Притужба Е. Џ. против Радиодифузне установе Радио Телевизије Србије и генералног директора поводом ускраћивања права на информисање бошњачке националне мањине на матерњем – босанском језику

дел. бр. 1425/2011 датум: 1. 11. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђење мере (чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације „Службени гласник РС“, бр. 22/2009), поводом притужбе Националног савета бошњачке националне мањине из Новог Пазара, Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спроведен по притужби Националног савета бошњачке националне мањине из Новог Пазара против Радиодифузне установе Радио Телевизије Србије и генералног директора А. Т., поводом ускраћивања права на информисање бошњачке националне мањине на матерњем – босанском језику, није утврђено да су Радиодифузна установа Радио Телевизије Србије и А. Т., генерални директор пропустили да предузме мере из своје надлежности у области производње и емитовања програма на босанском језику, па се поступање Радиодифузне установе Радио Телевизије Србије и генералног директора не може квалификовати као дискриминаторно.

О б р а з л о ж е њ е

Повереница за заштиту равноправности примила је 1. августа 2011. године притужбу … Извршног одбора Националног савета бошњачке националне мањине Е. Џ., изјављену против Радиодифузне установе Радио Телевизије Србије и генералног директора А. Т., а поводом ускраћивања права на информисање припадника бошњачке националне мањине на босанском језику.
У притужби је наведено следеће:

– да је Национални савет бошњачке националне мањине, сходно законским одредбама и Статуту Радиодифузне установе РТС, на седници 16. априла 2010. године покренуо иницијативу о формирању заједничке редакције на мањинским језицима. Иницијатива је добила једногласну подршку у форми закључка програмског одбора РТС-а, док је програмски одбор РТС-а на седници одржаној 22. септембра 2010. године донео закључак о формирању редакције на мањинским језицима, која би поред програма на језицима других мањинских националних заједница емитовала и програм на босанском језику,
– да се Министарство културе по захтеву који је упутио Национални савет бошњачке националне мањине ради формирања редакције на босанском језику огласило ненадлежним за поступање,
– да се по истом захтеву Национални савет бошњачке националне мањине обраћао и директору РТС-а, председнику управног одбора РТС-а и председнику савета РРА, од којих до дана подношења притужбе није добијен одговор,
– да на поновљени захтев од 24. маја 2011. године који је Национални савет бошњачке националне мањине упутио председнику управног одбора РТС-а, до дана подношења притужбе није било одговора,
– да су органи РТС-а пропустили да предузму конкретне законске радње и да су припадници бошњачке националне мањине доведени у неравноправни положај ускраћивањем законом гарантованог права на јавно обавештавање на матерњем језику и постали национална мањина са најмањим степеном остварености права на информисање,
– да су на овај начин Радиодифузна установа Радио Телевизије Србије и генерални директор извршили тежи облик дискриминације.

Уз притужбу и допуну притужбе од 14. септембра 2011. године достављени су следећи докази: захтев за формирање редакције на босанском и другим језицима Министарству културе од 17. фебруара 2011. године, одговор на захтев Министарства културе, иницијатива за формирање редакције за програме на језицима националних мањина у Републици Србији, захтев за формирање редакције генералном директору РТС-а од 22. марта 2011. године, захтеви за формирање редакције председнику управног одбора РТС-а од 23. марта 2011. године и 24. маја 2011. године, Споразум о сарадњи на производњи и емитовању програма који се односе на националне мањине које живе у Србији од 21. септембра 2007. године и Закључак програмског одбора РТС-а донет на седници 20. октобра 2010. године.

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. став 4. и 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка тражено изјашњење Радиодифузне установе Радио телевизије Србије у којем је наведено следеће:

– да Радиодифузна установа Радио Телевизије Србије производи и емитује информативне, културне и образовне програме намењене националним мањинама које живе у Србији и то емитовањем:

а) емисије „Грађанин“ која је намењена свим националним мањинама, а која се емитује суботом од 13: 30 часова у трајању од 25 минута на другом програму РТС-а. У 2010. години је емитовано 49 премијерних емисија и једна реприза, а емитовање је настављено и траје и у 2011. години. На програму који је првенствено намењен дијаспори који се преноси путем сателита, емисија „Грађанин“ је у 2010. години имала 36 издања, емитованих суботом и недељом у различитим терминима а тај тренд је настављен и у 2011. Години,
б) емисије на ромском језику „Културако Аресипе“, о култури и традицији Рома, а која се емитује недељом са почетком између 6:40 и 6:50 часова и од 13 до 14, часова на другом програму РТС-а, док јутарња емисија траје од 40 до 60 минута,
в) информативне емисије „Амен Ађес“ на ромском језику, која се емитује недељом ујутру на другом програму РТС-а у трајању од 25 до 60 минута,
г) серије документарних емисија „Роми у Европи“ која је добијена разменом у оквиру ЕБУ и приказана током 2010. Године,
д) емисије информативног карактера „Романо тхем“ која се емитује на првом програму Радио Београда, сваког дана од 19:20 часова у трајању од 30 минута, осим суботом, када траје 20 минута.

– да се закључак програмског одбора РТС-а, заведен 13. септембра 2011. године под бројем 15165, детаљно разматра и да је добијен допис од Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу у којем се наводи да Управа за људска и мањинска права предлаже помоћницу директора Љ. Е. да се укључи у израду елабората за формирање редакције за програме на језицима националних мањина,
– да емитовањем наведених емисија Радиодифузна установа Радио Телевизије Србије у потпуности извршава обавезе у складу са споразумом од 21. септембра 2007. године о сарадњи и емитовању програма који се односе на националне мањине које живе у Србији.

Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/2006) у члану 21. прописује да су пред Уставом и законом сви једнаки и да је забрањен сваки облик дискриминације по било ком основу. У члану 76. Устава припадницима и припадницама националних мањина зајамчена је равноправност пред законом и једнака законска заштита и забрањена је било каква дискриминација због припадности националној мањини. Одредбом члана 79. Устава је, између осталог, прописано да националне мањине имају право на потпуно, благовремено и непристрасно обавештавање на свом језику, укључујући и право на изражавање, примање, слање и размену обавештења и идеја.

Законом о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ“, број 11/2) и то одредбама члана 17. прописано је да припадници националних мањина имају право на потпуно и непристрасно обавештавање на свом језику, укључујући право на изражавање, примање, слање и размену информација и идеја путем штампе и других средстава јавног обавештавања. Ставом 2. наведеног члана предвиђено је да ће држава у програмима радија и телевизије јавног сервиса обезбедити информативне, културне и образовне садржаје на језику националне мањине, а може да оснива и посебне радио и телевизијске станице које би емитовале програме на језицима националних мањина. Законом о радиодифузији („Службени гласник РС“, бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06, 85/86 и 86/06) је прописано, између осталог, да програмима који се производе и емитују у оквиру јавног радиодифузног сервиса мора да се обезбеди разноврсност и избалансираност садржаја којима се подржавају демократске вредности савременог друштва, а нарочито поштовање људских права и културног, националног, етничког и политичког плурализма идеја и мишљења.

Носиоци јавног радиодифузног сервиса дужни су, према одредбама наведеног Закона, да производе и емитују програме намењене свим сегментима друштва, без дискриминације, водећи при том рачуна нарочито о специфичним друштвеним групама као што су деца и омладина, мањинске и етничке групе, хендикепирани, социјално и здравствено угрожени, глувонеми, да уважавају језичке и говорне стандарде, како већинског становништва, тако, у одговарајућој сразмери и националних мањина, односно етничких група, да на подручју на коме се програм емитује обезбеде задовољавање потреба грађана за програмским садржајима који изражавају културни идентитет, како народа, тако и националних мањина, односно етничких група, кроз могућност да одређене програме или програмске целине, на подручјима на којима живе и раде, прате и на свом матерњем језику и писму.

Одредбом члана 6. Закона о забрани дискриминације дефинисана је непосредна дискриминација тако што је прописано да је она извршена ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај. Такође, релевантна је и одредба члана 24. Закона о забрани дискриминације, којом је забрањена дискриминација националних мањина и њихових припадника на основу националне припадности, етничког порекла, верских уверења и језика.

Увидом у Споразум о сарадњи на производњи и емитовању програма који се односе на националне мањине које живе у Србији, који је код Радиодифузне установе Радио Телевизије Србије заведен под бројем 04253 од 21. септембра 2007. године, утврђено је да је Споразум закључен између Службе за људска и мањинска права Владе Републике Србије, 14 националних савета и то националних савета: Бошњака, Бугара, Влаха, Македонаца, Мађара, Буњеваца, Грка, Египћана, Рома, Румуна, Русина, Словака, Украјинаца, Хрвата, затим Савеза јеврејских општина Србије и Јавног радиодифузног сервиса Србије. Споразум је закључен са циљем да се одговори на потребе, захтеве и одлике националних мањина које живе у Србији, и њиме су утврђена међусобна права и обавезе. Надаље, увидом у закључак програмског одбора РТС-а, који је код Радиодифузне установе Радио Телевизије Србије заведен под бројем 15165 од 13. септембра 2011. године, утврђено је да програмски одбор РТС-а подржава иницијативу за формирање редакције за програме на језицима националних мањина у Републици Србији, коју је поднео Есад Џуџевић и предлаже укључивање експерата Министарства за људска и мањинска права и Скупштинског одбора за права мањина у циљу израде квалитетног елабората, како би се приступило даљем решавању овог питања. Из навода у изјашњењу Радиодифузне установе Радио Телевизије Србије може се закључити да је емисија „Грађанин“ која се емитује суботом на другом програму Радио Телевизије Србије намењена свим националним мањинама које живе у Србији, док су остале емисије наведене у изјашњењу намењене ромској националној мањини.

Повереница за заштиту равноправности је, имајући у виду све наводе и доказе у овом предмету, става да Радиодифузна установа Радио Телевизије Србије изражава сагласност и спремност да производи и емитује програме о култури, језику, обичајима, историји и осталим одликама националних мањина које живе у Србији. Ово произлази и из закључка програмског одбора од 13. септембра 2011. године, који је у поступку разматрања и укључивања експерата ради израде елабората по овом питању.

Са друге стране, Повереница за заштиту равноправности истиче да право на информисање на матерњем језику и право на неговање националне културе морају у већој мери бити подигнути са локалног на национални ниво. Имајући у виду наведене законске одредбе, Јавни сервис Србије је дужан да, у одговарајућој сразмери, посвети пажњу како бошњачкој култури и традицији, тако и осталим националним мањинама које живе у Србији, како би се допринело остварењу основне улоге јавног сервиса, као сервиса свих грађана и грађанки Србије.

У притужби и током поступка нису достављени докази који би потврдили наводе подносиоца притужбе да су припадници и припаднице бошњачке националне мањине у неравноправном положају и да у односу на остале националне мањине имају најнижи степен остварености својих права у области информисања на матерњем језику. Имајући у виду одредбу члана 35. став 2. Закона о забрани дискриминације, којом је прописано да се уз притужбу достављају докази о претрпљеном акту дискриминације, као и чињеницу да Национални савет бошњачке националне мањине није доставио доказе којима би поткрепио наводе из притужбе, није утврђено да су припадници и припаднице бошњачке националне мањине дискриминисани у области остваривања права на информисање и обавештавање на матерњем језику.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности је сагласно члану 33. став 1. тачке 1. и 9. Закона о забрани дискриминације, дала мишљење да није утврђено да су Радиодифузна установа Радио Телевизије Србије и генерални директор А. Т, дискриминаторно поступали према припадницима и припадницама бошњачке националне мањине.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 


microsoft-word-icon Притужба Е. Џ. против Радиодифузне установе Радио Телевизије Србије и генералног директора поводом ускраћивања права на информисање бошњачке националне мањине на матерњем – босанском језику Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top