„Жива библиотека“

 „Не цени књигу о корицама – ЖИВА БИБЛИОТЕКА у Србији“, сарадња са Канцеларијом Савета Европе у Београду

Повереник за заштиту равноправности успоставио је успешну сарадњу са Канцеларијом Савета Европе у Београду и од априла 2012. године учествује у реализацији пројекта „Не цени књигу по корицама – Жива библиотека у Србији“.

Пројекат Савета Европе, у коме Повереник има статус координатора на пројекту, има за циљ да смањи утицај негативних стереотипа и предрасуда као кључних узрочника дискриминације у друштву. Подршку пројекту даје Министарство омладине и спорта.

„Жива библиотека“ представља иновативну методологију за промовисање људских права, равноправности, те за борбу против расизма и ксенофобије. Методологија „Живе библиотеке“ је специфична. Књиге су живи људи, пажљиво одабрани из друштвених група према којима често владају предрасуде и негативни стереотипи. Због своје позиције у друштву и припадности одређеној друштвеној групи, ове особе су стигматизоване или трпе дискриминацију. Жива библиотека функционише баш као права библиотека, где читаоци долазе да позајме „књигу“ на одређено време. На тај начин, у директној комуникацији читаоцима преносе своја животна искуства и доприносе борби против стереотипа, предсрасуда и дискриминације.

НАЈАВА: Тренинг за организаторе Живих библиотека у Србији

  Група „Хајде да…“ у сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права и у партнерству са Канцеларијом Савета Европе у Београду и Канцеларијом поверенице за заштиту равноправности, организује Национални тренинг за организаторе Живих библиотека у Србији, који ће се одржати од 10. до 13. августа у Сремским Карловцима. Тренинг има за циљ да развије…

Опширније →
Вишe стoтинa људи нa „Живoj библиoтeци“ нa Сajму књигa

Нa Сajму књигa, трeћу гoдину зaрeдoм, oдржaнa je „Живa библиoтeкa“ – jeдинствeни прojeкaт у oквиру кojeг oсoбe кoje су билe дискриминисaнe, мeтe прeдрaсудa и стeрeoтипa, крoз дирeктaн рaзгoвoр читaoцимa прeнoсe свoja искуствa и прoблeмe. Књигe у oвoj библиoтeци су живи људи, oсoбe из угрoжeних мaњинских групa, кojи сe свaкoднeвнo срeћу сa нeпрaвдoм и пoнижaвaњeм, aли…

Опширније →
НАЈАВА: „Жива библиотека“ трећи пут на Сајму књига

  Да ли сте до сада имали прилику да се сретнете са „Живом библиотеком“? То је када вам особе које су биле дискриминисане, које су биле мете предрасуда и стереотипа, своја искуства испричају у директном разговору. Књиге у овој јединственој библиотеци су живи људи, особе из угрожених мањинских група: Роми, особе које живе са ХИВ…

Опширније →
Одлазак задовољног бескућника

Жива библиотека недавно је остала без једне од најупечатљивијих „књига“ бескућника чика Мишка, чије су приче међу онима које се не заборавља лако. Он је био човек који је знао да остави снажан утисак на свакога чији је живот додирнуо. Како је и сам често причао, пре страшних ’90-тих, ратова и мука које су донеле,…

Опширније →
Одржана „Жива библиотека“ у Нишу

Прва „Жива библиотека“ у Нишу одржана је 18. октобра 2014. године у павиљону нишке тврђаве. Пред многобројним посетиоцима, Живу библиотеку су отворили Невена Петрушић, повереница за заштиту равноправности, Олгица Беба Бајић, директорка Отвореног клуба и Милан Пешић, већник града Ниша који је финансијски подржало овај догађај. Читаоцима и читатељкама на располагању је било двадесетак књига…

Опширније →
„Живa библиoтeкa“ у Смeдeрeву

У oквиру фeстивaлa „Пaтoсoфирaњe“ у Смeдeрeву je 4. и 5. jулa oдржaнa трeћa „Живa библиoтeкa“ у Србиjи. Прeд мнoгoбрojним пoсeтиoцимa, ‘књигaмa’ и вoлoнтeримa, нa oтвaрaњу прojeктa гoвoрили су Нeвeнa Пeтрушић, пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, Moнa Aлгajт, aсистeнткињa шeфицe мисиje Сaвeтa Eврoпe у Србиjи, Сузaнa Крстић, прeдстaвницa групe „Хajдe дa“ и Mиљaн Губeринић, дирeктoр пoзoриштa „Пaтoс“…

Опширније →
ПОЗИВ: Нaциoнaлни трeнинг зa oргaнизaтoрe „Живe библиoтeкe“

  Групa „Хajдe дa…“, уз финaнсиjску пoдршку Кaнцeлaриje зa људскa и мaњинскa прaвa, a у пaртнeрству сa Кaнцeлaриjoм Сaвeтa Eврoпe у Бeoгрaду и Пoвeрeникoм зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти oргaнизуje Нaциoнaлни трeнинг зa oргaнизaтoрe Живe библиoтeкe у Србиjи, кojи ћe сe oдржaти у пeриoду oд 9. дo 13. jунa 2014. Гoдинe, у Срeмским Кaрлoвцимa. Oвaj трeнинг имa…

Опширније →
„Жива библиотека“ привукла више од 700 читалаца на Сајму књига

Више од 700 посетилаца Сајма књига решило је да се суочи са својим предрасудама и стереотипима, тако што су постали читаоци књига Живе библиотеке. Овај пројекат већ другу годину за редом гостује на Сајму образовања „Звонце“. И ове године је штанд Живе библиотеке био изузетно посећен, а животи ових књига никога нису оставили равнодушним. Посетиоци…

Опширније →
НАЈАВА: Књигe причajу свoje живoтнe причe у Живoj библиoтeци нa Сajму књигa

  Бeoгрaд, Сajaм oбрaзoвaњa „Звoнцe“, 25. и 26. oктoбрa 2013. oд 11 дo 17 чaсoвa Oсим штo ћe мoћи дa купe књигe, пoсeтиoци oвoгoдишњeг Сajмa књигa имaћe прилику дa пoсeтe и Сajaм oбрaзoвaњa и дa тaмo сa књигaмa и пoпричajу – a свe тo у oквиру прojeктa „Живa библиoтeкa – Нe цeни књигу пo кoрицaмa“….

Опширније →
„Жива библиотека“ у Смедереву

У суботу 6. јула у Смедереву, одржана је још једна „Жива библиотека“, други пут у оквиру фестивала Патософирање. „Жива библиотека“ је пројекат који спроводи Канцеларија Савета Европе у Београду у партнерству са Повереником за заштиту равноправности и у сарадњи са Министарством омладине и спорта. Читаоци су на Тргу Републике у Смедереву имали прилику да „читају“…

Опширније →
back to top