Притужба против Д.С. због дискриминације на основу чланства у политичкој странци

бр. 07-00-143/2015-02  датум: 24.7.2015.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе политичке странке, Општински одбор у С. против Д. С, државног секретара у Министарству привреде. Притужба је поднета поводом изјава које је Д. С. дао … 2015. године приликом гостовања на РТВ Врање у емисији „Око југа“. У току поступка је утврђено да је Д. С, државни секретар у Министарству привреде, на новинарско питање да ли се запослени на простору П. округа запошљавају по принципу „постани члан … странке“, између осталог, изјавио: „ако ме питате да ли смо у претходном периоду запослили неколико људи, или десетину, петнаест или двадесет људи који су чланови … странке, јесмо. И сада Вам отворено кажем, јесмо и хоћемо. И то ћемо урадити и у овој години, зато што ти исти људи претходних седам или осам година нису имали шансу да подигну своју главу. Е, сада смо дошли у ситуацију да се ствари мало промене и то ћемо и да урадимо“. Повереница за заштиту равноправности утврдила је да изношење става да ће се у будућности наставити са запошљавањем чланова …странке, који претходних година због своје страначке припадности нису могли да нађу посао, представља неоправдано привилеговање чланова владајуће странке и изазива осећај страха и узнемирености код осталих грађана и грађанки који су чланови других политичких странака или не припадају ни једној странци. Због тога је дато мишљење да је изјавом коју је Д. С, државни секретар у Министарству привреде дао РТВ Врање у вези са страначким запошљавањем у емисији „Око југа“, емитованој … 2015. године, прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације. Д. С. је препоручено да у својим изјавама и јавним наступима не привилегује чланове своје политичке партије, већ да својим поступањем доприноси поштовању начела једнакости и забране дискриминације у свим областима друштвеног живота, те да води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности, не крши законске прописе о забрани дискриминације.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереница за заштиту равноправности примила је притужбу политичке странке, Општински одбор у С, поднету против Д. С, државног секретара у Министарству привреде. У притужби је, између осталог, наведено:

– да је Д. С. гостовао на РТВ Врање у емисији „Око југа“, која је емитована … 2015. године,

– да је на питање новинара да ли је свуда у П. округу једино могуће добити посао уколико сте члан … странке, одговорио да је у претходном периоду запослено више људи који су чланови … странке и да ће се то и даље чинити и у овој години, јер ти људи претходних године нису имали шансу „да подигну своју главу“,

– да је истакао му овакво питање вероватно не би ни било постављено када би у С. сви поново могли да буду чланови странке која је поднела притужбу и запошљавају своје кадрове, а да сви који не припадају овој партији никада не добију шансу да се запосле,

– да подносилац притужбе сматра да је Д. С. оваквом изјавом, имајући у виду да је државни секретар у Министарству привреде и координатор … странке за П. округ, узнемирио грађане и грађанке С. који не желе да буду чланови/це … странке, а нису запослени и плаше се да због овакве изјаве државног секретара неће успети да се запосле,

– да је Д. С. својом изјавом у емисији „Око југа“ извршио дискриминацију на основу политичког убеђења лица или групе лица, односно припадности или неприпадности политичкој странци.

1.2. Уз притужбу је достављен ЦД емисије „Око југа“, емитоване … 2015. године на РТВ Врање.

1.3. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. став 4. и 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка затражено изјашњење Д. С, државног секретара у Министарству привреде. У изјашњењу је, између осталог, наведено:

– да је … 2015. године гостовао на РТВ Врање у емисији „Око југа“, у којој је са водитељем емисије разговарао о проблемима везаним за „Симпо“ а.д. и другим актуелним питањима,

– да му је водитељ поставио питање у вези са запошљавањем страначких активиста и да је одговорио да су запослили неколико припадника странке чији је члан и да ће то радити и у будућности,

– да овом изјавом није имао намеру да било кога дискриминише, већ да поново укаже на проблем и манире који су постојали у прошлости када су људи запошљавани искључиво ако су били чланови странке која је поднела притужбу.,

– да је изјавом да ће и даље запошљавати чланове …  заправо желео да каже да је Србија данас потпуно другачија и да је воде људи којима партијски интерес није испред државног интереса,

– да су приликом запошљавања пре свега водили рачуна да ли кандидат/киња испуњава све потребне квалификације за рад на одређеном радном месту и да је циљ да се запосли што више грађана, а то да ли су чланови …  или не, не треба посматрати као терет или као чињеницу која иде у прилог приликом запошљавања,

– да ни у једном тренутку није рекао да неће запошљавати грађане С. који нису чланови … странке ,

– да сматра да притужба представља само још један у низу напада Општинског одбора …странке (подносиоца притужбе) у С. на њега лично.

2.  ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1.   Током поступка утврђено је да је … 2015. године Д. С., државни секретар у Министарству привреде, гостовао на РТВ Врање у емисији „Око југа“.

2.2.  Увидом у снимак емисије „Око југа“ од … 2015. године, утврђено је да је новинар поставио следеће питање: „Да ли је свуда на простору П. округа запошљавање радника по принципу „постани члан … странке“, а заговорници сте принципа да нема запошљавања по политичкој припадности. У Сурдулици има низ примера у супротности од онога што пропагирате?“ На ово питање је Д. С. одговорио: „Ех, кад би у С. поново сви могли да буду чланови странке која је поднела притужбу и да се само људи из те странке запошљавају, вероватно не би било таквих питања. А сви који нису чланови те странке да никада у животу не добију шансу за своје радно место. Ако ме питате да ли смо у претходном периоду запослили неколико људи, или десетину, петнаест или двадесет људи који су чланови … странке, јесмо. И сада Вам отворено кажем, јесмо и хоћемо. И то ћемо урадити и у овој години, зато што ти исти људи претходних седам или осам година нису имали шансу да подигну своју главу. Е, сада смо дошли у ситуацију да се ствари мало промене и то ћемо и да урадимо.“

3.  МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, анализирала је наводе из притужбе, доказе који су достављени уз притужбу, наводе из изјашњења, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2.    Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3.    Устав Републике Србије у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

3.4.   Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у чл. 2. ст. 1. тач. 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама чл. 5-14. Закона о забрани дискриминације дефинисани су облици дискриминације. С обзиром на чињенице и околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантне су одредбе члана 25. Закона о забрани дискриминације којим је забрањена дискриминација због политичких убеђења лица или групе лица, односно припадности или неприпадности политичкој странци.

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

3.5. У конкретном случају, потребно је испитати да ли су наведене изјаве Д. С, државног секретара у Министарству привреде супротне императивним прописима којима је дискриминација забрањена, имајући у виду да је одредбом чл. 2. ст. 1. тач. 1. прописано да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин због њиховог личног својства.

3.6. На почетку, Повереница за заштиту равноправности анализирала је одговор Д. С. на новинарско питање да ли се запослени на простору П. округа запошљавају по принципу „постани члан … странке“. Државни секретар је на ово питање одговорио „ако ме питате да ли смо у претходном периоду запослили неколико људи, или десетину, петнаест или двадесет људи који су чланови … странке, јесмо. И сада Вам отворено кажем, јесмо и хоћемо. И то ћемо урадити и у овој години, зато што ти исти људи претходних седам или осам година нису имали шансу да подигну своју главу. Е, сада смо дошли у ситуацију да се ствари мало промене и то ћемо и да урадимо.“ На овај начин Д. С. навео је, заправо, да има сазнања да су у претходној години особе које су чланови … странке добиле посао, те да и убудуће могу очекивати да ће засновати радни однос, јер су чланови ове политичке партије.

3.7. Повереница за заштиту равноправности ценила је навод из изјашњења Д. С. да ни једног тренутка није рекао да неће запошљавати грађане С. који нису чланови … странке . Међутим, Повереница констатује да државни секретар, током одговора на питање у вези са запошљавањем није навео да посао могу да очекују и особе које су чланови других политичких странака или нису чланови ниједне политичке странке. Треба указати и да је Д. С, својом изјавом у емисији „Око југа“ показао да има моћ у одабиру запослених, као и да чланови странке  из П. округа могу да очекују да ће и у наредном периоду засновати радни однос, чиме је неоправдано привилеговао чланове ове странке. С друге стране, због овакве изјаве високог државног функционера, може се очекивати да су чланови других политичких странака, као и особе које не припадају ниједној политичкој странци, забринути да неће успети да се запосле или да ће бити стављени у подређен положај у односу на особе које су чланови …  странке.

3.8. Повереница за заштиту равноправности ценила је и навод из изјашњења Д. С. да је својом изјавом желео да укаже „на проблем и манире који су постојали у прошлости када су људи запошљавани искључиво ако су били чланови странке која је поднела притужбу. Иако је позната чињеница да у Србији постоји „страначко кадрирање“ дужи низ година, те иако је Д. С. у изјашњењу навео да му је намера била супротна, оно што је у ствари изговорио представља својеврсну најаву да ће чинити исто што и његови претходници, иако припадност политичкој странци није нити може бити услов за заснивање радног односа. Повереница за заштиту равноправности подсећа да је недопуштено запошљавање особа на основу њихових политичких убеђења или припадности/неприпадности некој политичкој странци. Политичка убеђења запослених представљају њихова лична и приватна уверења и не могу бити разматрана релевантна приликом запошљавања.

3.9. У вези навода из изјашњења Д. С. да су његове речи извучене из контекста, те да је заправо имао намеру да истакне да ће и даље запошљавати добре, марљиве и вредне људе, који испуњавају услове за рад на одређеном радном месту, без обзира да ли припадају некој политичкој странци, Повереница за заштиту равноправности указује да приликом испитивања да ли конкретно понашање (нпр. изговарање одређених речи, предузимање неких радњи и слично) представља акт дискриминације, намера није релевантна са аспекта антидискриминационих прописа, односно, није од значаја чињеница да ли је та особа имала намеру да дискриминише. Предмет процене јесте само манифестовано понашање, у погледу кога се испитује да ли је допуштено или није, с обзиром на све околности тј. да ли је супротно императивним прописима о забрани дискриминације, који су обавезујући за све правне субјекте. Ово потврђује и чињеница да законодавац у члану 12. Закона о забрани дискриминације забрањује узнемиравање и понижавајуће поступање не само када је циљ таквог понашања повреда достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, већ и када такво понашање објективно представља узнемиравање лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх (…) Саме радње којима се лице или група лица узнемирава на основу њиховог личног својства могу бити разноврсне, укључујући и јавно саопштавање одређених идеја, ставова и мишљења. Поред тога, у конкретном случају није правно релевантно да ли је циљ Д. С. био да узнемири особе које нису чланови … странке. Само изношење става да ће у будућности бити настављено запошљавање чланова … , који претходних година због своје страначке припадности нису могли да нађу посао, представља неоправдано привилеговање чланова владајуће странке и изазива осећај страха и узнемирености код осталих грађана који су чланови других политичких странака или не припадају ни једној странци. Оваквим изјавама, којима се најављује запошљавање припадника одређене политичке странке, код осталих грађана јавља се осећај несигурности и забринутости да су у подређеном положају и да њихове стручне квалификације неће бити процењиване, уколико нису чланови те политичке странке.

3.10. На крају, Повереница за заштиту равноправности указује да државни функционери имају појачану одговорност, јер јавним изношењем својих ставова и најавом одређених активности могу довести до узнемиравања јавности и појачати забринутост грађана који су незапослени и који могу закључити да је неопходно да постану чланови одређене странке, у конкретном случају владајуће странке како би добили посао и решили своје егзистенцијалне проблеме.

4. МИШЉЕЊЕ

Изјавом коју је Д. С, државни секретар у Министарству привреде, дао на РТВ Врање у емисији „Око југа“ у вези са страначким запошљавањем, која је емитована … 2015. године, прекршене су одредбе Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује Д. С, државном секретару у Министарству привреде да:

5.1. У својим изјавама и јавним наступима не привилегује чланове своје политичке партије, већ да својим поступањем доприноси поштовању начела једнакости и забране дискриминације у свим областима друштвеног живота.

5.2. Води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности, не крши законске прописе о забрани дискриминације.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА

ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Притужба против Д.С. због дискриминације на основу чланства у политичкој странци Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top