Изјашњење на Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017

бр. 021-02-10/2015-04 датум: 28. фебруар 2015. године

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Др Кори Удовички, министарка

11000 БЕОГРАД
Бирчанинова бр. 6

 

Предмет: Изјашњење на Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017

 

Поштована госпођо Удовички,

 

У вези са Вашим захтевом од 26. фебруара 2015. године, којим сте тражили да се хитно изјаснимо о Предлогу закључка којим се усваја Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017 (у даљем тексту: Акциони план), Повереник за заштиту равноправности упућује следеће изјашњење:

Сагледавајући пројектоване циљеве, планиране мере, резултате и активности, оцењујемо да Акциони план, у целини посматрано, обезбеђује стварање организационих, функционалних и других претпоставки за креирање и успешно управљање јавним политикама које су засноване на недискриминацији и принципу једнаких могућности.

Имајући у виду податке о распрострањености дискриминације у поступцима пред органима јавне управе, као и потребу стварања услова за ефикасно спровођење политике родне равноправности и једнаких могућности, слободна сам да упутим неколико предлога за активности које би, по мом мишљењу, допринеле подизању капацитета државне управе за поштовање принципа недискриминације и једнаких могућности.

1) Пожељно је да се у оквиру мере 1.3. резултат 1.3.1. унесу, као посебне активности:

– Развијање методологије „уродњавања“ јавних политика (gender mainstreaming), тј. методологије интегрисања родне перспективе у јавне политике, како би се обезбедило уклањање системских и структурних узрока родне неравноправности и створили услови за транспоновање родне равноправности, као европске вредности, nа кохерентан и систематичан начин;

– Повезивање родно осетљивих политика и родно одговорног буџета;

– Изградња аналитичких капацитета у оквиру РСЈП и ОДУ у циљу планирања, израде, спровођења и праћења процеса „уродњавања“ јавних политика.

2) Корисно је да се у оквиру мере 2.2. резултат 2.2.3. унесу, као посебне активности:

– Развој и предлагање унапређених инструмената за усклађивања породичних и професионалних обавеза државних службеника;

– Развој и предлагање инструмената за родно балансирану политику управљања кадровима;

– Развој и предлагање инструмената за управљање националном, етничком, верском, језичком и другом разноврсношћу у органима државне управе.

3) У оквиру мере 3.2. резултат 3.2.1. корисно је додати, као посебне активности:

– Израда методологије израде родно одговорног буџетирања;

– Спровођење обука за државне службенике за родно одговорно буџетирање.

4) У оквиру мере 4.2. резултат 4.2.4. корисно је:

– употпунити активност 3, додавањем речи “ и Повереником за заштиту равноправности“, тако да активност 3 има следећу формулацију:

– ОДУ и ГСВ успостављају организациону структуру за односе са Заштитником грађана и Повереником за заштиту равноправности (праћење поступања по препорукама, припрему извештаја, и сл.)

– Употпунити активност 7, додавањем речи „и Повереником за заштиту равноправности“, тако да активност 7 има следећу формулацију:

– Израда анализе модалитета за проширење пракси успостављених у ОДУ, у вези са поступањем по препорукама Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности, на шири систем јавне управе и праћења њихове примене.

– У оквиру мере 4.2. после резултата 4.2.2. упутно је додати следећи посебан резултат:

– Обезбедити услове да особе са инавидитетом под једнаким условима имају приступ органима јавне управе и могућност да у поступку ефективно штите своја права и интересе.

На крају молимо да се Поверенику за заштиту равноправности обезбеди адекватан пословни простор у што скоријем року (у Акционом плану је као рок наведен 3. квартал 2015. године), јер је то апсолутни предуслов ваљаног и квалитетног обављања његове законом поверене функције. Напомињемо да већ пету годину радимо у просторно ограниченим условима што онемогућава потпуно формирање Стручне службе Повереника у складу са усвојим актом о систематизацији, јер ради са трећином предвиђених капацитета, и представља највећу препреку у његовом раду.

С искреним колегијалним уважавањем,

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Изјашњење на Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017 Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top