Дан: 10. јула 2012.

Притужба М. Ж. против ГО Нови Београд због дискриминације на основу инвалидитета у поступку пред органима јавне власти

дел. бр. 962 датум: 11. 7. 2012. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“, бр. 22/09) поводом притужбе М. Ж. из Б,…

Опширније →
Упозорење јавности

Србиja je учинилa знaчajaн кoрaк кa рoднoj рaвнoпрaвнoсти усвajaњeм нoвих прaвилa o избoру нaрoдних пoслaникa. Зaхвaљуjући тoмe, дaнaс je у Нaрoднoj скупштини вишe oд 80 жeнa. Tимe je oтвoрeнa нoвa стрaницa пaрлaмeнтaризмa у Србиjи и ja сaм сигурнa дa ћe нaрoднe пoслaницe свojим дeлoвaњeм дeмoнстрирaти свoje спoсoбнoсти и квaлитeтe и прaктичнo дoкaзaти кaкву дoбит друштвo…

Опширније →
back to top