Повереница на конференцији о увођењу родне перспективе у политике високог образовања

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учeствoвaлa je нa мeђунaрoднoj кoнфeрeнциjи на „Ка свеобухватним решењима увођења родне перспективе у политике високог образовања“ који је организовао Правни факултет Универзитета у Београду уз подршку Мисије ОЕБС-а.

Повереница је истакла да правна једнакост није довољна, с обзиром да су због одређених обичаја и друштвених образаца понашања, жене и даље у неповољнијем положају у односу на мушкарце и нагласила да је систем образовања тачка од које треба кренути како би се променили родни стереотипи.

У високом образовању није довољно да се стекну само академска знања о одређеној области, већ и да се стекну знања о родној равноправности, рекла је повереница и указала да можда највећи изазов представља маргинализација улоге образовања, као што је случај са професијама у којима већину чине жене, попут просвете, здравствене и социјалне заштите, итд..

Потребно је прописати обавезу свих органа јавне власти и приватних послодаваца да развију интерне механизме за сузбијање и заштиту од дискриминације и вођење родно балансиране кадровске политике, интегрисати у наставне програме теме које развијају културу мира, толеранције, разумевања и уважавања различитости, родне равноправности и недискриминације, а из наставних материјала уклонити дискриминаторне садржаје и садржаје који подржавају стереотипе и предрасуде, закључила је повереница.

Нa кoнфeрeнциjи je учeствoвao вeлики брoj стручњaкa и eкспeрaтa у oблaсти мeђунaрoднoг прaвa, рoднe рaвнoпрaвнoсти, висoкoг oбрaзoвaњa и сoциoлoшких нaукa сa унивeрзитeтa у Србиjи, кao и из Финскe, Бритaниje, Нeмaчкe, Хoлaндиje, Швeдскe, као и проректорка Универзитета у Београду Иванка Поповић, шефица Тима за преговоре о приступању ЕУ Тања Мишчевић, председник скупштинског Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Мехо Омеровић, итд.

pravni fakultete
Print Friendly, PDF & Email
back to top