Притужба групе грађана против П. д. Ј. због дискриминације по основу националне припадности у области пружања услуга

бр. 07-00-268/2014-02 датум: 30. 9. 2014.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку по притужбама Д. О, О. Џ, М. Т, М. Б, М. А, И. А, Г. М, Е. У, Д. Л, Ж. С, С. С, С. Р, С. А, Р. Е, Б. С. и Х. С. из насеља Ц. З. у Н. против привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н, због дискриминације на основу националне припадности и имовног стања. У притужбама је наведено да су радници Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н, без претходног упозорења, прекинули испоруку електричне енергије ромском насељу Ц. З. у Н. Претходно су за цело насеље поставили два електродистрибутивна броја, тако да је цело насеље добијало збирно два рачуна за утрошену електричну енергију, што је потрошаче из овог насеља ставило у неповољнији положај у односу на остале потрошаче. У изјашњењима привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ и привредног друштва „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд, наведено је да је дистрибуција електричне енергије насељу Ц. З. обустављена због неизмирених обавеза за утрошену електричну енергију, као и да је измештено 18 мерних уређаја из ових домаћинстава због проблема са очитавањем и нелегалним коришћењем струје. У поступку је утврђено да је привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н, за већи број домаћинстава у насељу Ц. З, поставило два електродистрибутивна броја која збирно мере потрошњу ових домаћинстава. Последица оваквог поступања је да потрошачи из већег броја ромских домаћинстава, за разлику од свих других потрошача, немају сопствене (индивидуалне) рачуне за струју, већ су принуђени да плаћају заједнички рачун за струју, по вишој тарифи, имајући у виду начин формирања цене у односу на потрошену струју, као и то што потрошачи ових домаћинстава не могу да остваре увид у сопствену потрошњу електричне енергије. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н, прекршило одредбе Закона о забрани дискриминације, постављајући заједничка (збирна) бројила за већи број ромских домаћинстава у насељу Ц. З. у Н. Због тога је привредном друштву за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н. препоручено да предузме све неопходне мере како би се свим домаћинствима у ромском насељу Ц. З. електрична енергија дистрибуирала под истим условима под којима си дистрибуира свим другим потрошачима.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбама су се обратили Д. О, О. Џ, М. Т, М. Б, М. А, И. А, Г. М, Е. У, Д. Л, Ж. С, С. С, С. Р, С. А, Р. Е, Б. С. и Х. С. Притужбе су поднели против привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н. због дискриминације на основу националне припадности и имовног стања.

1.2. У притужби је наведено следеће:

– да су 3. јуна 2014. године радници привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. Н. прекинули испоруку електричне енергије до насеља Ц. З. у Н, које се налази на адреси Насеље Ц. З. ….;
– да су радници, када су дошли у насеље, становницима рекли да треба да отклоне пријављени квар, а да су, након тога, прекинули довод струје и отишли;
– да становници сатима нису знали због чега немају струју, те да су, након што су позвали Електродистрибуцију, сазнали да им је струја искључена због дуговања;
– да није било претходног упозорења нити најаве да ће доћи до искључења;
– да је истог дана струја искључена у седишту Градске управе града Н. у улици Н. П, у управној згради ЈКП „Н“ у улици К. Љ, у управној згради ПУ „П“ и другим институцијама, али им је наредног дана снабдевање струје обезбеђено;
– да у насељу постоји 27 струјомера који мере потрошњу појединачних домаћинстава, а да, поред тога, постоје још два струјомера која се налазе на бандерама поред насеља и која мере потрошњу у целом насељу, укључујући и 27 домаћинстава која имају своје струјомере;
– да цело насеље добија два рачуна за утрошену струју, а 27 домаћинстава добија и своје рачуне;
– да нису обезбеђени контролни уређаји, нити контролна бројила у највећем броју домаћинстава;
– да су домаћинства која добијају такве рачуне оштећена начином обрачуна струје, јер се њихова потрошња рачуна као да је утрошена по вишој тарифи;
– да није могуће утврдити колико је струје утрошило свако домаћинство, а да је, поред тога, део дуговања појединачних домаћинстава оптерећен и каматом на цео износ дуговања;
– да потрошаче овакав систем обрачуна утрошка и дуговања за струју онемогућава да искористе повољности које ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд нуди за отплату дуговања струје, јер не могу да склопе уговор о отплати дуговања на рате, као што то могу појединачни потрошачи;
– да су подносиоци притужби у веома тешкој ситуацији, јер без електричне енергије не могу да задовоље своје елементарне животне потребе.

1.3. Повереница за заштиту равноправности спровела је јединствен поступак, сагласно чл. 117. Закона о општем управном поступку, у вези са чл. 40. ст. 4. Закона о забрани дискриминације, у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности.

1.4. У складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , у току поступка затражена су изјашњења привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н. и привредног друштва „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд.

1.5. У изјашњењу привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н. је наведено:

– да су потрошачима у насељу Ц. З. постављене две мерне групе са бројевима 71006 и 70930, 1. децембра 2011. године, и да ове мерне групе мере потрошњу укупно 18 бројила, који су били у систему даљинског управљања;
– да поред ових 18 бројила, која од тог тренутка до данас нису одјављана, на локацији ромског насеља Ц. З. постоји још девет бројила типа „Енел“, која заједно са ове две мерне групе региструју потрошњу у насељу;
– да 18 бројила није одјављено због постојања дуговања за испоручену а неизмирену електричну енергију;
– да је у договору са тадашњим руководиоцима, дуговање требало да преузме удружење грађана „Ф“ из Н, али да до тога никада није дошло;
– да са 18 бројила, након постављања мерних група, није очитавана потрошња, али да се за њих сваког месеца обрачунава тзв. фиксни део, пошто су бројила и даље активна;
– да девет бројила типа „Енел“ очитавају потрошњу повремено, уз коментар читача да је бројило недоступно или коментар да купац не дозвољава очитавање, као и да се за потрошаче ових бројила испостављају рачуни;
– да су корисници ових бројила добијали опомене за обуставу испоруке струје и да им је обустављана испорука електричне енергије;
– да је разлог због којег свако домаћинство нема своје бројило тај што је насеље изграђено нелегално, а за добијање новог прикључка потребно је испунити одређене услове;
– да је чл. 3. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом прописано да се одобрење за прикључење објекта не преноси, односно, да дистрибутивни систем издаје решење на захтев власника или корисника јавне својине чији се објекат прикључује, а одредбама чл. 5. ове уредбе прописано је да се уз захтев за издавање одобрења за прикључење објекта прилаже: 1) доказ о праву својине на објекту или праву коришћења објекта; 2) грађевинска дозвола за објекат који се први пут прикључује;
– да је чланом 219. Кривичног законика прописано да ће се лице које објекат у изградњи или изграђен објекат без грађевинске дозволе прикључи на електродистрибутивну мрежу, казнити затвором од три месеца до три године и новчаном казном;
– да се утрошак електричне енергије преко мерних група обрачунава у складу са тарифним системом потрошње на ниском напону;
– да су 21. јануара 2014. године, потрошачи из насеља Ц. З. добили опомену пред обуставу испоруке електричне енергије, због дуга у износу од 3.057.679,90 динара, а да је обустава испоруке електричне енергије извршена 10. јуна 2014. године.

1.6. У прилогу изјашњења достављена је табела налога за обуставу испоруке електричне енергије привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н, који су штампани на основу упозорења пред обуставу.

1.7. У изјашњењу привредног друштва „ЕПС Снабдевање“ из Београда је наведено:

– да је насеље Ц. З, према сазнањима од „Ј“ из Н, изграђено нелегално на земљишту које је власништво привредног друштва „Ћ. к.“ а.д. из Н;
– да је у самом насељу било активно 27 бројила електричне енергије, за 27 потрошача из тарифне групе „домаћинства“;
– да су због проблема са очитавањем и нелегалним коришћењем електричне енергије 1. децембра 2011. године постављене две мерне групе са бројевима 71006 и 70930 који мере потрошњу укупно 18 бројила;
– да поред ових 18 бројила, која до данас нису одјављена, на локацији ромског насеља Ц. З. постоји још девет бројила типа „Енел“ која заједно са ове две мерне групе региструју потрошњу у насељу;
– да 18 бројила није одјављено због постојања дуговања за испоручену, а неизмирену електричну енергију;
– да је у договору са тадашњим руководиоцима, дуговање требало да преузме удружење грађана „Ф“ из Н, али да до тога никада није дошло;
– да 18 бројила, након постављања мерних група, није очитавало потрошњу, али да се за њих сваког месеца обрачунава фиксни део, пошто су бројила и даље активна;
– да девет бројила типа „Енел“ очитавају потрошњу повремено, уз коментар читача да је бројило недоступно или коментар да купац не дозвољава очитавање, као и да се за потрошаче ових бројила испостављају рачуни;
– да је су корисници ових бројила добијали опомене за обуставу испоруке струје и да им је обустављана испорука електричне енергије;
– да у прилогу достављају преглед просечне месечне потрошње мерних група у последњих годину дана за свих 27 бројила из категорије домаћинства са дуговањима и код ЕДС и код ЕПС Снабдевања;
– да је разлог због којег свако домаћинство нема своје бројило тај што је насеље изграђено нелегално, а за добијање новог прикључка потребно је испунити одређене услове између којих је поседовање грађевинске дозволе за објекат;
– да је осим уредне грађевинске дозволе, са клаузулом правоснажности, потребно да купац уз свој захтев поднесе и: копију решења о локацијској дозволи, копију прве стране главног пројекта и ситуациони план, копију личне карте или АПР, као и доказ о уплати таксе и накнаде за добијање новог прикључка;
– да је у случају да се ради о нелегалном објекту, потребно да будући купац поднесе: потврду о легализацији која мора да буде оригинална и не старија од шест месеци, лист непокретности са уцртаним стамбеним објектом, не старијим од шест месеци, копију личне карте као и АПР, као и доказ о уплати таксе и накнаде за добијање новог прикључка;
– да напомињу да су информације добили од ЕД „Ј“ д.о.о. из Н. у жељи да сачине одговоре на питања Повереника за заштиту равноправности;
– да се ово привредно друштво не бави прикључењима на мрежу, не одржава је, нити води рачуна о бројилима, јер за то нема ингеренције, с обзиром да су ове активности везане за дистрибутивну мрежу у надлежности оператера дистрибутивног система, у овом случају ЕД „Ј“ д.о.о. из Н;
– да се „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд бави снабдевањем и јавним снабдевањем купаца електричном енергијом и да је једини случај када се врши обустава електричне енергије на захтев „ЕПС Снабдевања“ д.о.о. Београд у случају дуга за утрошену енергију, када купац, који је уредно упозорен, не измири своју обавезу у року упозорења;
– да чак и у том случају, саму физичку радњу обуставе електричне енергије врши оператер дистрибутивног система, јер то није у надлежности снабдевача и јавног снабдевача;
– да у свим осталим случајевима оператор дистрибутивног система одлучује када ће извршити обуставу, под условом да су за то испуњени услови прописани Законом о енергетици и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, а потом врши само физичку радњу обуставе електричне енергије.

1.8. У прилогу изјашњења достављена је табела са подацима ЕД бројева, именима власника бројила и просечним месечним потрошњама, налози за обуставе испоруке електричне енергије и записници са обуставе.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у документ „Табела налога за обуставу испоруке електричне енергије“ привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н, утврђено је да се у њему налази списак од 27 електродистрибутивних бројева потрошача за које је „Електродистрибуција“ предвидела меру обуставе испоруке електричне енергије. На овом списку, за седам електродистрибутивних бројева, постоји датум упозорења и износ дуговања у тренутку издавања упозорења, а за четири електродистрибутивна броја постоји и датум издавања налога за обуставу испоруке електричне енергије, као и износ дуговања у тренутку издавања налога.

2.2. Увидом у документе привредног друштва „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. из Београда „Упозорење пред обуставу испоруке електричне енергије“ утврђено је да С. С. 6. маја 2014. године, Д. О. 6. маја 2014. године, З. Р. 6. маја 2014. године, А. С. 12. маја 2014. године, Р. С. 18. маја 2014. године, достављено упозорење пред обуставу испоруке електричне енергије због дуга за утрошену електричну енергију према ПД „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. из Београда. Поред тога, једно упозорење за обуставу испоруке електричне енергије, због дуга за утрошену електричну енергију према ПД „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. из Београда, насловљено је на „Ц. З. – ромско насеље“ и послато је 21. јануара 2014. године на адресу … Висина дуга из упозорења износи 2.097.778,94 динара.

2.3. Увидом у документе привредног друштва „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. из Београда „Опомена пред утужење“ утврђено је да је А. С. 12. јуна 2014. године, Ф. О. 12. јуна 2014. године и А. С. 12. јуна 2014. године, достављена опомена пред утужење због дуга за утрошену електричну енергију према ПД „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. из Београда.

2.4. Увидом у документ привредног друштва „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. из Београда „Табела са подацима о ЕД бројевима; именима власника бројила, дуговањима према ОДС-у и према ЕПС снабдевању, просечним месечним потрошњама“, утврђено је да се на њему налазе подаци за 27 лица, просечна потрошња за шест лица са списка, дуговања према ОДС-у и ПД „ЕПС Снабдевање“ за сва лица са списка, затим упозорења пред искључење за сва лица са списка и износи дуговања за седам лица са списка, као и налози за обуставу испоруке за три лица са списка.

2.5. Увидом у два документа привредног за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. Н, под називом „Записник о обустави испоруке електричне енергије“, утврђено је да је назив потрошача коме је обустављена испорука „Ц. З. (ромско насеље)“ у Н. и да су оба документа упућена 10. јуна 2014. године на адресу …, Н. У документима је наведено да се испорука обуставља на захтев снабдевача због неизвршених обавеза по уговору о купопродаји електричне енергије, да електроенергетски објекти не испуњавају техничке прописе, да је онемогућено овлашћеном лицу измештање мерног места у складу са чл. 152. Закона о енергетици, да је купцу истекло резервно снабдевање, да потрошач троши електричну енергију супротно условима који су утврђени у одобрењу за прикључење, осим у случајевима којима је законом предвиђено искључење система, да потрошач није свео оптерећење на одобрену вредност после писменог упозорења оператера система, да је потрошач, преко своје инсталације а без одобрења оператера система, дозволио другом купцу потрошњу електричне енергије, да је потрошач одбио потписивање уговора из чл. 39. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, да је потрошач самовласно заменио главне осигураче и друге уређаје за ограничење снаге, односно, струје којом се не утиче на тачност мерења преузете електричне енергије.

2.6. Увидом у два документа привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н, под називом „Налог за обуставу испоруке електричне енергије“ утврђено је да је у оба документа наведено да је потрошач „Ц. З. – ромско насеље“, да дуг за струју дана 31. децембра 2013. године износи 3.057.679,00 динара, да је датум достављања оба налога 3. јун 2014. године, да се један налог односи на мерно место бр. 22950/890 263 291 ТС Ј. Б, а да се други налог се односи на мерно место бр. 22950/890 263305 ТС Ј. Б.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом заузимања става у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Оквирном конвенцијом за заштиту националних мањина, у Одељку II чл. 4. припадницима националних мањина гарантована је равноправност пред законом и забрањена је свака дискриминација. Ратификацијом Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације, државе чланице, укључујући и Србију, обавезале су се да ће забранити и укинути расну дискриминацију у свим њеним облицима и гарантовати право свакоме на једнакост пред законом без разлике на расу, боју или национално или етничко порекло.

3.4. Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета. Одредбом чл. 76. ст. 2. прописано је да је забрањена дискриминација због припадности националној мањини.

3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама чл. 4. Закона o забрани дискриминације прописано je да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно, забрану дискриминације. Непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај, а посредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог, односно њиховог личног својства ставља у неповољнији положај актом, радњом или пропуштањем које је привидно засновано на начелу једнакости и забрани дискриминације, осим ако је то оправдано законитим циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна.

3.6. Законом о заштити права и слобода националних мањина забрањен је сваки облик дискриминације на националној, етничкој, расној, језичкој основи, према лицима која припадају националним мањинама.

3.7. С обзиром на околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантне су и одредбе Закона о енергетици , и то чл. 76. којима је прописано да је оператор дистрибутивног система електричне енергије одговоран за недискриминаторан и економичан приступ дистрибутивном систему и чл. 77. којима је прописано да је оператер дистрибутивног система дужан да донесе план преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталације и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, односно произвођача. Истим чланом је прописано да је оператор дистрибутивног система дужан да не прави дискриминацију између корисника или групе корисника дистрибутивног система. С друге стране, одредбама чл. 157. овог закона прописано је да је оператер система дужан да искључи објекат са дистрибутивног система, уколико утврди да лице неовлашћено користи електричну енергију.

3.8. Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом у чл. 5. прописано је да се одобрење за прикључење објекта на електродистрибутивни систем издаје решењем у управном поступку, на захтев власника или корисника јавне својине чији се објекат прикључује. Одредбама чл. 5. прописано је да се уз захтев за издавање одобрења за прикључење објекта прилаже доказ о праву својине на објекту или праву коришћења објекта или грађевинска дозвола за објекат који се први пут прикључује. Такође, одредбама чл. 54. ове уредбе прописано је да се под неовлашћеним коришћењем електричне енергије подразумева коришћење електричне енергије у објекту који је прикључен на систем без одобрења за прикључење, коришћење електричне енергије самовласним прикључењем објекта након извршене обуставе испоруке електричне енергије, коришћење електричне енергије без мерног уређаја или мимо мерног уређаја, коришћење електричне енергије преко мерног уређаја на коме је онемогућено правилно регистровање електричне енергије, коришћење електричне енергије преко мерног уређаја на коме су оштећене пломбе оператора система, односно овлашћеног тела за оверавање мерила, под условом да се у контроли мерног уређаја утврди неправилност регистровања утрошене електричне енергије, ненаменско коришћење електричне енергије по повољнијим тарифама из категорије којој крајњи купац не припада према методологији за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање, самовласна замена главних осигурача и других уређаја за ограничење снаге, односно струје којом се утиче на тачност мерења преузете електричне енергије, самовласна замена главних осигурача и других уређаја за ограничење снаге, односно струје којом се не утиче на тачност мерења преузете електричне енергије и коришћење електричне енергије преко мерног уређаја на коме су оштећене пломбе оператора система, односно овлашћеног тела за оверавање, при чему корисник система није обавестио оператора о оштећењу. Даље, одредбама чл. 55. до 58. детаљно је прописан начин обрачуна неовлашћено преузете електричне енергије.

3.9. Тарифним системом за обрачун електричне енергије тарифним купцима („Сл. гласник РС“, бр. 1/2007, 31/2007, 50/2007, 81/2007, 21/2008, 109/2009, 100/2010 и 96/2011), одредбама члана 19. прописано је да за тарифне купце из категорије широка потрошња, тарифни ставови за активну енергију утврђују се и у зависности од количине, намене и начина потрошње активне енергије: 1) „тарифни став за рационалну потрошњу“; 2) „тарифни став за умерену потрошњу“ и 3) „тарифни став за велику потрошњу“. Одредбама члана 20. прописано је да „тарифни став за рационалну потрошњу“ обухвата месечну потрошњу од 350 kwh (зелена зона), „тарифни став за умерену потрошњу“ обухвата месечну потрошњу преко 350 kwh до 1600 kwh (плава зона), а „тарифни став за велику потрошњу“ обухвата месечну потрошњу преко 1600 kwh (црвена зона).

Тарифни ставови из 1, 2 и 3 овог члана примењују се на обрачун утрошене активне енергије у обрачунском периоду, тако што се тарифни став за зелену зону примењује на количину месечно преузете активне енергије од 350 kwh, тарифни став за плаву зону примењује се месечно преузету активну енергију преко kwh до 1600 kwh, а тарифни став за црвену зону примењује се за месечно преузету активну енергију преко 1600 kwh.

Одредбом члана 30. Тарифног система за обрачун електричне енергије тарифним купцима, прописано је да се цене по тарифним ставовима за активну енергију из категорије купаца Широка потрошња утврђује према цени по тарифном ставу „нижи дневни тарифни став – зелена зона“, која се утврђује као цена по базном тарифном ставу коме се додељује коефицијент 1, а према следећим релевантним односима:

1) „виши дневни тарифни став – зелена зона“ 4.00
2) „нижи дневни тарифни став – зелена зона“ 1,00
3) „једнотарифно мерење – зелена зона“ 3, 50
4) „виши дневни тарифни став – плава зона“ 6, 00
5) „нижи дневни тарифни став – плава зона 1, 50
6) „једнотарифно мерење – плава зона“ 5, 25
7) „виши дневни тарифни став – црвена зона“ 12, 00
8) „нижи дневни тарифни став – црвена зона“ 3, 00
9) „једнотарифно мерење – црвена зона“ 10, 50

Анализа навода и доказа са аспекта антидискриминационих прописа

3.10. С обзиром да је у надлежности Повереника за заштиту равноправности да спроводи поступак по притужбама које се односе на акте дискриминације, предмет анализе у овом поступку ограничен је на оне делове притужбе који се односе на повреду прописа о забрани дискриминације, док евентуалне повреде других прописа не спадају у надлежност Повереника за заштиту равноправности. Сагласно томе, у конкретном случају није релевантна чињеница да је домаћинствима у насељу Ц. З. обустављена испорука електричне енергије због неизмирених дугова за струју, као ни чињеница да ниједно домаћинство у насељу Ц. З. нема грађевинску дозволу, која је према важећим прописима неопходна за добијање прикључака за струју, будући да су ова права (право дистрибутера електричне енергије да за испоручену струју добије утврђену новчану накнаду и право дистрибутера електричне енергије да прикључење потрошача на дистрибутивну мрежу услови прибављањем прописаних грађевинских дозвола) уређена прописима за које Повереник за заштиту равноправности није надлежан.

3.11. Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да се у притужбама и изјашњењима не слаже број домаћинстава за које је наведено да су прикључена на заједничка бројила. Према наводима из притужби, за цело насеље су постављена два електродистрибутивна броја, а поред ових бројила, наведено је да 27 домаћинстава има сопствена бројила. У изјашњењу је наведено да су за 18 домаћинстава постављена два електродистрибутивна броја, а поред њих, свако од тих 18 домаћинстава има своје бројило које није у функцији, док девет домаћинстава има своја бројила која очитавају потрошњу. Повереница за заштиту равноправности констатује да несагласност између навода из притужби и изјашњења, односно, разлике у погледу броја домаћинстава за која се тврди да имају заједнички електродистрибутивни број, нису од кључне важности за одлучивање у овом предмету, с обзиром да је неспорно да већи број домаћинстава у насељу Ц. З. има заједнички електродистрибутивни број.

3.12. У погледу тврдњи из изјашњења да службеници Електродистрибуције нису упозорили становнике насеља да ће им бити обустављена испорука електричне енергије, Повереница за заштиту равноправности указује да је привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. и привредно друштво „ЕПС Снадбевање“ д.о.о. Београд, доставило доказе да су потрошачи били благовремено писано обавештени о обустави испоруке електричне енергије.

3.13. Имајући у виду околности конкретног случаја, потребно је испитати да ли је постављањем две мерне групе за већи број домаћинстава у ромском насељу Ц. З, привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н. прекршило одредбе Закона о забрани дискриминације, односно, да ли су ромска домаћинства којима су постављена два заједничка бројила стављена у неповољнији положај због своје националне припадности.

3.14. Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да у насељу Ц. З. постоји 27 објеката који се снабдевају струјом, као и да су за већи број објеката (од 27 постојећих) постављена два електродистрибутивна броја. То значи да се домаћинствима која живе у тим објектима, струја обрачунава на исти начин као да се ради о два енергетска објекта, односно, сва ова домаћинства добијају укупно два месечна рачуна за утрошену електричну енергију, који представљају збир износа за утрошену електричну енергију групе домаћинстава која припадају тим бројилима. Последица овакве праксе је да ни једно од тих домаћинстава не зна колики му је заправо дуг за струју, нити има могућност да намири само свој дуг. Надаље, последице се састоје и у томе што ни једно домаћинство нема увид у своју сопствену потрошњу, као и да им се потрошња обрачунава по тарифи за високу потрошњу, с обзиром да се потрошња више домаћинства сабира, што доводи до више потрошених киловата струје, који се онда обрачунавају по најскупљој тарифи (црвена зона), у складу са Тарифним системом за обрачун електричне енергије тарифним купцима. Такође, ова домаћинства не могу да искористе погодности које ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд нуди за отплату дуговања струје. Повереница за заштиту равноправности указује да је једини начин да ова домаћинства плате заједнички дуг за струју, да заједно сакупе износ потребан за плаћање два збирна рачуна, иако ни једно домаћинство за себе не зна износ свог појединачног удела у заједничком дугу. Додатно, оваква установљена пракса доводи и до својеврсног колективног кажњавања породица које су повезане истим електродистрибутивним бројевима. Наиме, ове породице немају увид у своју сопствену потрошњу, немају могућност да измире свој дуг, плаћају струју по најскупљој тарифи, обрачунава им се камата без обзира на то да ли имају дуг или не, уколико било које домаћинство повезано на заједнички електродистрибутивни број касни са измирењем својих обавеза, струја им се искључује иако они лично не дугују, у ситуацијама када било које домаћинство не измири свој дуг за струју.

3.15. Према наводима „Ј“ д.о.о из Н, разлог због којег свако домаћинство нема своје бројило је да је насеље изграђено нелегално, а за добијање новог прикључка потребно је испунити одређене услове, односно, потребно је доставити доказ о праву својине на објекту или праву коришћења објекта или грађевинску дозволу за објекат који се први пут прикључује. С друге стране, према наводима привредног друштва „ЕПС Снабдевање“ из Београда, за 18 домаћинстава постављена су два електродистрибутивна броја због проблема са очитавањем и нелегалним коришћењем електричне енергије, као и због тога што је насеље изграђено нелегално, а за добијање новог прикључка потребно је испунити одређене услове, између осталог, потребна је грађевинска дозволе за објекат.

Одредбама чл. 157. Закона о енергетици и чл. 54-58. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом прописано је да је оператер система дужан да искључи објекат са дистрибутивног система, уколико утврди да лице неовлашћено користи електричну енергију, а да електричну енергију која је утрошена неовлашћеним коришћењем, обрачуна на посебно прописан начин. То право оператера система се ни на који начин не доводи у питање. Међутим, Повереница указује да наведени прописи не садрже одредбе којима је прописана могућност да се постави заједничку електродистрибутивни број за групу домаћинстава која нема уредну грађевинску документацију неопходну за прикључивање на систем или групу домаћинстава која неовлашћено користе електричну енергију.

3.16. Имајући све ове околности у виду, Повереница је става да је постављањем два електродистрибутивна броја за већи број домаћинстава у ромском насељу Ц. З. у Н, привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о из Н. довело ову групу грађана у лошији положај у односу на остале потрошаче, с обзиром им је струја продавана под знатно лошијим условима (потрошачи ових домаћинстава не знају колики је колики је њихов дуг за струју, немају могућност да сами намире свој дуг, немају увид у своју потрошњу, потрошња им се обрачунава по тарифи за високу потрошњу, не могу да искористе погодности које ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд нуди за отплату дуговања струје). Повереница за заштиту равноправности је мишљења да је привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н, у конкретном случају, поступило дискриминаторно према домаћинствима у ромском насељу Ц. З. из Н.

3.17. Повереница за заштиту равноправности, на крају, указује да је ромска национална мањина, упркос напорима различитих државних институција и организација цивилног друштва које предузимају мере усмерене ка побољшању положаја Рома, и даље једна од најугроженијих друштвених група у Србији, као и да мере које се предузимају још увек нису довеле до осетнијег унапређења услова живота и њиховог положаја у друштву. Имајући ово у виду, потребно је да сви друштвени актери, у оквиру своје надлежности, предузму мере у циљу побољшања положаја припадника и припадница ромске националне мањине.

4. МИШЉЕЊЕ

Поступањем привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н, којим су за већи број домаћинстава у ромском насељу Ц. З. у Н. у постављена два електродистрибутивна броја, прекршене су одредбе Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује привредном друштву за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н. да предузме све неопходне мере како би се сваком домаћинству у насељу Ц. З. у Н. електрична енергија дистрибуирала под истим условима под којима дистрибуира и осталим потрошачима.

Потребно је да привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н. обавестити Повереницу за заштиту равноправности, у року 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком, о предузетим мерама у циљу поступања по препоруци.

Сагласно чл. 40. Закона о забрани дискриминације, уколико привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Ј“ д.о.о. из Н, не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба групе грађана против П. д. Ј. због дискриминације по основу националне припадности у области пружања услуга Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top