Притужбa УOС прoтив ЦПM збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oбaлсти пружaњa услугa

бр. 07-00-193/2017-02 датум: 14.9.2017.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење jе донето у поступку поводом притужбе УОС против правног лица ЦПМ, због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби је наведено да је УОС поднео молбу да им се одобри коришћење платоа испред ТЦ У. ради одржавања манифестације поводом Међународног дана сећања на преминуле од ХИВ/АИДС-а. Њихова молба је одбијена без адекватног образложења, па УОС сматра да је у питању дискриминација особа које живе са ХИВ-ом. У изјашњењу, ЦПМ је навео да је плато испред ТЦ У. у траженом термину већ био заузет, али и да се одржавање манифестације која има елементе комеморативног скупа, не уклапа у марктенишки план овог правног лица. Током потступка, Повереник за заштиту равноправности утврдио је да  је у термину који је тражен за обележавање Међународног дана сећања на преминуле од ХИВ/АИДС-а, плато испред ТЦ У. већ био резервисан за одржавање друге манифестације. Ипак, Повереник је указао и на то да је првенствени циљ одржавања наведене манифестације, промоција здравих стилова живота и унапређење положаја једне стигматизоване групе, и као таква, не може бити у супротности са принципима друштвено одговорног пословања. Имајући у виду да одржавање манифестације није било могуће из објективних разлога који нису у вези са личним својством подноситеља притужбе, Повереник за заштиту равноправности је донео мишљење да током поступка није дошло до повреде одредаба Закона о забрани дискриминације, али је у складу са чланом 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације дао препоруку правном лицу ЦПМ да иницира састанак са представницима УОС-а на којем ће ближе појаснити разлоге због којих је њихова молба одбијена и размотрити могућност сарадње на активностима које се односе на унапређења јавног здравља и промоције људских права особа које живе са ХИВ/АИДС-ом.

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереник за заштиту равноправности примио је притужбу УОС, која је поднета против правног лица ЦПМ Београд (C.).

1.2. У притужби је, између осталог, наведено:

 • да је 4. маја 2017. године УОС поднео молбу правном лицу ЦПМ да им се одобри коришћење платоа испред ТЦ У. у термину од 18 до 22 часа, како би се обележио Међународни дан сећања на преминуле од сиде;
 • да се сваке године тај дан обележава на јавном месту али се локације мењају због већег обухвата грађана;
 • да је циљ скупа био подизање свести грађана о томе да је потребно заједнички радити на превенцији и бринути о здрављу, као и смањење стигматизације особа које живе са ХИВ-ом;
 • да дуго нису добили одговор, након чега су позвали Н.М, која им је саопштила да сумња да ће добити дозволу јер, како су они разумели, „ХИВ није нешто што је ок за ТЦ У.“;
 • да нису тражили унутрашњи део објекта, већ јавну површину на свега 4 сата;
 • да упркос обећању ни сутрадан нису добили одговор, па су упутили још један мејл са појашњењем да се ради о подизању свести грађана како би се епидемија зауставила, промоцији здравих стилова живота и смањењу стигме над рањивим групама. Такође наведено је да су се сличне манифестације одигравале на разним локацијама у граду, између осталог и у ТЦ У, ТЦ Д, и да желе нове локације ради ширег обухвата популације;
 • да су потом разговарали са М.М. и замолили за одговор због приближавања рока, након чега су добили мејл којим је њихова молба одбијена;
 • да је у мејлу Н.М. писало да је на нивоу инвеститора одлучено да овакав садржај не иде тематиком уз тржни центар;
 • да сматрају да је молба одбијена искључиво јер се ради о активностима организација које се баве заштитом особа које живе са ХИВ-ом, и да је то облик дискриминације.
  • Уз притужбу је достављена кореспонденција путем електронске поште са Н.М, као и молба УОС-а упућена правном лицу ЦПМ .
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење привредног друштва ЦПМ .
  • У изјашњењу директорке И.М. и ПР асистенткиње Н.М. на притужбу, између осталог је наведено:
 • да плато испред ТЦ У. представља део земљишта који је приватна својина у јавној употреби, чијим управљањем и одржавањем се бави Ц, у складу са уговором закљученим са власником платоа;
 • да Ц. врши све радње које су му уговором поверене, како би у потпуности достигао комерцијалне и оперативне циљеве власника платоа и објекта који се налази на платоу;
 • да је текући маркетиншки план дефинисан ради постизања специфичних циљева утврђених у пословном плану, и обухвата издавање рекламног простора и издавање дозвола за догађаје трећих лица, као и ширу комерцијализацију ТЦ У. ради остваривања профита;
 • да одлуке о издавању простора доноси маркетинг одељење, а имајући у виду текући маркетиншки план, као и вредности које подржава ТЦ У;
 • да је Ц. до сада, у пракси уступања платоа испред ТЦ У. за организацију активности које имају за циљ промоцију људских права и јавног здравља показао сензибилност за проблеме различитих друштвених група;
 • да је услов за уступање платоа испред ТЦ У. да је простор слободан и да се уклапа у текући маркетиншки план;
 • да се плато и други делови ТЦ У. уступају са циљем промоције јавног здравља, кроз акције разних удружења које треба да допринесу бољој превенцији тешких болести;
 • да је било акција којима се помаже угроженима (деци, оболелима од тумора кроз акцију прикупљања косе), до акција којима се повећава видљивост неке рањиве групе која је стигматизована због здравственог стања;
 • да је плато испред ТЦ У. био резервисан због одржавања другог догађаја, још 9. марта 2017. године, знатно пре него што се УОС обратио;
 • да плато испред ТЦ У, није адекватан за одржавање скупа који има елементе помена на страдале;
 • да су остали елементи догађаја, који се односе на превенцију болести, у потпуности у складу са политиком и вредностима које Ц. заступа;
 • да приликом давања дозволе за организацију догађаја, маркетиншки тим води рачуна о томе да ли се догађај уклапа у маркетиншки план, тј. да ли промовише друштвено одговорно пословање (социјално предузетништво, људска права, промоција јавног здравља) или да ли обезбеђује висок степен видљивости за ТЦ У; други услов је да простор буде слободан;
 • да је у оквиру ТЦ У. у последњих неколико година организован велики број догађаја који за циљ имају заштиту људских права и промоцију јавног здравља, и да у том смислу молба подносиоца притужбе није била неуобичајена;
 • да је Н.М. одмах по пријему мејла проверила календар догађаја и утврдила да је на платоу у периоду 21-22. мај био заказан догађај „Б”.
 • да догађај који има елементе помена на страдале од АИДС-а не би био у складу са текућим маркетиншким планом, и да не би био у духу тржног центра као места забаве и да би могао да се протумачи као непоштовање према жртвама ХИВ-а/АИДС-а;
 • да Н.М. ни у једном тренутку у разговору са В.А. није помињала да ће исход одлуке бити негативан, као и да никада није одговорила да „ХИВ/АИДС није нешто што је ОК за ТЦ У.“;
 • да је коначан одговор саопштен мејлом од 11. маја 2017. године реченицом „Ипак, на нивоу инвеститора, одлучено је да овај садржај не иде тематиком уз тржни центар“;
 • да у је таквом одговору недостајало објашњење али да је њен смисао то да догађај који у себи има елементе комеморативног скупа није у складу са текућим маркетиншким планом, и не иде тематиком уз оно што тржни центар представља а то је промоција забаве и у том смислу може да се протумачи као непоштовање према жртвама ХИВ/АИДС-а;
 • да је у сваком случају простор испред плато већ био заузет, али да о томе не обавештавају друга лица која се интересују за простор уколико не могу да обезбеде алтернативни простор;
 • да изјава Н.М. није у себи садржала дискриминаторну намеру и да је УОС позван на даљу сарадњу у вези са другим активностима;
 • да не постоји негативан став према особама које живе са ХИВ-ом и да ће радо размотрити предлог за сваку наредну сарадњу;

 

1.6. Уз изјашњење достављен је маркетинг план за 2017. годину, фотокопије новинских чланака о догађајима који су организивани на платоу испред ТЦ У, као и електронска кореспонденција између Н.М. и С.У. од 28. фебруара 2017. године и 9. марта 2017. године.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 

2.1. Међу странама у поступку, неспорно је да привредно друштво Ц. управља платоом испред ТЦ У, и да је ово правно лице одбило молбу УОС-а да им се дозволи коришћење платоа за обележавање Међународног дана сећања на преминуле од АИДС-а.

 

2.2.  Увидом у Маркетинг план за 2017. годину, утврђени су елементи идентитета бренда ТЦ У. и вредности које се промовишу. Комуникациона платформа оријентисана је према активним, комуникативним људима који брину о себи и прате савремене трендове. Подстиче се оптимизам, негује дух младости, отворен дух и виталност, отворен поглед на свет, ствара осећај прихваћености и одговорности.

 

2.3.  Увидом у фотокопије новинских чланака утврђено је да је на платоу ТЦ У. организовано више догађаја који су промовисали јавно здравље. Наслови чланака у које је извршен увид су: Прво саветовалиште за борбу против оксидативног стреса у У, Акција подршке за децу оболелу од рака „заљуби се у нашу децу“, Дрво позитивних мисли, подршка оболелима од ретких болести, Врхунац цветања амброзије, крајем августа, Хуманитарна утакмица живота, продаја улазница у У. шопинг центру и ТЦ Д, Обележен национални дан донора, Плави круг, поводом обележавања светског дана дијабетеса организује бесплатно мерење нивоа шећера у крви у ТЦ У, Болести срца дневно убију 15 људи у Србији, 5 минута за контролу испред шопинг центра У, Испред У. организована акција 5 минута за ваше срце, Бесплатна спирометрија и савети пулмолога поводом Светског дана хроничне опструктивне болести плућа, Обележавање недеље цистичне фиброзе.

 

2.4.  Увидом у електронско писмо упућено ЦПМ, Н.М, ПР асистенткињи, утврђено да је 28. фебруара 2017. године С.У. писаним путем потврдила договор о одржавању манифестације „Б“ дана 20. и 21. маја 2017. године.

 

2.5.  Увидом у електронско писмо Н.М, ПР асистенткиње ЦПМ  које је упућено С.У, утврђено је да је дана 9. марта 2017. године, ЦПМ потврдио термин за догађај испред ТЦ У, за 20. и 21. мај, у термину који је накнадно тражен за одржавање манифестације од стране УОС-а.

 

2.6. Увидом у електронско писмо од 4. маја 2017. године, које је упућено ЦПМ, Н.М, утврђено је да је В.А. из УОС-а доставио молбу за коришћење површине испред ТЦ У. за одржавање манифестације поводом Међународног дана сећања на преминуле од ХИВ/АИДС-а.

 

2.7. Увидом у електронско писмо од 10. маја 2017. године, утврђује се да се В.А. поново обратио Н.М, тражећи информацију о томе да ли је размотрена молба УОС-а да се одржи манифестација поводом Међународног дана сећања на оболеле од ХИВ/АИДС-а дана 21. маја 2017. године на платоу испред ТЦ У. У писму је наведено да то није новина, да су се сличне манифестације одржавале на таквим локацијама и да је њихова сврха смањење стигме и дискриминације према рањивим друштвеним групама и промоција здравих стилова живота.

 

2.8.  Увидом у електронско писмо од 11. маја 2017. године, које је упућено ЦПМ , Н.М, утврђено је да је В.А. из УОС-а доставио молбу УОС-а за подршку приликом обележавања Међународног дана сећања на преминуле од АИДС-а, са фотографијама раније одржаних бесплатних тестирања на ХИВ.

 

2.9.  Увидом у електронско писмо од 11. маја 2017. године, утврђено је да је Н.М. у име ЦПМ дала следећи одговор: „Хвала вама на предлогу за сарадњу и велико извињење на чекању одговора. Ипак, на нивоу инвеститора одлучено је да овај садржај ипак не иде тематиком уз тржни центар. Надам се да ћемо имати сарадње на неким другим заједничким активностима. Велики поздрав.

 

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су достављени током поступка, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[1] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности[2].

 

3.3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године[3], у члану 14. забрањује дискриминацију, односно, прописује да се уживање права и слобода предвиђених у овој Конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.

3.4. Одредбом члана 2. став 2. Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима[4] гарантовано је да ће сва права која су у њему формулисана бити остваривана без икакве дискриминације засноване на раси, боји коже, полу, језику, политичком или каквом другом мишљењу, националном или социјалном пореклу, имовном стању, рођењу или каквој другој околности. У Генералном запажању о недискриминацији[5] Комитет за економска, социјална и културна права укључио је здравствено стање, а нарочито ХИВ статус у „другу околност“ из члана 2. став 2. Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима. У Генералном запажању изричито је наведено да ХИВ статус не може да буде основ за различит третман у погледу приступа образовању, запослењу, здравственој нези […].

3.5. Устав Републике Србије[6] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

3.6. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 2. став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбом члана 8. дефинисана је повреда начела једнаких права и обавеза. Члан 17. став 2. прописује да свако има једнак приступ објектима у јавној употреби као и јавним површинама у складу са законом. Члан 27. прописује забрану дискриминације лица или групе лица с обзиром на њихово здравствено стање.

 

Анализа навода из изјашњења и доказа достављених уз притужбу

3.7. Повереник за заштиту равноправности констатује да је у конкретном случају потребно утврдити да ли је ЦПМ CPM ускраћивањем права на коришћење платоа испред ТЦ У. за одржавање манифестације поводом Међународног дана сећања на преминуле од ХИВ/АИДС-а, дискриминисао УОС. Наиме, потребно је утврдити да ли је том приликом повређено начело једнаких права и обавеза или су постојали оправдани разлози за ускраћивање одржавања ове манифестације, односно да ли је ускраћивање права на коришћење платоа испред ТЦ У. у узрочној вези са личним својством лица чије интересе УОС заступа (особе које живе са ХИВ-ом/АИДС-ом).

3.8. С тим у вези, Повереник је анализирао изјашњење ЦПМ-а, у којем је наведно да здравствено стање лица чије интересе представља УОС није било од утицаја на одбијање молбе за одржавање манифестације на платоу испред ТЦ У. Наиме, према њиховим наводима, постоје два предуслова за одржавање било ког догађаја: 1) да је плато испред ТЦ слободан, и 2) да се догађај уклапа у актуелни маркетиншки план, а да у конкретном случају ниједан од услова није био испуњен.

3.9. Дакле, према наводима из изјашњења, разлог због којег је ЦПМ донео одлуку да ускрати УОС-у могућност одржавања манифестације поводом Међународног дана преминулих од ХИВ/АИДС-а лежи у чињеници да тражени термин није био слободан. Као доказ, ЦПМ поднео је одштампану електронску преписку између особе задужене за односе са јавношћу Н.М. и С.У. Из њихове електронске комуникације, у коју је Повереник имао увид, утврђено је да је поводом манифестације „Б“, 28. фебруара послато прво електронско писмо у коме се помиње усмени договор о одржавању ове манифестације, те је писмом од 9. марта 2017. године одржавање манифестације и коначно потврђено. Као датум одржавања наводи се 20. и 21. мај 2017. године.

Повереник за заштиту равноправности прихватио је ове писане доказе, посебно имајући у виду да се из доступних електронских медија може утврдити да се наведени догађај и одиграо на платоу испред ТЦ У. у истом термину када је УОС тражио коришћење платоа ипред ТЦ У. за одржавање манифестације. Поставља се питање због чега у комуникацији са УОС-ом, ЦПМ није изнео наведену чињеницу. У изјашњењу је појашњено да није пракса да се друга заинтересована лица обавештавају о томе да је плато заузет уколико не може да се обезбеди алтернативни простор. Међутим, без обзира на неубедљивост оваквог објашњења, остаје чињеница да је у периоду када је УОС поднео молбу, плато испред ТЦ У. већ био резервисан за датум 20. и 21. мај 2017. године у истом термину.

3.10.  Други разлог због којих је ЦПМ одбио одржавање манифестације УОС-а односи се на наводну концепцијску неусклађеност маркетиншког плана ТЦ У. и циљева манифестације УОС-а поводом Међународног дана сећања на преминуле од ХИВ/АИДС-а. Наиме, у изјашњењу је наведено да Маркетиншки план ТЦ У. подржава догађаје који представљају промоцију јавног здравља и људских права или обезбеђују велики степен медијске видљивости за ТЦ У. Такође, у изјашњењу је наведено да је бренд ТЦ У. такав да промовише забаву па би било непримерено организовати манифестацију која има елементе комеморативног скупа, и могло би да се протумачи као непоштовање према жртвама ХИВ/АИДС-а. Остали елементи догађаја, према наводима из изјашњења овог правног лица, а који се односе на бесплатно тестирање, су у складу са вредностима и политиком ТЦ У. У прилог овој тврдњи, ЦПМ доставио је више новинских чланака у којима се извештава о догађајима који су организовани на платоу ТЦ У, а који су имали за циљ промоцију јавног здравља.

3.11. Ипак, Повереник за заштиту равноправности констатује да заштита пословних интереса привредног друштва мора такође бити и у складу са императивним прописима који забрањују дискриминацију. Другим речима, ТЦ У. има оправданих разлога да негује одређени имиџ који ће му омогућити препознатљивост на тржишту и успех у пословању и остваривању комерцијалних циљева. Па тако, ово правно лице сматра да је карактер тржног центра такав да промовише забаву и да је у том смислу неспојив са обележавањем Међународног дана сећања на преминуле који има елементе, како се наводи у изјашњењу, комеморативног скупа. Међутим, из навода притужбе УОС-а као и из молбе која је упућена ЦПМ, у коју је Повереник извршио увид, утврђено је да је подноситељ молбе објаснио да је планирано да се на платоу испред ТЦ У. црвеном кредом исцрта машна – симбол борбе против АИДС-а, да се унутар машне упале лампиони, и да активисти и грађани пусте ка небу око стотину балона са исписаним порукама подршке за особе које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом. Том приликом би се организовало добровољно и поверљиво бесплатно тестирање на ХИВ. У молби је наглашено да је циљ манифестације, поред сећања на особе које су умрле од АИДС-а, исказивање солидарности са особама које болују од АИДС-а, подизање свести о ХИВ-у у друштву, и смањење стигме и дискриминације особа које живе са ХИВ-ом. Дакле, акценат манифестације је управо на промоцији здравих стилова живота, унапређењу јавног здравља и промоцији људских права, за шта се може рећи да није у супротности са маркетиншким планом ТЦ У, посебно када се има у виду да је ЦПМ у ранијем периоду уступио плато испред ТЦ У. за одржавање више хуманитарних акција и манифестација које су промовисале унапређење јавног здравља. Повереник за заштиту равноправности констатује да су у више наврата у питању биле манифестације које су упозоравале на изузетно тешка обољења, укључујући и малигна обољења код којих проценат смртности није занемарљив.

3.12. Повереник за заштиту равноправности подсећа да су особе које живе са ХИВ/АИДС-ом једна од највише маргинализованих и стигматизованих друштвених група у Србији, што доводи до њихове изолације и дискриминације. Особе које живе са ХИВ/АИДС-ом свакодневно се сусрећу са одбацивањем, искључивањем, осудом и другим проблемима. Истраживање које је 2016. године спровео Повереник за заштиту равноправности показало је да у Србији постоји велика социјална дистанца према особама које живе са ХИВ-ом. Примера ради, 9,9% испитаника би имало против да особе које живе са ХИВ-ом буду стално насељене у Србији, 17,9% их не жели да им ове особе буду комшије, 19,5% их не жели међу колегама, 40,4% не жели да особе које живе са ХИВ-ом буду васпитачи њиховој деци, 27,8% испитаних не жели да се дружи са овим особама, док 61% испитаних не жели да они или њихова деца буду са њима у браку.[7]

Свеобухватна студија о стигми према различитим друштвено маргинализованим групама у Србији спроведена је и 2006. године[8], а резултати су указали на висок степен стигме према особама које живе са ХИВ-ом. Око 65% испитаних не би угостило особу која живи са ХИВ-ом, 35% сматра да особе које живе са ХИВ-ом треба отпустити са посла чак иако су добри радници, 32% људи би прекинуло пријатељство уколико би њихов пријатељ оболео од АИДС-а, док 49% испитаних не би делило канцеларију са особом која живи са ХИВ-ом.

3.13. Имајући у виду резултате истраживања, и наведене статистичке податке, сасвим је извесно да је социјална дистанца становништва када је у питању ХИВ/АИДС, неупоредиво већа у односу на она обољења за која је, у циљу превенције, ЦПМ допуштао организовање манифестација на платоу испред ТЦ У.

Повереник за заштиту равноправности подсећа на пресуду Европског суда за људска права у предмету Kiyutin против Русије, у којој суд наводи да, упркос знатном напретку у превенцији ХИВ-а и бољем приступу третману у вези са вирусом последњих година, стигма и дискриминација особа које живе са ХИВ/АИДС-ом остала је предмет велике забринутости свих међународних организација које су активне у овом домену. У образложењу пресуде наведено је да је у Декларацији о посвећености борби против ХИВ/АИДС-а назначено да је стигма погоршала последице епидемије за појединце, породице, заједнице и нације, те да суд сматра да су особе које живе са ХИВ-oм осетљива група која је већ дуго времена жртва предрасуда и стигматизације[9].

3.14. Свестраном анализом доказа током спроведеног поступка, Повереник за заштиту равноправности је нашао да је у термину који је био захтеван, плато испред ТЦ У. већ био резервисан и самим тим недоступан за истовремено одржавање друге манифестације. Самим тим, Ц. је пружио довољно доказа да ускраћивање права на коришћење платоа испред ТЦ У, није у узрочној вези са здравственим стањем особа које живе са ХИВ-ом, већ је производ објективних околности које су биле сметња за одржавање манифестације. Али такође, Повереник је указао и да нема места ускраћивању одржавања овакве манифестације, чији је првенствени циљ промоција здравих стилова живота и унапређење положаја једне рањиве и маргинализоване друштвене групе, због неког другог разлога, као што је наводна заштита комерцијалних интереса. Због тога је, а у циљу унапређења равноправности Повереник за заштиту равноправности дао препоруку правним лицу ЦПМ.

 

 

 1. МИШЉЕЊЕ

У поступку по притужби УОС, против правног лица ЦПМ. због одбијања молбе УОС-а да им се одобри право на коришћење платоа испред ТЦ У. за обележавање Међународног дана сећања на преминуле од ХИВ/АИДС-а, утврђено је да је молба одбијена из објективних разлога, који нису у вези са здравственим стањем особа које живе са ХИВ/АИДС-ом, због чега није утврђено да је дошло до повреде одредаба Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

Повереник за заштиту равноправности, у складу са чланом 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручује правном лицу ЦПМ:

5.1.  Да иницира састанак са представницима УОС-а на којем ће ближе појаснити разлоге због којих је њихова молба одбијена и размотрити могућност сарадње на активностима које се односе на унапређења јавног здравља и промоције људских права особа које живе са ХИВ/АИДС-ом.

ЦПМ обавестиће Повереника за заштиту равноправности, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком, о предузетим мерама у циљу поступања по препоруци.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09), члан 1. став 2.

[2] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09), члан 33.

[3] „Службени лист СЦГ- Међународни уговори“, број  9/03

[4] Члан 33. Закон о ратификацији Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима („Службени гласник СФРЈ“, број 7/71)

[5] Број 20/09.

[6] „Службени гласник РС“, број 98/06

[7] Истраживање доступно на: https://ravnopravnost.gov.rs/rs/izvestaj-o-istrazivanju-javnog-mnjenja/

[8] Strategic marketing research, Стигматизација, Београд, 2006. година

[9] Case of Kiyutin v. Russia, application no. 2700/10, 10. март 2011. године

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Притужбa УOС прoтив ЦПM збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oбaлсти пружaњa услугaDownload


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top