најбоље су упознате са проблемима ових група. Синхронизовано заједничко деловање свих актера свакако доприноси ефикаснијем решавању напред поменутих проблема и омогућавању подршке онима којима је потребна, уз пуну заштиту и јасне протоколе којима се чува здравље ангажованих лица и корисника.

 

4) Капацитети сигурних кућа и правовремена заштита од насиља. Посебну пажњу треба обратити на капацитете сигурних кућа и пружање подршке свим особама којима је неопходна ова врста смештаја. Проблем простора се нарочито усложњава уколико је потребно у оквиру сигурне куће обезбедити просторију за самоизолацију. У редовним околностима број  жена и деце у сигурним кућама флуктуира, док се у условима ванредног стања, због свих околности то не дешава, при чему постоји могућност повећања стопе насиља с обзиром на услове ванредног стања (мањак прихода, забрана кретања, дужи заједнички боравак у кући и сл.). Такође користимо прилику да укажемо и на то да се Поверенику обраћају грађани и грађанке наводећи да постоје проблеми збрињавања жртава насиља у сигурне куће. Наиме, они наводе да Сигурне куће у Зрењанину, Београду и Новом Саду као критеријум за смештај између осталог траже и да је корисник тестиран на Корона вирус и да је негативан, а с друге стране епидемиолози Завода за заштиту здравља и Дома здравља наводе да тренутно  имају друге критеријуме за тестирање (постојање симптома, контакт са зараженом особом и др.) и да тренутно не могу вршити тестирања за ове сврхе. Поред тога се наводи да исти проблем постоји и приликом смештаја лица у Прихватилиште за одрасла лица у кризним ситуацијама и бескућнике. С тим у вези сматрамо важним да се свим установама којима имају законом прописане надлежности у погледу поступања у случају насиља или ризика по њега, упути инструкција у погледу поступања у околностима ванредног стања, како би се жртвама насиља обезбедила правовремена заштита.

 

Подржавајући уложене напоре на сузбијању ширења епидемије вирус COVID-19, Повереник за заштиту равноправности ће, у складу са својим надлежностима, наставити да прати стање и континуирано указује на теже проблеме са којима се суочавају и поводом којих нам се обраћају најугроженије категорије грађана, а које је потребно узети у обзир и размотрити приликом креирања различитих мера, као и преиспитивања постојећих, у циљу сузбијања ширења овог вируса.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconПрeпoрукa мeрa у вeзи дoзвoлa зa крeтaњe, рaдa линиja зa пoмoћ и пoдршку, нaсиљa у пoрoдициDownload


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top