Мишљење о новом нацрту закона о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом

бр. 011-00-29/2015-03   датум: 3.11.2015.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“, број 22/09), Повереница за заштиту равноправности даје

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања затражило је мишљење Повереника за заштиту равноправности на нови текст Нацрта закона о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, који је усаглашен са Републичким секретаријатом за законодавство. Поступајући по захтеву министарства и користећи своја законска овлашћења, Повереница за заштиту равноправности даје мишљење на Нацрт закона о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, са аспекта прописа о забрани дискриминације.

Повереница за заштиту равноправности још једном пружа подршку настојању да се предложеним изменама подстакне равноправност и социјална укљученост особа са инвалидитетом, које због природе свог инвалидитета (телесног или сензорног или болести), нису у могућности да се својеручно потпишу, у ситуацијама када се потпис захтева код остваривања неког права или услуге.

Друштвени и правни положај особа са инвалидитетом, пре свега је питање људских права, што подразумева обавезу органа јавне власти и других друштвених актера да обезбеде поштовање, остваривање и заштиту права ове групе грађана, укључујући и право на равноправност. У пракси су особе са инвалидитетом, због недостатка прописа који регулише ову материју, често биле онемогућене у коришћењу одређеног права или су стављане у неповољнији положај у односу на друга лица.

Повереница још једном изражава задовољство због израженог опредељења да се законски оквир у овој области усклади са међународним стандардима, као и са начелима и правилима УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом. Уједно, изражава очекивање да ће доношење овог закона допринети да административни простор Србије у потпуности одговара стандардима у погледу поштовања људских и мањинских права, а нарочито права маргинализованих и стигматизованих друштвених група. Ратификацијом УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом, Република Србија се обавезала да ће обезбедити и унапредити пуно остваривање свих људских права и основних слобода особа са инвалидитетом, као и да ће предузети све одговарајуће мере, укључујући и законодавне, у циљу мењања или укидања постојећих закона, прописа, обичаја и праксе који представљају дискриминацију према особама са инвалидитетом.

Законом о забрани дискриминације утврђено је да свако има право на једнак приступ и једнаку заштиту својих права пред судовима и органима јавне власти, као и да дискриминација особа са инвалидитетом постоји ако се поступа противно начелу поштовања једнаких права и слобода особа са инвалидитетом у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота.

С обзиром на наведено, увођење могућности коришћења печата који садржи податке о личном идентитету или печата са угравираним потписом особи са инвалидитетом која има трајне последице телесног или сензорног оштећења или болести у поступцима пред органима јавне власти, као и приликом коришћења услуга, од великог је значаја за свакодневни живот особа са инвалидитетом, као и за постизање равноправности ових лица у односу на друге грађане који су у могућности да се својеручно потпишу и остваре своја права и користе услуге.

Поред наведеног, Повереница за заштиту равносправности изражава задовољство због спремности Министарства да у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, као надлежног органа за област образовања у наредном периоду приступи изменама члана 19. Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом и његовом усаглашавању са домаћим и међународним стандардима у овој области.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Мишљење о новом нацрту закона ЗСДОИ Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top