Притужба В.К.К и С.С. против одборника СО Смедерева због дискриминације по више основа у области јавног деловања

бр. 07-00-30/2016-02 датум: 4.4.2016.

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужби В.К.К. и С.С, поднетих у име и уз сагласност градоначелнице С. др Ј. А, а против П. Ђ, одборника Скупштине града С. Подноситељке притужбе навеле су да је П. Ђ, на заседању Скупштине града С. 24. децембра 2015. године, изјавио: „Било би добро да градоначелник буде А.П, млад и частан, уместо надувене и хистерчне бабе“. У изјашњењу П. Ђ. наведено је да је његова изјава, наведена у притужбама, нетачна, истргнута из контекста и тендециоцно исконструисана као доказ акта дискриминације. Такође, у изјашњењу је наведено да је фраза „…нека хистерична, надувaна баба“ уопштен, фигуративан опис особености које су непожељне код кандидата за градоначелника, те да се ова фраза није односила ни на кога лично, а ако су се подноситељке притужбе препознале у њој или су препознале неког другог, он за то не може бити одговоран. У поступку је утврђено да је на седници Скупштине града С. одборник П. Ђ, између осталог, изјавио: „ (…)То је, просто, недопустиво. Од кога? Од градоначелнице. И сачекајте, још ово да кажем, пошто сам се све време уздржавао да не будем вулгаран и да јој одговорим истом мером, онако како она нас вређа. Овај пут ћу да прекршим то и то ћу рећи. Стално помиње А.П. који се кандидује за градоначелника и хоће да буде градоначелник, што је легитимна ствар. (…) Па боље он, честит, поштен, млад, него нека хистерична, надувана баба“. Повереница за заштиту равноправности сматра да је речима „хистерична, надувана баба“ одборник П. Ђ. увредио и омаловажио градоначелницу др Ј. А. на основу њених личних својстава – пола и старосног доба. Наиме, овим речима одборник П. Ђ. је свој став према градоначелници исказао кроз стереотипне и традиционалне родне улоге, призму пола и старосног доба, према којима се жена, без обзира на своју стручност и професионална достигнућа, може коментарисати као „баба“ или као „хистерична“, уколико њен рад и изјаве нису у складу са вредностима друге особе. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да су изјавом коју је одборник П. Ђ. дао на седници Скупштине града С. одржаној 24. децембра 2015. године, а која се односи на градоначелницу С. др Ј. А, прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације. П. Ђ. препоручено је да упути писано извињење др Ј. А. у року од 15 дана од дана пријема овог мишљења са препоруком.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереницa за заштиту равноправности примила је притужбе В.К.К. и С.С., поднете у име и уз сагласност градоначелнице С. др Ј. А, а против П. Ђ, одборника Скупштине града С.

1.2. У притужбама је наведено да је П. Ђ, на заседању Скупштине града С. 24. децембра 2015. године, изјавио: „Било би добро да градоначелник буде А.П, млад и частан, уместо надувене и хистерчне бабе“. Подноситељке притужбе сматрају да је на овај начин П. Ђ. извршио акт дискриминације на основу пола, родног идeнтитета, сексуалне оријентације и старосног доба. Повереница за заштиту равноправности спровела је јединствен поступак, сагласно члану 117. Закона о општем управном поступку , у вези са чланом 40. став 4. Закона о забрани дискриминације , у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности.

1.3. Уз притужбе достављен је видео запис са заседања Скупштине града С. и саопштење Градског већа града С.

1.4. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење П. Ђ.

1.5. У изјашњењу на притужбе, између осталог, навео је:

– да је његова изјава, наведена у притужбама, нетачна, истргнута из контекста и тендециозно исконструисана као доказ акта дискриминације,
– да је суштина онога што је заправо рекао то да неко ко је честит, поштен, млад, захваљујући тим особеностима, итекако заслужује да постане градоначелник,
– да је уместо речи „надувена“ употребио реч „надувана“ као синонима за речи: надмена, уображена и која се прави важна. Навео је да овим термином није алудирао ни на чији физички изглед, већ на став који неко може да има према другима,
– да је фраза „…нека хистерична, надувана баба“ уопштен, фигуративан опис особености које су непожељне код кандидата за градоначелника, а које су у потпуној супротности са особинама А. П, те да се ова фраза није односила ни на кога лично, а ако су се подноситељке притужбе препознале у њој или су препознале неког другог, он не може бити одговоран за то,
– да својом изјавом: „Градоначелница у својим говорима стално помиње А.П. који се кандидује за градоначелника и хоће да буде градоначелник. То је његово легитимно право. Па боље он честит, поштен, млад, него нека хистерична, надувана баба“, није извршио акт дискриминације на основу пола и родног идентитета, а посебно не на основу сексуалне оријентације, старсосног доба и изгледа.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. У току поступка утврђено је да је 24. децембра 2015. године одржана седница Скупштине града С, којој су присуствовали градоначелница С, др Ј. А. и одборник Скупштине града С, П. Ђ.

2.2. Увидом у видео снимак са седнице утврђено је да се П. Ђ. јавио за реч по пословнику и изјавио: „Колегинице и колеге одборници, поштовано председништво, наставља се стара прича – поново увреде, поново хистерија за овом говорницом… Тачка дневног реда је буџет, а овде смо скоро пола сата, нисам баш мерио време, слушали нешто што је потпуно лична ствар и лично обраћање једном, двојици одборника ове скупштине града. То је, просто, недопустиво. Од кога? Од градоначелнице. И сачекајте, још ово да кажем, пошто сам се све време уздржавао да не будем вулгаран и да јој одговорим истом мером, онако како она нас вређа. Овај пут ћу да прекршим то и то ћу рећи. Стално помиње А.П. који се кандидује за градоначелника и хоће да буде градоначелник, што је легитимна ствар. И хоће да буде. Па боље он, честит, поштен, млад, него нека хистерична, надувана баба“.

Након говора, председавајући скупштине изрекао је одборнику П. Ђ. меру опомене.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и достављене прилоге.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године , у члану 14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода прописаних овом конвенцијом обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.

3.4. Устав Републике Србије у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Такође, Устав Републике Србије јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то, поред осталог, неопходно и ради заштите права и угледа других.

3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом члана 12. Закона о забрани дискриминације забрањено је узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење. Такође, чланом 20. став 2. овог закона забрањено је […] изражавање мржње, омаловажавање, уцењивање и узнемиравање с обзиром на пол, као и јавно заговарање, подржавање и поступање у складу са предрасудама, обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или надређености полова, односно стереотипних улога полова.

Анализа изјаве одборника П. Ђ. са аспекта антидискриминационих прописа

3.6. Имајући у виду предмет поднетих притужби, потребно је утврдити да ли је одброник П. Ђ, својом изјавом на седници Скупштине града С, одржаној 24. децембра 2015. године, дискриминисао градоначелницу С. др Ј. А.

3.7. Повереница за заштиту равноправности утврдила је да је неспорно да је на седници Скупштине града С. одборник П. Ђ, између осталог, изјавио: „(…)То је, просто, недопустиво. Од кога? Од градоначелнице. И сачекајте, још ово да кажем, пошто сам се све време уздржавао да не будем вулгаран и да јој одговорим истом мером, онако како она нас вређа. Овај пут ћу да прекршим то и то ћу рећи. Стално помиње А.П. који се кандидује за градоначелника и хоће да буде градоначелник, што је легитимна ствар. (…) Па боље он, честит, поштен, млад, него нека хистерична, надувана баба“.

3.8. Повереница је ценила навод из изјашњења П. Ђ. да је употребио фразу – „…нека хистерична, надувана баба“ као уопштену, да се ова фраза није односила ни на кога лично, те да није његова одговорност ако су подноситељке притужбе у његовим речима препознале неку особу. Међутим, анализа видео снимка говора П. Ђ. показала је да је јасно да се ова формулација односила на градоначелницу др Ј. А. Наиме, на самом почетку говора, П. Ђ. критикује понашање градоначелнице на седници, те наводи да се све време уздржавао да не буде вулгаран и да јој одговори истом мером, али је одлучио да „овај пут“ то прекрши, што указује да се наставак његовог обраћања односи на градоначелницу. Даље, П. Ђ. наводи да градоначелница стално помиње А.П., који се кандидује за градоначелника, и констатује: „Па боље он, честит, поштен, млад, него нека хистерична, надувана баба“. Из наведеног недвосмислено произлази да се речи „хистерична, надувана баба“ односе на градоначелницу др Ј. А.

3.9. Повереница за заштиту равноправности сматра да је речима „хистерична, надувана баба“ одборник П. Ђ. увредио и омаловажио градоначелницу др Ј. А. на основу њеног личног својства – пола. Наиме, овим речима одборник П. Ђ. је свој став према градоначелници исказао кроз стереотипне и традиционалне родне улоге и призму пола, према којима се жена, без обзира на своју стручност и професионална достигнућа, може коментарисати као „баба“ или као „хистерична“, уколико њен рад и изјаве нису у складу са вредностима друге особе. Повереница истиче да се управо оваквим изјавама промовишу сексизам и родни стереотипе и предрасуде према женама у јавном и политичком животу, што је недопустиво и представља вређање и кршење људског достојанства жене. Са друге стране, изјава П. Ђ. да је боље да градоначелник буде млад човек, него „нека (…) баба“ изражен је његов став да људи који нису млади не треба да обављају значајне политичке и руководеће функције, чиме се стигматизују старије особе. Повереница за заштиту равноправности указује да је недопустиво да се лична својства (као што су пол и старосно доба) доводе у везу са квалификацијама одређене особе да преузме било коју јавну функцију и обавља одређене задатке и послове.

3.10. Повереница за заштиту равноправности констатује да чињеница да је П. Ђ. одборник скупштине града повлачи са собом и његову већу одговорност за јавно изговорену реч, односно, за ставове и мишљења који су доступни широј јавности. Потребно је, такође, напоменути да су сви који обликују јавни живот у Србији, међу којима важно место имају посланици и локални одборници, дужни да поштују прописе и да се уздрже од увредљивих, сексистичких и дискриминаторских садржаја, a да своје политичке ставове изражавају на примерен начин, поштујући достојанство жена и старијих, као и прописе о забрани дискриминације.

3.11. На крају, Повереница за заштиту равноправности указује да је саопштењем од 22. фебруара 2016. године осудила непримерене изјаве према женама политичаркама у јавном говору. Повереница је, у оквиру својих законских овлашћења, указала да, без обзира на то који вид и начин комуникације користе, сви имају обавезу да поштују Устав и законе Србије који важе за све грађане и грађанке. У том смислу, неопходно је истаћи да се у равноправном и толерантном друштву жена не посматра искључиво кроз стереотипне родне улоге и призму пола, већ и кроз призму стручности, способности и знања. Стога, онда када се критикује и коментарише рад неке жене потребно је то чинити кроз анализу њених професионалних компетенција, без довођења у везу са њеним изгледом, годинама живота и другим карактеристикама које су у потпуноности ирелевантне за професионалне позиције на којима се жене налазе.

4. МИШЉЕЊЕ

Изјавом коју је одборник П. Ђ. дао на седници Скупштине града С. одржаној 24. децембра 2015. године, а која се односи на градоначелницу С. др Ј. А, прекршене су одредбе Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује П. Ђ. да:

5.1. Упути писано извињење др Ј. А. у року од 15 дана од дана пријема овог мишљења са препоруком.

5.2. Води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности, не крши законске прописе о забрани дискриминације.
Потребно је да П. Ђ. обавести Повереницу за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико П. Ђ. не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.
Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић

 


microsoft-word-icon Притужба В.К.К и С.С. против одборника СО Смедерева због дискриминације по више основа у области јавног деловања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top