Препорука мера за остваривање равноправности Министарству просвете, науке и технолошког развоја

бр. 07-00-243/2019-02    датум: 14.10.2019. године

 

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереник за заштиту равноправности упућује Министарству просвете, науке и технолошког развоја

 

     

ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује Министарству просвете, науке и технолошког развоја:

 

– Да предузме све мере и активности из своје надлежности како би се Одлуком о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије обухватили ученици и ученице основних школа који су у породици треће или свако наредно дете у систему образовања и васпитања.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавестиће Повереника за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема препоруке мера за остваривање равноправности.

Против ове препоруке мера за остваривање равноправности у складу са законом није допуштена жалба нити било које друго правно средство.

 

 

Образложење

 

 

Поверенику за заштиту равноправности обратила се мајка троје деце чије најмлађе дете, које је ученик Основне школе у Београду, у 2019. години није добило бесплатне уџбенике. У свом допису је навела да је њено дете ранијих година остваривало ово право, али да ове године право није остварило из разлога што се њено најстарије дете налази на школовању ван територије Републике Србије. Према њеним сазнањима, ресорно министарство је известило Службу рачуноводства ове школе да право на бесплатне уџбенике може да добије само треће дете коме су старија браћа или сестре у систему школовања Републике Србије, док ове уџбенике не могу да добију деца која се школује у Републици Србији, ако је неко од њихове браће или сестара на школовању ван система образовања и васпитања Републике Србије.

 

С тим у вези Повереник је извршио увид у Одлуку о финансирању набавке уџбеника која је била на снази у тренутку обраћања грађанке, као и у Одлуку која је претходила овој одлуци.

 

Увидом у Одлуку о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину[2], која је у моменту обраћања грађанке била на снази утврђено је да је овом одлуком прописано да се њоме утврђује ниво и врста образовања, разред и предмет за који ће се финансирати набавка уџбеника за школску 2018/2019. годину за ученике основних школа, и то ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи), ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученике који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и за ученике основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања Републике Србије. Одлука која је била на снази за школску 2017/2018. годину прописивала је да се утврђује ниво и врста образовања, разред и предмет за који ће се финансирати набавка уџбеника, односно уџбеничких комплета за школску 2017/2018. за ученике основних школа из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи и ученике који су у породици треће и свако наредно рођено дете уколико су остала деца у систему школовања) и ученике са инвалидитетом и сметњама у развоју који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану. На основу извршеног увида може се закључити да Одлука за школску 2017/2018. годину није садржавала услов да се треће или свако наредно рођено дете налази у систему образовања и васпитања Републике Србије, већ је било довољно само да се налази у систему школовања.

 

Имајући у виду наведено, као и да се норма из Одлуке о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину[3] може тумачити двојако у погледу права на бесплатне уџбенике за треће и свако наредно дете, Повереник се обратио Министарству просвете, науке и технолошког развоја ради добијања одговора на питање да ли је непходно да само дете коме се додељују уџбеници буде у систему образовања и васпитања Републике Србије или је неопходно и да његова браћа и сестре буду у систему образовања и васпитања Републике Србије. Уколико ученик (чија су браћа/сестре на школовању ван система образовања и васпитања Републике Србије) не остварује право на доделу уџбеника, Министарству просвете, науке и технолошког развоја указано je на потребу достављања обавештењa о разлозима којима се Министарство руководило приликом предлагања ове одлуке, односно који је циљ који се постиже таквом нормом, односно да ли је ова мера социјалне или популационе политике.

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је обавестило Повереника да је чланом 10. став 1. Закона о уџбеницима прописано да Влада, у складу са расположивим средствима буџета Републике Србије, у циљу омогућавања једнаке доступности образовања и васпитања, доноси Одлуку о финансирању припреме и/или набавке и доделе, односно суфинансирању припреме и/или набавке и доделе уџбеника и приручника, а нарочито за ученике и полазнике који су социјално и материјално угрожени, као и за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. У допису је наведено да Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља са финансирањем набавке уџбеника и за школску 2019/2020. годину, која се почев од школске 2009/2010. године реализује на основу пројекта „Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школаˮ. Министарство је, полазећи од процењених потреба система образовања и васпитања и имајући у виду буџетска средства опредељена за ове намене за школску 2019/2020. годину, предложило да се финансира набавка уџбеника за ученике основних школа и то за ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи), ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученике који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и за ученике основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања Републике Србије, у складу са Законом о уџбеницима.

 

Како је Министарство просвете, науке и технолошког развоја навело, термин „у систему школовањаˮ, на основу прописа из области образовања и васпитања, подразумева систем школовања у Републици Србији. У складу са наведеним, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је указало да тиме није учињена разлика између категорија које имају право на бесплатне уџбенике, нити је наступила промена у примени у односу на претходну школску годину.  Свесни тешке економске ситуације са једне стране, и ограничених средстава из буџета са друге, Министарство просвете, науке и технолошког развоја настоји да у школској 2019/2020. години обезбеди већа средства за пројекат „Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школаˮ и тиме обухвати што већи број ученика основних школа који могу да остваре право, а у циљу обезбеђивања једнакости и доступности остваривања права на образовање и васпитање, заснованом на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације.

 

Како је у међувремену донета нова одлука за школску 2019/2020. годину која је идентична као и одлука за школску 2018/2019. годину, Министарство је истакло да је намера овакве одлуке била да се обухвати што већи број ученика основних школа који могу да остваре право на бесплатне уџбенике, а у циљу обезбеђивања једнакости и доступности остваривања права на образовање и васпитање, заснованом на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације. Дакле, како је Министарство просвете, науке и технолошког развоја закључило, иако доприноси остварењу циљева популационе политике, реч је пре свега о мери социјалне политике.

 

Устав Републике Србије[4] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.

Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 2. став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

Чланом 14. овог закона прописано је да се не сматрају дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Према одредбама Закона о министарствима,[5] Министарство просвете, науке и технолошког развоја oбaвљa пoслoвe држaвнe упрaвe кojи сe oднoсe нa: истрaживaњe, плaнирaњe и рaзвoj прeдшкoлскoг, oснoвнoг, срeдњeг и висoкoг oбрaзoвaњa и учeничкoг и студeнтскoг стaндaрдa; дoпунскo oбрaзoвaњe дeцe дoмaћих држaвљaнa у инoстрaнству; упрaвни нaдзoр у прeдшкoлскoм, oснoвнoм, срeдњeм и висoкoм oбрaзoвaњу и учeничкoм и студeнтскoм стaндaрду; учeшћe у изгрaдњи, oпрeмaњу и oдржaвaњу oбjeкaтa прeдшкoлскoг, oснoвнoг, срeдњeг и висoкoг oбрaзoвaњa и учeничкoг и студeнтскoг стaндaрдa oд интeрeсa зa Рeпублику Србиjу; стручнo-пeдaгoшки нaдзoр у прeдшкoлскoм, oснoвнoм и срeдњeм oбрaзoвaњу и учeничкoм стaндaрду; oргaнизaциjу, врeднoвaњe рaдa и нaдзoр нaд стручним усaвршaвaњeм зaпoслeних у прoсвeти; нoстрификaциjу и eквивaлeнциjу jaвних испрaвa стeчeних у инoстрaнству; унaпрeђeњe друштвeнe бригe o oбдaрeним учeницимa и студeнтимa; унaпрeђeњe друштвeнe бригe o учeницимa и студeнтимa сa пoсeбним пoтрeбaмa, ствaрaњe услoвa зa приступ и рeaлизaциjу прojeкaтa из дeлoкругa тoг министaрствa кojи сe финaнсирajу из срeдстaвa прeтприступних фoндoвa Eврoпскe униje, дoнaциja и других oбликa рaзвojнe пoмoћи, кao и другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм.[6]

 

Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да овај систем мора да обезбеди једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације за сву децу, ученике и одрасле.[7]

 

Одредбом члана 10. став 1. Закона о уџбеницима[8] прописано је да Влaдa, у склaду сa рaспoлoживим срeдствимa буџeтa Рeпубликe Србиje, у циљу oмoгућaвaњa jeднaкe дoступнoсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa дoнoси oдлуку o финaнсирaњу припрeмe и/или нaбaвкe и дoдeлe, oднoснo суфинaнсирaњу припрeмe и/или нaбaвкe и дoдeлe уџбeникa и приручникa, a нaрoчитo зa учeникe и пoлaзникe кojи су сoциjaлнo и мaтeриjaлнo угрoжeни, кao и зa учeникe сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм. Oдлукa из стaвa 1. oвoг члaнa дoнoси сe дo 1. мaртa тeкућe гoдинe зa нaрeдну шкoлску гoдину. Oдлукoм из стaвa 1. oвoг члaнa Влaдa утврђуje: 1) нивo и врсту oбрaзoвaњa, рaзрeд и прeдмeт зa кojи ћe сe финaнсирaти, oднoснo суфинaнсирaти уџбeници и приручници; 2) услoвe и критeриjумe нa oснoву кojих учeник, oднoснo пoлaзник oствaруje прaвo нa финaнсирaњe, oднoснo суфинaнсирaњe. Избoр и нaбaвкa уџбeникa и приручникa утврђeних oдлукoм из стaвa 1. oвoг члaнa, врши сe у склaду сa oвим зaкoнoм и зaкoнoм кojи урeђуje oблaст jaвних нaбaвки.[9]

 

Један од принципа прокламованих Националном стратегијом за младе за период од 2015. до 2025. године[10] јесте и поштовање људских и мањинских права, равноправност и забрана дискриминације. Како је у стратегији наведено, сви млади су једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту без обзира на лична својства. Не сме се правити разлика или неједнако поступање према младима, посредно или непосредно, по било ком основу, а нарочито по основу: година, расе, пола, националне припадности, верског убеђења, језика, друштвеног порекла, имовинског стања, чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама, психичког или физичког инвалидитета, здравственог стања, физичког изгледа, сексуалне оријентације, родног идентитета и другог стварног, односно претпостављеног личног својства.

 

Повереник за заштиту равноправности констатује да је Одлуком о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2019/2020. годину[11] прописано да се утврђује ниво и врста образовања, разред и предмет за који ће се финансирати набавка уџбеника за школску 2019/2020. годину за ученике основних школа, и то ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи), ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученике који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и за ученике основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања Републике Србије, и то: 1) у првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет; 2) у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик и књижевност/матерњи језик, односно српски језик/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.[12] Наведена одредба Одлуке о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2019/2020. годину, као што је већ наведено идентична је претходно цитираној одредби Одлуке о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину.

 

Сагледавајући изнете чињенице и наводе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, може се констатовати да је циљ цитираних Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. и 2019/2020. годину допуштен и оправдан. Околност да се у конкретном случају ради о мери социјалне политике указује на то да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, при предлагању наведене одлуке, имало у виду обезбеђивање бесплатних уџбеника социјално угроженим породицама у којима се најмање троје деце налази на школовању (у систему образовања и васпитања Републике Србије). Међутим, треба имати у виду да сâма чињеница да се једно од деце у породици налази на школовању ван система образовања и васпитања Републике Србије не значи нужно да се ради о породици која је доброг имовног стања. Наиме, могуће је да је брат/сестра ученика основне школе, корисник/ца стипендије за финансирање трошкова школарине, због чега су и породице слабијег имовног стања у могућности да школују своје дете ван граница Републике Србије. Са друге стране, чињеница да се сва деца једне породице налазе у систему образовања и васпитања Републике Србије, нужно не подразумева да се у конкретном случају ради о породици слабијег имовног стања.

 

Имајући у виду наведено, Повереник констатује да уколико је интенција била да се овом мером утиче на остваривање циљева популационе политике онда не би требало да буде од значаја имовинско стање породице већ је довољна чињеница да се ради о трећем односно сваком наредном детету које се налази на школовању. С обзиром да је Министарство у свом допису навело да се ради о мерама социјалне политике које утичу и на остваривање циљева популационе политике, Повереник указује да је у том случају потребно норму прецизније формулисати. Наиме, постављањем наведеног услова у неравноправан положај стављени су ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете, чији су брат/сестра (или браћа/сестре) у систему образовања и васпитања неке друге државе, а који потенцијално могу бити слабијег имовног стања од ученика чија се браћа/сестре школују у Републици Србији, посебно имајући у виду да трошкови школарина ученика који се школују у иностранству (као и ученика који се школују у Републици Србији) могу бити покривени различитим стипендијама. Наиме, и у једном и у другом случају ради се о породицама које школују најмање три детета, међу којима је неоправдано направљена разлика с обзиром на то да ли су браћа/сестре ученика основне школе у систему образовања и васпитања Републике Србије или се налазе на школовању ван тог система.

 

Поред наведене потребе за бољом формулацијом норме која је у пракси изазвала различита тумачења, Повереник указује да уз уважавање разлога који се односе на ограничена буџетска средства треба имати у виду који би још циљеви могли бити постигнути уз издвајања нешто већих средстава. Наиме, с обзиром да се овде ради о евентуално малом броју деце, а имајући у виду демографску структуру становништва, стратегије које је Република Србија донела, а које се односе на то да је потребно додатним мерама радити на повећању броја деце, односно на повећању наталитета, као и на задржавању деце у систему образовања и васпитања како би се повећао број квалитетног радно способног становништва чиме би се утицало на његову бољу упошљивост, Повереник сматра да приликом предлагања одлуке треба имати у виду и ове аспекте и омогућити сваком трећем или наредном детету које се налази у систему образовања и васпитања бесплатне уџбенике под условом да су његова браћа или сестре такође у систему школовања.

Сагледавајући све околности, поступајући у складу са чланом 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује препоруку мера за остваривање равноправности Министарству просвете, науке и технолошког развоја, уз обавезу обавештавања о предузетим мерама у року од 30 дана од дана пријема препоруке мера за остваривање равноправности.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РСˮ, број 22/09), члан 33. став 1. тaчка 9.

[2] „Службени гласник РСˮ, број 48/18

[3] „Службени гласник РСˮ, број 48/18

[4] „Службени гласник РСˮ, број 98/06

[5] „Службени гласник РСˮ, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/17

[6] Закон о министарствима („Службени гласник РСˮ, бр 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/17), члан 14. став 1.

[7] Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РСˮ, бр 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члан 7. став 1. тачка 1.

[8] „Службени гласник РСˮ, број 27/18

[9] Закон о уџбеницима („Службени гласник РСˮ, број 27/18), члан 10.

[10] „Службени гласник РСˮ, број 22/15

[11] „Службени гласник РСˮ, број 20/19

[12] Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2019/2020. годину („Службени гласник РСˮ, број 20/19), члан 1. тач. 1. и 2.

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconПрепорука мера за остваривање равноправности Министарству просвете, науке и технолошког развојаDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top