Притужба М. С. против Центра за основну полицијску обуку МУП-а због дискриминације на основу држављанства у области стручног усавршавања

дел. бр. 360 датум: 21. 3. 2012.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђење мере (члaн 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Службени гласник РС“ бр. 22/2009), поступајући по притужби М. С. из З., Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

Комисија за избор полазника стручног оспособљавања у Центру за основну полицијску обуку Министарства унутрашњих послова Републике Србије, одбацила је пријаву М. С. из З. на конкурс за упис полазника VII и VIII класе у Центар за основну полицијску обуку јер, како је наведено, није доказао да нема двојно држављанство. Оваквим поступком је М. С. онемогућено да уђе у изборну процедуру, чиме је извршен акт дискриминације на основу претпостављеног личног својства – двојног држављанства.

Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. ст. 1. тач. 1. и чл. 39. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, даје Министарству унутрашњих послова

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. Министарство унутрашњих послова Републике Србије предузеће без одлагања све неопходне радње и мере којима ће обезбедити да комисије за избор полазника за пријем у Средњу школу унутрашњих послова, Центар за полицијску обуку убудуће не крше одредбе Закона о забрани дискриминације.

2. Министарство унутрашњих послова Републике Србије предузеће без одлагања све неопходне радње и мере којима ће обезбедити да руководство, а у зависности од расположивих средстава и други запослени у Министарству унутрашњих послова, прођу едукацију на тему забране дискриминације, како би се предупредило њихово евентуално дискриминаторно поступање.

3. Министарство унутрашњих послова обавестиће Повереницу за заштиту равноправности о мерама које ће предузети у циљу поступања по препоруци, у року од 30 дана од дана пријема мишљења и препоруке.

О б р а з л о ж е њ е

Повереница за заштиту равноправности примила је притужбу М. С. из З. изјављену против Средње школе унутрашњих послова – Центар за основну полицијску обуку и директорке школе Б. П., а поводом одбацивања његове пријаве на Конкурс за пријем полазника у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици.

У притужби је наведено следеће:

– да је приликом предаје документације ради пријаве на конкурс за пријем полазника у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, у полицијској станици у Земуну документација прегледана са усменом изјавом да је потпуна и исправно попуњена;

– да је М. С. од Средње школе унутрашњих послова – Центра за основну полицијску обуку примио допис 05/5 број 150-1 151-1-55/11 од 11. августа 2011. године којим је обавештен да није испунио услове за пријем полазника, а као разлог је наведено „непотпуна документација – држављанство“;

– да је М. С. након пријема овог дописа телефоном контактирао Центар за основну полицијску обуку и да је информисан да његова документа нису „валидна“ из разлога што су му родитељи рођени у Републици Македонији, односно да је то разлог зашто не испуњава услове конкурса;

– да у условима конкурса за упис полазника у Центар за основну полицијску обуку објављеног 25. марта 2011. године није постојала назнака да родитељи полазника морају бити рођени у Републици Србији.

Уз притужбу су достављени и следећи прилози: извод из матичне књиге држављана од 05. августа 2010. године, допис Средње школе унутрашњих послова – Центра за основну полицијску обуку 05/5-2 Број: 150-1 151-1-55/11 од 11. августа 2011. године и текст конкурса за упис 300 полазника VII и VIII класе у Центар за основну полицијску обуку објављен у дневном листу Новости 25. марта 2011. године.

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. став 4. и 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, у току кога је тражено изјашњење Средње школе унутрашњих послова – Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици.

Средња школа унутрашњих послова – Центар за основну полицијску обуку доставила је изјашњење у коме се наводи:

– да према Правилнику о критеријумима за избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања и условима конкурса, лице које конкурише за пријем у радни однос у државном органу мора да испуњава поред општих услова и посебне услове и то, између осталог, да нема двојно држављанство;

– да је непостојање двојног држављанства услов који је јасно наведен и у Закону о полицији члан 110. став 1. тачка 6., као један од услова за пријем у радни однос у Министарству унутрашњих послова.

– да је наведени услов јасно наведен у конкурсу, те да кандидати морају пружити доказе о непостојању двојног држављанства;

– да избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања врши комисија коју именује министар, која организује и прати комплетан поступак избора кандидата и и утврђује ранг листу кандидата и њихово рангирање;

– да Центар за основну полицијску обуку само спроводи изборну процедуру у вези са провером здравственог, психолошког, базично-моторичког статуса и других способности за обављање полицијских послова, а у складу са Правилником о критеријумима за избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања;

– да је М. С. уз осталу документацију пружио доказ да је држављанин Републике Србије, али да је Комисија за избор полазника утврдила да именовани није пружио доказ о непостојању двојног држављанства, тј. држављанства Републике Македоније;

– да је увидом у извод из матичне књиге југословенских држављана утврђено да је М. С. накнадно уписан у држављанство Републике Србије решењем СМУП бр. 600-115506/98 од 30. децембра 1998. године, и да је Комисија основано могла претпоставити да поред држављанства Републике Србије има и држављанство неке друге државе, тј. Републике Македоније;

– да, с обзиром да М. С. није задовољио један од услова конкурса, који је уједно и услов за евентуално заснивање радног односа у МУП, Комисија је одлучила да кандидат не уђе у изборну процедуру.

Средња школа унутрашњих послова – Центар за основну полицијску обуку је уз наведено изјашњење доставио и извод из матичне књиге југословенских држављана М. С..

У допуни притужбе М. С. обавестио је Повереницу за заштиту равноправности да је приликом пријављивања на конкурс попунио упитник у коме је изјавио под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да нема двојно држављанство и да је сагласан да надлежне службе изврше безбедносну проверу. Уједно је навео и да нема копију тог упитника.

Повереница за заштиту равноправности је затражила 9. децембра 2011. године од Средње школе унутрашњих послова – Центар за основну полицијску обуку, да достави копију упитника о идентификационим подацима кандидата за пријем у Средњу школу унутрашњих послова – Центар за основну полицијску обуку, који је М. С. попунио и предао са својом документацијом приликом пријаве на Конкурс.

Управа за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку – Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова Министарства унутрашњих послова 5. марта 2012. године доставила је Повереници за заштиту равноправности копију упитника о идентификационим подацима кандидата за пријем у Средњу школу унутрашњих послова – Центар за основну полицијску обуку, који је М. С. попунио и предао са својом документацијом приликом пријаве на конкурс.

Увидом у упитник утврђено је да је М. С., као што је и навео у притужби, потписао да изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да нема двојно држављанство и да је сагласан да надлежне службе изврше безбедносну проверу, односно, да о њему прикупљају податке на основу којих се утврђују евентуалне сметње за пријем за извршавање послова и задатака у полицији.

Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/2006) у члану 21. прописује да су пред Уставом и законом сви једнаки и да је забрањен сваки облик дискриминације по било ком основу.

Уставна забрана дискриминације је разрађена Законом о забрани дискриминације, те је одредбом члана 2. став 1. тачка 1. дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Чланом 16. ЗЗД забрањена је дискриминација у области рада, као и нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада. Истим чланом је прописано да ову врсту заштите ужива, између осталог, и лице које тражи посао као и лице на стручном оспособљавању и усавршавању без заснивања радног односа, волонтера и свако друго лице које по било ком основу учествује у раду. У конкретном случају, релевантна је и одредба чл. 19. ЗЗД којом је прописано да је забрањено да се лицу или групи лица на основу њиховог личног својства, отежа или онемогући упис у васпитно-образовну установу.

Повереница за заштиту равноправности анализирала је релевантне прописе којима је регулисано питање стручног оспособљавања и запошљавања у Министарству унутрашњих послова РС. Закон о полицији који је био на снази у време подношења пријаве на конкурс М. С., прописивао је у чл. 110. посебне услове за заснивање радног односа, између осталог, постојао је и услов да лице које се прима у радни однос у Министарству унутрашњих послова нема двојно држављанство, док је чл. 111. прописано да полиција може, о лицу које жели да заснује радни однос у МУП ради извршавања задатака у полицији, да прикупља податке уз писану сагласност тог лица, као и податке на основу којих утврђује безбедносне сметње за извршавање задатака у полицији. Наведена безбедносна провера обухватала је и проверу података које кандидат за заснивање радног односа даје у поступку заснивања радног односа. Надаље, овим законом није прописан начин на који се чињеница постојања или непостојања двојног држављанства доказује, док је за испуњавање неких других посебних услова, начин доказивања био прописан (нпр. члан 110. став 2. тачка 4. прописано је да лице које се прима у радни однос у МУП има психофизичке способности потребне за обављање послова радног места, што се доказује лекарским уверењем Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова).

Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања ближе уређује критеријуме по којима се врши избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања по расписаном конкурсу за упис у Центар за основну полицијску обуку Министарства унутрашњих послова, расписивање конкурса, као и друга питања у вези са стручним оспособљавањем. Овим Правилником и то члан 3. прописано је да право учешћа на конкурсу има лице које поред општих услова за пријем у радни однос у државном органу, мора да испуњава и посебне услове међу којима је и услов да кандидат нема двојно држављанство. Истим Правилником је таксативно набројана документација која се прилаже уз пријаву, укључујући и уверење о држављанству али се не наводи да је потребно доставити доказ о непостојању двојног држављанства. Чланом 6. Правилника прописано је и да избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања у Центру за основну полицијску обуку врши комисија од пет чланова коју именује министар. Чланови комисије су радници Центра за основну полицијску обуку и других организационих јединица Министарства.

Повереница за заштиту равноправности указује на чињеницу да је у децембру 2011. године измењен Закон о полицији , између осталог и у делу којим су уређени радни односи у Министарству унутрашњих послова. Пријем у радни однос олакшан је либерализацијом посебних услова за заснивање радног односа, а једна од тих измена је и да двојно држављанство више није сметња за заснивање радног односа, већ само за рад на појединим радним местима.

У конкретном случају је неспорно да је у време расписивања конкурса за пријем полазника у Центар за полицијску обуку двојно држављанство било сметња за пријем у радни однос. Такође је неспорно да је попуњавањем и потписивањем упитника о идентификационим подацима за пријем у Средњу школу унутрашњих послова – Центар за основну полицијску обуку, М. С. дао писану сагласност да полиција може да прикупља његове податке на основу којих утврђује безбедносне сметње за извршавање задатака у полицији, укључујући и проверу истинитости података које је кандидат навео у пријави. Из наведеног се може закључити да је Комисија за избор полазника имала законске могућности да провери да ли М. С. има двојно држављанство, односно, да своју одлуку о одбацивању пријаве заснује на провереним чињеницама, а не на претпоставци да се ради о кандидату са двојним држављанством, као што је то наведено у изјашњењу Средње школе унутрашњих послова – Центар за основну полицијску обуку.

Повереница је имала у виду наводе из изјашњења Центра за полицијску обуку да је требало да кандидати докажу непостојање двојног држављанства, али је анализом текста конкурса за упис 300 полазника VII и VIII класе у Центар за основну полицијску обуку од 25. марта 2011. године, утврђено да није наведено да је потребно да кандидат докаже непостојање двојног држављанства, као ни који би доказ евентуално био подобан за доказивање ове чињенице.

Комисија за избор полазника је одбацила пријаву М. С. због наводног неиспуњавања услова у погледу држављанства, а своју одлуку није базирала на некој утврђеној чињеници или доказу, већ је одлука донета на бази претпоставке да има двојно држављанство, јер је тек 1998. године уписан у матичну књигу југословенских држављана. Оваквим поступањем Комисија је извршила акт дискриминације на основу претпостављеног личног својства М. С. – двојног држављанства.

Повереница за заштиту равноправности са жаљењем констатује да у овом конкретном случају није могуће уклонити последице дискриминаторног поступања, имајући у виду околност да је конкурс завршен, да није познато када ће поново конкурс бити расписан, као ни да ли би М. С., ако би се евентуално пријавио на будуће конкурсе за пријем полазника стручног оспособљавања у Центру за основну полицијску обуку, испунио све услове, односно био изабран.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације, дала је мишљење и издала одговарајуће препоруке Министарству унутрашњих послова.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 


microsoft-word-icon Притужба М. С. против Центра за основну полицијску обуку МУП_а због дискриминације на основу држављанства у области стручног усавршавања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top