Инициjaтивa MУП пoвoдoм кaжњaвaњa oсoбa oбoлeлих oд дeмeнциje

датум: 13.4.2020. године

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,
министру

11000 БЕОГРАД
Булевар Михајла Пупина 2

 

Поштовани господине Стефановићу,

 

Поводом случајева који су се појавили у јавности да се због кршења забране кретања, новчане казне изричу и старијим суграђанима, Повереник за заштиту равноправности предлаже Министарству унутрашњих послова да размотри могућност доношења упутства/инструкције о поступању припадника Министарства приликом контроле поштовања наредбе о забрани кретања и изрицања новчаних казни за кршење наведене забране, према особама старијим од 65 година, које због природе свог здравственог стања нису у могућности да схвате значај наведене мере, као и обавезу њеног поштовања.

Повереник указује да иако не постоје прецизни подаци, процене су да у Републици Србији између 6% до 10% популације после 65 година старости се развије неки облик деменције, док је број особа код којих из различитих разлога није дијагностикована деменција (немају сроднике, не прихватање болести и сл.), али поседују све карактеристике тог обољења, већи. Основне карактеристике деменције су губитак менталне способности у бар две области, као што су памћење и вешти научени покрети, памћење и говор, понашање и говор, оријентација у простору и опажање, са даљим погоршавањем[1]. Сагласно наведеном особе оболеле од деменције услед сметњи које имају у памћењу нису у могућности да обављају свакодневне активности, оне не знају који је датум, дан у недељи, често ни који је месец и година, дезоријентисане су у простору, не знају да се снађу не само у непознатој, већ често и у познатој средини, а положај им је након усвајања Одлуке о проглашењу ванредног стања[2] и мера у циљу сузбијања ширења COVID-19 вируса, додатно отежан посебно уколико живе саме и немају сроднике.

Уредбом о мерама за време ванредног стања[3], у члану 1а између осталог је прописано да се ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести ЦОВИД-19 и заштите становништва од те болести, за време ванредног стања забрањује кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница) лицима са навршених 70 година – у насељеним местима до 5000 становника, изузев петком од 04 до 07 часова, као и лицима са навршених 65 година – у насељеним местима преко 5000 становника, изузев петком од 04 до 07 часова. Такође, чланом 4д ове уредбе утврђено је да ће се новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казнити за прекршај лице које прекрши наведену забрану.

Стога, имајући у виду да је чланом 2. ове уредбе између осталог прописано да Министарство унутрашњих послова, у сагласности са Министарством здравља, може привремено да ограничи или забрани кретање лицима на јавним местима, Повереник препоручује Министарству унутрашњих послова доношење упутства/инструкције о поступању припадника Министарства приликом контроле поштовања наредбе о забрани кретања и изрицања новчаних казни за кршење наведене забране, према особама старијим од 65 година, које због природе свог здравственог стања нису у могућности да схвате значај наведене мере, као и обавезу њеног поштовања.

Сагласно наведеном, особи која је старија од 65 година и коју су припадници Министарства  у време забране кретања затекли ван објекта у којем има пребивалиште, односно боравиште, а за коју се несумњиво на основу спољних карактеристика и понашања може утврдити да је  дезоријентисана у односу на простор, време или људе, уместо изрицања новчане казне потребно је пружити неопходну заштиту, односно укључити надлежне центре за социјални рад у складу са обавештењем које је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објавило на својој званичној интернет страници. У овом обавештењу дат је списак центара за социјални рад са  контакт телефонима и мејл адресама на које могу да се обрате у сваком моменту уколико имају било коју недоумицу, проблем или ситуацију у којој не знају како да најправилније поступе.

Потпуно свесни чињенице да припадници/це Министарства унутрашњих послова нису стручни ни обучени за препознавање свих карактеристика деменције, предлажемо да приликом израде наведеног упутства/инструкције, по потреби консултујете стручњаке из референтних институција попут Клинике за неурологију, Одсек за поремећаје памћења и деменције у Клиничком центру Србије.

Повереник истиче да иако није могуће очекивати да у пракси буде препознат и спречен сваки наведени случај, заједничким напорима и у овим отежаним условима можемо свести на минимум број случајева у којима припадници/це министарства унутрашњих послова приликом контроле поштовања наредбе о забрани кретања изричу новчане казне за непоштовање наведене забране овој категорији наших старијих  суграђана.

Повереник за заштиту равноправности ће у складу са надлежностима утврђеним Законом о забрани дискриминације наставити да прати стање и континуирано указује на теже проблеме са којима се суочавају и поводом којих нам се обраћају најугроженије категорије грађана, а које је потребно узети у обзир и размотрити приликом креирања различитих мера у циљу сузбијања ширења COVID-19 вируса.

У циљу успешне заједничке борбе коју у овим тренуцима водимо против сузбијања ширења COVID-19 вируса у Републици Србији, молимо Вас да нас обавестите о предузетом.

 

С поштовањем,

[1]  http://neurologija.bg.ac.rs/index.php

[2] „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 29/20

[3] „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20 и 53/20

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић

 


microsoft-word-iconИнициjaтивa MУП пoвoдoм кaжњaвaњa oсoбa oбoлeлих oд дeмeнциje Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top